[Download] Tải Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 3 – Ngô Hoàng Điệp (2017) – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 3 – Ngô Hoàng Điệp (2017)

Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 3 – Ngô Hoàng Điệp (2017)
Nội dung Text: Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 3 – Ngô Hoàng Điệp (2017)

Download


Bài giảng Kế toán tài chính – Chương 3: Bảng cân đối kế toán cung cấp các kiến thức giúp người học có thể hiểu được mục đích, nội dung và ý nghĩa của báo cáo tài chính, các nguyên tắc kế toán và các yếu tố trên BCTC, yêu cầu của việc lập và trình bày BCTC,… Mời các bạn cùng tham khảo.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 3 – Ngô Hoàng Điệp (2017) – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 3 – Ngô Hoàng Điệp (2017) File Word, PDF về máy

Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 3 – Ngô Hoàng Điệp (2017)

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 3 – Ngô Hoàng Điệp (2017)

 1. 9/11/2017

  Trường Đại học Mở TPHCM – Khoa Kế toán Kiểm toán
  Nội dung

   Tổng quan về BCTC

   Bảng cân đối kế toán

  BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

  1 3

  Mục tiêu Tổng quan về BCTC
  Sau khi học xong chương này sinh viên có thể:
   Hiểu biết tổng quan về BCTC  Mục đích của BCTC
  oMục đích, nội dung và ý nghĩa của các  Các yếu tố của BCTC
  BCTC
   Các nguyên tắc kế toán
  oCác nguyên tắc kế toán và các yếu tố trên
  BCTC  Trình bày BCTC
  oYêu cầu của việc lập và trình bày BCTC .  Hệ thống BCTC
  oCác biểu mẫu, kỳ lập BCTC.
   Nhận diện và hiểu được các vấn đề liên quan
  đến Bảng cân đối kế toán
  oThực hành lập báo cáo
  oCác hạn chế của Bảng cân đối kế toán.
  2 4

 2. 9/11/2017

  Mục đích của BCTC Các nguyên tắc kế toán

   BCTC cung cấp thông tin về tình hình tài chính,
  Hoạt Cơ sở
  tình hình kinh doanh, các luồng tiền của doanh động dồn Nhất Trọng
  liên tục tích quán yếu
  nghiệp và các thông tin bổ sung khác.

   Thông tin trên BCTC hữu ích cho những
  Giá Phù Thận
  người sử dụng trong việc đưa ra các quyết gốc hợp trọng

  định kinh tế.

  5 7

  Các báo cáo tài chính Ví dụ 1
  Cột 1 Cột 2
  1. Thể hiện tình hình tài chính a. Nguyên tắc Giá gốc
  2. Nguyên tắc kế toán ảnh hưởng đến việc b. Nguyên tắc thận
  Bảng cân đối kế toán lập dự phòng bảo hành sản phẩm đã bán trọng
  3. Quy mô kinh doanh và khả năng sinh lời c. Bảng CĐKT
  4. Thông tin chi tiết về doanh thu và giải d. Nguyên tắc phù
  thích nguyên tắc ghi nhận doanh thu hợp
  Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 5. Dịch vụ đã sử dụng nhưng chưa trả tiền
  e. Nguyên tắc Cơ sở
  vẫn được phản ánh là chi phí dồn tích
  6. Khi giá trị thuần của hàng hóa < giá gốc,
  f. Báo cáo KQHĐKD
  Báo cáo lưu chuyển tiền tệ doanh nghiệp phải lập dự phòng giảm
  giá hàng tồn kho g. Bản thuyết minh
  BCTC
  7. Giá nhập kho của NVL= Giá mua + chi
  phí mua h. Nguyên tắc nhất
  quán
  Bản thuyết minh BCTC 8. Áp dụng phương pháp NTXT cho hàng
  hóa tồn kho trong 1 niên độ kế toán

