[Download] Tải Bài giảng Kế toán thuế: Chương 1 – TS. Nguyễn Thị Kim Cúc – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Kế toán thuế: Chương 1 – TS. Nguyễn Thị Kim Cúc

Bài giảng Kế toán thuế: Chương 1 – TS. Nguyễn Thị Kim Cúc
Nội dung Text: Bài giảng Kế toán thuế: Chương 1 – TS. Nguyễn Thị Kim Cúc

Download


“Bài giảng Kế toán thuế – Chương 1: Kế toán thuế” được biên soạn nhằm cung cấp các kiến thức bao gồm kế toán thuế giá trị gia tăng; kế toán các khoản thuế khác (trừ thuế thu nhập doanh nghiệp); kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp; trình bày thông tin trên báo cáo tài chính.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Kế toán thuế: Chương 1 – TS. Nguyễn Thị Kim Cúc – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Kế toán thuế: Chương 1 – TS. Nguyễn Thị Kim Cúc File Word, PDF về máy

Bài giảng Kế toán thuế: Chương 1 – TS. Nguyễn Thị Kim Cúc

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán thuế: Chương 1 – TS. Nguyễn Thị Kim Cúc

 1. Chương 1: Kế toán Thuế

  Mục tiêu
   Vận dụng các phương pháp kế toán để kế
  toán thuế giá trị gia tăng.
   Vận dụng các phương pháp kế toán để kế
  toán các khoản thuế khác (trừ thuế thu nhập
  doanh nghiệp).
   Vận dụng các phương pháp kế toán để kế
  toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

  TS. Nguyễn Thị Kim Cúc
  1 2

  Thuế và Các khoản phải nộp nhà nước là số tiền
  mà DN phải có nghĩa vụ thanh toán với nhà nước
  Nội dung về các khoản nộp tài chính bắt buộc như các loại
   Kế toán thuế giá trị gia tăng. thuế gián thu, trực thu; các khoản phí, lệ phí & các
  khoản phải nộp khác ph/sinh theo chế độ quy định.
   Kế toán các khoản thuế khác (trừ
  –Thuế giá trị gia tăng là thuế tính trên khoản giá trị
  thuế thu nhập doanh nghiệp). gia tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong
   Kế toán thuế thu nhập doanh quá trình sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng.
  nghiệp. –Thuế TTĐB là thuế gián thu đánh vào những
  SPHH, dịch vụ hạn chế tiêu dùng trong xã hội.
   Trình bày thông tin trên BCTC – Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là một loại thuế
  đánh vào các HH được giao thương qua biên giới
  các quốc gia hoặc một nhóm các quốc gia đã thành
  3 lập liên minh thuế quan. 4

  VAT (1) T.TTÑB(2) T.Nhaäp khaåu(3) T.Xuaát khaåu(4)
  Các loại thuế Phân loại Ứng xử KT
  Thueá giaùn thu T.TNDN Thuế trực thu CP T.TNDN
  (hiện hành)
  Mua vaøo Baùn ra(thu töø K/haøng)
  Khoản phải nộp Trừ thu nhập
  Noäi ñòa(1,2): Nkhaåu(1,2,3) Noäi ñòa Xkhaåu T.TNCN NN (thu hộ) NLĐ,cá nhân
  traû ngöôøi baùn Phaûi noäp NN (1,2) (1,4)

  T.Tài nguyên Tính vào
  Tính vaøo Taùch VAT Taùch VAT Thueá p/noäp Khoản phải
  gía goác ñaàu vaøo – Khaáu ñaàu ra –
  T.nhà đất giá gốc
  laø khoaûn nộp NN
  TS hoaëc phaûi thu tröø phaûi noäp ñieàu chænh
  Tiền thuê đất tài sản/
  (liên quan
  Thuế khác Chi phí
  CP SXKD (pp KTröø) (pp KTröø) giaûm DTBH hđg SXKD)
  Lệ phí,… hđg SXKD
  VAT p/noäp (ppKtröø)
  5 6

