[Download] Tải Bài giảng Kiểm toán: Bài 4 – PGS.TS. Phan Trung Kiên – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Kiểm toán: Bài 4 – PGS.TS. Phan Trung Kiên

Bài giảng Kiểm toán: Bài 4 – PGS.TS. Phan Trung Kiên
Nội dung Text: Bài giảng Kiểm toán: Bài 4 – PGS.TS. Phan Trung Kiên

Download


“Bài giảng Kiểm toán – Bài 4: Lập kế hoạch kiểm toán” gồm các nội dung đánh giá trọng yếu; nhận diện và đánh giá rủi ro sai phạm trọng yếu trong kiểm toán; kế hoạch kiểm toán với rủi ro sai phạm trọng yếu đã nhận diện.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Kiểm toán: Bài 4 – PGS.TS. Phan Trung Kiên – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Kiểm toán: Bài 4 – PGS.TS. Phan Trung Kiên File Word, PDF về máy

Bài giảng Kiểm toán: Bài 4 – PGS.TS. Phan Trung Kiên

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Kiểm toán: Bài 4 – PGS.TS. Phan Trung Kiên

 1. BÀI 4:
  LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN

  PGS. TS. Phan Trung Kiên
  Giảng viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

  1
  v2.0018102210

 2. Mục tiêu bài học

  • Hiểu được vai trò của đánh giá rủi ro trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính theo cách tiếp cận đánh giá
  rủi ro kinh doanh.
  • Hiểu được quy trình đánh giá rủi ro trong quy trình kiểm toán.
  • Hiểu được vai trò của thủ tục phân tích trong phát hiện rủi ro ảnh hưởng tới báo cáo tài chính.

  2
  v2.0018102210

 3. Cấu trúc nội dung

  4.1 Đánh giá trọng yếu

  4.2 Nhận diện và đánh giá rủi ro sai phạm trọng yếu trong kiểm toán

  4.3 Kế hoạch kiểm toán với rủi ro sai phạm trọng yếu đã nhận diện

  3
  v2.0018102210

 4. 4.1. Đánh giá trọng yếu

  4.1.1

  Khái niệm trọng yếu
  trong kiểm toán

  4.1.2

  Đánh giá trọng yếu

  4
  v2.0018102210

 5. 4.1.1. Khái niệm trọng yếu trong kiểm toán

  • Khái niệm
   Trọng yếu là khái niệm chỉ độ lớn của một sự bỏ sót hoặc trình bày sai lệch thông tin kế toán mà trong
  những tình huống cụ những đánh giá của một cá nhân dựa trên thông tin này có thể bị ảnh hưởng hoặc bị
  thay đổi.
  • Vận dụng khái niệm trọng yếu
   Một cuộc kiểm toán được thực hiện nhằm phát hiện sự trình bày sai lệch trọng yếu trên báo cáo tài chính,
  vì vậy tính trọng yếu theo kế hoạch phải được sử dụng như là một cơ sở cho việc xác định khối lượng
  công việc sẽ được thực hiện.

  5
  v2.0018102210

 6. 4.1.2. Đánh giá trọng yếu

  • Định hướng chung:
   Quyết định về mức trọng yếu theo kế hoạch thực hiện đối với toàn bộ báo cáo tài chính;
   Phân bổ mức trọng yếu tổng thể cho số dư các tài khoản – mức trình bày sai lệch có thể chấp nhận được
  của số dư tài khoản.
  • Các công ty kiểm toán thường:
   Đưa ra đường lối chỉ đạo đánh giá tính trọng yếu;
   Đánh giá tính trọng yếu tổng thể thường không thay đổi giữa các kỳ;
   Kiểm toán viên có thể xuất phát từ những hướng dẫn nhưng sau đó phải được bổ sung bởi những kiểm
  toán viên có kinh nghiệm.

  6
  v2.0018102210

 7. 4.1.2. Đánh giá trọng yếu

  • Thiết lập mức ước lượng ban đầu về trọng yếu:
   Đánh giá ban đầu về trọng yếu là mức tối đa mà ở mức ấy kiểm toán viên tin rằng, báo cáo tài chính có
  thể còn có sai phạm nhưng không ảnh hưởng tới quyết định của người sử dụng.
  • Phân bổ ước lượng ban đầu về trọng yếu cho các khoản mục:
   Kiểm toán viên nhân mức trọng yếu tổng thể với một số nhân tố, thường là 1.5 hoặc 2, sau đó phân bổ
  cho các tài khoản cụ thể;
   Kiểm toán viên phân bổ mức ước lượng ban đầu cho các khoản mục được kiểm tra trong quan hệ với mẫu
  kiểm toán.

  7
  v2.0018102210

 8. 4.1.2. Đánh giá trọng yếu (Tiếp theo)

  • Ước tính sai sót và so sánh với đánh giá ban đầu về trọng yếu
   Chuẩn mực Kiểm toán nhiều nước có chỉ dẫn cụ thể để ước tính khả năng sai sót dự kiến;
   Sai sót dự kiến được tổng cộng cho mỗi tài khoản, sau đó được kết hợp trong bảng tính (trên giấy
  làm việc);
   Sau cùng, kiểm toán viên so sánh sai sót kết hợp (toàn bộ sai sót của các tài khoản) với mức trọng yếu
  ban đầu.

