[Download] Tải Bài giảng Kế toán tài chính 2 – Chương 3: Kế toán hoạt động xây lắp (2019) – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Kế toán tài chính 2 – Chương 3: Kế toán hoạt động xây lắp (2019)

Bài giảng Kế toán tài chính 2 – Chương 3: Kế toán hoạt động xây lắp (2019)
Nội dung Text: Bài giảng Kế toán tài chính 2 – Chương 3: Kế toán hoạt động xây lắp (2019)

Download


Bài giảng Kế toán tài chính 2 – Chương 3: Kế toán hoạt động xây lắp (2019) trình bày các nội dung chính sau: Những vấn đề chung về kế toán hoạt động xây lắp, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp, kế toán bàn giao công trình, kế toán bảo hành công trình xây lắp.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Kế toán tài chính 2 – Chương 3: Kế toán hoạt động xây lắp (2019) – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Kế toán tài chính 2 – Chương 3: Kế toán hoạt động xây lắp (2019) File Word, PDF về máy

Bài giảng Kế toán tài chính 2 – Chương 3: Kế toán hoạt động xây lắp (2019)

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán tài chính 2 – Chương 3: Kế toán hoạt động xây lắp (2019)

 1. 06-Jul-19

  K TOÁN HO T NG XÂY L P

  CH NG 3 M C TIÊU:
  Ch ng 3 giúp cho ng i h c:
  K TOÁN HO T NG XÂY L P 1. Bi t c nh ng v n chung v k toán

  2
  ho t ng xây l p.
  2. Hi u c quy trình k toán chi phí s n
  xu t và tính giá thành s n ph m xây l p
  3. Hi u c ph ng pháp k toán bàn giao
  công trình và b o hành công trình xây l p
  1
  BIÊN SO N: B MÔN K TOÁN TÀI CHÍNH

  K TOÁN HO T NG XÂY L P K TOÁN HO T NG XÂY L P

  N I DUNG: TÀI LI U THAM KH O
  Giáo trình k toán tài chính (Ph n 3 và 4), 2018, B môn
  1. Nh ng v n chung v k toán ho t KTTC, H kinh t TP HCM
  ng xây l p
  3

  4
  Giáo trình k toán trong doanh nghi p kinh doanh d ch v ,
  2017, TS. Hà Th Thúy Vân, NXB Tài chính.
  2. K toán chi phí s n xu t và tính giá
  Lu t k toán
  thành s n ph m xây l p
  Các chu n m c k toán Vi t Nam
  3. K toán bàn giao công trình Thông t 200/2014/ TT-BTC ngày 22/12/2014 h ng d n
  4. K toán b o hành công trình xây l p v ch k toán doanh nghi p
  Thông t 53/2016/TT-BTC s a i, b sung m t s i u
  c a thông t s 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 h ng
  d n ch k toán doanh nghi p

  1

 2. 06-Jul-19

  1. NH NG V N CHUNG V K TOÁN HO T NG XÂY L P 1. NH NG V N CHUNG V K TOÁN HO T NG XÂY L P

  1.1 M T S KHÁI NI!M
  1.1. M t s khái ni m Ho t ng xây l p: là ho t ng xây d ng m i,
  1.2. c i m c a ngành xây l p m” r ng, khôi ph c, c i t o l i, hay hi n i hóa

  5

  6
  các công trình hi n có thu c m i l#nh v c trong
  1.3. Khái ni m chi phí s n xu t và giá n n kinh t qu c dân => t o ra c s” v t ch t k$
  thành xây l p thu t cho m i ngành trong n n kinh t .
  1.4. i t ng k toán CPSX, i t ng Doanh nghi p xây l p (Nhà th u): là n v
  tính giá thành xây l p kinh t th c hi n ho t ng xây l p.
  H p ng xây d ng: Là h p %ng b&ng v’n
  b n v vi c xây d ng m t tài s n ho c t h p
  các tài s n có liên quan ch t ch( hay ph thu c
  l n nhau v m t thi t k , công ngh , ch)c n’ng
  c b n c a chúng.

