[Download] Tải Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 7 – Hồ Thị Bích Nhơn – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 7 – Hồ Thị Bích Nhơn

Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 7 – Hồ Thị Bích Nhơn
Nội dung Text: Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 7 – Hồ Thị Bích Nhơn

Download


Bài giảng “Kế toán tài chính – Chương 7: Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh” trình bày các khái niệm, ghi nhận, đánh giá doanh thu và chi phí, vận dụng hệ thống tài khoản để ghi chép các giao dịch liên quan đến doanh thu và chi phí; trình bày doanh thu, chi phí trên BCTC; ý nghĩa thông tin qua các tỷ số tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 7 – Hồ Thị Bích Nhơn – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 7 – Hồ Thị Bích Nhơn File Word, PDF về máy

Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 7 – Hồ Thị Bích Nhơn

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 7 – Hồ Thị Bích Nhơn

 1. 25/09/2017

  Mục tiêu
  Chương 7
  Kế toán doanh thu, chi phí và xác • Sau khi học xong chương này, sinh viên có thể:
  – Trình bày những vấn đề cơ bản liên quan đến doanh
  định kết quả kinh doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh, bao gồm khái
  niệm, ghi nhận, đánh giá và trình bày trên báo cáo
  tài chính.
  – Nhận diện và vận dụng các tài khoản kế toán thích
  hợp trong việc xử lý các giao dịch liên quan đến
  doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh.
  – Ý nghĩa của thông tin qua các tỷ số tài chính.

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TPHCM, KHOA KẾ TOÁN- KIỂM TOÁN 1 2

  Nội dung Nội dung 1
  Khái niệm, ghi nhận, đánh giá doanh
  thu và chi phí
  • Khái niệm, ghi nhận, đánh giá doanh thu và
  chi phí.
  • Vận dụng hệ thống tài khoản để ghi chép các
  giao dịch liên quan đến doanh thu và chi phí.
  • Trình bày doanh thu, chi phí trên BCTC.
  • Ý nghĩa thông tin qua các tỷ số tài chính.

  3 4

 2. 25/09/2017

  Phân loại doanh thu Doanh thu
  DOANH THU VÀ THU NHẬP KHÁC
  • Doanh thu là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh
  nghiệp thu được trong kỳ kế toán:
  DOANH THU THU NHẬP KHÁC – Phát sinh từ các hoạt động sản xuất kinh doanh
  thông thường và các hoạt động khác của doanh
  nghiệp
  – Góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu nhưng
  DOANH THU DOANH THU LÃI, TiỀN BẢN QUYỀN, CỔ TỨC,
  BÁN HÀNG CC DỊCH VỤ LN ĐƯỢC CHIA không bao gồm các khoản góp vốn của cổ đông
  hoặc của chủ sở hữu.
  Lưu ý: Doanh thu được định nghĩa và xem xét riêng biệt với chi phí
  5 6

  DOANH THU BÁN
  Ghi nhận doanh thu
  HÀNG HÓA

  • 05 điều kiện ghi nhận doanh thu bán hàng.
  • Doanh thu bán hàng • Một số trường hợp không ghi nhận doanh
  • Doanh thu cung cấp dịch vụ thu bán hàng.
  • Một số khoản giảm trừ doanh thu
  • Doanh thu từ lãi, tiền bản quyền, cổ tức và LN
  – Chiết khấu thương mại
  được chia
  – Giảm giá hàng bán
  – Hàng bán bị trả lại

  7 8

 3. 25/09/2017

  Điều kiện ghi nhận
  Bài tập thực hành
  • DN đã chuyển giao phần lớn rủi ro
  và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu
  sản phẩm hoặc hàng hóa cho người • Xác định thời điểm ghi nhận DT của mỗi giao dịch dưới
  mua; đây:
  • DN không còn quyền quản lý hàng – Siêu thị A bán hàng và cho phép người mua hàng trả
  hóa như người sở hữu hàng hóa lại hàng trong thời gian 10 ngày không cần nói lý do,
  hoặc quyền kiểm soát hàng hóa; miễn là hàng còn nguyên vẹn.
  • Doanh thu được xác định tương đối – DN xuất hóa đơn và vận chuyển hàng từ TP. HCM ra
  chắc chắn; Hà Nội để giao cho khách hàng theo phương thức
  • DN đã thu được hoặc sẽ thu được chuyển hàng.
  lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng; – Cty Hoàng Nhân giao hàng cho công ty Hoàng Nghĩa
  • Xác định được chi phí liên quan đến tại kho của bên mua. Do 2 giám đốc quen nhau nên kế
  giao dịch bán hàng. toán của Hoàng Nhân chưa biết giá bán là bao nhiêu.
  9 10