  6 Yêu cầu: ghép nội dung ở cột 1 cho phù hợp với cột 2 8

 3. 9/11/2017

  Yêu cầu lập và trình bày BCTC Hệ thống báo cáo tài chính
   Trung thực và hợp lý;  Báo cáo tài chính năm
  • Áp dụng cho tất cả các loại hình doanh nghiệp thuộc các
   Lựa chọn và áp dụng các chính sách kế toán ngành và các thành phần kinh tế.
  phù hợp với qui định của từng chuẩn mực kế  Báo cáo tài chính giữa niên độ (quý I, II, III):
  toán nhằm đảm bảo cung cấp thông tin thích • Áp dụng cho DNNN, các doanh nghiệp niêm yết trên TTCK và
  hợp với nhu cầu ra quyết định kinh tế của các doanh nghiệp khác khi tự nguyện lập
  người sử dụng và cung cấp được các thông tin  Báo cáo tài chính hợp nhất (năm và giữa niên độ)
  đáng tin cậy. • Công ty mẹ và tập đoàn có trách nhiệm lập BCTC hợp nhất.
  • Trường hợp Công ty mẹ đồng thời là Công ty con bị một công
  ty khác sở hữu toàn bộ hoặc gần như toàn bộ và được các cổ
  đông thiểu số trong công ty chấp thuận thì Công ty mẹ này
  không phải lập và trình bày BCTC hợp nhất

  9 11

  Nguyên tắc lập và trình bày BCTC Hệ thống báo cáo tài chính (tiếp)

  Hoạt động liên tục, Biểu mẫu (theo Thông tư 200/2014)
  Loại BCTC
  BCTC BCTC giữa BCTC
  Cơ sở dồn tích, năm niên độ hợp nhất (năm)

  Nhất quán, Bảng cân đối kế toán B 01 – DN B 01a – DN B 01 – DN/HN

  Trọng yếu và tập hợp, Báo cáo kết quả HĐKD B 02 – DN B 02a – DN B 02 – DN/HN

  Báo cáo lưu chuyển tiền tệ B 03 – DN B 03a – DN B 03 – DN/HN
  Bù trừ,
  Bản thuyết minh BCTC B 09 – DN B 09a – DN B 09 – DN/HN
  Có thể so sánh.

  10 12

 4. 9/11/2017

  Hệ thống báo cáo tài chính (tiếp) Bảng cân đối kế toán
  Thời hạn nộp
   Khái niệm
  Loại doanh nghiệp BCTC
  BCTC giữa
  BCTC năm ** hợp nhất
  niên độ *
  (năm)
   Các yếu tố của BCĐKT
  Doanh nghiệp nhà nước  Kết cấu
  Chậm nhất 20 Chậm nhất 30 Nộp cho cơ
  Doanh nghiệp
  ngày ngày quan quản lý  Nguyên tắc lập và trình bày
  Chậm nhất Chậm nhất NN: chậm
  Tổng CTy
  45 ngày 90 ngày nhất  Căn cứ để lập
  90 ngày
  Doanh nghiệp khác  Hướng dẫn lập Bảng cân đối kế toán
  Chậm nhất 30 Công khai:
  DNTN, Cty hợp danh –
  ngày chậm nhất  Thông tin và ý nghĩa thông tin
  120 ngày
  Chậm nhất 90
  Doanh nghiệp khác
  ngày
   Hạn chế của Bảng cân đối kế toán
  * kể từ ngày kết thúc quý
  ** kể từ ngày kết thúc năm 13 15

  Hệ thống báo cáo tài chính (tiếp) Khái niệm

  Nơi nhận Báo cáo  Là báo cáo tài chính tổng hợp
  Kỳ lập
  Các loại DN
  BC CQTài CQ CQ DN cấp CQ đăng  Phản ánh tổng quát toàn bộ giá trị tài sản và
  chính thuế thống kê trên ký KD
  nguồn hình thành tài sản tại một thời điểm nhất
  Doanh nghiệp Quý,
  x x x x x
  nhà nước Năm định.
  Doanh nghiệp
  có vốn đầu tư Năm x x x x x
  nước ngoài