  1. NH NG V N CHUNG V K TOÁN HO T NG XÂY L P 1. NH NG V N CHUNG V K TOÁN HO T NG XÂY L P

  1.2 *C I+M C,A NGÀNH XÂY L-P 1.2 C I M C A NGÀNH XÂY L P
  – ây là ngành s n xu t công nghi p theo n t CÁC GIAI O N C A QUÁ TRÌNH XÂY D NG
  hàng, s n ph m mang tính ch t n chi c, riêng l..
  7

  – SP xây l p th ng có giá tr l n, th i gian thi công – B n v(
  Giai o n d toán
  kéo dài ( h ch toán trong nhi u k/ k toán)
  – D toán kinh phí

  8
  – Ho t ng xây l p th ng c ti n hành ngoài
  tr i nên ch u nh h “ng nhi u v tác ng c a môi – T p h p chi phí
  Giai o n thi công
  tr ng.
  – Tính giá thành th c t
  – M0i SP xây l p có a i m thi công nh t nh, khi
  hoàn thành bàn giao cho ch ut Giai o n quy t toán – B n v( hoàn công
  – Quy t toán kinh phí

  2

 3. 06-Jul-19

  1. NH NG V N CHUNG V K TOÁN HO T NG XÂY L P 1. NH NG V N CHUNG V K TOÁN HO T NG XÂY L P

  1.3 KHÁI NI!M GIÁ THÀNH XÂY L-P
  1.3 KHÁI NI!M CHI PHÍ S1N XU2T Phân bi t:
  Chi phí s n xu t c a DN xây l p là toàn b chi phí GIÁ THÀNH D TOÁN VÀ GIÁ THÀNH XÂY L P TH C T
  v lao ng s ng và lao ng v t hóa phát sinh

  9

  10
  + Giá thành d toán: là các chi phí theo d toán v v t li u,
  trong quá trình s n xu t và c u thành nên s n nhân công, máy thi công, chi phí chung… c tính d a vào
  ph m xây l p. thi t k , theo nh m)c và theo n giá quy nh c a NN

  CPSX trong DN xây l p bao g%m: Giá tr d toán = Giá thành d toán + Lãi d ki n + ST
  CP nguyên v t li u tr c ti p (TK 621) VAT
  CP nhân công tr c ti p (TK 622)
  CP s d ng máy thi công (TK 623)
  CP s n xu t chung (TK 627)

  1. NH NG V N CHUNG V K TOÁN HO T NG XÂY L P B NG D TOÁN KINH PHÍ CÔNG TRÌNH/H NG M C CÔNG TRÌNH

  1.3 KHÁI NI!M GIÁ THÀNH XÂY L-P STT KHO1N M4C CHI PHÍ KÝ HI!U CÔNG TH5C TÍNH THÀNH TI6N

  CHI PHÍ XÂY L P
  + Giá thành xây l p th c t : là bi u hi n b&ng Chi phí v t li u
  ti n c a hao phí th c t n v ã b3 ra th c Chi phí nhân công
  11

  Chi phí máy thi công
  hi n xây l p. Giá thành th c t c xác nh theo C ng chi phí tr c ti p
  s li u c a k toán (là giá v n c a công trình) Chi phí chung (55%)
  Thu nh p ch u thu tính tr c
  Giá tr d toán xây l p tr!”c thu
  + Giá tr quy t toán = KL th c t x ( nh m c x Thu GTGT
  Giá tr d toán xây l p sau thu
  G) CHI PHÍ KHÁC
  Chi phí ban qu n lý công trình
  S d ng khi nghi m thu công trình xây l p Chi phí thi t k
  Th m nh thi t k
  Giám sát thi công xây d ng
  L p h% s m i th u
  B O HI M CÔNG TRÌNH
  12
  D PHÒNG PHÍ

