[Download] Tải Bài giảng Kế toán tài chính 2 – Chương 2 (tt): Kế toán hoạt động cung cấp dịch vụ điển hình (2019) – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Kế toán tài chính 2 – Chương 2 (tt): Kế toán hoạt động cung cấp dịch vụ điển hình (2019)

Bài giảng Kế toán tài chính 2 – Chương 2 (tt): Kế toán hoạt động cung cấp dịch vụ điển hình (2019)
Nội dung Text: Bài giảng Kế toán tài chính 2 – Chương 2 (tt): Kế toán hoạt động cung cấp dịch vụ điển hình (2019)

Download


Bài giảng Kế toán tài chính 2 – Chương 2 (tt): Kế toán hoạt động cung cấp dịch vụ điển hình (2019) trình bày các nội dung chính sau: Kế toán mua hàng và chế biến sản phẩm, kế toán tiêu thụ hoạt động kinh doanh nhà hàng.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Kế toán tài chính 2 – Chương 2 (tt): Kế toán hoạt động cung cấp dịch vụ điển hình (2019) – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Kế toán tài chính 2 – Chương 2 (tt): Kế toán hoạt động cung cấp dịch vụ điển hình (2019) File Word, PDF về máy

Bài giảng Kế toán tài chính 2 – Chương 2 (tt): Kế toán hoạt động cung cấp dịch vụ điển hình (2019)

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán tài chính 2 – Chương 2 (tt): Kế toán hoạt động cung cấp dịch vụ điển hình (2019)

 1. 06-Jul-19

  2. K TOÁN H KINH DOANH NHÀ HÀNG 2. K TOÁN H KINH DOANH NHÀ HÀNG

  2.1. NH NG V N CHUNG
  2.1 Nh ng v n chung 2.1.1. KHÁI NI M

  Ho t ng kinh doanh nhà hàng là
  2.2 KT mua hàng và ch bi n s n ph m
  ho t ng ch bi n và tiêu th ngay
  s n ph m n u ng.
  2.3 K toán tiêu th H KD nhà hàng

  1 2

  2. K TOÁN H KINH DOANH NHÀ HÀNG 2. K TOÁN H KINH DOANH NHÀ HÀNG

  2.1. NH NG V N CHUNG 2.1. NH NG V N CHUNG
  2.1.2 C I M 2.1.2 C I M

  S n ph m ch bi n theo yêu c u c a Chu k ch bi n ng n, th ng không có s n
  ph m d dang cu i k nên không áp d ng các
  khách hàng.
  ph ng pháp ánh giá s n ph m d dang.
  Ho t ng kinh doanh v a s n xu t ch Nguyên v t li u dùng trong ch bi n có th xu t
  bi n v a tiêu th s n ph m ch bi n ra dùng t kho nh ng thông th ng c mua và
  và v a có y u t ph c v trong quá trình a vào ch bi n ngay.
  tiêu th . S n ph m kinh doanh c a nhà hàng g m có 2
  3
  d ng: S n ph m ch bi n và s n ph m mua s n4
  (bia, n c ng t,…)

  1

 2. 06-Jul-19

  2. K TOÁN H KINH DOANH NHÀ HÀNG 2. K TOÁN H KINH DOANH NHÀ HÀNG

  2.2. KT MUA HÀNG VÀ CH BI N S N PH M 2.2. KT MUA HÀNG VÀ CH BI N S N PH M
  2.2.2. YÊU C U VÀ NGUYÊN T C KT
  2.2.1. KHÁI NI M
  KT hàng t n kho tuân th nguyên t c
  Mua hàng là giai o n u c a quá trình
  chu n m c 02 “Hàng t n kho”.
  l u chuy n hàng hóa. Thông qua các
  ph ng th c mua hàng, hàng hóa c Hàng hóa mua vào ph i c theo dõi
  luân chuy n t n i s n xu t n n i tiêu riêng tr! giá hàng mua và chi phí thu mua.
  dùng ho c ti p t c s n xu t. Cu i k phân b” chi phí thu mua cho hàng
  i v i kinh doanh nhà hàng, hàng hóa hóa bán ra theo tiêu th c phù h p.
  mua s n bán c bán l cho khách H ch toán doanh thu và chi phí cho hàng
  tiêu th ngay (r u, bia, trái cây…) 5 hóa t ch bi n và hàng hóa mua s n. 6