  Bài tập thực hành Xác định doanh thu

  – Cty Hoàn Cầu giao hàng hóa cho Cty Nhất Phương,
  trong hợp đồng có qui định, sau khi lắp đặt thành
  một hệ thống, vận hành ổn định thì mới chấp nhận • Thực chất là xác định số tiền ghi nhận DT
  số hàng trên (do yêu cầu kỹ thuật) và được Hoàn • Theo VAS 14, “DT được được xác định theo
  Cầu đồng ý. giá trị hợp lý của các khoản đã thu hoặc sẽ
  – Siêu thị X bán phiếu quà tặng có mệnh giá từ thu được sau khi trừ đi các khoản giảm trừ
  100.000đ cho đến 500.000đ. Người có phiếu quà
  doanh thu”.
  tặng được mua tất cả hàng hóa có tại siêu thị và
  phải mua bằng hoặc cao hơn số tiền ghi trên phiếu.
  Phiếu có giá trị 12 tháng.

  11 12

 4. 25/09/2017

  Giá trị hợp lý Bài tập thực hành

  • DN mua và bán ngay 200 đv hàng hoá, giá bán
  • Là giá thoả thuận giữa hai bên mua bán – không chưa thuế GTGT là 43trđ/đv; giá mua chưa thuế
  bao gồm các khoản thuế gián thu phải nộp, như GTGT là 41 trđ/đv. Lô hàng trên chịu thuế GTGT
  thuế GTGT (kể cả trường hợp nộp thuế GTGT theo 10%. Thu chi bằng tiền mặt.
  phương pháp trực tiếp), thuế TTĐB, thuế xuất • DN xuất bán một lô hàng A chịu thuế tiêu thụ đặc
  khẩu, thuế bảo vệ môi trường. biệt. Lô hàng A có giá bán chưa thuế GTGT (đã
  • Trường hợp các khoản thuế gián thu phải nộp mà bao gồm thuế TTĐB) là 70 triệu đồng, thuế GTGT
  không tách riêng ngay được tại thời điểm phát sinh 10%, chưa thu tiền. Cho biết, thuế TTĐB của lô
  giao dịch, có thể ghi nhận doanh thu bao gồm cả hàng trên là 20 triệu đồng.
  số thuế gián thu nhưng định kỳ phải ghi giảm • Yêu cầu: Xác định doanh thu bán hàng, doanh
  doanh thu đối với số thuế gián thu phải nộp. thu thuần.
  13 14

  Bán hàng trả chậm
  Bài tập thực hành

  • Doanh thu bán hàng là giá bán trả ngay, không bao gồm
  • Ngày 01.01.20X0 doanh nghiệp bán một lô hàng
  lãi trả chậm. cho trả chậm chia đều trong 3 năm. Giá bán chưa
  • Thuế GTGT tính trên giá bán trả ngay, không tính trên lãi thuế GTGT của lô hàng này nếu trả tiền ngay là
  trả chậm. 400 triệu đồng. Nếu trả góp trong 3 năm thì giá trả
  góp chưa thuế GTGT là 460 triệu đồng. Thuế suất
  • Nợ phải thu bao gồm cả lãi trả chậm.
  thuế GTGT là 10%.
  • Lãi trả chậm sẽ ghi nhận như một khoản doanh thu nhận • Yêu cầu: Xác định DTBH, DT thuần, DTTC của
  trước, sau đó phân bổ vào DT hoạt động tài chính trong năm 20X0, 20X1 và 20X2.
  suốt thời gian trả chậm.
  15 16

 5. 25/09/2017

  Các khoản giảm
  Bài tập thực hành
  doanh thu
  • Doanh nghiệp bán một lô hàng cho khách hàng A,
  • Chiết khấu thương mại: Là khoản giảm trừ
  tổng giá bán chưa thuế GTGT là 100 triệu đồng,
  cho người mua do họ mua sản phẩm, hàng
  thuế suất thuế GTGT 10%. Doanh nghiệp đã xuất
  hóa dịch vụ có số lượng hay giá trị lớn theo hàng cho người mua và người mua đã chấp nhận
  thỏa thuận về chiết khấu thương mại đã ghi sẽ thanh toán. Do mua hàng với khối lượng lớn,
  trên hợp đồng mua bán hoặc các cam kết người mua được hưởng chiết khấu thương mại là
  mua bán hàng. 2%, được trừ trực tiếp trên hoá đơn.
  Yêu cầu: Xác định doanh thu thuần bán hàng trong
  nghiệp vụ trên.

