[Download] Tải Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 2 – Ngô Hoàng Điệp (2017) – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 2 – Ngô Hoàng Điệp (2017)

Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 2 – Ngô Hoàng Điệp (2017)
Nội dung Text: Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 2 – Ngô Hoàng Điệp (2017)

Download


Bài giảng Kế toán tài chính – Chương 2: Hình thức kế toán cung cấp cho người học các kiến thức tổng quan về sổ kế toán, hình thức ghi sổ kế toán, thực hành ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký chung. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 2 – Ngô Hoàng Điệp (2017) – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 2 – Ngô Hoàng Điệp (2017) File Word, PDF về máy

Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 2 – Ngô Hoàng Điệp (2017)

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 2 – Ngô Hoàng Điệp (2017)

 1. 9/11/2017

  Trường Đại học Mở TPHCM – Khoa Kế toán Kiểm toán
  Nội dung
   Tổng quan về sổ kế toán
   Các hình thức ghi sổ kế toán
   Thực hành ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật
  ký chung

  HÌNH THỨC KẾ TOÁN

  Mục tiêu Tổng quan về sổ kế toán
   Sau khi học xong chương này sinh viên có thể:  Khái niệm và vai trò
  • Giải thích và trình bày các quy định pháp lý  Phân loại
  về sổ kế toán và hình thức kế toán  Hệ thống sổ kế toán
  • Phân biệt các loại sổ kế toán tổng hợp và  Quy trình thực hiện
  chi tiết • Mở sổ
  • Phân biệt sự khác biệt về cách thức ghi • Ghi sổ
  chép giữa các loại sổ kế toán trong từng
  • Khóa sổ
  hình thức ghi sổ kế toán
   Sửa chữa sổ kế toán
  • Thực hiện ghi chép vào sổ kế toán theo
  hình thức nhật ký chung

 2. 9/11/2017

  Khái niệm và vai trò

   Sổ sách kế toán là nơi ghi chép và lưu giữ
  các nghiệp vụ.
   Sổ sách kế toán là căn cứ để lập báo cáo tài
  chính

  7

  Phân loại
  Phân loại theo phương pháp ghi chép vào sổ kế toán
   Sổ ghi theo trình tự thời gian là loại sổ ghi chép các
  nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo trình tự thời gian, giúp
  cho việc kiểm tra, tra cứu khi cần thiết. Thí dụ: Nhật ký.
   Sổ ghi theo hệ thống là loại sổ ghi chép các nghiệp vụ
  kinh tế phát sinh phân loại theo tài khoản tổng hợp và
  chi tiết, giúp kế toán lưu trữ thông tin và phản ảnh kiểm
  tra từng đối tượng kế toán. Ví dụ: Sổ cái, Sổ chi tiết…
   Sổ liên hợp: là loại sổ kết hợp vừa ghi theo trình tự
  thời gian, vừa ghi theo hệ thống trên cùng một trang sổ.
  8

 3. 9/11/2017

  Phân loại (tiếp) Bài tập thực hành 1
  Ghi theo
  Phân loại theo mức độ phản ảnh Tên sổ
  Ghi theo
  trinh tự
  Sổ tổng Sổ chi
  hệ thống hợp tiết
  thời gian
   Sổ tổng hợp là sổ kế toán ghi chép các Sổ chi tiết thanh toán với người x x
  nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo tài khoản. Thí mua (người bán)
  dụ: Sổ cái. Thẻ kho (Sổ kho)
  Sổ quỹ tiền mặt
   Sổ chi tiết gồm các sổ, thẻ chi tiết được mở Sổ Nhật ký chung
  để phản ảnh một cách chi tiết hơn cho những Sổ tiền gửi ngân hàng
  số liệu đã được phản ảnh trên sổ tổng hợp. Nhật ký – Sổ Cái
  Bảng tổng hợp chi tiết vật liệu,
  Thí dụ: Sổ chi tiết vật tư,… dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa
  Sổ Cái
   Sổ kết hợp hạch toán tổng hợp với hạch toán
  Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản
  chi tiết. phẩm, hàng hóa
  Sổ theo dõi TSCĐ và công cụ,
  dụng cụ tại nơi sử dụng