  8
  v2.0018102210

 9. 4.1.2. Đánh giá trọng yếu (Tiếp theo)

  Bảng 4.3. Ví dụ về so sánh sai sót tổng cộng (ước tính) với đánh giá ban đầu về trọng yếu
  Đơn vị: 1.000 VNĐ

  Khoản mục Sai sót có thể Dự kiến trực Sai sót do Tổng cộng
  chấp nhận tiếp lẫy mẫu

  Tiền 4.000 0 n/a 0
  Phải thu khách hàng 20.000 12.000 6.000 18.000
  Hàng tồn kho 36.000 31.500 15.750 47.250
  Tổng ước lượng sai sót 43.500 16.800 60.300
  Đánh giá ban đầu về trọng yếu 50.000

  n/a = Không áp dụng
  Tiền: Thực hiện kiểm tra 100%

  9
  v2.0018102210

 10. 4.2. Nhận diện và đánh giá rủi ro sai phạm trọng yếu trong kiểm toán

  4.2.1 4.2.2

  Quan hệ giữa rủi ro sai
  Rủi ro liên quan tới một
  phạm trọng yếu và rủi ro
  cuộc kiểm toán
  kiểm toán

  4.2.3 4.2.4

  Đánh giá các nhân tố Áp dụng thủ tục phân
  ảnh hưởng tới rủi ro tích đánh giá rủi ro sai
  tiềm tàng và kiểm soát phạm trọng yếu

  10
  v2.0018102210

 11. 4.2.1. Quan hệ giữa rủi ro sai phạm trọng yếu và rủi ro kiểm toán

  • Kiểm toán viên nên đánh giá rủi ro mà một số dư tài khoản bị trình bày sai lệch và điều chỉnh các thủ tục
  kiểm toán để làm giảm thiểu khả năng những thông tin trình bày sai lệch không bị phát hiện.
  • Chất lượng của quá trình đánh giá rủi ro ảnh hưởng tới cả hai yếu tố của cuộc kiểm toán là tính hiệu quả và
  tính hiệu lực.

  11
  v2.0018102210

 12. 4.2.2. Rủi ro liên quan tới một cuộc kiểm toán

  • Rủi ro cam kết liên quan tới rủi ro một công ty kiểm toán phải đối mặt vì nó quan hệ với một khách hàng
  kiểm toán cụ thể.
  • Với rủi ro thực hiện cam kết, kiểm toán viên đánh giá rủi ro cam kết để xác định:
   Khả năng chấp nhận khách hàng kiểm toán tiềm năng;
   Nếu chấp nhận khách hàng (trong điều kiện tồn tại rủi ro), kiểm toán viên cần tìm cách để chắc chắn về
  khả năng trình bày ý kiến sai ít xảy ra.

  12
  v2.0018102210

 13. 4.2.2. Rủi ro liên quan tới một cuộc kiểm toán

  • Rủi ro kiểm toán:
   Rủi ro này có thể phải chứng minh trước toà như là mất uy tín nghề nghiệp, không được trả phí hoặc mất
  khách hàng.
   Rủi ro tiềm tàng là khả năng tồn tại các sai phạm trọng yếu trong bản thân các đối tượng kiểm toán chưa
  tính đến sự tác động của bất cứ hoạt động kiểm toán nào kể cả kiểm soát nội bộ.
   Rủi ro kiểm soát là khả năng hệ thống kiểm soát nội bộ của đơn vị kiểm toán không phát hiện, ngăn ngừa
  và sửa chữa kịp thời một sai phạm trọng yếu xảy ra trong một cơ sở dẫn liệu về một loại nghiệp vụ, số dư
  tài khoản và công bố.

  13
  v2.0018102210

 14. 4.2.2. Rủi ro liên quan tới một cuộc kiểm toán

  Bảng 4.1: Quan hệ giữa rủi ro cam kết và rủi ro kiểm toán

  Xác định quan hệ giữa rủi ro cam kết và rủi ro kiểm toán

  Đánh giá của kiểm toán viên Rất cao Cao Thấp
  vể rủi ro cam kết

  Đề xuất về rủi ro kiểm toán Không chấp Rủi ro Rủi ro kiểm toán ở mức cao hơn
  nhận khách kiểm nhưng không vượt quá mức cho
  hàng toán rất phép theo những chuẩn mực
  thấp nghề nghiệp

  14
  v2.0018102210

 15. 4.2.2. Rủi ro liên quan tới một cuộc kiểm toán

  Hình 4.1: Những loại rủi ro liên quan tới cuộc kiểm toán

  Rủi ro sai phạm trọng yếu ở mức toàn bộ báo cáo tài chính
  Rủi ro sai phạm trọng yếu ở các mức cơ sở dẫn liệu và tài khoản
  Rủi ro tiềm tàng Rủi ro kiểm soát
  Những loại rủi ro này được kiểm soát bởi khách hàng kiểm toán