  1

 2. Chương 1: Kế toán Thuế

  KEÁ TOAÙN THUEÁ GTGT ÑAÀU RA – PP KHAÁU TRÖØ THUEÁ
  Taøi khoaûn söû duïng vaø thoâng tin treân BCÑKT 111,112,131,… 333(33311) 111,112,131,…
  Thueá GTGT cuûa Thueá GTGT thu töø
  TK 333 Nôï ngaén haïn
  “Thueá vaø caùc CKTM, HBBTL, GGHB caùc hoaït ñoäng
  Thueá vaø –Thueá 133
  SD Coù khoaûn noäp cho
  caùc vaø caùc Nhaø nöôùc”
  khoaûn cuoá i kyø Thueá GTGT ñaàu vaøo
  khoaûn (hoaëc 353,334
  phaûi noäp (hoaëc ñaõ ñöôïc khaáu tröø
  noäp cho TS ngaén haïn Thueá GTGT haøng
  cho NN, SD Nôï- khaùc 711
  Nhaø Thueá GTGTñöôïc giaûm bieáu, taëng, thanh
  môû TK neáu coù) “Thueá vaø caùc
  toaùn löông
  nöôùc khoaûn khaùc
  caáp 2 chi 111, 112, 311
  phaûi thu Nhaø
  tieát töøng nöôùc”) Thueá GTGT ñaõ
  loaïi thueá 7
  noäp vaøo NSNN 8

  KEÁ TOAÙN THUEÁ GTGT– PP TÍNH TRÖÏC TIEÁP KEÁ TOAÙN THUEÁ GTGT HAØNG NHAÄP KHAÅU
  711 333(3331) 511,512,515,711 111,112,… 333(33312) 133
  Thueá GTGT Cuoái kyø, tính thueá Noäp thueá GTGT Thueá GTGT haøng
  ñöôïc giaûm GTGT phaûi noäp haøng nhaäp khaåu nhaäp khaåu ñöôïc
  khaáu tröø
  111,112,
  Noäp thueá GTGT
  211,152,156,…
  Thueá GTGT haøng
  nhaäp khaåu khoâng
  ñöôïc khaáu tröø

  9 10

  Cty X tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.
  SDĐT 12: TK 133: 2.000.000đ (đã làm thủ tục xin hoàn thuế)
  133 33311 33312
  Tình hình phát sinh tháng 12:
  1/ Tổng hợp các hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ nội địa phục
  vụ sản xuất kinh doanh: Giá chưa thuế 900.000.000đ, thuế
  GTGT 65.000.000đ.
  2/ Hoá đơn mua hàng cứu trợ do quỹ phúc lợi đài thọ: giá chưa
  thuế 10.000.000đ, thuế GTGT 1.000.000đ.
  3/ Hoá đơn mua VL nhập khẩu phục vụ SXKD: 10.000 USD, tỷ
  giá 20.000 VND/USD. Thông báo thuế phải nộp: thuế nhập
  khẩu 10.000.000đ, thuế GTGT : 20.000.000đ.
  4/ Tổng hợp hoá đơn bán hàng nội địa: giá chưa thuế
  800.000.000đ, thuế GTGT 80.000.000đ.
  5/ Tổng hợp hoá đơn bán hàng xuất khẩu : 400.000.000đ, thuế
  suất GTGT 0%.
  Yêu cầu: ghi vào (dạng chữ T) TK 133, 33311,33312,3333
  11 12
  (tham khảo chỉ tiêu trên Tờ khai thuế GTGT)

  2

 3. Chương 1: Kế toán Thuế

  KEÁ TOAÙN THUEÁ TIEÂU THUÏ ÑAËC BIEÄT KEÁ TOAÙN THUEÁ XUAÁT NHAÄP KHAÅU
  711 333(3332) 152,153,…,156,211 711,152,156,211 333(3333) 511
  Soá thueá TTÑB Soá thueá TTÑB cuûa Soá thueá XNK Soá thueá xuaát khaåu
  ñöôïc giaûm tröø vaøo VT,HH,TSCÑ nhaäp ñöôïc giaûm / phaûi noäp
  soá thueá phaûi noäp khaåu phaûi noäp hoaøn laïi tröø vaøo
  711, 632, 152, 156, 211 soá thueá phaûi noäp 151,152,153,156
  Soá thueá TTÑB ñöôïc 511, 512 (611)/211
  NSNN hoaøn laïi tröø vaøo Cuoái kyø xaùc ñònh Soá thueá nhaäp
  soá thueá TTÑB phaûi noäp soá thueá tieâu thuï 111, 112, 311 khaåu phaûi noäp
  111, 112, 311 ñaëc bieät phaûi noäp Soá thueá NXK ñaõ
  Soá thueá TTÑB ñaõ noäp vaøo NSNN
  noäp vaøo NSNN
  13 14