  Phân loại (tiếp) Hệ thống sổ kế toán
  Phân loại theo cách tổ chức sổ  Mỗi doanh nghiệp chỉ có một hệ thống sổ kế toán
  cho một kỳ kế toán.
   Sổ đóng thành quyển: Sổ cái, Nhật ký – Sổ
  • Thực hiện quy định về sổ kế toán trong Luật Kế
  cái …
  toán, Nghị định số 129/2004/NĐ-CP ngày
   Sổ tờ rời: thẻ kho, thẻ TSCĐ, sổ chi tiết vật 31/5/2005.
  tư, sản phẩm, hàng hoá …  Doanh nghiệp được tự xây dựng biểu mẫu sổ kế
   Sổ điện tử trong hệ thống kế toán xử lý bằng toán cho riêng mình nhưng phải đảm bảo cung cấp
  máy vi tính, các sổ kế toán được thiết kế dưới thông tin về giao dịch kinh tế một cách minh bạch, đầy
  đủ, dễ kiểm tra, dễ kiểm soát và dễ đối chiếu
  dạng các tập tin lưu trữ trong các đĩa từ, kế
   Doanh nghiệp được tự xây dựng hình thức ghi sổ
  toán ghi sổ bằng cách nhập dữ liệu.
  kế toán cho riêng mình trên cơ sở đảm bảo thông tin
  về các giao dịch phải được phản ánh đầy đủ, kịp thời,
  dễ kiểm tra, kiểm soát và đối chiếu

 4. 9/11/2017

  Quy trình thực hiện Mở sổ (tiếp)
   Sổ đóng thành quyển:
  Trang đầu sổ phải ghi rõ: tên doanh nghiệp, tên
  sổ, ngày mở sổ, niên độ kế toán và kỳ ghi sổ, họ
  tên, chữ ký của người giữ và ghi sổ, của kế toán
  trưởng và người đại diện theo pháp luật, đánh số
  Ghi sổ
  trang từ trang đầu đến trang cuối, giữa hai trang
  sổ phải đóng dấu giáp lai của đơn vị kế toán.

   Sổ tờ rời:
  Mở sổ Khóa sổ Đầu mỗi sổ tờ rời phải ghi rõ tên doanh nghiệp,
  số thứ tự của từng tờ sổ, tên sổ, tháng sử dụng,
  họ tên người giữ và ghi sổ, ghi vào sổ đăng ký sử
  dụng sổ tờ rời, sổ tờ rời phải được sắp xếp theo
  thứ tự các tài khoản kế toán và phải đảm bảo sự
  an toàn, dễ tìm.

  Mở sổ Ghi sổ
   Sổ kế toán phải mở vào đầu kỳ kế toán năm.  Việc ghi sổ kế toán phải căn cứ vào chứng từ
  • Đối với doanh nghiệp mới thành lập, sổ kế
  toán phải mở từ ngày thành lập. kế toán đã được kiểm tra bảo đảm các quy
  • Người đại diện theo pháp luật và kế toán định về chứng từ kế toán.
  trưởng của doanh nghiệp có trách nhiệm ký
  duyệt các sổ kế toán.  Mọi số liệu ghi trên sổ kế toán bắt buộc phải có
  • Sổ kế toán có thể đóng thành quyển hoặc chứng từ kế toán hợp pháp, hợp lý chứng
  để tờ rời
  minh.