  17 18

  Phân biệt với chiết khấu
  Bài tập thực hành thanh toán

  DN cho khách hàng hưởng chiết khấu nếu doanh số • Là khoản tiền mà bên bán cho bên mua
  mua đạt từ 200 trđ trở lên. hưởng do khách hàng thanh toán tiền sớm.
  • Ngày 17/4: DN bán cho khách hàng A lô hàng hóa, • Chỉ liên quan đến thu hồi nợ phải thu nên
  giá bán chưa thuế GTGT là 80 trđ.
  • Ngày 12/5: DN bán cho khách hàng A lô hàng hóa,
  không được ghi giảm doanh thu bán hàng
  giá bán chưa thuế GTGT là 130trđ. Khách hàng mà ghi tăng chi phí tài chính.
  được hưởng chiết khấu 2% trừ vào hóa đơn ngày
  12/5.
  Yêu cầu: Xác định doanh thu bán hàng, doanh thu
  thuần.
  19 20

 6. 25/09/2017

  Bài tập thực hành Giảm giá hàng bán
  • Là khoản giảm trừ cho người mua do
  • Xuất kho hàng hóa bán thu ngay bằng TGNH,
  hàng hóa kém phẩm chất, sai quy cách
  giá xuất kho 200trđ, giá bán chưa thuế GTGT là hoặc lạc hậu thị hiếu.
  250trđ. Do thanh toán ngay, người mua được
  hưởng chiết khấu thanh toán 1% trên tổng số
  tiền thanh toán và trừ ngay vào số tiền mua khi
  chuyển trả.
  Yêu cầu:
  1/ Lợi nhuận gộp của nghiệp vụ trên?
  2/ Chiết khấu thanh toán trong nghiệp vụ trên?
  21 22

  Hàng bán bị trả lại Ví dụ
  • Là giá trị hàng bán đã xác định là tiêu
  thụ nhưng bị khách hàng trả lại và từ chối • Tháng 5/20X1, DN xuất lô hàng bán giao tại kho có
  thanh toán. giá chưa thuế là 60 triệu đồng, thuế GTGT 10%,
  chưa thu tiền. Giá xuất kho là 50 triệu đồng.
  • Tháng 6/20X1, khách hàng phàn nàn hàng kém
  phẩm chất, hai bên thống nhất như sau: (a) giảm giá
  20% giá trị hàng và trừ vào tiền hàng; (b) xuất trả
  30% giá trị lô hàng và trừ vào tiền hàng.
  Yêu cầu: Xác định khoản giảm trừ, doanh thu thuần cho
  hai trường hợp trên

  23 24

 7. 25/09/2017

  Doanh thu cung cấp dịch vụ Bài tập thực hành

  • 4 điều kiện ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ:
  – Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn; • Công ty quảng cáo Lasta nhận hợp đồng quảng cáo
  – Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cho sản phẩm M của công ty CP TĐA trong 1 năm
  cấp dịch vụ đó;
  (Từ tháng 06/20×0 đến hết tháng 5/20×1) với tổng số
  – Xác định được phần công việc hoàn thành tại ngày lập
  tiền là 2.200 triệu đồng (bao gồm thuế GTGT 10%),
  bảng cân đối kế toán;
  thông qua chương trình “chuyện không của riêng ai”,
  – Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi
  với 52 lần phát sóng trên truyền hình.
  phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó.
  • Yêu cầu: Xác định thời điểm ghi nhận doanh thu cung
  cấp dịch vụ của Lasta.