  Các loại doanh
  Năm – x x x x
  nghiệp khác

  14 16

 5. 9/11/2017

  Các yếu tố của BCĐKT Nguyên tắc lập và trình bày BCĐKT
  NỢ  Tuân thủ chuẩn mực 21 “Trình bày BCTC”
  TÀI VỐN
  PHẢI
  SẢN
  TRẢ
  CSH  Các khoản mục Tài sản và Nợ phải trả phải
  được trình bày riêng biệt thành ngắn hạn và
  dài hạn.
  Nguồn lực do doanh
  nghiệp kiểm soát và có  Không được bù trừ nợ phải thu và phải trả
  thể thu được lợi ích Nghĩa vụ hiện tại của Phần còn lại của tài
  kinh tế trong tương lai. doanh nghiệp phát sinh từ (nếu không có quy định cho phép bù trừ).
  • Doanh nghiệp có khả các giao dịch và sự kiện sản sau khi trừ đi nợ
  năng chắc chắn thu đã qua mà doanh nghiệp  Các chỉ tiêu không có số liệu được miễn trình
  phải trả
  được lợi ích kinh tế phải thanh toán từ các bày.
  trong tương lai và nguồn lực của mình.
  • Giá trị của tài sản đó  Chắc chắn doanh
  được xác định một nghiệp phải thanh toán,
  cách đáng tin cậy  Khoản nợ xác định
  được một cách đáng tin
  cậy. 17 19

  Kết cấu của BCĐKT Căn cứ lập
  Mã Số cuối Số đầu
  Chỉ tiêu TM
  số năm năm  Căn cứ vào sổ kế toán tổng hợp;
  TÀI SẢN
  100
   Căn cứ vào sổ, thẻ kế toán chi tiết hoặc Bảng
  A. Tài sản ngắn hạn
  200
  tổng hợp chi tiết;
  B. Tài sản dài hạn
  Tổng cộng tài sản 270  Căn cứ vào Bảng cân đối kế toán năm trước
  NGUỒN VỐN (để trình bày cột đầu năm).
  C. Nợ phải trả 300

  I. Nợ ngắn hạn 310

  II. Nợ dài hạn 330

  D. Vốn chủ sở hữu 400

  I. Vốn chủ sở hữu 410

  II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 430

  Tổng cộng nguồn vốn 440
  18 20

 6. 9/11/2017

  Hướng dẫn cách lập Lưu ý khi trình bày tài sản
   Một số khoản mục trình bày giá trị thuần có thể thực
  hiện được (Giá gốc – Dự phòng)
  – CPSX, kinh doanh dở dang dài hạn – TK 154
  Tài sản Nguồn vốn – Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn- TK 153
   Khi theo dõi chi tiết 2294, chú ý dự phòng cho
  CPSXKDDD; thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế
  Nợ ngắn hạn
  Tài sản ngắn hạn  Phân biệt tương đương tiền và đầu tư ngắn hạn trên TK
  Nợ dài hạn
  1281, 1288
   Hàng tồn kho cũng có khoản mục được phân loại là
  Tài sản dài hạn Vốn chủ sở hữu TSDH.
   Không cần tái phân loại Chi phí trả trước dài hạn thành
  Chi phí trả trước ngắn hạn.
  21 23

  TÀI SẢN MS 111: Tổng Số dư Nợ
  TK 111, 112, 113
  TÀI SẢN Tiền và các khoản tương đương tiền A. Tài sản ngắn hạn
  NGẮN HẠN 100
  (100=110+120+130+140+150) 112: Số dư Nợ chi
  Tổng giá trị tiền,
  các khoản tương tiết TK 1281, 1288,
  đương tiền và các
  Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn I. Tiền và các khoản TĐT 110
  tài sản ngắn hạn 121: Số dư Nợ TK
  khác có thể 1.Tiền 111 121
  chuyển đổi thành Các khoản phải thu ngắn hạn
  tiền, có thể bán 2. Các khoản tương đương tiền 112
  hay sử dụng trong 122: Số dư Có TK
  vòng không quá II. Đầu tư tài chính ngắn hạn 120 2291
  12 tháng hoặc một Hàng tồn kho
  chu kỳ kinh doanh 1. Chứng khoán kinh doanh 121
  bình thường của 123: Số dư Nợ chi
  doanh nghiệp tại
  2. Dự phòng giảm giá CKKD (*) 122 tiết của TK 1281, TK
  thời điểm báo cáo
  Tài sản ngắn hạn khác
  1282, 1288 (ngoại
  3. ĐT nắm giữ đến ngày đáo hạn 123 trừ TĐT)
  24
  22

