[Download] Tải Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 1 – Ngô Hoàng Điệp (2017) – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 1 – Ngô Hoàng Điệp (2017)

Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 1 – Ngô Hoàng Điệp (2017)
Nội dung Text: Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 1 – Ngô Hoàng Điệp (2017)

Download


Bài giảng “Kế toán tài chính – Chương 1: Chứng từ kế toán” cung cấp cho người học các kiến thức tổng quan về chứng từ kế toán bao gồm: Khái niệm và vai trò của chứng từ, phân loại chứng từ, yêu cầu và các yếu tố cơ bản của chứng từ. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 1 – Ngô Hoàng Điệp (2017) – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 1 – Ngô Hoàng Điệp (2017) File Word, PDF về máy

Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 1 – Ngô Hoàng Điệp (2017)

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 1 – Ngô Hoàng Điệp (2017)

 1. 9/11/2017

  Nội dung
  CHƯƠNG 1 – CHỨNG TỪ KẾ TOÁN
  01 02
  Khái niệm và vai
  Phân loại
  trò của chứng từ
  TỔNG QUAN VỀ CHỨNG TỪ KẾ TOÁN chứng từ

  03
  Ngô Hoàng Điệp Yêu cầu và các
  yếu tố cơ bản
  của chứng từ

  Mục tiêu Khái niệm chứng từ

   Chứng từ kế toán:

  Nêu được khái niệm và vai trò của chứng từ kế – Những giấy tờ và vật mang
  toán; tin;

  Trình bày được các cách phân loại khác nhau – Phản ảnh nghiệp vụ kinh tế tài
  của chứng từ kế toán; chính phát sinh và đã hoàn
  thành;
  Giải thích được những yêu cầu của chứng từ,
  các yêu tố cơ bản của chứng từ kế toán. – Làm căn cứ để ghi sổ kế toán.

  1

 2. 9/11/2017

  Vai trò của chứng từ Chứng từ gốc theo công dụng
  Chứng từ
  tiền lương
  Ảnh hưởng
  Chứng từ
  đến chất
  lượng hàng tồn kho
  thông tin kế Chứng từ
  Truyền Kiểm tra
  toán Chứng từ gốc bán hàng
  đạt tính hợp
  thông lệ, hợp (Thông tư 200/2014/TT-BTC) Chứng từ
  tin pháp tiền tệ
  Giải quyết
  tranh chấp, Chứng từ
  kiện tụng tài sản cố định

  Phân loại chứng từ Chứng từ gốc theo công dụng
  Lao động tiền lương
  1 Bảng chấm công Tiền tệ
  2 Bảng chấm công làm thêm giờ 1 Phiếu thu
  Công dụng 3 Bảng thanh toán tiền lương
  4 Bảng thanh toán tiền thưởng 2 Phiếu chi
  Chứng từ
  5 … 3 Giấy đề nghị tạm ứng
  gốc
  Nguồn gốc Hàng tồn kho 4 …
  Chứng từ 1 Phiếu nhập kho
  2 Phiếu xuất kho
  Chứng từ Chứng từ Tài sản cố định
  3 Biên bản kiểm nghiệm vật tư, công
  tổng hợp ghi sổ cụ, sản phẩm, hàng hoá 1 Biên bản giao nhận TSCĐ
  4 … 2 Biên bản thanh lý TSCĐ
  3 Biên bản bàn giao TSCĐ sửa
  Bán hàng chữa lớn hoàn thành
  1 Hóa đơn GTGT
  2 Hóa đơn bán hàng 4 …
  3 …

  2

 3. 9/11/2017

  Phân loại theo nguồn gốc của chứng từ gốc Giải thích

   Nguồn gốc của chứng từ:
  – Chứng từ bên trong:
  • Do doanh nghiệp lập để ghi nhận NVKTPS
  • Phải xây dựng quy trình luân chuyển chứng từ

  Giá vốn hàng bán Doanh thu bán hàng Thu tiền
  – Chứng từ bên ngoài:
  • Doanh nghiệp nhận từ bên ngoài • Phiếu xuất kho • Hóa đơn GTGT
  (Chứng từ bên (chứng từ bán
  • Giấy báo Có
  • Phân công nhân viên tiếp nhận, kiểm tra và xử lý (Chứng từ
  trong) hàng, chứng từ
  bên trong) bên ngoài)
  Chứng từ bán hàng và thu tiền qua ngân hàng