  25 26

  DT từ lãi, tiền bản quyền, cổ tức và LN Bài tập thực hành
  được chia
  • Điều kiện ghi nhận doanh thu
  – Số tiền xác định tương đối chắc chắn; • Ngày 1/2/20×0, Công viên nước Đầm Sen gửi
  – Có khả năng thu được lợi ích kinh tế. tiền vào Ngân hàng Việt Á, số tiền gửi là 50.000
  trđ, kỳ hạn gửi 13 tháng, lãi suất 14%/năm, nhận
  lãi và gốc tại ngày đáo hạn. (Tham khảo thuyết
  minh của DSN năm 2011)
  • Yêu cầu: Xác định lãi tiền gửi mà CV nước Đầm
  Sen ghi nhận trên báo cáo tài chính trong từng
  năm.

  27 28

 8. 25/09/2017

  Thu nhập khác CHI PHÍ
  • Khái niệm
  Bao gồm: • Phân loại chi phí
  • Thu về thanh lý tài sản cố định, nhượng bán tài sản cố • Ghi nhận chi phí
  định;
  • Thu tiền phạt khách hàng do vi phạm hợp đồng;
  • Thu tiền bảo hiểm được bồi thường;
  • Thu được các khoản nợ phải thu đã xóa sổ tính vào
  chi phí kỳ trước;
  • Khoản nợ phải trả nay mất chủ được ghi tăng thu
  nhập;
  • Thu các khoản thuế được giảm, được hoàn lại;
  • Các khoản thu khác.

  29 30

  Khái niệm chi phí Phân loại chi phí

  • Chi phí sản xuất kinh doanh:
  • Chi phí là tổng giá trị các khoản làm giảm lợi ích
  – Theo chức năng: Chi phí giá vốn hàng bán, chi
  kinh tế trong kỳ kế toán:
  phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghịêp, chi
  – dưới hình thức các khoản tiền chi ra, các khoản phí tài chính.
  khấu trừ tài sản hoặc phát sinh các khoản nợ
  – Theo tính chất: Chi phí nguyên vật liệu, công
  – dẫn đến làm giảm vốn chủ sở hữu, không bao cụ, khấu hao, tiền lương, dịch vụ mua ngoài và
  gồm các khoản phân phối cho cổ đông hoặc chi phí bằng tiền.
  chủ sở hữu.
  • Chi phí khác: Chí phí ngoài hoạt động sản xuất
  kinh doanh bình thường.

  31 32

 9. 25/09/2017

  Ghi nhận chi phí Bài tập thực hành

  • Chi phí được ghi nhận phù hợp với thu nhập, khi
  1. Xuất kho hàng hóa bán thu bằng tiền mặt, giá xuất
  khi nhận một khoản thu nhập thì phải ghi nhận
  kho 200trđ, giá bán chưa có thuế GTGT là 220trđ,
  các chi phí để tạo ra thu nhập đó.
  thuế GTGT 10%, tiền hàng chưa thu.
  • Chi phí liên quan đến thu nhập kỳ này:
  2. Xuất kho CCDC sử dụng cho bộ phận quản lý doanh
  – Chi phí phát sinh trong kỳ này
  nghiệp, giá xuất kho 2 trđ.
  – Chi phí trả trước từ các kỳ trước phân bổ cho
  kỳ này 3. Cuối tháng, tính lương phải trả cho bộ phận bán
  hàng 10trđ, chí phí quản lý doanh nghiệp 15 trđ.
  – Chi phí phải trả nhưng liên quan đến thu nhập
  của kỳ này. 4. Thuế môn bài phải nộp trong năm 20×0 là 1 trđ.
  33 34

  Nội dung 2
  Bài tập thực hành
  Vận dụng hệ thống tài khoản để ghi chép các giao
  5. Cuối tháng, trích khấu hao TSCĐ sử dụng ở bộ dịch liên quan đến doanh thu và chi phí
  phận bán hàng 2trđ, bộ phận quản lý doanh nghiệp
  3 trđ.
  6. Chi tiền mặt mua văn phòng phẩm sử dụng ở bộ
  phận quản lý 1,05trđ, trong đó có thuế GTGT 5%.
  7. DN lập dự phòng chi phí bảo hành sản phẩm 5 trđ.
  Chi phí quảng cáo phân bổ cho tháng này 8 trđ.
  Yêu cầu: Xác định chi phí trong các nghiệp vụ phát
  sinh trên.