  2. K TOÁN H KINH DOANH NHÀ HÀNG 2. K TOÁN H KINH DOANH NHÀ HÀNG

  2.2. KT MUA HÀNG VÀ CH BI N S N PH M 2.2. KT MUA HÀNG VÀ CH BI N S N PH M
  2.2.2. YÊU C U VÀ NGUYÊN T C KT 2.2.3. CH NG T KT
  Kinh doanh nhà hàng không có SPDDCK nên
  Phi u xu t kho, Phi u nh p kho
  toàn b chi phí phát sinh c tính vào giá
  Hoá n GTGT, hóa n bán hàng thông th ng
  thành ch bi n SP.
  Phi u thu, phi u chi
  Giá thành c a SP ch bi n th ng c tính Gi y báo n , gi y báo có
  theo ph ng pháp nh m c: Biên b n ki m kê, biên b n ki m nh n v t t
  T# l Ztt so v i Z m (1) = T”ng Ztt : T”ng Z m B ng ch m công, B ng thanh toán ti$n l ng
  Ztt t ng món = (1) * Z m t ng món B ng trích kh u hao TSC , B ng phân b” CCDC
  7 8

  2

 3. 06-Jul-19

  2. K TOÁN H KINH DOANH NHÀ HÀNG 2. K TOÁN H KINH DOANH NHÀ HÀNG

  2.2. KT MUA HÀNG VÀ CH BI N S N PH M 2.2. KT MUA HÀNG VÀ CH BI N S N PH M
  2.2.4. TÀI KHO N KT 2.2.5. T P H P CP CH BI N SP VÀ TÍNH GIÁ THÀNH

  TK 152 Giá thành s n ph m n u ng bao g m 3 kho n
  TK 156, 1561, 1562 m c:
  TK 621, 622, 627 Chi phí nguyên v t li u tr c ti p
  TK 154 Chi phí nhân công tr c ti p
  TK 611, 631 (Ph ng pháp ki m kê !nh k ) Chi phí s n xu t chung

  (Kinh doanh nhà hàng không có SPDDCK nên toàn
  9 b chi phí phát sinh c tính vào giá thành ch10
  bi n SP)

  2. K TOÁN H KINH DOANH NHÀ HÀNG 2. K TOÁN H KINH DOANH NHÀ HÀNG

  2.2. KT MUA HÀNG VÀ CH BI N S N PH M 2.2. KT MUA HÀNG VÀ CH BI N S N PH M

  2.2.5. T P H P CP CH BI N SP VÀ TÍNH GIÁ THÀNH 2.2.5. T P H P CP CH BI N SP VÀ TÍNH GIÁ THÀNH

  Chi phí nguyên v t li u tr c ti p: Chi phí Chi phí s n xu t chung:
  nguyên v t li u chính và chi phí nguyên v t li u Chi phí nhân viên qu n lý: Ti$n l ng và các kho n
  ph t o ra món n nh : Bún, mì, g o, tôm, cá, trích theo l ng c a nhân viên qu n lý b ph n
  rau xanh, b t ng t, mu i, ng,… b p.
  Chi phí v t li u: Chi phí nhiên li u n u,…
  Chi phí nhân công tr c ti p: Chi phí v$ ti$n
  l ng và các kho n trích theo l ng c a nhân Chi phí công c d ng c : B p, n i,…
  viên tr c ti p t o ra món n nh u b p, ph Chi phí kh u hao TSC
  b p. 11 Chi phí d!ch v mua ngoài: i n, n c, i n tho i,..
  12