  KEÁ TOAÙN THUEÁ THU NHAÄP CAÙ NHAÂN 333 627
  111,112,
  333(3335) 334 (3336) Thueá taøi nguyeân
  Noäp 642
  Thueá TNCN khaáu thueá (3337) Thueá nhaø ñaát, tieàn
  tröø löông ngöôøi lao thueá ñaát
  ñoäng 211
  111,112,… 627,641,642,331,… (3339) Thueá tröôùc baï
  Thueá TNCN khaáu 5114
  Noäp thueá TNCN tröø vaøo caùc khoaûn 642,…
  DT trôï caáp,
  traû chi phí dòch vuï (3338,9) Thueá khaùc, leä phí
  trôï giaù
  (3339)
  15

  16

  KẾ TOÁN THUẾ TNDN Chính sách thuế ≠ Chính sách kế toán
  Mục đích VAS 17 quy định & hướng dẫn Thu nhập tính thuế ≠ Lợi nhuận kế toán

  các nguyên tắc, Thuế
  =
  Thu nhập
  x
  Thuế suất
  tr/bày thuế TNDN tính thuế thuế TNDN
  phương pháp kế TNDN trong Thu Thu Thu nhập Các khoản lỗ
  toán thuế TNDN nhập nhập được được kết
  BCTC
  giải trình các
  tính
  thuế
  =
  chịu
  thuế

  [ miễn
  thuế
  +
  chuyển theo
  quy định
  ] kế toán những nghiệp vụ
  thông tin liên Thu Lợi DT CP Thu
  do ảnh hưởng của thuế nhập nhuận không không nhập Chuyển
  TNDN trong năm hiện
  quan tới thuế tính
  =
  kế

  chịu
  +
  hợp lý

  miễn

  lỗ
  hành và trong tương lai TNDN thuế toán thuế thuế
  17 18

  3

 4. Chương 1: Kế toán Thuế

  Thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế Chênh lệch giữa thuế và kế toán
  được xác định như sau:
  Đối với hoạt động bán hàng hoá là thời điểm chuyển
  giao quyền sở hữu, quyền sử dụng hàng hoá cho Chênh
  Chênh lệch
  người mua. lệch
  vĩnh viễn
  tạm thời
  Đối với cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc Chênh lệch
  cung ứng dịch vụ cho người mua hoặc thời điểm lập hoá thuế • VD: Chi phí
  •VD:
  đơn cung ứng dịch vụ. và kế toán không có
  Khác biệt
  chứng từ,
  Trường hợp thời điểm lập hoá đơn xảy ra trước thời điểm về khấu
  thu nhập cổ
  dịch vụ hoàn thành thì thời điểm xác định doanh thu được hao TSCĐ
  tức
  tính theo thời điểm lập hoá đơn.
  THUẾ HOÃN LẠI
  19 20

  Khác Tiếp cận DT & CP giữa Theo thuế Theo KT
  biệt theo BC chính sách thuế Cơ sở tính thuế của TS Gtrị ghi sổ của TS
  Chênh (Gtrị thuế của khoản tính (đã tính vào TN/
  giữa KQKD và chính sách Kế TS
  lệch vào TN/ sẽ cho phép khấu sẽ tính vào CP)
  LN kế toán khác nhau
  giữa kế trừ khỏi TN chịu thuế)
  toán và
  toán và Cơ sở tính thuế của NPTrả Gtrị ghi sổ của
  thu Tiếp cận TS & NPT giữa
  thuế (cho phép tính vào chi phí NPTrả
  nhập theo chính sách thuế
  hoặc tính vào TN) (đã tính vào CP
  chịu BCĐKT và chính sách Kế NPTrả
  VD không chấp nhận CP hoặc chưa tính
  thuế toán khác nhau trích trước hoặc việc hoãn vào thu nhập)
  Là cách tiếp cận
  trong VAS 17 ghi nhận DT
  TS – là TN đã phát sinh NPT – là TN chưa thực hiện
  – là CPchưa thực hiện – là CP đã phát sinh 21 22

