[Download] Tải Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 7 – Ngô Hoàng Điệp (2017) – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 7 – Ngô Hoàng Điệp (2017)

Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 7 – Ngô Hoàng Điệp (2017)
Nội dung Text: Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 7 – Ngô Hoàng Điệp (2017)

Download


Bài giảng Kế toán tài chính – Chương 7: Thay đổi chính sách kế toán ước tính kế toán và sai sót trong kế toán giới thiệu các thay đổi chính sách kế toán, thay đổi ước tính kế toán và sai sót trong kế toán; sự ảnh hưởng của các thay đổi chính sách kế toán thay đổi ước tính kế toán và sai sót trong kế toán đến BCTC,… Mời các bạn cùng tham khảo.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 7 – Ngô Hoàng Điệp (2017) – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 7 – Ngô Hoàng Điệp (2017) File Word, PDF về máy

Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 7 – Ngô Hoàng Điệp (2017)

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 7 – Ngô Hoàng Điệp (2017)

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TPHCM – KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN
  Nội dung

  • Giới thiệu các thay đổi chính sách kế toán, thay đổi ước
  Chương 7 tính kế toán và sai sót trong kế toán
  • Sự ảnh hưởng của các thay đổi chính sách kế toán,
  thay đổi ước tính kế toán và sai sót trong kế toán đến
  THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN BCTC
  ƯỚC TÍNH KẾ TOÁN • Phương pháp điều chỉnh thay đổi chính sách kế toán,
  VÀ SAI SÓT TRONG KẾ TOÁN thay đổi ước tính kế toán và sai sót trong kế toán
  • Áp dụng phương pháp điều chỉnh khi thay đổi chính
  sách kế toán, ước tính kế toán và sai sót kế toán.

  1 3

  Thay đổi CS kế toán
  Mục tiêu Khái niệm

   Phân biệt được thay đổi chính sách kế toán, thay • Thay đổi các nguyên tắc, cơ sở và phương
  đổi ước tính kế toán và sai sót trong kế toán
  pháp kế toán cụ thể trong việc lập và trình bày
   Hiểu được nguyên tắc, phương pháp điều chỉnh
  báo cáo tài chính.
  hồi tố và phi hồi tố
  – Thay đổi phương pháp tính giá hàng tồn kho;
   Thực hiện các điều chỉnh khi có sự thay đổi chính
  sách kế toán, thay đổi ước tính kế toán và sai sót – Thay đổi phương pháp hạch toán chênh lệch tỷ giá
  trong kế toán hối đoái;
   Trình bày thay đổi chính sách kế toán, ước tính – Thay đổi phương pháp kế toán chi phí đi vay
  kế toán và sai sót trên BCTC – …

  2 4

  1

 2. Thay đổi ước tính
  Thay đổi CS kế toán (tt) kế toán (tiếp)
  Lý do thay đổi Các trường hợp

  • Doanh nghiệp chỉ được thay đổi chính sách kế Các ví dụ về thay đổi ước tính kế toán:
  toán khi: • Thay đổi ước tính kế toán đối với các khoản
  phải thu khó đòi;
  – Có sự thay đổi theo quy định của pháp luật
  • Thay đổi ước tính kế toán về giá trị hàng tồn
  hoặc của chuẩn mực kế toán và chế độ kế
  kho lỗi mốt;
  toán; hoặc
  • Thay đổi ước tính kế toán về thời gian sử dụng
  – Sự thay đổi sẽ dẫn đến báo cáo tài chính hữu ích hoặc cách thức sử dụng TSCĐ;
  cung cấp thông tin tin cậy và thích hợp hơn. • Thay đổi ước tính kế toán về nghĩa vụ bảo hành
  sản phẩm
  5 7

  Thay đổi ước tính
  kế toán Sai sót của kỳ trước
  Khái niệm Khái niệm

   Là việc điều chỉnh giá trị ghi sổ của tài sản, nợ Sai sót bao gồm sai sót do tính toán, áp dụng sai
  phải trả hoặc giá trị tiêu hao định kỳ của tài sản các chính sách kế toán, bỏ quên, hiểu hoặc diễn
  được tạo ra từ việc đánh giá tình trạng hiện thời giải sai các sự việc và gian lận.
  và lợi ích kinh tế trong tương lai cũng như nghĩa ─ Mua TSCĐ nhưng chưa ghi sổ TSCĐ;
  vụ liên quan đến tài sản và nợ phải trả đó.
  ─ Bán hàng nhưng chưa ghi nhận doanh thu và khoản
   Những thay đổi trong ước tính kế toán do có phải thu;
  các thông tin mới không phải là sửa chữa các ─ Tiếp tục trích khấu hao cho TSCĐ đã khấu hao đủ
  sai sót.