  35 36

 10. 25/09/2017

  Các phương thức bán hàng Tài khoản sử dụng

  • Bán buôn: Tài khoản 511 – doanh thu bán hàng và cung
  – Bán buôn vận chuyển thẳng: Mua và bán tay ba, cấp dịch vụ
  không qua kho
  Bên Nợ Bên Có
  – Bán buôn hàng qua kho
  • Bán hàng trực tiếp (bán tại kho của bên bán) • Các khoản giảm doanh • Doanh thu bán hàng,
  • Phương thức chuyển hàng (Chuyển giao cho thu: Chiết khấu, giảm giá, cung cấp dịch vụ, doanh
  hàng bán bị trả lại, thuế thu bán hàng nội bộ
  người mua) phát sinh trong kỳ kế
  • Bán hàng thông qua đại lý XK, thuế TTĐB, thuế
  toán
  GTGT (PP trực tiếp).
  • Bán lẻ: • Kết chuyển doanh thu
  – Bán hàng thu tiền trực tiếp thuần
  – Bán hàng thu tiền tập trung
  KHÔNG CÓ SỐ DƯ CUỐI KỲ
  37 38

  Tài khoản 632 Bán trực tiếp

  Bên Nợ Bên Có TK 632

  • Giá vốn của hàng hóa đã • Dự phòng giảm giá Giá vốn hàng bán
  tiêu thụ trong kỳ kế toán HTK phát sinh giảm TK 15*
  • Dự phòng giảm giá hàng • Giá vốn của thành
  phẩm, hàng hóa dịch TK 511
  tồn kho phát sinh tăng
  vụ đã bán bị trả lại.
  • Giá trị HTK hao hụt, mất • Kết chuyển giá vốn Doanh thu
  mát hàng bán TK 11*, 131
  • CPSXC cố định không
  được ghi nhận vào CP Hàng được coi là tiêu thụ
  chế biến
  TK 3331 khi khách hàng nhận tại
  KHÔNG CÓ SỐ DƯ CUỐI KỲ kho của bên bán
  39 40

 11. 25/09/2017

  Gửi hàng đi bán Bài tập thực hành

  TK 157 TK 632 • Số dư đầu tháng 1/20×0 công ty CP Toàn Tâm: Thành phẩm
  A: 20 trđ (1.000 kg), hàng hóa B: 30 trđ (500 đv). Áp dụng
  TK 155, 156 phương pháp kê khai thường xuyên, xuất kho theo PP FIFO,
  Giá xuất kho (1) Giá vốn hàng bán
  thuế GTGT khấu trừ.
  (2a)
  • Có các nghiệp vụ phát sinh sau:
  1. Nhập kho TP A từ sản xuất: 2.000 kg, giá thành
  TK 511 21.000đ/kg
  2. Xuất 500 kg TP A bán trực tiếp thu bằng tiền mặt, giá bán
  Hàng được coi là tiêu Doanh thu (2b) chưa thuế GTGT là 25.000đ/kg, thuế GTGT 10%.
  thụ khi khách hàng TK 11*, 131 3. Xuất kho 800 TP A gửi đi bán cho 1 khách hàng ở Trà
  đã chấp nhận thanh
  Vinh, giá bán chưa thuế GTGT theo hợp đồng là
  toán
  28.000đ/kg, thuế GTGT 10%. Hàng đang trên đường giao
  TK 3331 41
  cho khách hàng. 42

  Bán hàng trả chậm Bài tập thực hành
  TK 632
  TK 155, 156
  Giá vốn hàng bán (1) • Ngày 01.01.20X0 doanh nghiệp bán một lô hàng
  cho trả chậm chia đều trong 3 năm. Giá bán chưa
  TK 511 thuế GTGT của lô hàng này nếu trả tiền ngay là
  Doanh thu (2) 400 triệu đồng. Lãi suất hai bên thỏa thuận theo lãi
  TK131 suất trên thị trường cho khoản tín dụng tương tự là
  10%/năm trên khoản nợ đã có thuế. Thuế suất
  TK 3331 thuế GTGT là 10%.
  Phân bổ lãi Yêu cầu: Định khoản kế toán
  (3) Tổng lãi trả
  TK 3387
  chậm
  TK 515
  43 44