  Xác định chênh lệch tạm thời Phân loại chênh lệch tạm thời
  Thuế Kế toán
  Chênh Chênh
  lệch Chênh lệch lệch vĩnh
  Tài sản Tài sản tạm thời thuế và viễn
  Chênh kế toán
  lệch
  tạm
  thời
  Nợ phải trả Nợ phải trả
  Chênh lệch tạm thời được khấu trừ
  Ghi nhận và trình bày
  thông tin về CP thuế
  thu nhập DN theo quy Chênh lệch tạm thời phải chịu thuế
  định VAS 17
  23 24

  4

 5. Chương 1: Kế toán Thuế

  Phân loại chênh lệch tạm thời T.TNDN CP T.TNDN
  CP T.TNDN
  (TK3334) hiện hành (TK8211)
  Giá trị ghi sổ – Cơ sở tính (theo c/s thuế) + – (TK821) (theo
  KM TS/NPT thuế thu nhập CP T.TNDN c/s kế toán)
  hoãn lại (TK8212)

  Biến động tăng /giảm phụ thuộc vào
  Chênh lệch tạm Chênh lệch tạm
  thời phải chịu thuế thời được khấu trừ T.TN hoãn lại phải trả (TK347)
  TNDN ps (⇧CP) / hoàn nhập (⇩CP)
  Tài sản T.TN hoãn lại (TK243)
  Thuế thu nhập Tài sản thuế thu
  ps (⇩CP) / hoàn nhập (⇧CP)
  hoãn lại phải trả nhập hoãn lại
  Do phát sinh

  Chi phí thuế TNDN hoãn lại CLTT phải chịu thuế
  25 26

  CLTT được khấu trừ

  KT T.TNDN & CP T.TNDN hiện hành
  8211-CP thuế Giaû söû naêm nay (3 quyù ñaàu naêm) ñôn vò ñaõ taïm noäp
  112 3334 TNDN hiện hành 911 thueá laø 200. Khi xaùc ñònh thu nhaäp tính thueá thì DN phaûi
  noäp 215, do ñoù ghi nhaän noäp boå sung 15. Chi phí thueá
  Nộp Hằng quý xđ T.TNDN Kch CP thuế TNDN hieän haønh laø 215.
  T.TNDN phải tạm nộp (Luật Thuế) TN hiện hành
  Cuối năm TC xđ chênh lệch 3334 8211
  T.TNDN phải tạm nộp bổ Taïm tính
  200 200
  sung –kể cả liên quan sai
  sót không trọng yếu của 15 15 215 TK 911
  năm trước (Luật Thuế) Boå sung
  Keát chuyeån
  Cuối năm TC –
  Điều chỉnh giảm
  Kchuyển CP
  T.TNDN 27 28

  Giaû söû naêm nay ñôn vò ñaõ taïm noäp thueá laø 200. Khi Báo cáo KQHĐKD
  xaùc ñònh thu nhaäp chòu thueá thì DN loã, do ñoù Chi phí
  thueá TNDN hieän haønh laø 0.
  ….
  Tổng lợi nhuận kế toán trước 50
  3334 8211 Ñieàu
  Taïm tính thuế
  chænh
  200 200 200 200 giaûm Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 TK 8211
  0 0 Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52 TK 8212
  Boå sung
  Lợi nhuận sau thuế TNDN 60

  0 TK 911
  Keát chuyeån
  29 30

  5

 6. Chương 1: Kế toán Thuế

  Bảng cân đối kế toán – Nợ phải trả
  Bảng cân đối kế toán – Tài sản
  Taøi saûn daøi haïn MS Nôï daøi haïn MS
  Phaûi traû DH ngöôøi 331
  TS daøi haïn 260
  baùn
  khaùc
  Phaûi traû DH noäi boä 332
  CP traû tröôùc DH 261
  Thuyeát Phaûi traû DH khaùc 333
  TS thueá TN 262 TK 243 minh V.21 Vay vaø nôï DH 334
  hoaõn laïi Thueá TN hoaõn laïi 335 Thuyeát
  TK 347
  TS DH khaùc 268 phaûi traû minh V-21