 7. 9/11/2017

  Bài tập thực hành 1 Bài tập thực hành 2
  Tại ngày 31/12/20×0, có số liệu tại công ty ABC như sau:  Tại ngày 31.12.20×0, có số liệu tại công ty ABC như sau:
  • TK 111: 300 triệu đồng – Số dư chi tiết TK 131: ĐVT: triệu đồng
  • TK 112: 700 triệu đồng
  • TK 121: 300 triệu đồng
  STT Tên KH Kỳ hạn TT Số dư Nợ Số dư Có
  • TK 128: 600 triệu đồng, chi tiết
  o TK 1281: 200 triệu đồng (kỳ hạn 3 tháng) 1 H 01/10/20×0 400
  o TK 1282: 400 triệu đồng (trái phiếu ngân hàng VCB, mua
  tháng 10/20×0, thời gian đáo hạn tháng 2/20×1 2 K 01/08/20×2 70
  • TK 229: 80 triệu đồng , chi tiết 3 T 200
  o TK 2291: 30 triệu đồng
  o TK 2293: 50 triệu đồng (trong đó dự phòng dài hạn 20 triệu 4 M 21/7/20×1 300
  đồng)
  Yêu cầu: Tính toán và trình bày số liệu trên vào khoản mục 5 P 03/04/20×1 130
  Tiền và tương đương tiền; Đầu tư tài chính ngắn hạn.
  25 27

  131: Số dư Nợ chi tiết 131
  Mã Bài tập thực hành 2 (tiếp)
  TÀI SẢN
  số 132: Số dư Nợ chi tiết 331

  III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 133: dư Nợ chi tiết của Ngắn hạn Dài hạn
  TK
  các Tài khoản 1362, 1363, Dư Nợ Dư Có Dư Nợ Dư Có
  1. Phải thu ngắn hạn khách hàng 131 1368
  331 200 1.800 140
  2. Trả trước cho NB ngắn hạn 132
  134: số dư Nợ TK 337 1281 300 180
  3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133
  135: số dư Nợ chi tiết 1283 400
  4. Phải thu theo tiến độ KH HĐXD 134 của TK 1283
  141 10
  5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 135
  136: Dư Nợ chi tiết 1385, 244 300 120
  6. Phải thu ngắn hạn khác 136 1388, 334, 338, 141, 244 2293 20
  7. Dự phòng PTNH khó đòi (*) 137 137: Dư Có chi tiết của
  Tài khoản 2293 Yêu cầu: Tính toán và trình bày số liệu trên vào khoản
  8. Tài sản thiếu chờ xử lý 138 mục Các khoản phải thu ngắn hạn
  138: Dư Nợ TK 1381
  26 28

 8. 9/11/2017

  141: Dư Nợ 151, 152, 153,

  TÀI SẢN
  số
  154, 155, 156, 157, 158
  (không bao gồm giá trị chi phí
  Bài tập thực hành 4
  sản xuất kinh doanh dở dang
  IV. Hàng tồn kho 140 dài hạn- 241 và giá trị thiết bị,  Số liệu ngày 1/12/20×0, công ty ABC:
  1. Hàng tồn kho 141 vật tư, phụ tùng thay thế dài  Số dư một số tài khoản: (ĐVT: triệu đồng)
  hạn- 263) TK 111: 2.100; TK 112: 400; TK 121: 420; TK 128: 600 (Chi tiết
  2. Dự phòng giảm giá hàng 1281: 400; 1288: 200); TK 1381 (hàng hóa kiểm kê thiếu): 8;
  149
  tồn kho (*) 149: dư Có 2294 (không TK 1388 (thủ kho phải bồi thường): 15; TK 242: 160 (trong đó
  trả trước ngắn hạn là 60); TK 244 (Cầm cố, Ký quỹ ngắn hạn):
  V. Tài sản ngắn hạn khác 150 gồm dự phòng giảm giá của 400 triệu đồng.
  chi phí sản xuất, kinh doanh
  1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151  Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng 12/20×0:
  dở dang dài hạn và thiết bị,
  1. Trừ lương thủ kho 3 triệu đồng.
  2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 vật tư, phụ tùng thay thế dài
  hạn) 2. Dùng tiền ký quỹ ngắn hạn để trả nợ nhà cung cấp: 100 triệu
  3. Thuế và các khoản khác đồng
  153
  phải thu Nhà nước 151: dư Nợ chi tiết 242 3. Ký quỹ dài hạn 500 triệu tại Ngân hàng Z bằng TM
  4. Nhận lại một TSCĐ đã cầm cố ngắn hạn trước đây với
  4. Giao dịch mua bán lại trái nguyên giá 100 triệu, đã khấu hao 60 triệu.
  154 153: dư Nợ chi tiết 333
  phiếu Chính phủ Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ phát sinh và trình bày thông tin
  5. Tài sản ngắn hạn khác 155 vào mục TSNH trên Bảng cân đối kế toán tại ngày 31.12.20×0.
  155: dư Nợ chi tiết 2288
  29 31

