[Download] Tải Bài giảng Kiểm toán: Bài 1 – PGS.TS. Phan Trung Kiên – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Kiểm toán: Bài 1 – PGS.TS. Phan Trung Kiên

Bài giảng Kiểm toán: Bài 1 – PGS.TS. Phan Trung Kiên
Nội dung Text: Bài giảng Kiểm toán: Bài 1 – PGS.TS. Phan Trung Kiên

Download


“Bài giảng Kiểm toán – Bài 1: Kiểm toán tài chính trong nền kinh tế” trình bày bản chất của kiểm toán tài chính và vai trò của kiểm toán tài chính trong nền kinh tế; công ty kiểm toán độc lập; a kế toán với kiểm toán báo cáo tài chính ảnh hưởng tới thực hiện kiểm toán; cơ cấu tổ chức kiểm toán độc lập và trách nhiệm của các kiểm toán viên trong kiểm toán; quy trình kiểm toán tài chính…

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Kiểm toán: Bài 1 – PGS.TS. Phan Trung Kiên – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Kiểm toán: Bài 1 – PGS.TS. Phan Trung Kiên File Word, PDF về máy

Bài giảng Kiểm toán: Bài 1 – PGS.TS. Phan Trung Kiên

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Kiểm toán: Bài 1 – PGS.TS. Phan Trung Kiên

 1. BÀI 1: KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH TRONG
  NỀN KINH TẾ

  PGS.TS. Phan Trung Kiên
  Giảng viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

  1
  v2.0018102210

 2. Mục tiêu bài học

  • Hiểu bản chất của kiểm toán tài chính và vai trò của kiểm toán tài chính trong nền kinh tế.
  • Phân biệt kiểm toán với những dịch vụ khác được cung cấp bởi các công ty kiểm toán độc lập.
  • Mối quan hệ giữa kế toán với kiểm toán báo cáo tài chính ảnh hưởng tới thực hiện kiểm toán.
  • Hiểu cơ cấu tổ chức kiểm toán độc lập và trách nhiệm của các kiểm toán viên trong kiểm toán.
  • Quy trình kiểm toán tài chính.
  • Kiểm soát chất lượng kiểm toán trong quan hệ với chủ thể ngoại kiểm thực hiện.

  2
  v2.0018102210

 3. Cấu trúc nội dung

  1.1 Khái quát về kiểm toán và kiểm toán
  báo cáo tài chính

  1.2 Chủ thể thực hiện kiểm toán tài chính

  1.3 Chất lượng kiểm toán

  3
  v2.0018102210

 4. 1.1. Khái quát về kiểm toán và kiểm toán

  1.1.1 1.1.2

  Sự phát triển của kiểm Kiểm toán tài chính
  toán báo cáo tài chính trong nền kinh tế

  1.1.3

  Phân biệt chứng thực,
  đảm bảo và kiểm toán
  báo cáo tài chính

  4
  v2.0018102210

 5. 1.1.1. Sự phát triển của kiểm toán báo cáo tài chính

  • Kiểm toán tài chính nói riêng hay kiểm toán nói chung chính là quá trình các kiểm toán viên thực hiện các
  công việc khác nhau để tìm kiếm bằng chứng kiểm toán giúp cho anh ta đưa ra các ý kiến về đối tượng
  được kiểm toán.
  • Kiểm toán đầu tiên được thiết kế để kiểm tra sự trung thực của các cá nhân và trách nhiệm của họ.
  • Sự phát triển của kiểm toán tài chính là tất yếu:
   Cách mạng công nghiệp dẫn tới sự phát triển của các doanh nghiệp lớn.
   Sự thay đổi trong nhận thức về kiểm toán.
   Môi trường thay đổi ảnh hưởng tới sự an toàn của các nhà đầu tư.
   Những giới hạn trong thông tin do kế toán cung cấp và người sử dụng.

