[Download] Tải Bài giảng Kiểm toán: Bài 6 – PGS.TS. Phan Trung Kiên – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Kiểm toán: Bài 6 – PGS.TS. Phan Trung Kiên

Bài giảng Kiểm toán: Bài 6 – PGS.TS. Phan Trung Kiên
Nội dung Text: Bài giảng Kiểm toán: Bài 6 – PGS.TS. Phan Trung Kiên

Download


“Bài giảng Kiểm toán – Bài 6: Chiến lược và chương trình kiểm toán” giúp các bạn nắm được các loại thử nghiệm kiểm toán trong kiểm toán tài chính; lựa chọn loại thủ tục kiểm toán thực hiện; thiết kế chương trình kiểm toán trong kiểm toán tài chính.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Kiểm toán: Bài 6 – PGS.TS. Phan Trung Kiên – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Kiểm toán: Bài 6 – PGS.TS. Phan Trung Kiên File Word, PDF về máy

Bài giảng Kiểm toán: Bài 6 – PGS.TS. Phan Trung Kiên

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Kiểm toán: Bài 6 – PGS.TS. Phan Trung Kiên

 1. BÀI 6:
  CHIẾN LƯỢC VÀ CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TOÁN

  PGS.TS. Phan Trung Kiên
  Giảng viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

  1
  v2.0018102210

 2. Mục tiêu bài học

  • Sử dụng được các loại thử nghiệm kiểm toán.
  • Lựa chọn những loại thử nghiệm kiểm toán thích hợp.
  • Thiết kế một chương trình kiểm toán với các thủ tục kiểm toán.
  • Hiểu và vận dụng những kỹ thuật thu thập bằng chứng trong thiết kế thủ tục kiểm toán.

  2
  v2.0018102210

 3. Cấu trúc nội dung

  Các loại thử nghiệm kiểm toán trong
  6.1
  kiểm toán tài chính

  6.2 Lựa chọn loại thủ tục kiểm toán thực hiện

  Thiết kế chương trình kiểm toán trong kiểm toán
  6.3
  tài chính

  3
  v2.0018102210

 4. 6.1. Các loại thử nghiệm kiểm toán trong kiểm toán tài chính

  6.1.1 6.1.2

  Phân loại thủ tục
  Thủ tục kiểm toán là gì?
  kiểm toán

  4
  v2.0018102210

 5. 6.1.1. Thủ tục kiểm toán là gì?

  • Thủ tục kiểm toán thực chất là công việc cụ thể được kiểm toán viên thực hiện để thu thập một bằng chứng
  kiểm toán xác định (gắn với mục tiêu kiểm toán).
  • Mỗi thủ tục kiểm toán sử dụng đa dạng, có những ưu điểm và hạn chế tác động tới hiệu lực của bằng
  chứng kiểm toán.

  5
  v2.0018102210

 6. 6.1.2. Phân loại thủ tục kiểm toán

  • Thủ tục đánh giá rủi ro.
  • Thủ tục kiểm tra hoạt động kiểm soát.
  • Thủ tục kiểm toán cơ bản:
   Thủ tục kiểm tra chi tiết nghiệp vụ;
   Thủ tục phân tích;
   Thủ tục kiểm tra chi tiết số dư.

  6
  v2.0018102210

 7. 6.2. Lựa chọn loại thủ tục kiểm toán thực hiện

  6.2.1 6.2.2

  Phương pháp tiếp cận
  Lựa chọn loại thủ tục
  thu thập bằng chứng
  kiểm toán thực hiện
  kiểm toán

  7
  v2.0018102210

 8. 6.2.1. Phương pháp tiếp cận thu thập bằng chứng kiểm toán

  • Bằng chứng trước hết được thu thập từ những nhân tố ảnh hưởng tới số sai phạm tới số dư tài khoản và rủi
  ro đối với số dư tài khoản có thể bị sai lệch.
  • Sau khi đánh giá các rủi ro, kiểm toán viên phải thực hiện thủ tục kiểm tra trực tiếp đối với những số dư tài
  khoản có chứa đựng rủi ro còn lại về khả năng sai phạm trọng yếu.
  • Kiểm toán viên cần phải xem xét các yếu tố khác ảnh hưởng tới độ tin cậy của các dữ liệu tài chính như thế
  nào… tính liên chính của ban quản trị, rủi ro kinh doanh của khách hàng, chất lượng của hệ thống thông tin,
  cơ cấu kiểm soát của khách hàng, và các đặc điểm thị trường, và hành động của các đối thủ cạnh tranh.