  Bài tập thực hành 3
  Các khoản phải thu dài hạn
   Tại ngày 31.12.20×0, Công ty ABC có một số số liệu sau:
  TÀI SẢN
  • Số dư một số tài khoản như sau: Tài sản cố định
  TK 151: 300 triệu đồng, TK 152: 630 triệu đồng, TK 153: DÀI HẠN
  35 triệu đồng (trong đó có phụ tùng thay thế dài hạn là 20
  Bất động sản đầu tư
  triệu đồng), TK 154: 650 triệu đồng, TK 155: 1.203 triệu
  đồng, TK 156: 120 triệu đồng.
  • Hàng tồn kho bị mất phẩm chất: Tài sản dở dang dài hạn
  Một số hàng hóa có giá mua 65 triệu đồng, lưu kho từ rất
  lâu, không bán được, giá bán ước tính 32 triệu đồng, chi
  Đầu tư tài chính dài hạn
  phí bán ước tính 3 triệu đồng.
  Yêu cầu:
  1. Tính khoản dự phòng giảm giá phải lập Tài sản dài hạn khác
  2. Trình bày thông tin trên vào Bảng cân đối kế toán ở mục
  thích hợp.
  30 32

 9. 9/11/2017

  TÀI SẢN MS TÀI SẢN MS
  B – TÀI SẢN DÀI HẠN II. Tài sản cố định 220
  200
  (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)
  1. TSCĐ hữu hình 221 222, 225, 228, 231: dư
  212: dư Nợ chi tiếtTK 331 Nợ của các TK 211,
  I- Các khoản phải thu DH 210 – Nguyên giá 222
  212, 213,217
  1. Phải thu dài hạn của KH 211 213: dư Nợ 1361 – Giá trị HMLK (*) 223
  2. Trả trước cho NB dài hạn 212 2. TSCĐ thuê tài chính 224
  214: dư Nợ chi tiết 1362,
  – Nguyên giá 225
  3. Vốn kinh doanh ở đơn vị 1363, 1368
  213 – Giá trị HMLK (*) 226
  trực thuộc 223, 226, 229, 232: dư
  215: dư Nợ chi tiết 1283 3. TSCĐ vô hình 227
  4. Phải thu nội bộ dài hạn 214 Có chi tiết của TK 214
  – Nguyên giá 228
  5. Phải thu về cho vay DH 215 216: dư Nợ chi tiết TK
  1385, 1388, 334, 338, 141, – Giá trị HMLK (*) 229
  6. Phải thu dài hạn khác 216 244 III. Bất động sản đầu tư 230
  7. Dự phòng phải thu dài – Nguyên giá 231
  219
  hạn khó đòi (*) – Giá trị HMLK (*) 232
  33 35

  MS 241:
  Bài tập thực hành 5 TÀI SẢN MS liên quan các dự án dở
  dang của các chủ đầu tư xây
   Sử dụng số liệu ở Bài tập thực hành 2 để trình dựng BĐS để bán nhưng
  IV. TS dở dang dài hạn 240 chậm triển khai, chậm tiến
  bày vào các khoản mục “Các khoản phải thu dài độ.
  hạn”.  phản ánh giá trị thuần (giá
  gốc trừ đi số dự phòng giảm
  1. CPSX, KD dở dang giá đã trích lập riêng cho
  241
  dài hạn khoản này)
   Số dư chi tiết TK 154 và
  2294