  31 32

  KT Tài sản thuế TN hoãn lại
  CLTT được khấu trừ 243
  8212-CP thuế TNDN hoãn lại

  Cuối năm TC xđ chênh lệch
  Hướng thu giữa TS T.TN hoãn lại phát sinh
  hồi trong trong năm > TS T.TN hoãn lại
  tương lai được hoàn nhập trg năm

  Nợ phải
  CLTT Hoặc chênh lệch giữa TS
  được
  thu khấu trừ T.TN hoãn lại phát sinh
  trong năm < TS T.TN hoãn lại
  Tài sản thuế hoãn lại
  được hoàn nhập trg năm
  33 34

  Thuế Kế toán Năm N
  Năm N: Năm N: 911 8212 243
  Thuế chỉ chấp nhận Chi phí trích trước 100
  khi thực chi theo dồn tích 25 25 25 25
  CP phải trả = 0 CP phải trả = 100
  Năm N+1: Năm N+1: SD:25
  Thực tế phát sinh Thực tế phát sinh
  CP = 100 (CP = 0)
  Năm N+1
  Năm N:
  Chênh lệch tạm thời được khấu trừ: 0 – (100)= 100 243 8212 911
  Tài sản thuế hoãn lại phát sinh: 100 x 25% = 25 SD:25
  25 25 25 25
  Năm N+1:
  Chênh lệch tạm thời được khấu trừ: (100) – 0 = -100
  Tài sản thuế hoãn lại hoàn nhập: 100 x 25% = 25 35 36

  6

 7. Chương 1: Kế toán Thuế

  VD1: (xử lý TS thuế TNDN hoãn lại)
  Năm N, phát sinh tình hình sau: CLTT phải chịu thuế
  •Trích trước CP sửa chữa lớn TSCĐ bộ phận kinh doanh: 36
  •TSCĐ A có NG = 156, bắt đầu sử dụng đầu năm N-2, thời
  gian khấu hao theo kế toán 2 năm, theo thuế 3 năm.
  Chỉ tiêu Theo Theo Chênh lệch Nộp thuế
  thuế KT trong
  Trích CP 0 (36) +36 : CL tạm thời được tương lai
  SCL khấu trừ TĂNG
  CP KH (52) 0 -52 : CL tạm thời được
  CLTT
  TSCĐ A khấu trừ GIẢM Nợ phải phải chịu
  Hoàn nhập tài sản thuế TNDN hoãn lại: trả thuế
  Nợ TK 8212/ Có TK 243: 4 = (52 – 36) x 25%
  Kết chuyển chi phí thuế TNDN hoãn lại:
  Nợ TK 911/ Có TK 8212: 4 Thuế hoãn lại phải trả
  37 38

  Thuế Kế toán
  KT Thuế TN hoãn lại phải trả 8212-CP thuế Năm N: TSCĐ,NG: 90
  347 TNDN hoãn lại Năm N: TSCĐ,NG: 90 Sử dụng đầu năm,
  Thời gian khấu hao theo TG Khấu hao: 3 năm
  Cuối năm TC xác định chênh Thuế là 2 năm CP KH năm N= 30
  Năm N:
  lệch giữa T.TN hoãn lại ptrả CP KH năm N= 45
  Năm N+1:
  CP KH năm N+1: 30
  phát sinh trong năm > T.TN Năm N+1: Năm N+2:
  hoãn lại ptrả được hoàn nhập CP KH năm N+1= 45 CP KH năm N+2: 30
  trg năm Năm N: Chênh lệch tạm thời chịu thuế: (45) – (30)= -15
  Thuế TN hoãn lại phải trả phát sinh: 15 x 25% = 3,75
  Hoặc chênh lệch giữa T.TN
  Năm N+1: Chênh lệch tạm thời chịu thuế: (45) – (30)= -15
  hoãn lại ptrả phát sinh trong Thuế TN hoãn lại phải trả phát sinh: 15 x 25% = 3,75
  năm < T.TN hoãn lại ptrả Năm N+2: Chênh lệch tạm thời chịu thuế: 0 – (30) = 30
  được hoàn nhập trg năm Thuế TN hoãn lại phải trả hoàn nhập: 30 x 25% = 7,5
  39 40