 5. 9/11/2017

  Khóa sổ Sửa chữa sổ kế toán

   Cuối kỳ kế toán phải khoá sổ kế toán trước khi  Phương pháp cải chính
  lập báo cáo tài chính.
   Phương pháp ghi số âm
   Ngoài ra phải khoá sổ kế toán trong các
   Phương pháp ghi bổ sung
  trường hợp kiểm kê hoặc các trường hợp khác
  theo quy định của pháp luật.
  Sửa chữa sổ khi dùng
  phần mềm kế toán

  Bài tập thực hành 2 Phương pháp cải chính
  Hãy thực hiện mở- ghi và khóa sổ cái TK 112-Tiền gởi ngân Nguyên nhân:
  hàng trong tháng 01/20×0 với những dữ liệu sau:
   Số dư ngày 01/01/20×0: 2.700.000.000đ • Sai sót trong diễn giải, không liên quan đến
   Một số nghiệp vụ phát sinh liên quan đến tiền gởi ngân quan hệ đối ứng của các tài khoản;
  hàng trong tháng 01/20×0: • Sai sót không ảnh hưởng đến số tiền tổng
  1. Ngày 5/1: Chuyển khoản để mua cổ phiếu thương mại
  công ty A, giá mua là 80 triệu đồng, chi phí mua là 0,2%
  cộng.
  giá mua. (GBN 1010) Cách sửa:
  2. Ngày 10/1: Khách hàng B thanh toán nợ mua hàng 200 • Gạch một đường thẳng xoá bỏ chỗ ghi sai
  triệu đồng bằng chuyển khoản. (GBC 2102) nhưng vẫn đảm bảo nhìn rõ nội dung sai.
  3. Ngày 15/1: Rút tiền gởi ngân hàng nhập quỹ tiền mặt để
  tạm ứng lương cho nhân viên 360 triệu đồng. (GBN 1018) • Trên chỗ bị xoá bỏ ghi con số hoặc chữ đúng
  4. Ngày 18/1: Bán hàng thu ngay bằng chuyển khoản, giá bằng mực thường ở phía trên và phải có chữ
  bán chưa có thuế GTGT 10% là 180 triệu đồng, giá vốn là ký của kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán
  142 triệu đồng. (Hóa đơn 0014578; GBC 2121, PXK 004)
  bên cạnh chỗ sửa

 6. 9/11/2017

  Ví dụ 1 Phương pháp ghi số âm

  Ngày 20/01/20×6, kế toán phát hiện Phiếu chi số 076
  Nguyên nhân:
  • Sai về quan hệ đối ứng giữa các tài khoản do định
  ngày 17/01/20×6 có nội dung là thanh toán tiền chi phí khoản sai đã ghi sổ kế toán mà không thể sửa lại
  tiếp khách, số tiền 3.620.500 được kế toán ghi vào sổ bằng phương pháp cải chính;
  • Phát hiện ra sai sót sau khi đã nộp báo cáo tài
  cái TK 642 là 3.920.500. Kế toán tiến hành sửa sổ bằng chính cho cơ quan có thẩm quyền
  phương pháp cải chính như sau: Cách sửa:
  • Ghi lại bằng mực đỏ hoặc ghi trong ngoặc đơn bút
  toán đã ghi sai để huỷ bút toán đã ghi sai.
  • Ghi lại bút toán đúng bằng mực thường để thay
  thế.
  • Lập chứng từ ghi sổ điều chỉnh, trình KTT ký duyệt

  SỐ CÁI Ví dụ 2
  Tháng 01/20×6
  Tên tài khoản: Chi phí quản lý doanh nghiệp Số hiệu: 642 Ngày 01/02/20×6, kế toán phát hiện Phiếu chi số 076
  ĐVT: đồng ngày 17/01/20×6 có nội dung là thanh toán tiền chi phí
  Chứng từ Nhật ký chung Số Số tiền phát sinh
  Ngày tiếp khách, số tiền 3.620.500 được kế toán ghi vào sổ
  Diễn giải Trang STT hiệu
  ghi sổ Số Ngày Nợ Có
  sổ dòng TKĐƯ cái TK 642 là 3.920.500. Kế toán tiến hành sửa sổ bằng
  Phân bổ chi phí
  5/01 PB01 03/01 6 3 142 483.000 phương pháp ghi âm như sau:
  CCDC
  20/01 Mua vật dụng cho
  0589 15/01 6 9 111 277.500
  phòng KT