  3

 4. 06-Jul-19

  1. NH NG V N CHUNG V K TOÁN HO T NG XÂY L P 2. K TOÁN CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SP XÂY L P

  1.4 #I T $ NG K TOÁN CPSX VÀ #I
  T $ NG TÍNH GIÁ THÀNH 2.1 Ph ng pháp k toán CPSX c a
  • %i t! ng k toán CPSX: t7ng công trình, t7ng ho t ng xây l p

  14
  h ng m c công trình, nhóm s n ph m, n t hàng 2.2 Ph ng pháp tính giá thành SP xây

  l p:

  13
  %i t! ng tính GT là m t kh i l ng k t qu nh t
  nh: – Ph ng pháp gi n n
  + S n ph&m hoàn ch’nh: là các công trình hay
  h ng m c công trình ã c xây l p n giai o n
  – Ph ng pháp t8 l
  cu i cùng c a h ng m c công trình và chu n b bàn – Ph ng pháp h s
  giao.
  + SP hoàn thành theo giai o n quy !”c: là các
  i t ng xây l p ” t7ng giai o n hoàn thành n
  i m d7ng k$ thu t h p lý (h ng m c công trình)

  2. K TOÁN CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SP XÂY L P 2.1.1 K TOÁN CP NGUYÊN V(T LI U TR C TI P

  CPNVL TT (TK 621): là nh ng CPNVL dùng thi công xây
  2.1. PH9 : NG PHÁP K; TOÁN CPSX l p công trình, h ng m c công trình, bao g%m: VL chính,
  C,A HO

 5. 06-Jul-19

  2.1.2 K TOÁN CP NHÂN CÔNG TR C TI P 2.1.2 K TOÁN CP NHÂN CÔNG TR C TI P

  CPNC TT không bao g m:
  CPNC TT c)a DN xây l p bao g m:
  – Các kho n trích theo l ng c a công nhân tr c
  – Ti n l ng c a công nhân tr c ti p tham gia xây
  ti p ( TK 627)
  d ng và l p t thi t b trên công tr ng

  17

  18
  – L ng c a công nh n v n chuy n ngoài công
  – Ti n l ng c a công nhân ph (ti n công nhúng
  tr ng, l ng c a nhân viên thu mua, b c d@, b o
  g ch, l p t tháo d@ ván khuôn, ti n công v n
  qu n v t li u tr c khi n kho công tr ng,
  chuy n v t li u và khuân vác máy móc trong lúc thi
  l ng c a CNSX ph , l ng c a NV qu n lý,
  công t7 ch0 c a công tr ng n n i xây d ng)
  l ng c a công nhân i u khi n MTC, l ng c a
  – Ph c p làm êm, làm thêm gi , ph c p trách nh ng ng i làm công tác qu n lý ” công tr ng.
  nhi m, ph c p c h i….

  2.1.3 K TOÁN CP S* D NG MÁY THI CÔNG 2.1.3 K TOÁN CP S* D NG MÁY THI CÔNG

  Chi phí th ng xuyên: Chi phí t m th i – CP PS 1
  a. Máy thi công: là toàn b s máy, ph ng ti n l n th ng c PB ho c
  + Ti n l ng, ph c p c a CN
  tr c ti p ph c v xây l p công trình. Ví d : máy i u khi n máy, k c CN trích tr c theo th/gian SD
  tr n, máy ào t, máy xúc, c n c u … ph c v máy. máy công tr ng:
  19

  Máy thi công do DN t trang b ho c thuê ngoài + CP NL, ng l c dùng cho + CP tháo l p, ch y th sau
  MTC khi l p SD
  CP CCDC. + CP v n chuy n MTC n a
  b. Chi phí s d ng máy thi công: g%m chi phí + Kh u hao MTC . i m xây d ng, CP tr máy v
  v v t li u, nhân công, kh u hao, chi phí khác n i t máy…
  + CP d ch v mua ngoài: thuê
  tr c ti p dùng cho quá trình s d ng máy + Chi phí s a ch a l n MTC.
  MTC (n u có), CP s a ch a,
  ph c v cho công trình. i n, n c… + CP xây d ng các công trình
  + Chi phí khác t m ph c v MTC: l u lán che
  máy, b máy…
  20