  6 8

  2

 3. Ví dụ 2
  Ví dụ 1
  1. Lương nhân viên bán hàng trong tháng 12/20×1 là
  Thay đổi Thay đổi
  Trường hợp Ước tính CS kế
  Sai sót 100 triệu đồng, sẽ trả vào ngày 5 tháng sau. Kế toán
  kế toán
  kế toán toán không ghi nhận chi phí lương vì cho rằng chưa trả
  Doanh nghiệp không trừ giá trị thanh lý thu tiền nên chưa ghi nhận.
  hồi khi trích khấu hao TSCĐ 2. Năm 20×1, chuyển khoản để trả tiền thuê văn phòng
  Thay đổi phương pháp tính giá hàng tồn trong 2 năm 20×1 và 20×2 là 300 triệu đồng, kế toán
  kho từ bình quân gia quyền sang Nhập
  trước- xuất trước. đã ghi nhận toàn bộ vào chi phí năm 20×1.
  Thay đổi phương pháp ghi nhận doanh thu
  3. Năm 20×1, nghiệm thu và đưa vào sử dụng công
  của hợp đồng xây dựng dài hạn từ phương trình nhà văn phòng nhưng kế toán chưa kết chuyển
  pháp hoàn thành hợp đồng sang phương nguyên giá. Giá quyết toán của nhà văn phòng là 600
  pháp tỷ lệ phần trăm hoàn thành.
  triệu đồng, khấu hao trong 10 năm.
  Thay đổi tỷ lệ dự phòng nợ phải thu khó đòi  Hãy đánh giá sự ảnh hưởng của từng giao dịch đến
  từ 5% thành 7% trên số dư nợ phải thu.
  BCKQHĐKD và BCĐKT năm 20×1
  9 11

  Ví dụ 3
  Ảnh hưởng đến BCTC
  • Ngày 1.1.20×1, công ty mua một thiết bị giá 400
  • Khi giao dịch, sự kiện ảnh hưởng đến doanh triệu. Theo chính sách khấu hao của công ty tài
  thu, chi phí sẽ ảnh hưởng đến Bảng cân đối kế sản được khấu hao 5 năm. Tuy nhiên, theo
  toán ở các khoản mục sau: thông tư 45/2013/TT-BTC, thời hạn khấu hao
  – Lợi nhuận chưa phân phối của tài sản này là 8 năm.
  – Thuế TNDN phải nộp • Trong năm 20×1, 20×2 khoản chênh lệch tạm
  – Các khoản mục tài sản và nợ phải trả có liên thời này được phản ảnh trên tờ khai nhưng
  quan doanh nghiệp theo dõi riêng ngoài sổ sách kế
  • Nếu có sự khác biệt tạm thời giữa kế toán và toán.
  thuế, khoản mục Tài sản thuế TNDN hoãn • Thuế suất thuế TNDN là 20%
  lại/Thuế TNDN hoãn lại phải trả bị ảnh hưởng. Hãy tính toán sự ảnh hưởng của của việc sai sót
  này đến BCTC năm 20×1, 20×2
  10 12

  3

 4. Ví dụ 3 (tiếp) – Bảng tính chênh lệch Phương pháp điều chỉnh

  Tài sản cố định 20×1 20×2
  • Điều chỉnh hồi tố
  Giá trị ghi sổ 320 240
  • Điểu chỉnh phi hồi tố
  Cơ sở tính thuế 350 300