  Rủi ro kiểm toán

  Rủi ro này được xác định và kiểm soát bởi kiểm toán viên

  Rủi ro phát hiện

  Rủi ro này được xác định và kiểm soát bởi kiểm toán viên
  15
  v2.0018102210

 16. 4.2.3. Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng tới rủi ro tiềm tàng và kiểm soát

  • Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng tới rủi ro tiềm tàng
   Mức độ rủi ro tiềm tàng phụ thuộc vào đặc điểm tình hình kinh doanh của khách thể kiểm toán, loại hình
  kinh doanh và cả năng lực nhân viên của khách thể kiểm toán.
  • Một số yếu tố xem xét khi đánh giá rủi ro tiềm tàng
   Số dư tài khoản thể hiện là một tài sản thường dễ bị mất cắp hơn;
   Số dư tài khoản được tạo ra từ các nghiệp vụ phức tạp;
   Số dư tài khoản yêu cầu một xét đoán ở mức độ cao hoặc ước tính giá trị;
   Số dư tài khoản bị tác động của những điều chỉnh theo những quy trình không phổ biến;
   Số dư tài khoản được tạo ra từ một số lượng lớn các nghiệp vụ không theo quy trình.

  16
  v2.0018102210

 17. 4.2.3. Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng tới rủi ro tiềm tàng và kiểm soát

  Rủi ro tiềm tàng với tổng thể báo cáo tài chính: Rủi ro kinh doanh
  • Ở mức tổng thể báo cáo tài chính, rủi ro tiềm tàng tồn tại ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh và kết quả dự
  kiến của các hoạt động
  • Những nhân tố được kiểm toán viên đánh giá
   Công ty thiếu những cá nhân/chuyên gia để giải quyết những vấn đề liên quan tới thay đổi trong ngành;
   Sản phẩm/dịch vụ mới không thể chắc chắn thành công khi giới thiệu trên thị trường;
   Sử dụng công nghệ thông tin mà công ty không có thể làm chủ trong hệ thống hoặc các quy trình;
   Sự mở rộng kinh doanh với sản phẩm/dịch vụ mà công ty không thể ước tính một cách phù hợp;
   Tình hình tài chính thua lỗ dẫn tới không có khả năng đáp ứng yêu cầu tài chính của công ty;
   Yêu cầu trong những quy định mới làm tăng vấn đề pháp lý; …

  17
  v2.0018102210

 18. 4.2.3. Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng tới rủi ro tiềm tàng và kiểm soát

  Rủi ro tiềm tàng với tổng thể báo cáo tài chính: Rủi ro lập báo cáo tài chính
  • Rủi ro tiềm tàng có thể liên quan tới quá trình ghi nhận các nghiệp vụ và trình bày dữ liệu tài chính trên các
  báo cáo tài chính của công ty.
  • Kiểm toán viên xem xét tất cả những khoản mục trên báo cáo tài chính của công ty một cách khách quan và
  dựa trên những xét đoán nghề nghiệp:
   Những nhân tố được kiểm toán viên đánh giá;
   Chênh lệch trong những ghi chép nghiệp vụ kế toán giữa những tài liệu có liên quan;
   Những mối quan hệ không bình thường hoặc tồn tại vấn đề giữa kiểm toán viên và ban quản trị;
   Ban quản trị thiếu năng lực;
   Dữ liệu của công ty cho thấy những sự phù hợp giữa ước tính kế toán hoặc thu nhập với kỳ vọng;
   Không thống nhất với những kiểm toán viên tiền nhiệm trong lập báo cáo tài chính;…

  18
  v2.0018102210

 19. 4.2.3. Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng tới rủi ro tiềm tàng và kiểm soát

  Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng tới rủi ro kiểm soát
  • Rủi ro kiểm soát liên quan tới sự “nhạy cảm” với khả năng sai phạm mà một sai phạm do sai sót hoặc gian
  lận sẽ không bị ngăn chặn hoặc phát hiện kịp thời bởi hệ thống kiểm soát nội bộ của công khách hàng.
  • Hướng dẫn đánh giá của kiểm toán viên tập trung:
   Hoạt động kiểm soát yếu ở những địa điểm cụ thể;
   Khó khăn thực hiện đánh giá đối với công ty hoặc xác định những cá nhân nắm kiểm soát và hoạt động
  kiểm soát công ty;
   Có ít sự tương tác giữa nhà quản trị cấp cao với nhân viên;
   Quản trị yếu dẫn tới môi trường kiểm soát yếu kém;
   Nhân viên kế toán không phù hợp hoặc nhân viên thiếu những kỹ năng chuyên môn;
   Hệ thống thông tin không thích hợp.

  19
  v2.0018102210

 20. 4.2.4. Áp dụng thủ tục phân tích đánh giá rủi ro sai phạm trọng yếu

  • Thủ tục phân tích ban đầu
  • Tiếp tục phân tích và thảo luận

  20
  v2.0018102210

Download tài liệu Bài giảng Kiểm toán: Bài 4 – PGS.TS. Phan Trung Kiên File Word, PDF về máy