  5

 6. 06-Jul-19

  2.1.3 K TOÁN CP S* D NG MÁY THI CÔNG 2.1.3 K TOÁN CP S* D NG MÁY THI CÔNG

  PHÂN B+ CHI PHÍ S* D NG MÁY THI CÔNG: Ví d :
  Công ty xây d ng A có s li u sau: Thi công 2 công trình X
  CHI PHÍ SA D4NG MÁY THI CÔNG 9 BC PHÂN BC CHO TDNG và Y, s d ng 2 lo i máy thi công là máy tr n và máy m.
  CÔNG TRÌNH THEO S CA MÁY SA D4NG
  – n giá KH c a máy tr n: 480.000 /ca, máy m:

  21

  22
  400.000 /ca
  – I VEI NHFNG MÁY CÓ CP PHÁT SINH LEN TGP HBP CHI
  PHÍ RIÊNG CHO TDNG LO

 7. 06-Jul-19

  2.1.3 K TOÁN CP S* D NG MÁY THI CÔNG 2.1.3 K TOÁN CP S* D NG MÁY THI CÔNG

  CPSDMTC TRONG TR 2 NG H$P I MTC CÓ H CH TOÁN RIÊNG: CPSDMTC – N V, CÓ T+ CH-C I MTC –
  – T(P H$P CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TK 62- 154
  – CUNG C P L3N NHAU THEO: (A) GIÁ THÀNH
  H CH TOÁN RIÊNG (XÍ NGHI P MÁY THI CÔNG)
  (B) GIÁ BÁN
  B ph n máy thi công K toán doanh nghi p XL
  154 -MTC 623 –CPSDMTC/CT A
  – T p h p CP vào TK 621, -Theo dõi s ca máy ã th c
  Cung c p theo giá v%n (Z)

  26
  Z 622, 627, k t chuy n sang hi n

  25
  621 (a)
  TK 154 tính giá thành ca
  622 – N u cung c p l n nhau:
  máy.
  627 632 512
  N TK 623/Có TK 336, 111
  – CPSDMTC cung c p cho
  Cung c p theo
  GB
  DN: -N u n v th c hi n bán l n
  (b1) nhau:
  (b2) Bút toán giá v n, bút toán
  doanh thu N TK 623
  N TK 133
  Có TK 336, 111

  2.1.4 K TOÁN CP S N XU T CHUNG 2.1.4 K TOÁN CP S N XU T CHUNG

  Chi phí s n xu t chung trong ho t ng xây l p bao
  Chi phí s n xu t chung trong ho t ng xây l p g%m:
  bao g%m: – Chi phí v t li u: v t li u s a ch a, b o d @ng
  – Ti n l ng c a nhân viên và qu n lý công trình TSC , CCDC dùng cho i xây d ng, chi phí lán tr i
  xây l p: l ng h p %ng, l ng s n ph m, ph
  27

  28
  t m th i.
  c p l ng ph i tr cho nhân viên qu n lý i xây – CP v CCDC
  d ng. Ti n ‘n gi a ca c a nhân viên qu n lý i – CP kh u hao TSC dùng chung cho ho t ng c a i
  xây d ng xây d ng
  – Các kho n trích theo l ng c a: công nhân – CP mua ngoài:
  tr c ti p xây l p, công nhân s d ng và ph c – Các chi phí tr c ti p khác: CP v n chuy n v t li u
  v máy thi công (trong tr ng h p không t ngoài c ly quy nh, CP chu n b công tr ng, CP
  ch)c i máy thi công riêng), nhân viên qu n lý chu n b sân bãi v t li u, CP chu n b m t b&ng thi
  i thi công công, CP o c nh3 trong quá trình thi công, CP d n
  dIp, làm s ch công trình chu n b bàn giao…