  Năm N
  347 8212 911 VD2: (xử lý Thuế TNDN hoãn lại phải trả) Năm N, phát sinh
  Thu nhập khác là 60 do vốn góp> GTGS TSCĐ mà đầu năm N
  3,75 3,75 3,75 3,75 cty đã góp vốn vào liên doanh, thuế phân bổ vào thu nhập chịu
  thuế theo thời gian sử dụng TSCĐ ở liên doanh là 2 năm (năm
  SD:3,75
  N và N+1).
  Năm N+1 TSCĐ B có NG = 120, bắt đầu sử dụng đầu năm N-2, thời
  347 8212 911 gian khấu hao theo kế toán 3 năm, theo thuế 2 năm
  SD:3,75 3,75 3,75 Chỉ tiêu Theo thuế Theo KT Chênh lệch
  3,75 3,75 Thu nhập đánh 30 60 -30 : CL tạm thời phải
  giá TSCĐ chịu thuế TĂNG
  SD:7,5
  CP KH TSCĐ 0 (40) +40 : CL tạm thời phải
  B chịu thuế GIẢM
  Năm N+2
  911 8212 347 Hoàn nhập thuế TNDN hoãn lại phải trả:
  SD:7,5 Nợ TK347/ Có TK8212: 2,5 = (40–30) x 25%
  7,5 7,5 7,5 7,5 Kết chuyển giảm chi phí thuế TNDN hoãn lại:
  41
  Nợ TK 8212/ Có TK 911: 2,5 42

  7

 8. Chương 1: Kế toán Thuế

  KT Chi phí T.TNDN hoãn lại
  VD 3: (xử lý CP thuế TNDN)
  CL phát sinh < hoàn nhập Giả sử có tình hình cả VD 1 và VD 2
  kết hợp VD 1 và VD 2, ta có:
  347 8212 Hoàn nhập tài sản thuế TNDN hoãn lại:
  chênh lệch phát Nợ TK 8212/ Có TK 243: 4
  sinh > hoàn nhập 243 Hoàn nhập thuế TNDN hoãn lại phải trả:
  Nợ TK 347/ Có TK 8212: 2,5
  chênh lệch phát
  •Kết chuyển chi phí thuế TNDN hoãn lại:
  sinh > hoàn nhập
  911 Nợ 911/ Có 8212: 1,5 = 4 – 2,5
  CL phát sinh < hoàn nhập 8212
  chênh lệch SPS Có
  > SPS Nợ Tk 8212 (243) 4 2,5 (347)
  1,5 (911)
  CL SPSNợ >SPSCó Tk 8212 43 44

  KT Chi
  Sơ đồ KT
  phíxác
  T.TNDN
  định KQKD,
  hoãn lạibao gồm CP T.TNDN
  Tại công ty C nộp thuế TNDN theo thuế suất 25%,
  632,635,641,642,811 911 511,512,515,711 khấu hao TSCĐ theo phương pháp đường thẳng,
  Kch CP có tài liệu sau (đvt: 1.000đ):
  Kch DT,TN khác
  -Theo báo cáo năm N:
  8211 + Lợi nhuận kế toán là 600.000.
  Kch CP T.TNDN hhành + Trong năm N có:
  Điều chỉnh cuối năm (nếu có) * TSCĐ A nguyên giá 60.000, bắt đầu khấu hao
  8212 đầu năm N, thời gian khấu hao theo kế toán là
  3 năm, theo thuế là 2 năm.
  Kch CP T.TNDN hoãn lại * Tính trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ dùng
  4212 trong kinh doanh, kế hoạch trích 2 năm N và
  Kch giảm CP T.TNDN HLại
  N+1, mỗi năm 100.000 (TS đưa vào sửa chữa
  Kch lãi sau T.TNDN đầu năm N+2)
  Kch lỗ sau T.TNDN 45 46