  Chi phí khác b%ng ti$n: trà, t m,…

  3

 4. 06-Jul-19

  2. K TOÁN H KINH DOANH NHÀ HÀNG 2. K TOÁN H KINH DOANH NHÀ HÀNG

  2.2. KT MUA HÀNG VÀ CH BI N S N PH M 2.2. KT MUA HÀNG VÀ CH BI N S N PH M

  2.2.5. T P H P CP CH BI N SP VÀ TÍNH GIÁ THÀNH 2.2.5. T P H P CP CH BI N SP VÀ TÍNH GIÁ THÀNH

  ! # ! ”
  ( #
  $ $ %
  ! ” #
  & ‘ “#
  $% ”
  $ % &
  ‘ “# $% ”

  13 14

  2. K TOÁN H KINH DOANH NHÀ HÀNG 2. K TOÁN H KINH DOANH NHÀ HÀNG

  2.2. KT MUA HÀNG VÀ CH BI N S N PH M 2.2. KT MUA HÀNG VÀ CH BI N S N PH M

  2.2.5. T P H P CP CH BI N SP VÀ TÍNH GIÁ THÀNH 2.2.5. T P H P CP CH BI N SP VÀ TÍNH GIÁ THÀNH

  ! TK 154 (KKTX)

  “# ! $%&$ ‘ (
  ) *+,
  ! # $ ‘” ! 1 %1 1 1 %
  1 1
  ! ” # !+1
  )* *1 1 1 2 1$
  (
  /0! $ %
  # ) * !+ !+1
  )!1 1 1 2 1$ 5 1 1/+ 16 1/01 1
  & ‘ “# $%
  )! , ! # $ 1 1
  ” !+1
  /01 1’ – 12 13 ( ”
  4
  ‘ – ‘
  ( .
  “# ! $%&$ ) *+,
  15
  16

  4

 5. 06-Jul-19

  2. K TOÁN H KINH DOANH NHÀ HÀNG 2. K TOÁN H KINH DOANH NHÀ HÀNG

  2.2. KT MUA HÀNG VÀ CH BI N S N PH M 2.2. KT MUA HÀNG VÀ CH BI N S N PH M
  2.2.6. KT M T S NGHI P V! KINH T CH” Y U 2.2.6. KT M T S NGHI P V! KINH T CH” Y U

  TK 621 TK 622
  TK 152 TK 152 TK 334 TK lq
  Xu t NVL dùng cho *1 1 1 81 – 1 1 1 ! 1 #
  1)!1 1 % 1
  ch bi n món n 1 – . 19 1 1(

  TK 111,112 TK 154 TK 154
  Mua NVLkhông nh p 72 1 1 #
  1 TK 338
  # 19:0: 1
  9:; 1 72 1 1 #
  1)!1 1
  kho a i ch bi n ) *1 1′ ”
  1 7+!< 1
  9: )1 ‘”1# 1 1
  TK 133 # 1 1
  TK 334 18
  17

  2.2.6. KT M T S NGHI P V! KINH T CH” Y U 2.2.6. KT M T S NGHI P V! KINH T CH” Y U

  71
  ==> ==? 71&
  * – 1 1 %1 ! 1 #
  1/0!1 1
  # 1 1- %1 D. SPDD K
  TK 621 (SP…) TK 152 (PL)
  71
  @AB 71
  @A>
  *1
  C 1 1 1 72 1 1 #
  1/0!1 K/C PL thu h#i
  & %1 1
  9+1( ‘ ”
  1# 1 1
  71
  @A=
  *1
  C 1 1 1/01
  D1
  & %1 1
  ( TK 622 (SP…)
  71
  B>B
  K/C
  71
  B@>
  ! 1 #
  17:1 /!