  CLTT được khấu trừ (thời điểm) -30 -60

  Tài sản thuế TNDN hoãn lại 6 12

  Chi phí thuế TNDN hoãn lại -6 -6

  13 15

  Điều chỉnh hồi tố
  Bài tập thực hành 1
  Có một số sự kiện trong năm 20×3 của ty A như sau:
  1. Khấu hao TSCĐ cao hơn thực tế 100 triệu đồng do tính  Điều chỉnh những ghi nhận, xác định giá trị và
  toán sai. trình bày các khoản mục của báo cáo tài chính
  2. Thay đổi phương pháp lập dự phòng nợ phải thu nên như thể các sai sót của kỳ trước chưa hề xảy ra.
  khoản dự phòng nợ phải thu cao hơn số đã ghi nhận là
  200 triệu đồng.
   Phương pháp thực hiện:
  3. Doanh thu đã đủ điều kiện ghi nhận nhưng chỉ coi là – Điều chỉnh số dư đầu kỳ các khoản mục bị
  khách hàng ứng trước tiền 300 triệu đồng. ảnh hưởng đã được trình bày trong phần vốn
  4. Thay đổi phương pháp tính giá hàng hóa A làm hàng chủ sở hữu của kỳ sớm nhất và
  tồn kho cao hơn số đã ghi nhận là 100 triệu đồng/năm, – Điều chỉnh các số liệu so sánh cho mỗi kỳ
  biết hàng A bắt đầu kinh doanh từ năm 20×0.
  trước
  Yêu cầu: Đánh giá sự ảnh hưởng đến BCKQHĐKD và
  BCĐKT năm 20×3.
  14 16

  4

 5. Ví dụ 4 Ví dụ 5

  Sau khi lập BCTC năm 20X1, kế toán công ty ST Đơn vị đã cấn trừ số dư bên Nợ và bên Có của

  phát hiện một khoản vốn góp 500 triệu của Công ty tài khoản Phải thu khách hàng để lấy chênh lệch

  QH vào năm 20X0 bị hạch toán nhầm thành một trình bày trên phần Nợ phải thu khách hàng trên

  khoản vay dài hạn và ST đã tính lãi hàng năm (lãi Bảng cân đối kế toán. Số dư bên Nợ và bên Có

  lũy kế đến thời điểm 31.12.20X0 là 30 triệu, đến của tài khoản này lần lượt là 1.460.000.000 đồng

  31.12.20X1 là 60 triệu) vào chi phí và tăng nợ gốc. và 375.000.000 đồng.

   Hãy điều chỉnh sai sót này cho BCTC năm 20×0, Yêu cầu: Thực hiện điều chỉnh sai sót trên vào

  20×1 các BCTC thích hợp.
  17 19

  Điều chỉnh phi hồi tố Áp dụng phương pháp điều chỉnh cho
  thay đổi chính sách kế toán
  • Điều chỉnh sự ảnh hưởng của thay đổi cho giao • Thay đổi chính sách kế toán do áp dụng lần đầu
  dịch, sự kiện kể từ ngày thay đổi. các quy định của pháp luật hoặc chuẩn mực kế
  toán, chế độ kế toán mà đã có các hướng dẫn
  • Sự thay đổi có thể chỉ ảnh hưởng đến Báo cáo kết chuyển đổi cụ thể (chuyển đổi cụ thể cho phép hồi
  quả hoạt động kinh doanh của kỳ hiện tại, hoặc có
  tố hoặc không hồi tố) thì phải thực hiện theo hướng
  thể ảnh hưởng đến Báo cáo kết quả hoạt động kinh
  dẫn.
  doanh của cả kỳ hiện tại và các kỳ sau đó.
  • Thay đổi chính sách kế toán do áp dụng lần đầu
  • Sự thay đổi dẫn đến thay đổi tài sản, nợ phải trả,
  các quy định của pháp luật hoặc chuẩn mực kế
  hoặc thay đổi một khoản mục trong vốn chủ sở hữu
  toán, chế độ kế toán mà không có quy định về hồi
  thì thay đổi đó sẽ được ghi nhận bằng cách điều
  tố thì được áp dụng phi hồi tố
  chỉnh giá trị ghi sổ của tài sản, nợ phải trả hay
  khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu liên quan • Doanh nghiệp tự nguyện thay đổi chính sách kế
  toán thì phải áp dụng hồi tố
  18 20