  Thanh toán tiền 3.620.500
  ” PC076 17/01 7 1 111
  chi phí tiếp khách 3.920.500

  22

 7. 9/11/2017

  SỐ CÁI Lập chứng từ ghi sổ điều chỉnh
  Tháng 01/20×6
  Tên tài khoản: Chi phí quản lý doanh nghiệp CHỨNG TỪ GHI SỔ ĐIỀU CHÍNH
  Số hiệu: 642
  STT: 008
  ĐVT: đồng
  Nhật ký Ngày 01/02/20×6
  Chứng từ Số tiền phát sinh
  Ngày chung Số hiệu
  Diễn giải
  ghi sổ
  Số Ngày
  Trang STT TKĐƯ
  Nợ Có
  ĐVT: đồng
  sổ dòng
  Số hiệu tài khoản Ghi
  5/1 PB01 03/1 Phân bổ chi phí CCDC 6 3 142 483.000 Diễn giải Số tiền
  20/1 Nợ Có chú
  Mua vật dụng cho
  0589 15/1 6 9 111 277.500
  phòng KT Xóa số tổng cộng kết chuyển từ
  Thanh toán tiền chi phí 911 642 (7.601.800)
  ” PC076 17/1 7 1 111 3.920.500 TK 642  TK 911
  tiếp khách
  31/
  Điều chỉnh lại số tiền kết
  911 642 7.301.800
  KH01 30/1 Trích khấu hao TSCĐ 7 8 214 267.800 chuyển
  1
  … … … … … … … …
  KC01 31/1 Kết chuyển CPQLDN 7 12 911 7.601.800 Người lập Kế toán trưởng
  25 27
  Tổng cộng 7.601.800 7.601.800

  Ghi vào sổ từ CTGS điều chỉnh
  Lập chứng từ ghi sổ điều chỉnh
  SỐ CÁI
  CHỨNG TỪ GHI SỔ ĐIỀU CHỈNH Tháng 01/20×6
  STT: 007 Tên tài khoản: Chi phí quản lý DN Số hiệu: 642
  ĐVT: đồng
  Ngày 01/02/20×6 Chứng từ Nhật ký chung Số tiền phát sinh
  Ngày Số hiệu
  Diễn giải Trang STT
  ĐVT: đồng ghi sổ Số Ngày
  sổ dòng
  TKĐƯ Nợ Có

  Ghi … … … … … … … …
  Số hiệu tài khoản Số tiền … … … … … … … …
  Diễn giải chú
  KC01 31/1 Kết chuyển CPQLDN 7 12 911 7.601.800
  Nợ Có
  Tổng cộng tháng 1/20×6 7.601.800 7.601.800
  Xóa số tiền ghi sai của PC076
  ngày 17/1 đã ghi sổ cái TK 642, 642 111 (3.920.500) 1/2 ĐC007 1/2 Xóa số tiền ghi sai 111 (3.920.500)
  111
  ĐC007 “ Ghi lại số tiền đúng 111 3.620.500
  Điều chỉnh lại số tiền đúng theo (7.601.80
  642 111 3.620.500 ĐC008 “ Xóa số tiền đã kết chuyển 911
  PC076 ngày 17/1 0)
  Điều chỉnh lại số kết
  ĐC008 “ 911 7.301.800
  26 chuyển 28
  Người lập Kế toán trưởng Tổng cộng T1/20×6
  7.301.800 7.301.800
  (đã điều chỉnh)

 8. 9/11/2017

  Phương pháp ghi bổ sung SỐ CÁI
  Tên tài khoản: Chi phí quản lý doanh nghiệp Số hiệu: 642
  Nguyên nhân:
  ĐVT: đồng
  • Ghi đúng về quan hệ đối ứng tài khoản Nhật ký Số
  Chứng từ Số tiền phát sinh
  nhưng số tiền ghi sổ ít hơn số tiền trên Ngày
  Diễn giải
  chung hiệu
  ghi sổ Tran STT TKĐ
  chứng từ Số Ngày
  g sổ dòng Ư
  Nợ Có