  7

 8. 06-Jul-19

  2.2 K TOÁN TÍNH GIÁ THÀNH SP XÂY L P 2.2 K TOÁN GIÁ THÀNH SP XÂY L P

  (1) T p h p CPSX c a ho t ng xây l p và ÁNH GIÁ CHI PHÍ S N XU T D4 DANG
  k t chuy n sang TK 154
  ánh giá CPSX d” dang cu i k/

  29

  30
  (2) PP1: ánh giá CPSXDD theo chi phí th c t
  (3) Xác nh giá thành c a s n ph m xây l p phát sinh: (áp d ng khi c hai bên A và B quy
  hoàn thành nh thanh toán m t l n sau khi công trình hoàn
  thành)
  CPSXDDCK = Toàn b CP b3 ra t7 khi thi công
  L u ý: N u có kh i l ng chia th u l i
  cho n k/ này
  cho B’ thì kh i l ng này không ph n
  ánh vào TK 154 mà ph n ánh vào TK
  632

  2.2 K TOÁN GIÁ THÀNH SP XÂY L P 2.2 K TOÁN GIÁ THÀNH SP XÂY L P
  PP2: ÁNH GIÁ CPSXDDCK THEO T5 L HOÀN THÀNH
  ÁNH GIÁ CHI PHÍ S N XU T D4 DANG
  PP2: ánh giá CPSXDDCK theo t’ l hoàn thành: (áp d ng A. THEO CP D TOÁN C A T6NG GIAI O N
  khi hai bên A và B quy nh thanh toán t7ng l n theo quy Ví d : Công ty xây d ng X thi công h ng m c công trình A
  c ho c theo kh i l ng công vi c hoàn thành v i giá thành d toán: 900 tr , g%m 3 giai o n:
  31

  32
  a. Theo giá thành d toán (Áp d ng khi TT t ng l n theo Giai o n 1: Zdt = 360 tr
  G QU): Giai o n 2: Zdt = 400 tr
  Giai o n 3: Zdt = 140 tr

 9. – T ng chi phí phát sinh k/ tr c: 200 tr ( ã thi công giai
  -%, ‘) &(
  +* $%
  .

  o n 1 nh ng ch a hoàn thành)

  %

  – T ng chi phí phát sinh k/ này: 370 tr
  – Cu i k/, giai o n 1 hoàn thành toàn b , ch bàn giao
  Giai o n 2 hoàn thành 50%, giai o n 3 hoàn thành 40%

  “#

 10. #

  !

 11. Xác nh CPSX DDCK?

  8

 12. 06-Jul-19

  2.2 K TOÁN GIÁ THÀNH SP XÂY L P 2.2 K TOÁN GIÁ THÀNH SP XÂY L P

  PP2: ÁNH GIÁ CPSXDDCK THEO T5 L HOÀN PP2: ÁNH GIÁ CPSXDDCK THEO T5 L HOÀN THÀNH

  THÀNH
  B. THEO KH#I L $NG CÔNG VI C HOÀN THÀNH

  B. THEO KH#I L $NG CÔNG VI C HOÀN THÀNH
  !
  ” #$ % & ‘ ( & & #$) (*

  34
  (CPSXDD K + CPSX PS) x Zdt c a KLCV DD %#+$$$(* %+
  GT SPDD CK =
  ” ,$$ – ( & & .$) (*

  33
  Zdt c a KL CV hoàn thành + Zdt c)a KLCV DD
  #$+$$$ (* -+
  ” /0 1123 4 .+.5#+$$$
  Zdt c)a KLCV DD = KLCV d” dang x n giá d toánx % hoàn thành ” /0 /04 4 &4,,+%%#+$$$
  ” 6 ‘ 7
  8 & & &
  &,9+%#$+$$$(+
  Zdt KL CV DD = 50*50%*25000+100*60%*50000= 3.625.000
  4(: 4 /0 11 34

  2.2 K TOÁN GIÁ THÀNH SP XÂY L P 3. K TOÁN BÀN GIAO CÔNG TRÌNH

  TK 154 (CT- … )
  D. 3.1 K toán doanh thu, chi phí c)a
  TK 621
  h p ng xây d ng
  35

  36
  TK 622
  TK 632

  TK 623
  3.2 Ph!0ng pháp !”c tính doanh thu
  c)a H XD
  TK 627

  Theo VAS 15
  CPSX

  D.