 12. 25/09/2017

  Chiết khấu TM, giảm giá, hàng
  bán bị trả lại Bài tập thực hành

  TK 521 • Doanh nghiệp bán một lô hàng cho khách hàng A,
  tổng giá bán chưa thuế GTGT là 100 triệu đồng, thuế
  Phát sinh K/c giảm DT
  TK 131, 11* TK 511
  suất thuế GTGT 10%. Doanh nghiệp đã xuất hàng cho
  người mua và người mua đã chấp nhận sẽ thanh
  toán. Do mua hàng với khối lượng lớn, người mua
  TK 3331 được hưởng chiết khấu thương mại là 2%, được trừ
  trực tiếp trên hoá đơn.
  TK 632
  Yêu cầu: Xác định doanh thu thuần bán hàng trong
  Nhập lại hàng TK 15* nghiệp vụ trên.
  bán bị trả lại

  45 46

  Bài tập thực hành Bài tập thực hành

  DN cho khách hàng hưởng chiết khấu nếu doanh số • Tháng 5/20X1, DN xuất lô hàng bán giao tại kho có
  mua đạt từ 200 trđ trở lên. giá chưa thuế là 60 triệu đồng, thuế GTGT 10%, chưa
  • Ngày 17/4: DN bán cho khách hàng A lô hàng hóa, thu tiền. Giá xuất kho là 50 triệu đồng.
  giá bán chưa thuế GTGT là 80 trđ. • Tháng 6/20X1, khách hàng phàn nàn hàng kém phẩm
  • Ngày 12/5: DN bán cho khách hàng A lô hàng hóa, chất, hai bên thống nhất như sau: (a) giảm giá 20%
  giá bán chưa thuế GTGT là 130trđ. Khách hàng giá trị hàng và trừ vào tiền hàng; (b) xuất trả 30% giá
  được hưởng chiết khấu 2% trừ vào hóa đơn ngày trị lô hàng và trừ vào tiền hàng.
  12/5. Yêu cầu: Xác định khoản giảm trừ, doanh thu thuần cho
  Yêu cầu: Xác định doanh thu bán hàng, doanh thu hai trường hợp trên
  thuần.
  47 48

 13. 25/09/2017

  Kế toán doanh thu, chi phí tài chính Các trường hợp phát sinh
  Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
  • Các trường hợp phát sinh
  • Tài khoản sử dụng Lãi tiền gửi, lãi đi vay
  • Các nghiệp vụ cơ bản
  Bán hàng, mua hàng trả góp

  Chiết khấu thanh toán

  Lãi lỗ chênh lệch tỷ giá

  49 50

  Tài khoản sử dụng Tài khoản sử dụng

  TK 515- Doanh thu hoạt động tài chính TK 635- Chi phí tài chính
  Bên Nợ Bên Có Bên Nợ Bên Có
  • Kết chuyển doanh thu hoạt • Doanh thu hoạt động tài • Chi phí tài chính phát sinh • Kết chuyển chi phí tài
  động tài chính để xác định chính phát sinh trong kỳ chính để xác định kết quả
  trong kỳ kế toán
  kết quả kinh doanh. kế toán kinh doanh.

  KHÔNG CÓ SỐ DƯ CUỐI KỲ KHÔNG CÓ SỐ DƯ CUỐI KỲ

  51 52

 14. 25/09/2017

  Sơ đồ hạch toán Sơ đồ hạch toán
  Chuyển nhượng khoản đầu tư Các trường hợp khác

  TK 515 TK 635
  TK 121, 128… TK 111, 112 TK 635 TK 111, 112
  CP bán Lãi tiền gửi Lãi vay cho
  Giá gốc Giá bán Lãi cho vay SXKD
  TK 331, 131
  CKTT được CKTT cho
  TK 515 TK 635
  hưởng hưởng

  TK 3387, 242
  Giá bán > Giá bán <
  Giá gốc Giá gốc
  Phân bổ lãi bán Phân bổ lãi
  trả góp mua trả góp

  53 54

  Ví dụ Kế toán chi phí hoạt động

  Hãy định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. • Tài khoản sử dụng
  1. DN nhận được khoản lãi tiền gửi ngân hàng là • Các nghiệp vụ cơ bản
  3.000.000đ, chuyển thẳng vào tài khoản công ty.
  2. DN chuyển khoản trả lãi vay phục vụ hoạt động sản
  xuất kinh doanh là 8.000.000đ.
  3. DN chuyển khoản thanh toán 80.000.000đ, do DN
  thanh toán sớm nên được hưởng chiết khấu thanh
  toán là 2% trên số tiền thanh toán.
  4. DN bán thành công 20.000 cổ phiếu đầu tư ngắn
  hạn, giá bán 45.000đ/cp, giá gốc của cổ phiếu là
  40.000đ/cp, tất cả thu bằng tiền gửi ngân hàng.