  Phân bổ chi phí
  • Bỏ sót không cộng đủ số tiền ghi trên chứng 5/1 PB01 03/1
  CCDC
  6 3 142 483.000
  từ. 20/1 0589 15/1
  Mua vật dụng cho
  6 9 111 277.500
  phòng KT
  Cách sửa:
  Thanh toán tiền chi
  ” PC076 17/1 7 1 111 3.620.500
  • Ghi lại bút toán bổ sung bằng mực thường. phí tiếp khách

  • Lập chứng từ ghi sổ điều chỉnh, trình KTT
  ký duyệt
  31

  Lập chứng từ ghi sổ bổ sung
  Ví dụ 3
  CHỨNG TỪ GHI SỔ BỔ SUNG
  Ngày 20/01/20×6, kế toán phát hiện Phiếu chi số 076
  STT: 011
  ngày 17/01/20×6 có nội dung là thanh toán tiền chi phí Ngày 20/01/20×6
  tiếp khách, số tiền 4.620.500 được kế toán ghi vào Sổ ĐVT: đồng
  Ghi
  cái TK 642 và Sổ cái TK 111 là 3.620.500. Kế toán tiến Số hiệu tài khoản Số tiền
  Diễn giải chú
  hành sửa sổ bằng phương pháp ghi bổ sung như sau: Nợ Có
  Bổ sung số tiền của
  642 111 1.000.000
  PC076 ngày 17/1

  Người lập Kế toán trưởng 32

 9. 9/11/2017

  Ghi vào sổ từ CTGS bổ sung
  SỐ CÁI Bài tập thực hành 3
  Tháng 01/20×6
  Tên tài khoản: Chi phí quản lý doanh nghiệp Số hiệu: 642 Có nghiệp vụ sau: ngày 5/01/20×6: Nhận Giấy báo nợ

  Chứng từ
  Nhật ký
  Số Số tiền phát sinh khoản thanh toán tiền mua chứng khoán kinh doanh, số
  Ngày chung
  Diễn giải hiệu
  ghi sổ
  Số Ngày
  Trang STT
  TKĐƯ Nợ Có tiền là 80.160.000 (Nợ TK 121/ Có TK 112:
  sổ dòng

  5/1 PB01 03/1
  Phân bổ chi phí
  6 3 142 483.000 80.160.000đ). Hãy trình bày cách chữa sổ kế toán trong
  CCDC
  15/1 0589 15/1
  Mua vật dụng cho
  6 9 111 277.500 các trường hợp sau:
  phòng KT
  Thanh toán tiền chi
  ” PC076 17/1 7 1 111 3.620.500
  phí tiếp khách
  … … … … … … … … …
  Bổ sung số tiền theo
  20/1 011 20/1 111 1.000.000
  PC076
  33

  Thực hiện sửa sổ tương tự cho sổ cái TK 111

  Bài tập thực hành 3 (tiếp) Trường hợp a
  Sửa chữa sổ khi dung phần mềm kế toán
  Số tiền ghi vào sổ là 80.000.000đ, ngày phát hiện sai sót là ngày 30/01/20×6

   Trường hợp phát hiện sai sót trước khi báo SỔ CÁI
  Tên tài khoản TIỀN GỞI NGÂN HÀNG
  cáo tài chính năm nộp cho cơ quan nhà nước
  Số hiệu: 112
  có thẩm quyền thì phải sửa chữa trực tiếp vào Chứng từ Số tiền
  Số
  sổ kế toán của năm đó trên máy vi tính; Ngày,
  hiệu
  tháng Số Ngày, Diễn giải
   Trường hợp phát hiện sai sót sau khi báo cáo ghi sổ hiệu tháng
  TK đối Nợ Có
  ứng
  tài chính năm đã nộp cho cơ quan Nhà nước
  A B C D E 1 2
  có thẩm quyền thì phải sửa chữa trực tiếp vào
  Tháng 1/20×6
  sổ kế toán của năm đã phát hiện sai sót trên Số dư đầu tháng 1/20×6 100.200.000
  máy vi tính và ghi chú vào dòng cuối của sổ kế 5/1 1010 5/1 Mua cổ phiếu công ty A 121 80.000.000
  toán năm có sai sót; 10/1 2102 10/1 Thu nợ khách hàng B 131 200.000.000
  … … … …
   Phương pháp áp dụng: Ghi âm, ghi bổ sung