 6. 06-Jul-19

  2. K TOÁN H KINH DOANH NHÀ HÀNG 2. K TOÁN H KINH DOANH NHÀ HÀNG

  VÍ D!:
  H)* NG D+N
  DN H i D ng kinh doanh nhà hàng, k toán hàng t n kho
  theo ph ng pháp KKTX. K toán thu GTGT theo ph ng T’ng Ztt = 39.420.800+26.510.600+15.370.000
  pháp kh u tr . Trong tháng 01/N t p h p các kho n chi phí = 81.301.400
  nh sau:
  CPNVL: 39.420.800 T’ng Z m = 300*100.000+400*80.000+200*75.000
  CPNCTT: 26.510.600 = 77.000.000
  CPSXC: 15.370.000
  Bi t r%ng: trong tháng 01/N nhà hàng ã ch bi n: T( l Ztt/Z m = 1,056
  L u ng quê: 300 l u; Z m: 100.000 /l u.
  Hoa h u trùm m$n: 400 d&a: Z m: 80.000 / d&a. Ztt L u ng quê = 100.000 * 1,056
  Tai t ng chiên xù: 200 con; Z m: 75.000 /con. 21 Ztt Hoa h u trùm m$n = 80.000 * 1,056
  22
  Yêu c&u: Tính Giá thành ch bi n t ng món? Ztt Tai t ng chiên xù = 75.000 * 1,056

  2. K TOÁN H KINH DOANH NHÀ HÀNG 2. K TOÁN H KINH DOANH NHÀ HÀNG

  Ví d 2: T i nhà hàng A h ch toán và qu n lý hàng t n kho theo pp 2.3. KT TIÊU TH! H KD NHÀ HÀNG
  kê khai th ng xuyên, h ch toán thu GTGT theo pp kh u tr ,
  trong ngày phát sinh các nghi p v kinh t sau: 2.3.1 NH NG V N CHUNG
  1. Mua NVL tr! giá ch a VAT 2.000.000 a vào ch bi n món n
  trong ngày, VAT 10%, ã thanh toán b%ng TM.
  Các ph ng th c tiêu th trong ho t ng
  2. Ti$n l ng ph i tr cho u b p và ph b p trong ngày là
  1.800.000 , cho nhân viên qu n lý nhà hàng là 600.000 . (ch a kinh doanh nhà hàng,bao g m:
  bao g m các kho n trích theo l ng).
  Ph ng th c tiêu th tr c ti p: KH l a
  3. Kh u hao TSC b p trong ngày: 100.000
  4. Các chi phí SXC khác b%ng ti$n m t phát sinh: 500.000
  ch n tr c ti p món n và thanh toán tr c
  5. Trong ngày nhà hàng ch bi n và bán c 30 v món A (h s ti p theo hóa n.
  1.2) và 20 v món B (h s 1). Ph ng th c bán vé: báo cáo bán hàng
  Yêu c&u: !nh kho n các nghi p v KTPS và tính giá thành n v!
  c a các món n. 23 d a trên t p h p s vé nhân viên ã ghi
  cho s món n.

  6

 7. 06-Jul-19

  2. K TOÁN H KINH DOANH NHÀ HÀNG 2. K TOÁN H KINH DOANH NHÀ HÀNG

  2.3. KT TIÊU TH! H KD NHÀ HÀNG 2.3. KT TIÊU TH! H KD NHÀ HÀNG
  2.3.1 NH NG V N CHUNG 2.3.2. YÊU C U VÀ NGUYÊN T C KT

  Các ph ng th c tiêu th trong ho t ng K toán bán hàng tuân th chu n m c
  kinh doanh nhà hàng, bao g m: 14 “Doanh thu và thu nh p khác”.
  Ph ng th c n t hàng: KH t tr c Theo dõi chi ti t KQKD cho t ng lo i
  s l ng món n vào th i gian nh t !nh hàng (hàng ch bi n hay mua s n).
  và ti$n c c cho nhà hàng. Chi phí bán hàng có th c xác !nh
  Ph ng th c giao hàng và thu ti$n t n d a trên t# l phân b”:
  nhà: nhân viên giao hàng cho KH t i !a25
  CPBH phân b’ T’ng CPBH Doanh thu
  i m th’a thu n và tr c ti p thu ti$n. = x t ng lo,i
  cho t ng lo,i T’ng doanh thu 26

  2. K TOÁN H KINH DOANH NHÀ HÀNG 2. K TOÁN H KINH DOANH NHÀ HÀNG

  2.3. KT TIÊU TH! H KD NHÀ HÀNG 2.3. KT TIÊU TH! H KD NHÀ HÀNG

  2.3.3. CH NG T KT 2.3.4. TÀI KHO N KT

  TK 511 – Doanh thu bán hàng và CCDV
  Phi u xu t kho
  TK 521 – Các kho n gi m tr doanh thu:
  Hoá n GTGT, hóa n bán hàng thông th ng
  + TK 5211 – Chi t kh u th ng m i
  Hóa n kiêm phi u xu t kho
  + TK 5212 – Hàng bán b! tr l i
  Phi u thu, phi u chi
  + TK 5213 – Gi m giá hàng bán
  Gi y báo n , gi y báo có
  TK 333 – Thu và các kho n ph i n p NN