  5

 6. Ví dụ 6 Ví dụ 6 (tiếp)
  • Ảnh hưởng của việc thay đổi chính sách đến BCTC
  • Năm 2004, công ty ABC đã áp dụng phương pháp tính giá
  xuất của hàng hóa H (mua trong năm 2004) theo phương Chỉ tiêu Năm 2004
  Năm 2004
  Chênh lệch
  điều chỉnh
  pháp nhập trước- xuất trước. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
  • Năm 2005, công ty áp dụng phương pháp tính giá xuất kho Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 130.000.000 130.000.000 0
  cho mặt hàng H theo phương pháp bình quân gia quyền. Giá vốn hàng bán 100.000.000 114.000.000 14.000.000
  Việc thay đổi phương pháp tính giá làm cho GVHB tăng lên Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN 30.000.000 16.000.000 (14.000.000)
  Chi phí thuế TNDN hiện hành (28%) 8.400.000 4.480.000 (3.920.000)
  14.000.000đ
  Lợi nhuận sau thuế TNDN 21.600.000 11.520.000 (10.080.000)
   Như vậy, Công ty ABC phải áp dụng hồi tố đối với hàng hóa
  H đã xuất kho trong năm 2004 theo phương pháp bình quân Bảng cân đối kế toán Năm 2004
  Năm 2004 Chênh lệch
  điều chỉnh
  gia quyền. Hàng tồn kho
  – Xác định các chỉ tiêu bị ảnh hưởng: Hàng tồn kho 100.000.000 86.000.000 (14.000.000)
  Nợ phải trả
  • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:
  Thuế và các khoản phải trả Nhà nước 12.000.000 8.080.000 (3.920.000)
  • Bảng cân đối kế toán Vốn chủ sở hữu
  – Thực hiện điều chỉnh: Vốn đầu tư của chủ sở hữu 5.000.000 5.000.000
  • Trên BCKQHĐKD, BCĐKT Nguồn: Trích Thông tư 20/2006/TT-BTC (Hướng dẫn CMKT) Lợi nhuận chưa phân phối 15.000.000 4.920.000 (10.080.000)
  21 23

  Ví dụ 6 (tiếp) Ví dụ 6 (tiếp)
  • Trích Báo cáo tài chính của công ty ABC trước khi điều chỉnh
  • Thuyết minh BCTC
  Chỉ tiêu Năm 2005 Năm 2004
  Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
  Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 100.000.000 130.000.000 (1)- Biến động vốn chủ sở hữu:
  Giá vốn hàng bán 80.000.000 100.000.000
  Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN 20.000.000 30.000.000 Số dư tại ngày Số dư tại ngày
  Chỉ tiêu
  Chi phí thuế TNDN hiện hành 5.600.000 8.400.000 31/12/2004 31/12/2005
  Lợi nhuận sau thuế TNDN 14.400.000 21.600.000 Vốn đầu tư của chủ sở hữu 5.000.000 5.000.000
  Bảng cân đối kế toán
  Hàng tồn kho Lợi nhuận chưa phân phối 4.920.000 18.920.000
  Hàng tồn kho 150.000.000 100.000.000
  Nợ phải trả
  Cộng 9.920.000 23.920.000
  Thuế và các khoản phải trả Nhà nước 15.000.000 12.000.000
  Vốn chủ sở hữu
  Vốn đầu tư của chủ sở hữu 5.000.000 5.000.000
  Lợi nhuận chưa phân phối 29.000.000 15.000.000
  22 24

  6

 7. Ví dụ 6 (tiếp) Ví dụ 7
  (3) Thuyết minh kèm theo:
  • Do thay đổi phương pháp tính giá xuất của hàng tồn kho từ phương pháp
  nhập trước, xuất trước sang phương pháp bình quân gia quyền nên năm • Trong năm 20X1, doanh nghiệp thay đổi ước
  2004 giá vốn hàng bán tăng và hàng tồn kho giảm 14.000.000đ, thay đổi này
  làm báo cáo tài chính của năm 2004 bị ảnh hưởng như sau: tính thời gian hữu dụng TSCĐ X từ 5 năm còn 3
  Ảnh hưởng của thay đổi chính sách
  kế toán đến: năm. Nguyên giá của TSCĐ là 400, khấu hao
  Khoản mục báo cáo
  Kết quả hoạt động kinh doanh năm
  2004 lũy kế 80. Giả sử không xét ảnh hưởng của
  + Giá vốn hàng bán tăng 14.000.000
  + Chi phí thuế TNDN giảm 3.920.000 thuế TNDN.
  + Lợi nhuận sau thuế TNDN giảm 10.080.000
  • Đơn vị áp dụng khấu hao đường thẳng.
  Bảng Cân đối kế toán ngày 31/12/2004
  + Hàng tồn kho giảm 14.000.000
  + Thuế TNDN phải trả giảm 3.920.000
  + Lợi nhuận chưa phân phối giảm 10.080.000
  25 27

  Áp dụng phương pháp điều chỉnh cho Ví dụ 7 (tiếp)
  thay đổi ước tính kế toán
  • Áp dụng phi hồi tố
  – Doanh nghiệp sẽ tính khấu hao mới theo
  • Các thay đổi ước tính kế toán áp dụng điều chỉnh
  ước tính thời gian hữu dụng đã điều chỉnh
  phi hồi tố. kể từ năm hiện tại:
  – TSCĐ đã sử dụng 1 năm, như vậy số năm
  sử dụng còn lại là 2 năm.
  – Mức khấu hao mới từ năm 20X1 trở đi:
  (400 – 80) : 2 = 160