 10. 9/11/2017

  Bài tập thực hành 3 (tiếp) Trường hợp b
  Hình thức kế toán
  Số tiền ghi vào sổ là 80.000.000đ, ngày phát hiện sai sót là ngày 03/02/20×6
  SỔ CÁI
  Tên tài khoản TIỀN GỞI NGÂN HÀNG
  Số hiệu: 112  Khái niệm
  Chứng từ Số hiệu Số tiền
  Ngày,  Các kiểu tổ chức sổ kế toán
  tháng Số Ngày, Diễn giải TK đối
  ghi sổ hiệu ứng Nợ Có
  tháng
   Căn cứ lựa chọn hình thức kế toán
  A B C D E 1 2
  Tháng 01/20×6
   Trình tự ghi sổ theo từng hình thức
  Số dư đầu tháng 100.200.000
  5/1 1010 5/1 Mua cổ phiếu công ty A 121 80.000.000 kế toán
  10/1 2102 10/1 Thu nợ khách hàng B 131 200.000.000
  … … … …
  Cộng tháng 01/20×6 398.000.000 440.000.000
  Số dư cuối tháng 01/20×6 31.800.000

  Bài tập thực hành 3 (tiếp) Trường hợp c
  Khái niệm
  Số tiền ghi vào đúng nhưng sai TK đối ứng (ghi Nợ TK 128), ngày phát
  hiện sai sót là ngày 30/01/20×6
  SỔ CÁI Hình thức kế toán là việc tổ chức hệ thống sổ
  Tên tài khoản TIỀN GỞI NGÂN HÀNG
  kế toán:
  Số hiệu: 112
  Chứng từ
  Số
  Số tiền • Số lượng sổ
  Ngày,
  tháng Số Ngày, Diễn giải
  hiệu • Kết cấu sổ
  ghi sổ hiệu TK đối Nợ Có
  tháng ứng • Mối quan hệ giữa các loại sổ trong việc ghi
  A B C D E 1 2 chép, tổng hợp các số liệu từ chứng từ gốc
  Tháng 1/20×06 để cung cấp thông tin cho chỉ tiêu cần lập
  Số dư đầu tháng 1/20×6 100.200.000 trên các báo cáo kế toán.
  5/1 1010 5/1 Mua cổ phiếu công ty A 128 80.160.000
  10/1 2102 10/1 Thu nợ khách hàng B 131 200.000.000
  … … … …

 11. 9/11/2017

  Các kiểu tổ chức sổ kế toán Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức
  Nhật ký- Sổ cái
   Hình thức kế toán NHẬT KÝ – SỔ CÁI
   Hình thức kế toán NHẬT KÝ CHUNG • Sổ tổng hợp: Nhật ký – • Quy mô nhỏ
  sổ cái • Có ít nghiệp vụ kinh tế
   Hình thức kế toán CHỨNG TỪ GHI SỔ • Sổ chi tiết: Các sổ (thẻ) phát sinh
  chi tiết • Sử dụng ít tài khoản
   Hình thức kế toán NHẬT KÝ CHỨNG TỪ
   Hình thức kế toán trên máy vi tính

  Sổ kế toán sử dụng: Điều kiện vận dụng:

  Chứng từ gốc
  Căn cứ lựa chọn hình thức kế toán

  Sổ quỹ Bảng tổng hợp
   Đặc điểm hoạt động và yêu cầu quản lý nhằm: Chứng từ gốc
  Sổ chi tiết