  Ví dụ Chứng từ tổng hợp

   Trích nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại công ty
  TNHH ABC trong tháng 1.20×0 như sau:
  – Ngày 3.1.20×0, xuất kho 1.000 hàng hóa M bán cho
  công ty CP Đầu Tư XYZ, giá xuất kho 10.000đ/cái; Chứng từ Phân loại Chứng từ
  giá bán chưa thuế GTGT là 13.000đ/cái, thuế suất gốc chứng từ gốc tổng hợp
  thuế GTGT 10%.
  – Cùng ngày, theo giấy báo Có số 02 của Ngân hàng K,
  công ty XYZ đã thanh toán toàn bộ tiền hàng cho
  công ty ABC.
  Yêu cầu: Xác định các chứng từ phát sinh liên quan
  đến các nghiệp vụ trên.

  3

 4. 9/11/2017

  Mẫu chứng từ tổng hợp Chứng từ ghi sổ (thu tiền mặt)
  CHỨNG TỪ GHI SỔ Số: ……………
  Ngày …………tháng ……… năm …………
  CHỨNG TỪ GHI SỔ Số: X0/01/01
  Ngày 07 tháng 01 năm 20X0
  Số hiệu tài khoản
  Trích yếu Số tiền Ghi chú
  Số hiệu tài khoản
  Nợ Có Trích yếu Số tiền Ghi chú
  Nợ Có
  PT01 111 112 100.000.000
  PT02 111 511 15.000.000 HĐ 01
  PT02 111 333 1.500.000 HĐ 01
  PT03 111 131 22.000.000
  Tổng cộng 138.500.000
  Tổng cộng
  Kèm theo 04 chứng từ gốc.
  Kèm theo …………chứng từ gốc.
  Kế toán trưởng Người lập
  Kế toán trưởng Người lập

  Ví dụ Yêu cầu của chứng từ

   Trích nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại công ty TNHH ABC Phải bảo đảm tính trung thực, khách quan, tính
  từ ngày 01-07/01/20×0 kê trong bảng sau: chính xác của số liệu.
  Chứng từ Nội dung Số tiền Chứng từ kế toán phải có đầy đủ các yếu tố
  PT01 Rút TGNH về quỹ 100.000.000 theo qui định.
  HĐ01, PT02 Bán hàng thu TM (VAT 10%) 16.500.000
  Ghi chép trên chứng từ phải rõ ràng, đầy đủ,
  PC01 Chi tiền mặt tạm ứng công tác 10.000.000
  gạch bỏ phần còn trống, không được tẩy xóa,
  PT03 Thu nợ phải thu khách hàng 22.000.000
  sửa chữa trên các chứng từ.
  PC02 Trả lương còn lại tháng trước 130.000.000

   Giả sử 7 ngày công ty lập chứng từ tổng hợp một lần.
  Hãy lập chứng từ ghi sổ phần thu tiền mặt.

  4

 5. 9/11/2017

  Các yếu tố cơ bản của chứng từ Chủ đề tiếp theo

  1. Tên gọi và số hiệu của chứng từ kế toán  Ý nghĩa của  Ai chịu trách
  2. Ngày, tháng, năm lập chứng từ kế toán chứng từ nhiệm thực
  3. Tên, địa chỉ, mã số thuế (nếu có) của đơn vị hoặc cá hiện?
  nhân lập chứng từ
  4. Tên, địa chỉ, mã số thuế (nếu có) của đơn vị hoặc cá  Nguồn gốc của
  nhân nhận chứng từ  Ai kiểm tra,
  chứng từ giám sát nghiệp
  5. Nội dung của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh
  6. Số lượng, đơn giá và số tiền của nghiệp vụ kinh tế, tài
  vụ?
  chính ghi bằng số; tổng số tiền ghi bằng chữ  Vấn đề kiểm tra
  7. Chữ ký, họ và tên của người lập, người duyệt chứng từ và giám sát  Thực hiện theo
  và những người có liên quan đến chứng từ kế toán. trình tự nào?

  Ví dụ

  Nguồn: Internet

  5

Download tài liệu Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 1 – Ngô Hoàng Điệp (2017) File Word, PDF về máy