  2. Chi phí XDCB dở
  242
  dang
  MS 242:dư Nợ của Tài
  khoản 241
  34 36

 10. 9/11/2017

  TÀI SẢN MS Bài tập thực hành 6 (tiếp)
  V. Đầu tư tài chính dài
  250  Tỷ lệ khấu hao của TSCĐHH là 5%/năm và BĐS đầu tư
  hạn 253: Dư Nợ chi tiết của tài
  6%/năm.
  1. Đầu tư vào công ty khoản 2281
  251  Trong năm 20×1 có một số nghiệp vụ phát sinh:
  con
  – Chi thêm 200 triệu đồng để tiếp tục xây dựng nhà xưởng
  2. Đầu tư vào công ty và công trình hoàn thành vào tháng 9/20×1.
  252
  LD, LK – Tháng 3, khoản tiền gởi tiết kiệm ngắn hạn đến hạn thu
  hồi và doanh nghiệp tiếp tục gởi tiết kiệm với kỳ hạn 15
  3. Đầu tư góp vốn vào tháng (lãi nhập gốc là 18 triệu đồng)
  253
  ĐV khác – Cuối năm , hoàn nhập dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn
  4. Dự phòng ĐTTC dài vị khác là 60 triệu đồng.
  254 255: Dư Nợ của các TK
  hạn (*) 1281, TK 1282, 1288. Yêu cầu: Với số liệu trên, thực hiện tính toán các số liệu
  cần thiết để trình bày thông tin vào các khoản mục Tài
  5. Đ.tư nắm giữ đến sản cố định, BĐS đầu tư, TS dở dang dài hạn, Đầu tư
  255 tài chính dài hạn tại ngày 31/12/20×1.
  ngày đáo hạn
  37 39

  Bài tập thực hành 6 TÀI SẢN MS 261: Dư Nợ chi tiết 242
  DN không phải tái phân
   Số dư đầu năm 20×1 của một số TK như sau: VI. Tài sản dài hạn khác 260 loại CPTT dài hạn thành
  ĐVT: triệu đồng CPTT ngắn hạn.
  TK Dư Nợ Dư Có TK Dư Nợ Dư Có 1. Chi phí trả trước dài hạn 261
  128 229
  1281-NH 300 2291 30
  1288- DH 340 2292 270 2. Tài sản thuế thu nhập 263: Phản ánh giá trị thuần
  262
  211 6.200 2293- NH 100 hoãn lại (sau khi đã trừ dự phòng
  213 1.400 214 giảm giá)  Căn cứ vào số
  dư chi tiết dài hạn 1534) và
  217 7.800 2141 1.240 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng
  263 Dư Có chi tiết 2294
  221 8.600 2143 0 thay thế dài hạn
  222 1.200 2147 1.747
  268: Số dư chi tiết tài
  228 241 4. Tài sản dài hạn khác 268 khoản 2288
  2281 400 2412- Xưởng 400 38 40

 11. 9/11/2017

  Phải trả người bán
  NỢ NGUỒN VỐN MS 318: Dư Có chi tiết 3387
  Người mua trả tiền trước I. Nợ ngắn hạn 310
  NGẮN
  Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước
  8. Doanh thu chưa thực
  HẠN 318
  Phải trả người lao động hiện 319: Dư Có chi tiết 338,
  Chi phí phải trả 138, 344
  9. Phải trả ngắn hạn khác 319
  Tổng giá trị các Phải trả nội bộ
  khoản nợ còn 10. Vay và nợ thuê TC ngắn
  phải trả có thời Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐXD 320
  hạn
  hạn thanh toán Phải trả ngắn hạn khác 320: Dư Có chi tiết 341
  không quá 12 11. Dự phòng phải trả và 34311
  Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 321
  tháng hoặc dưới ngắn hạn
  một chu kỳ sản Dự phòng phải trả ngắn hạn
  12. Quỹ KT, PL 322
  xuất, kinh doanh Quỹ khen thưởng, phúc lợi
  13. Quỹ bình ổn giá 323
  thông thường Quỹ bình ổn giá
  14. Giao dịch mua bán lại
  Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 324
  trái phiếu chính phủ
  41 43

