[Download] Tải Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 6 – Ngô Hoàng Điệp (2017) – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 6 – Ngô Hoàng Điệp (2017)

Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 6 – Ngô Hoàng Điệp (2017)
Nội dung Text: Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 6 – Ngô Hoàng Điệp (2017)

Download


Bài giảng Kế toán tài chính – Chương 6: Bản thuyết minh báo cáo tài chính giúp người học có thể hiểu được vị trí và mục đích của bản thuyết minh BCTC, nhận biết các nguyên tắc lập và trình bày, hiểu được cơ sở lập Bản thuyết minh BCTC,… Mời các bạn cùng tham khảo.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 6 – Ngô Hoàng Điệp (2017) – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 6 – Ngô Hoàng Điệp (2017) File Word, PDF về máy

Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 6 – Ngô Hoàng Điệp (2017)

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 6 – Ngô Hoàng Điệp (2017)

 1. Trường Đại học Mở TPHCM – Khoa Kế toán Kiểm toán
  Nội dung

   Vị trí và mục đích
   Nguyên tắc lập và trình bày
   Cơ sở lập
   Nội dung và phương pháp lập bản
  thuyết minh BCTC

  3

  Mục tiêu Vị trí và mục đích của BTMBCTC
  o Hiểu được vị trí và mục đích của Bản thuyết • Bản thuyết minh Báo cáo tài chính là một bộ phận hợp
  thành không thể tách rời của Báo cáo tài chính doanh
  minh BCTC nghiệp dùng để mô tả mang tính tường thuật hoặc phân
  tích chi tiết các thông tin số liệu đã được trình bày trong
  o Nhận biết các nguyên tắc lập và trình bày
  Bảng Cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh
  doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cũng như các thông
  o Hiểu được cơ sở lập Bản thuyết minh BCTC
  tin cần thiết khác theo yêu cầu của các chuẩn mực kế
  toán cụ thể.
  o Trình bày, tóm tắt được các nội dung cần khai
  • Bản thuyết minh Báo cáo tài chính cũng có thể trình bày
  báo và công bố trên Bản thuyết minh BCTC những thông tin khác nếu doanh nghiệp xét thấy cần
  thiết cho việc trình bày trung thực, hợp lý Báo cáo tài
  chính.

  2 4

  1

 2. Nguyên tắc lập và trình bày Cơ sở lập

  • Tuân thủ chuẩn mực kế toán số 21 “Trình bày • Căn cứ vào Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết
  báo cáo tài chính” quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển
  • Các thông tin về cơ sở lập và trình bày báo tiền tệ năm báo cáo;
  cáo tài chính về các chính sách kế toán cụ thể • Căn cứ vào sổ kế toán tổng hợp; Sổ, thẻ kế toán
  được chọn và áp dụng đối với các giao dịch và chi tiết hoặc bảng tổng hợp chi tiết có liên quan;
  các sự kiện quan trọng. • Căn cứ vào Bản thuyết minh Báo cáo tài chính
  • Trình bày các thông tin theo quy định của các năm trước;
  chuẩn mực kế toán chưa được trình bày trong • Căn cứ vào tình hình thực tế của doanh nghiệp
  các báo cáo tài chính khác (các thông tin trọng và các tài liệu liên quan.
  yếu).

  5 7

  Nguyên tắc lập và trình bày (tiếp) Nội dung và phương pháp lập

  • Cung cấp thông tin bổ sung chưa được trình bày Đặc điểm họat động của doanh nghiệp

  trong các báo cáo tài chính khác, nhưng lại cần Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán
  thiết cho loại trình bày trung thực và hợp lý tình
  Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng
  hình tài chính của doanh nghiệp
  • Bản thuyết minh báo cáo tài chính phải được Các chính sách kế toán
  trình bày một cách hệ thống. Mỗi khoản mục – Áp dụng trong trường hợp DN đáp ứng giả định hoạt động liên tục
  – Áp dụng trong trường hợp DN không đáp ứng giả định HĐ liên tục
  trong Bảng cân đối kế toán, Báo cáo hoạt động
  kinh doanh và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cần Thông tin bổ sung
  – Các khoản mục trình bày trong BCĐKT
  được tham chiếu tới các thông tin liên quan
  – Các khoản mục trình bày trong BCKQHĐKD
  trong Bản thuyết minh báo cáo tài chính. – Các khoản mục trình bày trong BCLCTT

  Những thông tin khác
  6 8

  2

 3. Chọn Bản thuyết minh BCTC của một
  DN để nghiên cứu các nội dung dung
  và phương pháp lập

  3

Download tài liệu Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 6 – Ngô Hoàng Điệp (2017) File Word, PDF về máy