  26 28

  7

 8. Ví dụ 7 (tiếp) Ví dụ 8a

  • Trong khi đang lập BCTC năm 20×2, doanh
  X0 X1 X2 nghiệp phát hiện một 1 TSCĐ trị giá 300 triệu
  Báo cáo KQHĐKD mua ngày 1.1.20×1 không được ghi tăng TSCĐ
  mà đưa thẳng vào chi phí quản lý. TSCĐ này có
  Chi phí khấu hao -80 -160 -160 thời gian khấu hao là 3 năm.
  • Đây là sai sót kỳ trước, cần được điều chỉnh vào
  Lợi nhuận kế toán -80 -160 -160
  báo cáo tài chính năm 20×1.
  • Thuế suất thuế TNDN là 20%

  29 31

  Áp dụng phương pháp điều chỉnh cho Ví dụ 8a (tiếp)
  sai sót kế toán
  20×1 điều
   Những sai sót của năm hiện tại được phát hiện chỉnh
  Báo cáo kết quả HĐKD
  trong năm đó phải được điều chỉnh trước khi Chi phí quản lý DN -200
  LN trước thuế 200 Điều chỉnh các
  công bố báo cáo tài chính. Chi phí thuế TNDN 40 thông tin tương
  LN sau thuế 160 ứng trong Bản
   Sai sót trọng yếu của các năm trước phải được thuyết minh
  Bảng cân đối kế toán BCTC
  điều chỉnh bằng cách điều chỉnh hồi tố kể từ năm Tài sản
  Nguyên giá TSCĐ 300
  có sai sót phát sinh, trừ khi không thể xác định Hao mòn lũy kế -100
  Nguồn vốn
  được ảnh hưởng của sai sót của từng năm hay
  Thuế TNDN phải nộp 40
  ảnh hưởng lũy kế của sai sót. LN chưa phân phối 160
  30 32

  8

 9. Ví dụ 8b Bài tập thực hành 2
  Đơn vị khóa sổ các nghiệp vụ bán hàng vào ngày
  • Sử dụng lại số liệu của ví dụ 8a 15.12.20X0, các nghiệp vụ bán hàng từ ngày 16.12.20X0
  • Thực hiện điều chỉnh trên các BCTC do sai lệch được ghi vào năm 20X1. Các khoản tiền khách hàng đã trả
  trên, giả sử sai lệch được phát hiện khi doanh cho các ngày này được ghi chép như một khoản khách
  nghiệp đang lập BCTC của năm 20×3 hàng ứng trước tiền. Tổng doanh thu từ 16.12.20X0 đến
  31.12.20X0 là 1.980.000.000 đồng (giá này đã bao gồm
  thuế giá trị gia tăng 10%), giá vốn hàng bán của số hàng
  này là 1.400.000.000 đồng. Khách hàng đã thanh toán
  400.000.000 đồng.
  Yêu cầu: Thực hiện điều chỉnh sai sót trên BCKQHĐKD và
  BCĐKT của năm 20×0. Biết thuế suất thuế TNDN là 20%

  33 35

  Ví dụ 8b (tiếp) Bài tập thực hành 3
  Điều chỉnh 20×1 20×2 Trong khi đang lập BCTC của năm 20×2, kế toán
  Báo cáo kết quả HĐKD phát hiện các sai lệch sau:
  Chi phí quản lý DN 1. Tiền lương của nhân viên văn phòng năm 20×0
  LN trước thuế là 400 triệu đồng được kế toán ghi nhận chi phí
  Chi phí thuế TNDN trả trước và phân bổ vào năm 20×1 và 20×2.
  LN sau thuế
  2. Một khoản tiền phạt hành chính của năm 20×2
  Bảng cân đối kế toán
  là 60 triệu đồng đã nộp bằng tiền tạm ứng
  Tài sản
  Nguyên giá TSCĐ
  nhưng kế toán chưa ghi sổ.
  Hao mòn lũy kế Yêu cầu: Hãy xác định ảnh hưởng của các sai sót
  Nguồn vốn trên đến các khoản mục trên BCKQHĐKD và
  Thuế TNDN phải nộp BCĐKT qua các năm 20×0, 20×1, 20×2.
  LN chưa phân phối
  34 36

  9

Download tài liệu Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 7 – Ngô Hoàng Điệp (2017) File Word, PDF về máy