  9

 13. 06-Jul-19

  3.1 K TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ C A H$P 7NG XÂY D NG 3.1 K TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ C A H$P 7NG XÂY D NG

  Chi phí c)a H XL: (a) + (b) + (c)
  Bàn giao công trình là lúc SP xây l p c
  (a): Chi phí liên quan tr c ti p n t7ng h p %ng;
  tiêu th ( ó là s n ph m hoàn thành, hay SP
  (b): Chi phí chung liên quan n ho t ng c a các
  hoàn thành theo giai o n quy c).

  37

  38
  h p %ng và có th phân b cho t7ng h p %ng c
  Doanh thu c)a H XL: (a) + (b) th ;
  (a): Doanh thu ban u ghi trong h p %ng (c): Các chi phí khác có th thu l i t7 khách hàng
  (b): Các kho n t’ng gi m khi th c hi n h p theo các i u kho n c a h p %ng.
  %ng, các kho n ti n th “ng và các kho n Ghi nh.n DT và CP c)a h p ng xây d ng:
  thanh toán khác. ! c xác nh tùy thu c vào vi c thanh toán
  c)a h p ng. (Thanh toán theo ti n k ho ch
  hay thanh toán theo kh i l ng th c hi n)

  3.1 K TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ C A H$P 7NG XÂY D NG 3.1 K TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ C A H$P 7NG XÂY D NG

  (1) Tr!1ng h p h p ng xây d ng quy nh nhà th8u (1) Tr!1ng h p h p ng xây d ng quy nh nhà
  ! c thanh toán theo giá tr kh%i l! ng th c hi n: th8u ! c thanh toán theo giá tr kh%i l! ng
  Khi k t qu th c hi n h p %ng xây d ng c xác th c hi n:
  nh m t cách áng tin c y và c khách hàng xác

  40
  nh n, thì doanh thu và chi phí liên quan n h p %ng Ví d thanh toán l n 1 khi xong ph n móng (60),
  c ghi nh n t ng )ng v i ph n công vi c ã hoàn thanh toán l n 2 khi xong t ng h m (40) thanh
  thành c nghi m thu. toán theo kh i l ng công vi c th c hi n
  T i ngày thanh toán l n 1: Xu t hóa n 100 vì ã
  th c hi n xong ph n móng và ph n t ng h m
  KH I L9 B NG KH I L9 B NG HOÀN ( c nghi m thu)
  9 B C THANH = THÀNH 9 B C NGHI!M N TK 131: 110
  TOÁN THU Có Tk 511: 100
  39 Có TK 333 (1): 10

  10

 14. 06-Jul-19

  3.1 K TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ C A H$P 7NG XÂY D NG 3.1 K TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ C A H$P 7NG XÂY D NG

  K T C U VÀ N I DUNG PH N ÁNH C A
  (2) Tr!1ng h p h p ng xây d ng quy nh nhà TK 337 – THANH TOÁN THEO TI N K HO CH
  th8u ! c thanh toán theo ti n k ho ch: H$P 7NG XÂY D NG

  Khi k t qu th c hi n h p %ng xây d ng c Bên N : Ph n ánh s ti n ph i thu theo doanh thu ã ghi
  nh n t ng )ng v i ph n công vi c ã hoàn thành c a
  c tính m t cách áng tin c y, thì doanh thu và