  • Đảm bảo thông tin về các giao dịch phải
  được phản ánh đầy đủ, kịp thời;
  Nhật ký – sổ cái Bảng tổng hợp
  • Dễ kiểm tra, kiểm soát và đối chiếu. chi tiết

  Báo cáo kế toán
  44
  TRÌNH TỰ GHI SỔ KẾ TOÁN THEO HÌNH THỨC NHẬT KÝ- SỔ CÁI

 12. 9/11/2017

  Ví dụ 4 Chứng từ kế toán

  Trích một số nghiệp vụ của công ty ABC trong tháng 01/20×1:
  1. Ngày 2/1: Rút TGNH nhập quỹ tiền mặt 200.000.000đ. GBN111; Sổ, thẻ kế toán
  Nhật ký đặc biệt Nhật ký chung
  PT444 Chi tiết
  2. Ngày 3/1: Mua hàng hóa PP với giá mua chưa có thuế GTGT
  10% là 140.000.000đ, đã trả bằng TGNH. HĐ222; GBN112
  3. Ngày 5/1: Chuyển khoản ứng lương cho nhân viên văn phòng là Bảng tổng hợp
  Sổ cái
  10.000.000đ. PC333 Chi tiết
  4. Ngày 7/1: Bán hàng PP chưa thu tiền, giá bán chưa có thuế
  GTGT 10% là 48.000.000đ. HĐ888
  5. Ngày 8/1: Chuyển khoản thanh toán tiền điện ở văn phòng là Bảng cân đối
  8.000.000đ, chưa có thuế GTGT 10%. PC334 số phát sinh
  6. Ngày 10/1: Thu tiền nhượng bán TSCĐ là 3.000.000đ, chưa có
  thuế GTGT 10%, bằng tiền mặt. PT445
  7. Ngày 10/1: Khách hàng trả nợ mua hàng bằng chuyển khoản là
  80.000.000đ. GBC555 Báo cáo tài chính
  47
  8. …
  Yêu cầu: Hãy ghi sổ Nhật ký- Sổ cái TRÌNH TỰ GHI SỔ KẾ TOÁN THEO HÌNH THỨC NHẬT KÝ CHUNG

  Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Ví dụ 5
  Nhật ký chung
  Trích một số nghiệp vụ của công ty ABC trong tháng 01/20×1:
  1. Ngày 2/1: Rút TGNH nhập quỹ tiền mặt 200.000.000đ. GBN111;
  • Sổ tổng hợp: Nhật ký • Mọi loại hình doanh PT444
  nghiệp, nhất là trong điều 2. Ngày 3/1: Mua hàng hóa PP với giá mua chưa có thuế GTGT
  chung; Các Nhật ký
  kịên ứng dụng tin học. 10% là 140.000.000đ, đã trả bằng TGNH. HĐ222; GBN112
  chuyên dùng (Nhật ký 3. Ngày 5/1: Chuyển khoản ứng lương cho nhân viên văn phòng là
  • Kết cấu sổ và ghi chép đơn
  đặc biệt); Sổ cái giản, thuận lợi cho việc ứng 10.000.000đ. GBN113
  • Sổ chi tiết: Các sổ dụng tin học 4. Ngày 7/1: Bán hàng PP chưa thu tiền, giá bán chưa có thuế
  • Trình tự xử lý nghiệp vụ GTGT 10% là 48.000.000đ. HĐ888
  (thẻ) chi tiết nhanh
  5. Ngày 8/1: Chuyển khoản thanh toán tiền điện ở văn phòng là
  8.000.000đ, chưa có thuế GTGT 10%. GBN114, HD 1234
  Sổ kế toán sử dụng: Điều kiện vận dụng: 6. Ngày 10/1: Thu tiền nhượng bán TSCĐ là 3.000.000đ, chưa có
  thuế GTGT 10%, bằng tiền mặt. PT445, HĐ889
  7. Ngày 10/1: Khách hàng trả nợ mua hàng bằng chuyển khoản là
  80.000.000đ. GBC555
  8. …
  Yêu cầu: Hãy ghi sổ Nhật ký chung và sổ cái TK 112