  27 TK 131 – Ph i thu khách hàng 28

  TK 111, 112…

  7

 8. 06-Jul-19

  2. K TOÁN H KINH DOANH NHÀ HÀNG 2. K TOÁN H KINH DOANH NHÀ HÀNG

  2.3. KT TIÊU TH! H KD NHÀ HÀNG 2.3. KT TIÊU TH! H KD NHÀ HÀNG
  2.3.5. KT M T S NGHI P V! KINH T CH” Y U 2.3.5. KT M T S NGHI P V! KINH T CH” Y U

  TK 511 TK 111, 112 632 911
  TK 911 511
  K/C GV HB
  K/C DTT
  K/C DTT DT BH TH-C HI N
  641
  TK 131 K/C CPBH
  TK 521
  642
  DT BÁN CH.U
  K/C CK gi m tr K/C CPQLDN
  29
  30
  T/NG DT T/NG DT

  3. K TOÁN H KINH DOANH KHÁCH S0N 3. K TOÁN H KINH DOANH KHÁCH S0N

  3.1. NH NG V N CHUNG

  3.1 Nh ng v n chung 3.1.1. KHÁI NI M

  3.2 KT t p h1p CPSX và tính Zd.v khách s,n
  Ho,t 2ng kinh doanh khách s,n là ho t
  ng nh%m m c ích sinh l i b%ng vi c cung
  c p các d!ch v cho thuê phòng ngh(, k t
  3.3 K toán tiêu th H KD khách s,n h p v i d!ch v n u ng, vui ch i gi i trí, bán
  hàng và các d!ch v khác cho khách hàng.

  31 32

  8

 9. 06-Jul-19

  3. K TOÁN H KINH DOANH KHÁCH S0N 3. K TOÁN H KINH DOANH KHÁCH S0N

  3.1. NH NG V N CHUNG 3.1. NH NG V N CHUNG
  3.1.1. KHÁI NI M 3.1.2 C I M

  Ho,t 2ng kinh doanh khách s,n r t a d,ng, Ho t ng kinh doanh khách s n ch y u cung
  bao g#m: c p d!ch v cho khách. Doanh thu và thu nh p
  – Nhà hàng, qu y bar, shop bán hàng l u ni m, cho t lo i d!ch v này cao, ng th i òi h’i v n u
  thuê phòng ngh(… t l n.
  – D!ch v i kèm nh gi t i, massage, v) tr ng,
  Trong ho t ng kinh doanh khách s n thì chi phí
  karaoke…
  chung chi m t# tr ng l n h n so v i chi phí
  33
  nguyên v t li u tr c ti p và chi phí nhân công34
  tr c ti p.

  3. K TOÁN H KINH DOANH KHÁCH S0N 3. K TOÁN H KINH DOANH KHÁCH S0N

  3.1. NH NG V N CHUNG 3.2. KT T P H P CPSX VÀ TÍNH Z D.CH V! KS

  3.1.2 C I M 3.2.1. KHÁI NI M

  Chi phí d!ch v cho thuê phòng khách s n có th3 CPSX bao g m 3 chi phí ch y u:
  có chi phí d4 dang cu5i k6 vì khách hàng qua Chi phí nguyên v t li u tr c ti p
  tháng sau và ch a thanh toán ti$n, m t s d!ch Chi phí nhân công tr c ti p
  v i kèm có th có ho c không có chi phí d
  dang cu i k . Chi phí s n xu t chung