  5
  v2.0018102210

 6. 1.1.2. Kiểm toán tài chính trong nền kinh tế
  • Theo đối tượng kiểm toán:
   Kiểm toán tài chính: Xem xét toàn bộ báo cáo tài chính có được trình bày khách quan trong quan hệ với
  các đặc điểm cụ thể.
   Kiểm toán hoạt động: Đánh giá hiệu quả hoạt động, hiệu lực quản lý và tính tiết kiệm trong thực hiện
  hoạt động.
   Kiểm toán tuân thủ: Xác định xem các quy định, chính sách, điều khoản hoặc những quy định của
  Nhà nước được thực hiện tại đơn vị được kiểm toán.
  • Tiếp cận từ góc nhìn của người sử dụng thông tin kế toán:
   Sự xung đột về lợi ích giữa ban quản trị và người sử dụng thông tin tài chính.
   Thông tin trình bày về báo cáo tài chính có vai trò quan trọng trong các quyết định.
   Sự phức tạp trong quá trình chuẩn bị và bản thân quá trình kế toán.
   Khoảng cách giữa sự kiện xảy ra và sự phản ánh trên các tài liệu.

  6
  v2.0018102210

 7. 1.1.2. Kiểm toán tài chính trong nền kinh tế

  • Dưới góc độ tác nghiệp của kiểm toán viên và tổ chức kiểm toán độc lập: Kiểm toán hướng tới đưa ra ý kiến
  về sự trung thực, hợp lý của thông tin trình bày trên báo cáo tài chính cũng như việc báo cáo tài chính có
  được trình bày tuân thủ theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam hoặc chuẩn mực kế toán quốc tế được chấp
  nhận hay không.
  • Tiếp cận từ phía khách thể kiểm toán: Kiểm toán mang lại những lợi ích cho khách thể kiểm toán.
  • Kiểm toán tài chính giúp doanh nghiệp:
   Thâm nhập vào thị trường vốn;
   Đạt được chi phí vốn thấp;
   Ngăn chặn và giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực từ sai sót và hành vi gian lận;
   Cải thiện hoạt động và hoạt động kiểm soát.

  7
  v2.0018102210

 8. 1.1.2. Kiểm toán tài chính trong nền kinh tế
  • Kiểm toán tài chính và kế toán tài chính
  Kiểm toán –
  Kế toán – Trách nhiệm của ban quản trị
  Trách nhiệm của kiểm toán viên

  Phân tích nghiệp vụ/sự kiện Hiểu về ngành nghề và hoạt động

  Đo lường và ghi chép Thu thập và đánh giá bằng chứng

  Phân loại và tổng hợp dữ liệu Kiểm tra BCTC phù hợp với chuẩn mực kiểm toán

  Đánh giá tính hợp lý Trình bày ý kiến trên báo cáo kiểm toán

  Lập báo cáo tài chính Phát hành báo cáo kiểm toán

  Phát hành báo cáo tài chính và báo cáo Trình bày kiến nghị với Ban quản trị và
  kiểm toán Hội đồng giám đốc
  8
  v2.0018102210

 9. 1.1.3. Phân biệt chứng thực, đảm bảo và kiểm toán báo cáo tài chính

  • AAA (1973) đưa ra định nghĩa kiểm toán:
   “Kiểm toán được hiểu là một quá trình mang tính hệ thống thu thập và đánh giá bằng chứng theo các cơ
  sở dẫn liệu về những hoạt động kinh tế và những sự kiện để xác nhận chắc chắn về sự phù hợp giữa
  các cơ sở dẫn liệu với những đặc tính (đã được xác định) và cung cấp kết quả cho người sử dụng.“
  • Kiểm toán tài chính và khả năng có thể kiểm toán được:
  Vấn đề ”khả năng có thể kiểm toán được” là gì?
   Hoạt động kiểm toán dựa trên giả thiết về dữ liệu về báo cáo tài chính là có thể kiểm tra được.
   Dữ liệu có thể kiểm tra được được hiểu là khi có hai hay nhiều cá nhân làm việc độc lập có thể đạt được
  những kết luận tương tự nhau từ việc kiểm tra đối với dữ liệu ấy.
   Khả năng có thể kiểm tra có liên quan tính sẵn có của bằng chứng được kiểm tra.