  8
  v2.0018102210

 9. 6.2.1. Phương pháp tiếp cận thu thập bằng chứng kiểm toán

  • Các yếu tố khác ảnh hưởng tới độ tin cậy của các dữ liệu tài chính như:
   Tính liên chính của ban quản trị;
   Rủi ro kinh doanh của khách hàng;
   Chất lượng của hệ thống thông tin;
   Cơ cấu kiểm soát của khách hàng;
   Các đặc điểm thị trường và hành động của các đối thủ cạnh tranh.

  9
  v2.0018102210

 10. 6.2.1. Phương pháp tiếp cận thu thập bằng chứng kiểm toán (tiếp theo)

  Bước công việc Những công việc có liên quan Hành động của kiểm toán viên

  1. Hiểu biết về khách • Đặc điểm của ngành. • Xem xét dữ liệu của khách hàng và
  hàng và ngành. • Tính liêm chính của ban quản của ngành.
  trị, các áp lực ảnh hưởng tới độ • Đánh giá tính liêm chính của ban
  tin cậy của dữ liệu. quản trị.
  • Bản chất và chất lượng của hệ • Nhận diện dấu hiệu đặc biệt.
  thống thông tin. • Thực hiện thủ tục đánh giá ban đầu.
  • Các ảnh hưởng kinh tế.
  2. Đánh giá rủi ro môi • Rủi ro tiềm tàng. • Nhận diện các nhân tố ảnh hưởng
  trường thông qua mỗi bộ • Rủi ro kiểm soát. tới độ tin cậy của dữ liệu.
  phận cụ thể của thông • Đạt được sự hiểu biết về hoạt động
  • Các hệ thống máy tính.
  tin tài chính và thông tin kiểm soát và trong trường hợp thích
  khác của khách hàng. hợp thì thực hiện kiểm tra hoạt động
  kiểm soát.

  10
  v2.0018102210

 11. 6.2.1. Phương pháp tiếp cận thu thập bằng chứng kiểm toán (tiếp theo)

  Bước công việc Những công việc liên quan Hành động của kiểm toán viên

  3. Thủ tục kiểm tra chi tiết • Bao nhiêu thủ tục. Thực hiện thủ tục phân tích và thủ tục
  số dư các tài khoản và • Những thủ tục nào. kiểm tra chi tiết số dư và nghiệp vụ đối
  nghiệp vụ. với những dữ liệu tài chính hoặc thông
  • Khi nào thực hiện.
  tin khác về hoạt động của đơn vị.

  4. Đánh giá sự phù hợp của • Sự cần thiết của các • Thực hiện thủ tục phân tích cuối cùng
  các bằng chứng được thể đánh giá. và các thủ tục bổ sung (nếu cần).
  hiện trên giấy làm việc và • Sự thiếu sót hệ thống. • Quyết định về loại báo cáo với các
  phát hành báo cáo. bằng chứng bổ trợ.

  11
  v2.0018102210

 12. 6.2.2. Lựa chọn loại thủ tục kiểm toán thực hiện

  Sử dụng các kỹ thuật kiểm toán
  • Hiệu quả của các thủ tục kiểm toán trong xác định cơ sở dữ liệu phụ thuộc vào việc áp dụng những kỹ thuật
  kiểm toán phù hợp.
  • Những kỹ thuật sử dụng phổ biến trong kiểm tra chi tiết:
   So sánh;
   Tính toán;
   Xác nhận;
   Kiểm tra tài liệu;
   Kiểm kê.

  12
  v2.0018102210

 13. 6.2.2. Lựa chọn loại thủ tục kiểm toán thực hiện

  Có một số yếu ảnh hưởng tới việc lựa chọn của kiểm toán viên với loại thủ tục kiểm tra sẽ được sử dụng gồm:
  • Đặc điểm của các loại bằng chứng kiểm toán thu thập bằng thủ tục bổ sung;
  • Chi phí của mỗi thủ tục kiểm toán sử dụng;
  • Hiệu lực kiểm soát nội bộ và rủi ro tiềm tàng.