  55 56

 15. 25/09/2017

  Tài khoản sử dụng Sơ đồ hạch toán
  TK 334, 338 TK 641, 642
  CP nhân viên

  TK 152, 153 TK 911
  TK 641- Chi phí bán hàng
  CP vật liệu, dụng cụ
  TK 642- Chi phí quản lý doanh nghiệp Kết chuyển CP
  TK 214 hoạt động
  Bên Nợ Bên Có CP khấu hao

  • Chi phí bán hàng và quản • Kết chuyển chi phí bán TK 352, 333
  lý phát sinh trong kỳ kế hàng và quản lý để xác CP bảo hành, thuế
  toán định kết quả kinh doanh. phí, lệ phí
  TK 229
  Dự phòng phải thu
  KHÔNG CÓ SỐ DƯ CUỐI KỲ khó đòi
  111, 112, 331
  Cp dịch vụ, bằng tiền

  57 58

  Ví dụ Kế toán thu nhập và chi phí khác

  • Tài khoản sử dụng
  Hãy định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau:
  1. DN chi tiền mặt thanh toán tiền hoa hồng bán hàng là • Các nghiệp vụ cơ bản
  2.000.000đ.
  2. Chi phí tiếp khách của bộ phận QLDN là 5.000.000đ,
  thuế GTGT 10%, chi bằng tiền mặt.
  3. Cuối tháng tính lương phải trả cho bộ phận bán hàng
  60.000.000đ, bộ phận QLDN là 100.000.000đ.
  4. xuất vật liệu sử dụng cho bộ phận bán hàng là
  6.000.000đ, sử dụng cho bộ phận quản lý là
  3.000.000đ.
  • Yêu cầu: Định khoản kế toán các nghiệp vụ kinh tế
  phát sinh trên. 59 60

 16. 25/09/2017

  Tài khoản sử dụng Tài khoản sử dụng

  TK 711- Thu nhập khác
  Bên Nợ Bên Có TK 811- Chi phí khác
  • Kết chuyển chi phí khác để • Thu nhập khác phát sinh
  trong kỳ kế toán Bên Nợ Bên Có
  xác định kết quả kinh
  doanh trong kỳ kế toán. • Chi phí khác phát sinh trong • Kết chuyển chi phí khác
  kỳ kế toán để xác định kết quả kinh
  doanh.
  KHÔNG CÓ SỐ DƯ CUỐI KỲ

  KHÔNG CÓ SỐ DƯ CUỐI KỲ

  61 62

  Sơ đồ hạch toán thu nhập khác Sơ đồ hạch toán chi phí khác
  TK 711 TK 211, 213 TK 811
  TK 111, 112, 131 Xóa sổ TS,
  GTCL
  TK 911 Thanh lý, nhượng TK 911
  bán TSCĐ TK 214
  TK 152, 211, … Kết chuyển
  Kết Nhận biếu tặng
  chuyển
  TK 111, 112
  TK 111, 138, …
  Các khoản bị
  Phạt hợp đồng phạt

  TK 331, 131, …
  Thu hồi nợ đã
  xóa sổ

  63 64

 17. 25/09/2017

  Kế toán chi phí thuế
  Ví dụ
  TNDN
  Hãy định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau:
  1. DN nhận tiền bồi thường do khách hàng vi phạm Tài khoản sử dụng: TK 821- Chi phí thuế TNDN
  hợp đồng là 4.000.000đ, nhận bằng tiền mặt.
  2. DN chi tiền mặt 5.000.000đ để nộp phạt do nộp Bên Nợ Bên Có
  chậm thuế. • Chi phí thuế TNDN hiện • Kết chuyển chi phí thuế
  hành phát sinh trong kỳ kế TNDN hiện hành để xác
  3. DN nhượng bán TSCĐ hữu hình có nguyên giá toán định kết quả kinh doanh.
  60.000.000, hao mòn luỹ kế 45.000.000đ. DN
  bán với giá chưa thuế là 10.000.000đ, thuế
  KHÔNG CÓ SỐ DƯ CUỐI KỲ
  GTGT 10%, chưa thu tiền.
  4. DN được biếu tặng một thiết bị, giá thiết bị trên
  hồ sơ biếu tặng là 25.000.000đ.
  65 66