  TSCĐ A NG 60.000, thời gian khấu hao theo kế
  -Theo báo cáo năm N+1: toán là 3 năm (đầu năm N), theo thuế là 2 năm.
  + Lợi nhuận kế toán là 800.000. BẢNG TÍNH CHÊNH LỆCH CP KHẤU HAO
  + Trong năm N+1 có: Chỉ tiêu NĂM TÀI CHÍNH
  * Chi vượt mức qui định 2.000 Năm N N+1 N+2
  * Thu nhập từ cổ tức được chia là 10.000.
  CPKH theo thuế
  Cho biết trong 2 năm N và N+1 không có chênh
  CPKH theo KT
  lệch khác (ngoài các khoản trên) giữa lợi nhuận kế
  toán và thu nhập chịu thuế. CL tạm thời phải chịu
  Yêu cầu: 1) Xác định chênh lệch giữa lợi nhuận kế thuế phát sinh tăng
  toán và thu nhập chịu thuế từng năm N, N+1 CL tạm thời phải chịu
  2) Tính toán và định khoản liên quan đến thuế phát sinh giảm
  chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp từng năm N, Thuế TN hoãn lại phải
  N+1. trả được ghi nhận
  Thuế TN hoãn lại phải
  47 trả được hoàn nhập 48

  8

 9. Chương 1: Kế toán Thuế

  Tính trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ dùng trong – Năm N:
  kinh doanh, kế hoạch trích 2 năm N và N+1. + Lợi nhuận kế toán là 600.000.
  BẢNG TÍNH CHÊNH LỆCH CP phải trả về SCL TSCĐ + CLTT phải chịu thuế p/s tăng: (CP khấu hao)
  (giả sử CP SCL thực tế phát sinh năm N+2 là 190) + CLTT được khấu trừ p/s tăng: (CP SCL)
  + TN chịu thuế =
  Chỉ tiêu NĂM TÀI CHÍNH + Thuế TNDN hiện hành =
  Năm N N+1 N+2 Nợ /Có :
  + Thuế TNDN hoãn lại phải trả được ghi nhận
  CP SCL theo thuế = x 25% = => Nợ /Có :
  CP SCL theo KT + Tài sản thuế TNDN hoãn lại được ghi nhận
  = x 25% = => Nợ /Có :
  CL tạm thời được khấu
  trừ phát sinh tăng
   Kết chuyển giảm CP thuế TNDN hoãn lại năm N 911
  Nợ 8212 / Có 911:
  CL tạm thời được khấu … …
  CHỈ TIÊU Năm nay
  trừ phát sinh giảm

  Tài sản thuế TN hoãn (8211) (8212)
  14- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
  lại được ghi nhận 15- Chi phí thuế TNDN hiện hành
  Tài sản thuế TN hoãn 49 16- Chi phí thuế TNDN hoãn lại 50

  lại được hoàn nhập 17- Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN

  – Năm N+2: giả sử LNKT 700.000, cổ tức được chia là 8.000
  – Năm N+1: + Lợi nhuận kế toán là 700.000.
  + Lợi nhuận kế toán là 800.000. + CL vĩnh viễn – 8.000
  + CLTT phải chịu thuế p/s giảm +20.000 (CP khấu hao)
  + CL vĩnh viễn:
  + CLTT được khấu trừ p/s giảm -200.000 (CP SCL)
  + CLTT phải chịu thuế : (CP khấu hao) + TN chịu thuế
  + CLTT được khấu trừ : (CP SCL) = 700.000 -8.000 +20.000 -200.000 = 512.000
  + Thuế TNDN hiện hành = 512.000 x 25%=128.000
  + TN chịu thuế
  Nợ 8211/Có 3334: 128.000
  = 800.000 = + Thuế TNDN hoãn lại phải trả được hoàn nhập
  + Thuế TNDN hiện hành = x 25%= = 20.000 x 25% = 5.000 => Nợ 347/Có 8212: 5.000
  Nợ 8211/Có 3334: + Tài sản thuế TNDN hoãn lại được hoàn nhập
  = 200.000 x25% = 50.000 => Nợ 8212/Có 243: 50.000
  + Thuế TNDN hoãn lại phải trả = x 25%=  Kết chuyển CP thuế TNDN hoãn lại năm N 911
  Nợ 8212/Có 347: Nợ 911 / Có 8212 : 45.000
  + Tài sản thuế TNDN hoãn lại = x25%= CHỈ TIÊU Năm nay … …
  … (8211)128.000
  Nợ 243/Có 8212:
  14- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 700.000 (8212) 45.000
  Kết chuyển giảm CP thuế TNDN hoãn lại năm N
  15- Chi phí thuế TNDN hiện hành 128.000
  Nợ 8212 / Có 911:
  51 16- Chi phí thuế TNDN hoãn lại 45.000 52