 13. 9/11/2017

  Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Bài tập thực hành 4
  Chứng từ ghi sổ
  Hãy điền từ thích hợp:
  Trong hình thức Chứng từ ghi sổ, căn cứ để ghi vào
  • Sổ tổng hợp: Sổ • Doanh nghiệp có nhiều các sổ cái là …(a)…, còn số liệu trên sổ chi tiết được
  đăng ký chứng từ ghi nghiệp vụ kinh tế phát
  sổ; Sổ cái sinh, sử dụng nhiều tài ghi nhận từ …(b)…. Cuối kỳ, kế toán sử dụng số liệu
  • Sổ chi tiết: Các sổ khoản.
  (thẻ) chi tiết • Mọi nghiệp vụ kinh tế phát ở …(c)… để lập Bảng tổng hợp chi tiết. Trước khi lập
  sinh được định khoản trên
  các Chứng từ ghi sổ
  BCTC, kế toán cần đối chiếu số liệu giữa …(d)… và
  • Ghi chép thủ công, còn …(e)…, ngoài ra kế toán còn phải đối chiếu sổ liệu là
  trùng lắp, không kịp thời
  số …(g)… trên Bảng cân đối tài khoản với số tổng
  Sổ kế toán sử dụng: Điều kiện vận dụng: cộng của …(h)…. Số liệu để lập Bảng cân đối số
  phát sinh là từ …(i)….

  Chứng từ gốc/
  Bảng tổng hợp chứng từ Quy trình ghi sổ Hình thức Nhật ký- chứng từ
  Sổ quỹ CHỨNG TỪ KẾ TOÁN VÀ
  Chứng từ ghi sổ Sổ chi tiết CÁC BẢNG PHÂN BỔ

  Sổ đăng ký
  CTGS BẢNG KÊ SỔ, THẺ KẾ
  Bảng tổng hợp NHẬT KÝ
  Sổ cái TOÁN CHI TIẾT
  Chi tiết CHỨNG TỪ

  Bảng cân đối
  BẢNG TỔNG HỢP
  số phát sinh SỔ CÁI
  CHI TIẾT

  Báo cáo tài chính
  50 52
  BÁO CÁO TÀI CHÍNH
  TRÌNH TỰ GHI SỔ KẾ TOÁN THEO HÌNH THỨC CHỨNG TỪ GHI SỔ

 14. 9/11/2017

  Quy trình ghi sổ Hình thức kế toán trên máy vi tính

  TRÌNH TỰ GHI SỔ KẾ TOÁN
  THEO HÌNH THỨC KẾ TOÁN TRÊN MÁY VI TÍNH

  CHỨNG TỪ KẾ TOÁN PHẦN MỀM KẾ SỔ KẾ TOÁN
  TOÁN
  Sổ tổng hợp
  Sổ chi tiết

  BẢNG TỔNG HỢP CHỨNG TỪ
  KẾ TOÁN CÙNG LOẠI
  MÁY VI TÍNH – Báo cáo tài chính
  – Báo cáo kế toán quản trị

  Ghi chú:
  Nhập số liệu hàng ngày
  In sổ, báo cáo cuối tháng, cuối năm
  Đối chiếu, kiểm tra 53

  Bài tập thực hành 5
  Nhật ký Nhật ký- Chứng từ
  Chứng từ và sổ kế toán
  chung Sổ cái ghi sổ
  Sổ nhật ký chung x – –
  Sổ nhật ký đặc biệt
  Bảng cân đối số phát sinh
  Sổ cái
  Sổ Nhật ký-Sổ cái
  Sổ chi tiết
  Thẻ chi tiết
  Bảng tổng hợp chi tiết
  Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ
  Chứng từ ghi sổ
  Chứng từ gốc (phiếu thu,
  HĐGTGT, ..)

Download tài liệu Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 2 – Ngô Hoàng Điệp (2017) File Word, PDF về máy