  9
  v2.0018102210

 10. 1.1.3. Phân biệt chứng thực, đảm bảo và kiểm toán báo cáo tài chính (tiếp theo)

  • Khái quát về quy trình hình thành ý kiến kiểm toán báo cáo tài chính
   Giai đoạn I: Liên quan tới việc xem xét chấp nhận một khách hàng mới hoặc tiếp tục kiểm toán một
  khách hàng đã kiểm toán năm trước;
   Giai đoạn II: Khi một khách hàng được chấp nhận, kiểm toán viên cần thực hiện những thủ tục đánh giá
  rủi ro;
   Giai đoạn III: Thu thập bằng chứng về hiệu lực hoạt động của kiểm soát nội bộ từ thử nghiệm kiểm soát;
   Giai đoạn IV: Kiểm toán viên thu thập bằng chứng kiểm toán về tài khoản, những công bố, cơ sở
  dẫn liệu;
   Giai đoạn V: Hoàn thành cuộc kiểm toán.

  10
  v2.0018102210

 11. 1.1.3. Phân biệt chứng thực, đảm bảo và kiểm toán báo cáo tài chính (tiếp theo)

  • Kiểm toán – Chứng thực – Đảm bảo
   Chứng thực là gì?
  Chứng thực tương tự như kiểm toán, nó gồm cả việc đánh giá về độ tin cậy của bằng chứng để có sự
  đảm bảo chắc chắn về sự phù hợp giữa một số cơ sở dẫn liệu và những đặc tính có thể đo lường được,
  sau đó là phát hành báo cáo chỉ ra sự phù hợp ấy.
   Thế nào là dịch vụ đảm bảo?
  Chức năng đảm bảo cho phép kiểm toán viên phát hành một báo cáo không chỉ về độ tin cậy và khách
  quan của thông tin mà còn về sự thích hợp và tính kịp thời của thông tin.
  • Ví dụ:
   Kiểm toán báo cáo tài chính cuối niên độ kế toán hàng năm của công ty niêm yết trên thị trường
  chứng khoán.
   Kiểm tra báo cáo tài chính giữa niên độ kế toán của công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán.

  11
  v2.0018102210

 12. 1.2. Chủ thể thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính

  1.2.1 1.2.2

  Kiểm toán viên hành
  Tổ chức cung cấp dịch
  vụ kiểm toán bên ngoài nghề và những yêu cầu
  cần thiết

  1.2.3

  Những tổ chức ảnh
  hưởng tới nghề nghiệp
  kiểm toán

  12
  v2.0018102210

 13. 1.2.1. Tổ chức cung cấp dịch vụ kiểm toán bên ngoài

  • Tổ chức cung cấp dịch vụ kiểm toán bên ngoài:
   Là những công ty kiểm toán độc lập hoặc công ty kế toán;
   Cung cấp dịch vụ kiểm toán và những dịch vụ khác có liên quan;
   Mô hình tổ chức và hoạt động được điều chỉnh bởi Luật doanh nghiệp, Luật kiểm toán độc lập;
   Có 3 mô hình tổ chức công ty phổ biến: Công ty hợp danh; Công ty tư nhân; Công ty TNHH.
  • Một công ty kiểm toán thường được tổ chức theo mô hình trực tuyến:
   Chủ phần hùn;
   Giám đốc kiểm toán;
   Kiểm toán viên cấp cao;
   Kiểm toán viên;
   Trợ lý kiểm toán.

  13
  v2.0018102210

 14. 1.2.2. Kiểm toán viên hành nghề và những yêu cầu cần thiết

  • Kiểm toán viên là những người làm công tác kiểm toán cụ thể có trình độ nghiệp vụ tương xứng với
  công việc đó.
  • Phân loại theo chủ thể thực hiện: Kiểm toán viên độc lập, Kiểm toán viên nội bộ và Kiểm toán viên
  Nhà nước.
  • Kiểm toán viên độc lập: Chuẩn mực về chuyên môn; Chuẩn mực về đạo đức; Quản lý chất lượng.
  • Kiểm toán viên có trách nhiệm như thế nào?
   Trách nhiệm của kiểm toán viên đối với các sai sót của đơn vị;
   Trách nhiệm pháp lý của kiểm toán viên;
   Trách nhiệm pháp lý của kiểm toán viên độc lập ở Việt Nam.