  Sơ đồ hạch toán- CP thuế Kế toán xác định kết
  TNDN hiện hành quả kinh doanh
  TK 8211
  TK 3334 TK 911 Tài khoản sử dụng: TK 911- Xác định kết quả
  TK 111, 112
  Hàng quý
  Kết chuyển Bên Nợ Bên Có
  Nộp thuế
  Cuối năm số • Kết chuyển chi phí • Kết chuyển doanh thu và
  tạm nộp < thực • Kết chuyển lãi thu nhập khác
  tế phải nộp • Kết chuyển lỗ

  Cuối năm số tạm nộp > thực tế phải
  nộp KHÔNG CÓ SỐ DƯ CUỐI KỲ

  67 68

 18. 25/09/2017

  Sơ đồ hạch toán Ví dụ
  TK 632 TK 911
  Tại một DN tính và nộp thuế GTGT theo phương pháp
  Kết chuyển chi phí TK 511
  khấu trừ, kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê
  TK 641 khai thường xuyên. Trong kỳ có tình hình sản xuất kinh
  TK 642 TK 515 doanh tại một doanh nghiệp trong quý 4 như sau:
  1. DN xuất bán lô thành phẩm bán giao tại kho với giá
  TK 635 bán chưa thuế 210.000.000đ, thuế GTGT 10%, chưa
  TK 635
  thu tiền. Giá xuất kho lô hàng 150.000.000đ.
  TK 811
  2. Do một số hàng bị lỗi nên DN giảm giá cho bên mua
  Kết chuyển doanh thu, thu
  TK 821 nhập khác với trị giá chưa thuế 10.000.000đ, đồng thời giảm
  thuế GTGT trên số tiền giảm giá này.
  TK 421
  TK 421 Kết chuyển lãi Kết chuyển lỗ 3. Khách hàng NV1 thanh toán hết nợ cho DN sau khi
  69
  trừ chiết khấu thanh toán 2% trên số nợ. 70

  Xác định kết quả kinh doanh Nội dung 3

  4. Chi phí phục vụ cho hoạt động bán hàng bao gồm: tiền Trình bày doanh thu, chi phí trên BCTC
  mặt 2.000.000đ; lương nhân viên 5.000.000đ; nguyên
  vật liệu 1.000.000đ.
  5. Chi phí quản lý doanh nghiệp, bao gồm: lương quản lý
  15.000.000đ; khấu hao 3.000.000đ; tiền mặt
  2.000.000đ.
  6. DN kết chuyển các khoản để xác định kết quả kinh
  doanh. Tạm tính thuế thu nhập doanh nghiệp quý 4
  theo thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 25%.
  Yêu cầu:
  • Định khoản kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh?
  • Lập báo cáo kết quả kinh doanh theo mẫu biểu qui
  định? 71 72

 19. 25/09/2017

  Trình bày báo cáo tài chính Nội dung 4
   Trên báo cáo kết quả kinh doanh
   Trên thuyết minh BCTC
  Ý nghĩa thông tin qua các tỷ số tài chính
  (a) Chính sách kế toán được áp dụng trong việc ghi nhận
  doanh thu bao gồm phương pháp xác định phần công việc
  đã hoàn thành của các giao dịch về cung cấp dịch vụ;
  (b) Doanh thu của từng loại giao dịch và sự kiện:
  – Doanh thu bán hàng;
  – Doanh thu cung cấp dịch vụ;
  – Tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức và lợi nhuận được
  chia.
  (c) Doanh thu từ việc trao đổi hàng hóa hoặc dịch vụ theo
  từng loại hoạt động trên.
  (d) Thu nhập khác, trong đó trình bày cụ thể các khoản thu
  nhập bất thường.
  73 74

  Ý nghĩa của thông tin

  • Khả năng sinh lời của ngành nghề/sản phẩm, tình
  hình cạnh tranh và chính sách giá
  Doanh thu: Quy mô kinh doanh
  Tỷ lệ lãi gộp = LN gộp/doanh thu.

  • Khả năng quản lý và kiểm soát chi phí

  Tỷ lệ chi phí hoạt động trên doanh thu = chi phí bán hàng và
  QLDN/doanh thu

  75

Download tài liệu Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 7 – Hồ Thị Bích Nhơn File Word, PDF về máy