  41
  h p %ng xây d ng d@ dang.
  chi phí liên quan n h p %ng c ghi nh n

  42
  Bên Có: Ph n ánh s ti n khách hàng ph i tr theo ti n
  t ng )ng v i ph n công vi c ã hoàn thành do k ho ch c a h p %ng xây d ng d@ dang.
  nhà th8u t xác nh vào ngày l p báo cáo tài S% d! bên N : Ph n ánh s ti n chênh l ch gi a doanh
  chính mà không ph thu c vào hóa n thanh toán thu ã ghi nh n c a h p %ng l n h n s ti n khách hàng
  theo ti n k ho ch ã l p hay ch a và s ti n ghi ph i tr theo ti n k ho ch c a h p %ng xây d ng d@
  trên hóa n là bao nhiêu. dang.
  S% d! bên Có: Ph n ánh s ti n chênh l ch gi a doanh
  thu ã ghi nh n c a h p %ng nh3 h n s ti n khách
  hàng ph i tr theo ti n k ho ch c a h p %ng xây
  d ng d” dang.

  3.1 K TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ C A H$P 7NG XÂY D NG 3.1 K TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ C A H$P 7NG XÂY D NG

  (2) Tr!1ng h p h p ng xây d ng quy nh Ví d 2: Thanh toán theo ti n KH:
  nhà th8u ! c thanh toán theo ti n k L n 1 (ngày 30/3): thanh toán ph n móng.
  ho ch: T i ngày thanh toán l n 1: Giá tr xu t hóa
  43

  44
  Ví d 1: Thanh toán theo ti n k ho ch: n là giá tr c a ph n móng: 60 Tr. Nh ng
  Ngày 30/3 thanh toán: 60T. Xu t H 60T; nh ng th c t kh i l ng công vi c hoàn thành
  kh i l ng công vi c th c t hoàn thành ã c c nghi m thu là ph n móng và t ng
  nghi m thu có th l n h n 60 tri u) Ghi nh n
  h m ( c tính 100 Tr) V y doanh thu và
  doanh thu và chi phí là c a kh i l ng công vi c
  hoàn thành và c nghi m thu ( c tính) ch)
  chi phí c ghi nh n t ng ng v i
  không ph i doanh thu là 60T) ph n móng và t ng h m.

  11

 15. 06-Jul-19

  3.1 K TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ C A H$P 7NG XÂY D NG
  3.2 PH NG PHÁP :C TÍNH DOANH THU
  – C’n c) Hóa n ghi nh n doanh thu theo ti n KH (TK
  337). (TRONG TR 2NG H$P THANH TOÁN THEO
  N TK 131: 66 TI N K HO CH)
  Có TK 337: 60
  Có TK 333: 6 (a) T; l ph8n tr

 16. 06-Jul-19

  4. K TOÁN B O HÀNH CÔNG TRÌNH XÂY L P

  VÍ D :
  Cty xây l p L, có nh n kh i l ng xây d ng và l p t cho CT tòa nhà kinh
  doanh c a Ngân hàng P. Công trình ã kh”i công vào tháng 6/N và ã hoàn
  thanh bàn giao cho bên giao th u vào tháng 7/N+1.
  Chi phí b o hành CT là 5% giá tr d toán. Th i h n b o hành CT: 12 tháng. Giá

  49
  tr d toán c a CT: 2 tK %ng.
  Tháng 9/N+1, công ty ph i x lý ch ng th m cho toà nhà, CP phát sinh:
  V t li u chính xu t kho v i giá th c t : 25.000.000
  V t li u ph xu t kho v i giá th c t : 5.500.000
  Ti n l ng ph i tr cho công nhân s a ch a: 10.000.000
  CK trích theo l ng cho CN s a ch a th c hi n theo quy nh hi n hành.
  Các chi phí khác ã chi b&ng ti n m t: 5.000.000
  Ngày 15/10/N+1, vi c ch ng th m hoàn thành và bàn giao cho khách hàng.
  Tháng 7/N+2, h t th i gian b o hành CT, hoàn nh p l i kho n d phòng th7a.
  Yêu c u: Tính và nh kho n các nghi p v kinh t phát sinh

  13

Download tài liệu Bài giảng Kế toán tài chính 2 – Chương 3: Kế toán hoạt động xây lắp (2019) File Word, PDF về máy