  CPDDCK = S5 ngày th c t khách ã 4 * CP M
  ngày, êm phòng khách ã 4
  35 36

  9

 10. 06-Jul-19

  3. K TOÁN H KINH DOANH KHÁCH S0N 3. K TOÁN H KINH DOANH KHÁCH S0N

  3.2. KT T P H P CPSX VÀ TÍNH Z D.CH V! KS 3.2. KT T P H P CPSX VÀ TÍNH Z D.CH V! KS
  3.2.1. KHÁI NI M 3.2.1. KHÁI NI M
  CPNVL: là chi phí trang b! cho bu ng ng Chi phí s n xu t chung: là các kho n chi phí
  khách l u trú s* d ng nh : xà phòng, trà, gi y ph c v và qu n lý quá trình th c hi n các d!ch
  v sinh, thu c x!t mu+i, d u g i u, bàn ch i v . ây là nh,ng chi phí phát sinh trong ph m vi
  ánh r ng, kh n… các n v!, b ph n cung c p d!ch v .
  Chi phí nhân công tr c ti p: là toàn b ti$n Chi phí s n xu t chung g m: nguyên v t li u gián
  l ng, ti$n công, các kho n ph c p ph i tr ti p tham gia vào quy trình s n xu t s n ph m,
  nhân viên tr c ti p th c hi n các d!ch v cho l ng c a ng i qu n lý tr c ti p, l ng c a
  khách hàng nh : nhân viên ph c v bu ng, nhân nhân viên ph c v nh l- tân; chi phí công c , 38
  37
  viên bàn, nhân viên bar,… và các kho n trích kh u hao TSC , chi phí d!ch v mua ngoài và các
  theo l ng BHXH, BHYT, KPC , BHTN chi phí khác b%ng ti$n.

  3. K TOÁN H KINH DOANH KHÁCH S0N 3. K TOÁN H KINH DOANH KHÁCH S0N

  3.2. KT T P H P CPSX VÀ TÍNH Z D.CH V! KS 3.2. KT T P H P CPSX VÀ TÍNH Z D.CH V! KS
  3.2.2. YÊU C U VÀ NGUYÊN T C KT
  3.2.3. PH)9NG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH D.CH V! KS
  i v i nh,ng v t li u xu t dùng có liên quan tr c ti p
  n t ng i t ng t p h p chi phí (bu ng ng ) thì
  h ch toán tr c ti p cho i t ng ó.
  Ph ng pháp tính giá thành s* d ng
  Ví d : chi phí xu t xà phòng cho các bu ng lo i 1 c
  h ch toán cho bu ng lo i 1.
  ch y u:
  Tr ng h p v t li u xu t dùng có liên quan n nhi$u Ph78ng pháp gi n 8n
  i t ng t p h p chi phí, không th tách riêng c Ph78ng pháp h s5
  thì ph i áp d ng ph ng pháp phân b” gián ti p cho
  t ng i t ng. Ph78ng pháp t( l
  T”ng CP c n phân b” Tiêu th c
  CPBH phân b’ 40
  = x phân b” cho 39
  cho 5i t71ng i T”ng tiêu th c i t ng i
  phân b”

  10

 11. 06-Jul-19

  3. K TOÁN H KINH DOANH KHÁCH S0N 3. K TOÁN H KINH DOANH KHÁCH S0N

  3.2. KT T P H P CPSX VÀ TÍNH Z D.CH V! KS 3.2. KT T P H P CPSX VÀ TÍNH Z D.CH V! KS
  3.2.3. PH)9NG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH D.CH V! KS 3.2.3. PH)9NG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH D.CH V! KS

  PH)9 NG PHÁP H S
  PH)9 NG PHÁP GI N 9 N: XEM L0I KTTC1
  Không th tách bi t c chi phí t ng lo i
  SP tính giá thành t ng lo i SP.
  Các SP th ng cùng lo i v i nhau s*
  d ng cùng y u t u vào.
  41
  Xác !nh c h s giá thành cho t ng42
  SP trong nhóm.