  NGUỒN VỐN MS 312: Dư Có chi tiết 131 Bài tập thực hành 7
  I. Nợ ngắn hạn 310
  Số dư cuối năm 20×0 tại cty ABC của một số tài
  1. Phải trả người bán NH 311
  khoản như sau: ĐVT: triệu đồng
  2. Người mua trả tiền
  312 Ngắn hạn Dài hạn
  trước NH TK
  Dư Nợ Dư Có Dư Nợ Dư Có
  3. Thuế và các khoản phải 341 252.300 179.600
  313 316: Dư Có chi tiết 3362,
  nộp NN
  3363, 3368 3411 252.300 168.000
  4. Phải trả người lao động 314 3412 11.600
  5. CP phải trả ngắn hạn 315 317: Dư Có 337 (nghĩa là 331 246 1.913 10.125
  6. Phải trả nội bộ ngắn hạn 316 tổng số tiền luỹ kế khách hàng 333 60 6.250
  phải thanh toán theo tiến độ 334 1.178
  7. Phải trả theo tiến độ kế kế hoạch lớn hơn tổng số
  317 doanh thu đã ghi nhận) 335 10.500 8.952
  hoạch HĐXD
  42
  336 231 208

 12. 9/11/2017

  Bài tập thực hành 7 (tiếp) Lưu ý khi trình bày Nợ dài hạn

  Ngắn hạn Dài hạn  Khoản mục thuộc loại tài khoản nguồn vốn
  TK
  Dư Nợ Dư Có Dư Nợ Dư Có
  nhưng được trình bày ở nợ phải trả:
  338 169.740
  3381 16 168.000 • TK 41112- cổ phiếu ưu đãi (chi tiết loại cổ phiếu bắt
  3387 420 1.740 buộc người phát hành phải mua lại tại một thời điểm
  352 1.235 409
  đã được xác định trong tương lai )
  3521 948 362
  3522 287 47

  Yêu cầu: Phản ánh các số liệu trên vào các mục
  thích hợp của nợ ngắn hạn trên BCĐKT
  45 47

  Phải trả người bán dài hạn
  NGUỒN VỐN MS
  NỢ Người mua trả tiền trước dài hạn
  II. Nợ dài hạn 330
  Chi phí phải trả dài hạn 1. Phải trả người bán dài 332: Dư Có 131
  331
  DÀI Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
  hạn
  Phải trả nội bộ dài hạn 2. Người mua trả tiền
  HẠN trước dài hạn
  332
  Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 334: Dư Có 3361
  Phải trả dài hạn khác 3. Chi phí phải trả dài hạn 333
  Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 4. Phải trả nội bộ về vốn 335: Dư Có chi tiết 3362,
  334
  Trái phiếu chuyển đổi kinh doanh 3363, 3368
  Cố phiếu ưu đãi 5. Phải trả nội bộ dài hạn 335
  Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 6. Doanh thu chưa thực 336: Dư Có chi tiết 3387
  336
  Dự phòng phải trả dài hạn hiện dài hạn
  Quỹ phát triển khoa học công nghệ
  337: Dư Có chi tiết 338,
  7. Phải trả dài hạn khác 337 344.
  46 48

 13. 9/11/2017

  NGUỒN VỐN MS 338: Dư Có chi tiết 341 và
  kết quả tìm được của số Vốn góp chủ sở hữu
  II. Nợ dài hạn 330 dư Có TK 34311 trừ (-) dư VỐN
  8. Vay và nợ thuê tài Nợ TK 34312 cộng (+) dư
  338 Có TK 34313. CHỦ
  chính dài hạn
  SỞ Nguồn kinh phí và quỹ khác
  9. Trái phiếu chuyển đổi 339 339: Dư Có chi tiết 3432
  10. Cố phiếu ưu đãi 340 HỮU
  11. Thuế thu nhập hoãn 340: Dư Có TK 41112 (chi
  341 tiết loại cổ phiếu ưu đãi được
  lại phải trả
  phân loại là nợ phải trả)
  12. Dự phòng phải trả
  342
  dài hạn
  13. Quỹ phát triển khoa
  343
  học công nghệ
  49 51