  14
  v2.0018102210

 15. 1.2.2. Kiểm toán viên hành nghề và những yêu cầu cần thiết

  • Kiểm toán viên:
   Trách nhiệm của kiểm toán viên trong một cuộc kiểm toán được xác định là kiểm tra, chuẩn bị và trình
  bày ý kiến về báo cáo tài chính.
   Kiểm toán viên không chịu trách nhiệm phát hiện và ngăn chặn các sai phạm ở đơn vị.
  • Nhà quản lý chịu trách nhiệm như thế nào?
   Trách nhiệm dân sự:
  Trách nhiệm dân sự thuộc phạm vi điều chỉnh của luật dân sự ở từng quốc gia.
   Trách nhiệm hình sự:
  Kiểm toán viên có thể phải chịu trách nhiệm hình sự về những sai phạm của mình.

  15
  v2.0018102210

 16. 1.2.2. Kiểm toán viên hành nghề và những yêu cầu cần thiết

  Trách nhiệm pháp lý của kiểm toán viên độc lập ở nước ta
  • Luật kiểm toán độc lập: “Kiểm toán viên phải lập, ghi ý kiến nhận xét, ký và chịu hoàn toàn trách nhiệm về
  các ý kiến nhận xét trên báo cáo kiểm toán…”
  • Trước đó, được quy định trong Nghị định 104, Thông tư 22:
   “… kiểm toán viên vi phạm quy chế kiểm toán, vi phạm luật pháp thì tuỳ theo mức độ nặng, nhẹ có thể bị
  thu hồi chứng chỉ kiểm toán viên và bị xử lý theo pháp luật hiện hành; nếu vì những vi phạm thiếu sót mà
  gây thiệt hại vật chất cho khách hàng thì kiểm toán viên phải bồi thường thiệt hại,…”

  16
  v2.0018102210

 17. 1.2.2. Kiểm toán viên hành nghề và những yêu cầu cần thiết (tiếp theo)

  Cơ sở cho thực hành kiểm toán
  • Chuẩn mực kiểm toán là gì?
   Chuẩn mực kiểm toán là những nguyên tắc cơ bản về nghiệp vụ và về việc xử lý các mối quan hệ phát
  sinh trong quá trình kiểm toán giữa kiểm toán viên và các bên có liên quan theo hướng và mục tiêu
  xác định.
   Điều tiết hành vi kiểm toán viên và các bên liên quan.
   Có sự tham gia của nhiều tổ chức trong ban hành chuẩn mực.
   Có sự khác nhau giữa các quốc gia.

  17
  v2.0018102210

 18. 1.2.3. Những tổ chức ảnh hưởng tới nghề nghiệp kiểm toán

  • Quốc hội.
  • Ủy ban giám sát kế toán các công ty đại chúng.
  • Ủy ban chứng khoán.
  • Hiệp hội nghề nghiệp kế toán – kiểm toán.

  18
  v2.0018102210

 19. 1.2.3. Những tổ chức ảnh hưởng tới nghề nghiệp kiểm toán

  • Tại Mỹ
   IAASB (thuộc IFAC): Ban hành Chuẩn mực Kiểm toán quốc tế.
   PCAOB: Ban hành Chuẩn mực kiểm toán cho những công ty niêm yết trên Thị trường chứng khoán Mỹ.
   AICPA: Ban hành Chuẩn mực kiểm toán cho những công ty không phải là công ty đại chúng (nonpublic).
   GAO ban hành Chuẩn mực kiểm toán cho các đơn vị thuộc Chính phủ.
  • Tại nước ta
   Bộ Tài chính: Soạn thảo và ban hành Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam – VSA.
   Hiệp hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam – VACPA.

  19
  v2.0018102210

 20. 1.3. Chất lượng kiểm toán

  1.3.1 1.3.2

  Yêu cầu kiểm soát chất
  Khái quát về chất lượng
  lượng kiểm toán và giảm
  kiểm toán
  rủi ro từ những vụ kiện

  20
  v2.0018102210

Download tài liệu Bài giảng Kiểm toán: Bài 1 – PGS.TS. Phan Trung Kiên File Word, PDF về máy