  3. K TOÁN H KINH DOANH KHÁCH S0N 3. K TOÁN H KINH DOANH KHÁCH S0N

  3.2. KT T P H P CPSX VÀ TÍNH Z D.CH V! KS 3.2. KT T P H P CPSX VÀ TÍNH Z D.CH V! KS
  3.2.3. PH)9NG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH D.CH V! KS
  3.2.3. PH)9NG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH D.CH V! KS
  PH)9 NG PHÁP H S
  PH)9 NG PHÁP H S : Tính giá thành 8n v s n ph m chu n:

  5 1 1 ” 1 1 1 %1 1 %
  1/+
  Qui “i s n ph m th c t ra SP chu n ‘- 1 1/+19
  “1 ” 1
  1$ 1 – 1/+1& 1’ ”
  1$ 1/+1 “1
  . / 0%
  /& .
  1 ‘ % 0%
  2) ‘ . / & )& 8 7 5/ 4 , Tính giá thành th c t t ng s n ph m
  9
  .
  1 ). , 2) , 0 /&
  4 /& .
  1 5 1 1
  3 4 5/ 0 , 6 : 1
  $ 1& 1’ ”
  1
  .
  1 ‘ 1 1 9 5 1 1@18 44
  /+1 ” %1 1 1/+
  1/+

  11

 12. 06-Jul-19

  3.2.3. PH)9NG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH D.CH V! KS 3.2.3. PH)9NG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH D.CH V! KS

  VÍ D! PP H S : H)* NG D+N:
  Khách s n Hoa Mai có 3 lo i phòng: VIP, Cute, Happy. Trong T”ng s ngày quy “i theo phòng chu n
  tháng 02/N t p h p t”ng chi phí cho ho t ng kinh doanh
  phòng là 290.750.000 .
  = 250*1,5+380*1+510*0,8 = 1.163 ngày
  Các thông tin liên quan n lo,i phòng nh7 sau:
  Giá thành 8n v phòng chu n
  L:AI PHÒNG S5 ngày H s5 quy ‘i
  = 290.750.000 / 1.163 = 250.000 / ngày
  VIP 250 1,5
  Cute 380 1
  Z v VIP = 250.000 * 1,5
  Happy 510 0,8
  Z v Cute = 250.000 * 1
  Yêu c&u: Tính giá thành n v! t ng phòng 45 Z v Happy = 250.000 * 0.8 46

  Bi t r%ng: không có CPDD.

  3. K TOÁN H KINH DOANH KHÁCH S0N 3. K TOÁN H KINH DOANH KHÁCH S0N

  3.2. KT T P H P CPSX VÀ TÍNH Z D.CH V! KS 3.2. KT T P H P CPSX VÀ TÍNH Z D.CH V! KS
  3.2.3. PH)9NG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH D.CH V! KS 3.2.3. PH)9NG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH D.CH V! KS

  PH)9 NG PHÁP T; L
  PH)9 NG PHÁP T; L
  Tính giá thành !nh m c (ho c giá thành k
  Không th tách bi t c chi phí cho t ng ho ch) theo s n l ng th c t
  lo i SP tính giá thành cho t ng SP.
  Doanh nghi p xây d ng c !nh m c chi !
  phí cho t ng s n ph m.
  47

  48

  12

 13. 06-Jul-19

  3. K TOÁN H KINH DOANH KHÁCH S0N 3.2.3. PH)9NG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH D.CH V! KS

  3.2. KT T P H P CPSX VÀ TÍNH Z D.CH V! KS VÍ D! PP T; L :
  3.2.3. PH)9NG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH D.CH V! KS Khách s n Hoa Mai có 3 lo i phòng: VIP, Cute, Happy. Trong
  tháng 02/N t p h p t”ng chi phí cho ho t ng kinh doanh
  PH)9 NG PHÁP T; L phòng là 90.300.000 .
  Các thông tin liên quan n lo,i phòng nh7 sau:
  Tính t( l giá thành
  . 4 , )& & L:AI PHÒNG S5 ngày Z v k ho,ch ( /ngày)
  +&0 5 4
  9 VIP 250 100.000
  ,
  . 4 , * : 4 ,
  Cute 380 80.000
  ‘; 1 4 / & 0%
  Happy 510 60.000
  Xác nh giá thành cho t ng lo,i s n ph m:

  < 4 , < 4 , ‘; Yêu c&u: Tính giá thành n v! t ng phòng 50

  , 0 9 1 4 3* 6 8 +&0 5 4 , 49
  Bi t r%ng: không có CPDD.