  13
  v2.0018102210

 14. 6.2.2. Lựa chọn loại thủ tục kiểm toán thực hiện (tiếp theo)

  • Những vấn đề chú ý khi thực hiện kiểm tra chi tiết số dư tài khoản:
   Thời điểm thực hiện kiểm tra chi tiết;
   Hệ thống kiểm soát nội bộ có liên quan;
   Chú ý với một số tài khoản có thể kiểm tra trong năm hơn là kiểm tra số dư cuối kỳ;
   Khả năng phải mở rộng thủ tục này.

  14
  v2.0018102210

 15. 6.2.2. Lựa chọn loại thủ tục kiểm toán thực hiện (tiếp theo)

  Hiệu quả của các thủ tục kiểm toán trong xác định cơ sở dữ liệu

  Số dư tài Thủ tục kiểm tra Bằng chứng gián tiếp đối với các tài khoản có liên quan
  khoản chi tiết Tài sản Nợ phải trả Doanh thu Chi phí

  Tài sản Đánh giá tăng Đánh giá giảm Đánh giá tăng Đánh giá tăng Đánh giá giảm

  Nợ phải trả Đánh giá giảm Đánh giá giảm Đánh giá tăng Đánh giá tăng Đánh giá giảm

  Đánh giá giảm Đánh giá giảm Đánh giá tăng Đánh giá tăng N/A
  Doanh thu
  Đánh giá tăng Đánh giá tăng Đánh giá giảm Đánh giá giảm N/A

  Chi phí Đánh giá tăng Đánh giá giảm Đánh giá tăng N/A Đánh giá giảm

  15
  v2.0018102210

 16. 6.3. Thiết kế chương trình kiểm toán trong kiểm toán tài chính

  6.3.1 6.3.2

  Thiết kế các thủ tục
  Chương trình kiểm toán
  kiểm toán trong
  là gì?
  chương trình kiểm toán

  6.3.3

  Ghi chép chương trình
  kiểm toán

  16
  v2.0018102210

 17. 6.3.1. Chương trình kiểm toán là gì?

  • Chương trình kiểm toán là tập hợp những hướng dẫn cho các thành viên tham gia kiểm toán, và là phương
  tiện để kiểm tra việc thực hiện công việc.
  • Chương trình kiểm toán cũng có thể bao gồm:
   Mục tiêu kiểm toán cho từng khoản mục;
   Ước tính thời gian cần thiết để kiểm tra từng khoản mục hay để thực hiện từng thủ tục kiểm toán.
  • Chương trình kiểm toán hướng dẫn thực hiện kiểm toán tổng quát và là một bộ phận tài liệu quan trọng nhất
  trong một hợp đồng kiểm toán.
  • Một chương trình kiểm toán cung cấp những phương pháp hiệu quả cho:
   Tổ chức và phân công công việc kiểm toán;
   Giám sát quy trình và tiến trình kiểm toán;
   Ghi chép các công việc kiểm toán đã được thực hiện;
   Xem xét lại về tính trọn vẹn và tính thuyết phục của các thủ tục đã thực hiện.

  17
  v2.0018102210

 18. 6.3.1. Chương trình kiểm toán là gì?

  18
  v2.0018102210

 19. 6.3.2. Thiết kế các thủ tục kiểm toán trong chương trình kiểm toán

  • Thiết kế thử nghiệm kiểm soát và kiểm tra chi tiết nghiệp vụ.
  • Thủ tục phân tích cơ bản.
  • Thủ tục kiểm tra chi tiết số dư.

  19
  v2.0018102210

 20. 6.3.2. Thiết kế các thủ tục kiểm toán trong chương trình kiểm toán

  Thiết kế thử nghiệm kiểm soát và kiểm tra chi tiết nghiệp vụ
  • Chương trình kiểm toán cũng bao gồm cả một phần mô tả về thủ tục được thực hiện để thu thập hiểu biết
  về kiểm soát nội bộ và phần mô tả về mức đánh giá về rủi ro kiểm soát.
  • Các thủ tục kiểm tra kiểm soát nội bộ và kiểm tra chi tiết nghiệp vụ phụ thuôc vào rủi ro kiểm soát đã
  đánh giá.

  20
  v2.0018102210

Download tài liệu Bài giảng Kiểm toán: Bài 6 – PGS.TS. Phan Trung Kiên File Word, PDF về máy