  17- Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN 527.000

  (Đơn giản hóa khi học trên lớp) (Đơn giản hóa khi học trên lớp)
  VD: Bảng tính chênh lệch giữa kế toán và thuế năm N VD: Bảng tính chênh lệch giữa kế toán và thuế năm N
  Nội dung Số liệu Số liệu Chên Phân loại Nội dung Số liệu Số liệu Chên Phân loại
  theo thuế kế toán h lệch chênh lệch theo thuế kế toán h lệch chênh lệch
  Cổ tức được chia 0 8 -8 CLVV giảm CPKH TSCĐ (6) (3) -3 CLTT phải chịu
  CP vượt mức 0 (2) +2 CLVV tăng (bình quân CPKH thuế TĂNG
  theo thuế nhiều (0) (3) +3 CLTT phải chịu
  CPKH TSCĐ (3) (6) +3 CLTT được
  hơn) thuế GiẢM
  (bình quân CPKH khấu trừ TĂNG
  TN do đánh giá 2 10 -8 CLTT phải chịu
  theo thuế ít hơn) (3) (0) -3 CLTT được
  TS góp vốn đầu Năm nay thuế TĂNG
  khấu trừ GiẢM
  tư sử dụng lâu +2 CLTT phải chịu
  HĐơn DV tính 2 0 +2 CLTT được 2 0
  dài (loại CL thu
  thuế kỳ này (loại khấu trừ TĂNG Năm sau thuế GiẢM
  nhập theo thuế ít
  CL thu nhập theo
  hơn vì tính theo
  thuế nhiều hơn)
  năm sử dụng)
  HĐơn DV tính 0 2 -2 CLTT được
  thuế kỳ trước khấu trừ GiẢM53 54

  9

 10. Chương 1: Kế toán Thuế

  (Đơn giản hóa khi học trên lớp)
  VD: Bảng tính chênh lệch giữa kế toán và thuế năm N Tóm tắt chương 1
  Nội dung Số liệu Số liệu Chênh Phân loại chênh
  theo thuế kế toán lệch lệch  Xuất phát từ bản chất của các loại thuế trong hoạt

  Dự phòng giảm (2) (3) +1 CLTT được
  động của DN => ảnh hưởng đến xử lý ghi chép kế
  giá Tài sản khấu trừ TĂNG toán thuế
  Dự phòng phải 0 (2) +2 CLTT được  Ghi nhận, xử lý và kê khai thuế GTGT cho từng
  trả khấu trừ TĂNG
  kỳ, lưu ý quy định về thuế khấu trừ và hoàn thuế.
   Vận dụng các phương pháp kế toán trong VAS 17
  và chế độ kế toán DN – để ghi nhận thuế TNDN
  phải nộp, KT chi phí thuế TNDN hiện hành và CP
  55 thuế TNDN hoãn lại. 56

  Tóm tắt chương 1
   Trình bày thông tin trên BCĐKT:
   NPTrả về thuế phải nộp cho NN (số liệu từ sổ KT
  TK 333);
   TS thuế TNDN hoãn lại (từ TK 243).
   Thuế TNDN hoãn lại phải trả (từ TK 347) .
   Trình bày thông tin trên BC KQHĐKD:
   chi phí thuế TNDN hiện hành (từ TK 8211)
   chi phí thuế TNDN hoãn lại (từ TK 8212)

  57

  10

Download tài liệu Bài giảng Kế toán thuế: Chương 1 – TS. Nguyễn Thị Kim Cúc File Word, PDF về máy