  3.2.3. PH)9NG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH D.CH V! KS 3.2.3. PH)9NG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH D.CH V! KS

  H)* NG D+N: VÍ D!
  T”ng giá thành k ho ch Công ty X kinh doanh d!ch v khách s n. Công ty h ch
  = 250*100.000+380*80.000+510*60.000 toán hàng t n kho theo ph ng pháp kê khai th ng
  xuyên và tính thu GTGT theo ph ng pháp kh u tr .
  = 86.000.000 Trong tháng 10/N, chi phí kinh doanh d!ch v khách s n
  phát sinh nh sau:
  T( l giá thành 1. Mua m t s công c , d ng c trang b! cho các phòng cho
  thuê, giá mua ch a có thu GTGT 8.000.000 , thu su t
  = 90.300.000/86.000.000 = 1,05
  thu GTGT 10%, ch a thanh toán ti$n cho ng i bán. S
  công c , d ng c c phân b” chi phí vào 2 tháng.
  Z v VIP = 100.000 * 1,05 2. Xu t kho m t s xà phòng t m, bàn ch i ánh r ng,
  Z v Cute = 80.000 * 1,05 trà,… trang b! cho các bu ng ng 5.000.000 .
  51 52

  Z v Happy = 60.000 * 1,05

  13

 14. 06-Jul-19

  3.2.3. PH)9NG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH D.CH V! KS 3.2.3. PH)9NG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH D.CH V! KS

  3. Các phòng khách s n báo h’ng m t s bàn gh c) tr! giá
  khi xu t dùng 10.000.000 , ã phân b” 8.000.000 , ph 6. Trích BHXH, BHYT, KPC , BHTN vào chi phí theo ch
  li u bán thu h i b%ng ti$n m t 50.000 (thu c lo i phân quy !nh.
  b” ng n h n). 7. Trích kh u hao nhà khách s n và các trang thi t b!
  thu c b ph n kinh doanh khách s n: 50.000.000 .
  4. Chi ti$n m t mua m t s v t li u s*a ch,a h th ng
  n c dùng cho các phòng cho thuê: giá mua ch a thu 8. Ti$n i n, n c dùng cho các phòng ã tr b%ng
  1.200.000 , thu GTGT 120.000 . chuy n kho n qua ngân hàng 2.200.000 (trong ó thu
  GTGT c kh u tr : 200.000 ).
  5. Tính ti$n l ng ph i tr cán b công nhân viên trong
  9. Theo k ho ch trích tr c, công ty ã trích tr c chi phí
  tháng:
  s*a ch,a l n TSC 3.000.000 .
  – Nhân viên tr c ti p (nhân viên bu ng): 8.000.000 . 10. Chi phí b%ng ti$n m t ph c v kinh doanh khách s n
  – Nhân viên qu n lý và ph c v ho t ng kinh doanh (ti$n mua hoa trang trí các bu ng ng ): 680.000 .
  bu ng (qu n c bu ng, th kho): 3.000.000 . 53 54

  3.2.3. PH)9NG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH D.CH V! KS 3.3. KT TIÊU TH! H KD KHÁCH S0N

  Yêu c&u:
  1/ !nh kho n các nghi p v kinh t phát sinh
  trong k . T)9 NG T- KT TIÊU TH! H KD NHÀ HÀNG
  2/ Ph n ánh tình hình trên vào các tài kho n 621,
  622, 627, 154.
  3/ Tính giá thành n v! cho t ng lo i bu ng. Bi t
  r%ng công ty có 3 lo i bu ng, s ngày-bu ng th c
  hi n trong tháng: Lo i 1: 250; lo i 2: 300; lo i 3:
  250. Công ty tính giá thành theo ph ng pháp h
  s , h s t ng lo i bu ng: lo i 1: 1,2; lo i 2: 1; lo i
  3: 0,8 55 56

  14

Download tài liệu Bài giảng Kế toán tài chính 2 – Chương 2 (tt): Kế toán hoạt động cung cấp dịch vụ điển hình (2019) File Word, PDF về máy