  Bài tập thực hành 8 Lưu ý khi trình bày Vốn chủ sở hữu

  Sử dụng số liệu của bài tập thực hành 7 và thông
  tin bổ sung để trình bày vào các mục thích hợp của  Một số TK có số dư Nợ: 4112, 412, 413, 421
  nợ dài hạn trên BCĐKT. sẽ được trình bày là số âm (*).
   Thông tin bổ sung:  TK 419 luôn được trình bày là số âm (*) nếu có
  số dư.
  Ngắn hạn Dài hạn  Theo dõi chi tiết 41112 phải chi tiết cổ phiếu ưu
  TK
  Dư Nợ Dư Có Dư Nợ Dư Có đãi người phát hành không có nghĩa vụ phải
  343 9.000 mua lại và có nghĩa vụ phải mua lại.
  34311 10.000
  34312 1.000
  347 91

  50 52

 14. 9/11/2017

  NGUỒN VỐN MS 411a: Dư Có 41111 NGUỒN VỐN MS
  I. Vốn chủ sở hữu 410 411b: Dư Có 41112 (chi
  tiết CP ưu đãi người phát II. Nguồn kinh phí và quỹ 431: Chênh lệch giữa
  1. Vốn góp của chủ sở hữu 411 430
  hành không có nghĩa vụ phải khác số dư Có 461 với số dư
  – CP phổ thông có quyền mua lại) Nợ 161
  411a
  biểu quyết
  412: Dư Có hoặc Nợ 1. Nguồn kinh phí 431
  – CP ưu đãi 411b
  4112
  2. Thặng dư vốn cổ phần 412
  3. Quyền chọn chuyển đổi 413: Dư Có chi tiết 2. Nguồn kinh phí đã hình
  413 432
  trái phiếu 4113 thành TSCĐ 432: Dư Có 466
  4. Vốn khác của CSH 414 414: Dư Có chi tiết
  5. Cổ phiếu quỹ (*) 415 4118
  6. Chênh lệch đánh giá lại
  416
  tài sản 53 55

  NGUỒN VỐN MS
  I. Vốn chủ sở hữu 410
  417: Dư Có hoặc Nợ Bài tập thực hành 9
  413 (chỉ dùng ở giai đoạn
  7. Chênh lệch TGHĐ 417 trước hoạt động của DN do
  Có số dư một số tài khoản của Cty ABC như sau:
  Nhà nước sở hữu 100% vốn
  8. Quỹ đầu tư phát triển 418 điều lệ ) 20×0 20×1
  9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp Dư Nợ Dư Có Dư Nợ Dư Có
  419
  doanh nghiệp 411
  10. Quỹ khác thuộc VCSH 420 4111 189.000 189.000
  41111 180.000 180.000
  11. LNST chưa phân phối 421 421a: Dư Có hoặc Nợ 41112-Mua lại 6.000 4.000
  – LNSTCPP lũy kế đến 4211 41112-Không mua lại 3.000 3.000
  421a
  cuối kỳ trước 4112 0 0
  – LNSTCPP kỳ này 421b 414 ? 115.080
  421b: Dư Có hoặc Nợ 419 10.650 3.500
  12. Nguồn vốn đầu tư 421 120.400 ?
  422 4212
  XDCB
  54 56

 15. 9/11/2017

  Bài tập thực hành 9 (tiếp) Bài tập thực hành 10
  Kết chuyển lợi nhuận sau thuế trong năm 20×1 là Đọc Bảng cân đối kế toán của VNM tại ngày
  30.6.2016.
  8.800 triệu đồng, trích lập quỹ đầu tư phát triển
  a. Hãy chỉ ra những khoản mục nào trên BCĐKT
  890 triệu đồng. là không trình bày theo giá gốc.
  Yêu cầu: Tính toán và trình bày số liệu vào các b. Khoản mục nào có số liệu là ước tính kế
  toán?
  khoản mục thích hợp trên BCTC.

  57 59

  Hạn chế của BCĐKT

   Hầu hết tài sản và nợ phải trả trình bày theo
  giá gốc
   Một số các khoản mục được ghi nhận theo sự
  xét đoán và ước tính
   Không ghi nhận những khoản mục tài chính
  mà doanh nghiệp không thể đo lường một
  cách khách quan.

  58

Download tài liệu Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 3 – Ngô Hoàng Điệp (2017) File Word, PDF về máy