[Download] Tải Bài giảng Kế toán tài chính 2 – Chương 2: Kế toán hoạt động cung cấp dịch vụ điển hình (2019) – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Kế toán tài chính 2 – Chương 2: Kế toán hoạt động cung cấp dịch vụ điển hình (2019)

Bài giảng Kế toán tài chính 2 – Chương 2: Kế toán hoạt động cung cấp dịch vụ điển hình (2019)
Nội dung Text: Bài giảng Kế toán tài chính 2 – Chương 2: Kế toán hoạt động cung cấp dịch vụ điển hình (2019)

Download


Bài giảng Kế toán tài chính 2 – Chương 2: Kế toán hoạt động cung cấp dịch vụ điển hình (2019) trình bày các nội dung chính sau: Kế toán hoạt động kinh doanh dịch vụ vận tải, kế toán hoạt động kinh doanh dịch vụ nhà hàng, kế toán hoạt động kinh doanh dịch vụ khách sạn.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Kế toán tài chính 2 – Chương 2: Kế toán hoạt động cung cấp dịch vụ điển hình (2019) – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Kế toán tài chính 2 – Chương 2: Kế toán hoạt động cung cấp dịch vụ điển hình (2019) File Word, PDF về máy

Bài giảng Kế toán tài chính 2 – Chương 2: Kế toán hoạt động cung cấp dịch vụ điển hình (2019)

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán tài chính 2 – Chương 2: Kế toán hoạt động cung cấp dịch vụ điển hình (2019)

 1. 06-Jul-19

  TÀI LI U THAM KH O
  Giáo trình k toán tài chính (Quy n 3 và 4), 2018, B
  môn KTTC, H kinh t TP HCM

  Giáo trình k toán th ng m i – d ch v , 2014, TS. Tr n
  K TOÁN HO T NG CUNG C P D CH V Ph c, H Công nghi p TP HCM
  Giáo trình k toán trong doanh nghi p kinh doanh d ch
  I N HÌNH v , 2017, TS. Hà Th Thúy Vân, NXB Tài chính.
  Lu t k toán
  Các chu n m c k toán Vi t Nam
  Thông t 200/2014/ TT-BTC ngày 22/12/2014 h ng
  BIÊN SO N: B MÔN K TOÁN TÀI CHÍNH d n v ch k toán doanh nghi p
  Thông t 53/2016/TT-BTC s a i, b sung m t s i u
  c a thông t s 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014
  h ng d n ch k toán doanh nghi p

  M C TIÊU K TOÁN HO T NG CUNG C P D CH V I N HÌNH

 2. – Bi t c nh ng c i m riêng c a ho t ng
  v n t i nh h ng n công tác k toán ho t ng

  1.

  !

  #

  doanh nghi p v n t i.

  – Hi u c i t ng k toán chi phí s n xu t và
  tính giá thành d ch v v n t i.

  %&$

  !
  – N m c ph ng pháp k toán chi phí s n xu t
  và tính giá thành d ch v v n t i.

  !

  % (

  )

  3 4

  1

 3. 06-Jul-19

  1. K TOÁN HO T NG KINH DOANH D CH V V N T I 1. K TOÁN HO T NG KINH DOANH D CH V V N T I

  1.1 C I M HO T NG C!A ” N V# V$N T%I 1.3. K& TOÁN XÁC #NH K&T QU% KINH DOANH C!A
  1.2 K& TOÁN T$P H’P CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH DN V$N T%I
  D#CH V( V$N T%I 1.3.1 K& TOÁN DOANH THU D#CH V( V$N T%I
  1.2.1. KHÁI NI)M, PHÂN LO I VÀ *I T+’NG T$P
  H’P CHI PHÍ V$N T%I 1.3.2 K& TOÁN CHI PHÍ QU%N LÝ DN V$N T%I
  1.2.2. K& TOÁN CHI PHÍ NGUYÊN V$T LI)U TR,C 1.3.3 K& TOÁN XÁC #NH K&T QU% KINH DOANH
  TI&P C!A DN V$N T%I
  1.2.3. K& TOÁN CHI PHÍ NHÂN CÔNG TR,C TI&P
  1.2.4. K& TOÁN CHI PHÍ S%N XU-T CHUNG
  1.2.5. K& TOÁN T$P H’P CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ
  THÀNH D#CH V( V$N T%I 5 6

  1.1 C I M HO T NG C A NV V NT I 1.1 C I M HO T NG C A NV V NT I

  Ho t ng v n t i bao g/m nhi u lo i hình: v n
  V n t i là ngành s n xu t c bi t: quá trình s n
  t i .ng b , v n t i .ng thu0 v n t i hàng
  xu t th .ng c ti n hành sau quá trình bán
  không.
  hàng, khi các n v v n t i bán vé thu ti n hay
  ký h p /ng v n t i khách hàng ch p nh n tr M1i lo i hình v n t i nói trên l i bao g/m v n t i
  ti n thì các nv v nt im i a ph ng ti n hành khách, v n t i hàng hoá, do v y các lo i
  ra ph c v khách hàng. ph ng ti n v n t i c2ng r t khác nhau.
  Quá trình s n xu t c a v n t i là quá trình liên ho t ng c, các ph ng ti n v n t i l i
  t c nên không có s n ph m d dang, không có s d ng nhiên li u khác nhau, m3c hao mòn
  nh p kho s n ph m. c2ng khác nhau
  Các ph ng ti n ó ch y u ho t ng bên
  7 ngoài doanh nghi p. 8

  2

 4. 06-Jul-19

  1.1 C I M HO T NG C A NV V NT I 1.2 K TOÁN T P H P CP VÀ TÍNH GIÁ THÀNH D CH V V N T I

  1.2.1. KHÁI NI M, PHÂN LO I VÀ
  Ho t ng v n t i là s k t h p ho t ng IT NG T P H P CHI PHÍ V N T I
  c a nhi u b ph n c u thành: Nhà ga, b n
  bãi, s a ch a, ph c v … KHÁI NI)M
  Có nh ng b ph n ch4 phát sinh chi phí Chi phí v n t i là bi u hi n b7ng ti n
  nh ng không phát sinh doanh thu, ví d xí c a toàn b các chi phí mà doanh
  nghi p s a ch a, duy tu, xí nghi p v n nghi p v n t i ph i chi ra th c hi n
  hành toa xe, tín hi u (thu c .ng s5t),
  d ch v v n t i.
  Có nh ng b ph n phát sinh doanh thu r t
  l n, nh ng chi phí thì r t nh6 (nhà ga, b n
  xe…). 9 10

  1.2 K TOÁN T P H P CP VÀ TÍNH GIÁ THÀNH D CH V V N T I 1.2 K TOÁN T P H P CP VÀ TÍNH GIÁ THÀNH D CH V V N T I

  1.2.1. KHÁI NI M, PHÂN LO I VÀ
  IT NG T P H P CHI PHÍ V N T I 1.2.1. KHÁI NI M, PHÂN LO I VÀ
  IT NG T P H P CHI PHÍ V N T I

  PHÂN LO I CHI PHÍ V$N T%I PHÂN LO I CHI PHÍ V$N T%I THEO CÔNG D(NG
  KINH T&:
  + PHÂN LO I CHI PHÍ V$N T%I THEO CÔNG + *I V8I V$N T%I ÔTÔ
  D(NG KINH T& + *I V8I V$N T%I +9 NG TH!Y
  + *I V8I CÁC ” N V# B*C X&P
  + PHÂN LO I CHI PHÍ V$N T%I THEO N I DUNG
  CHI PHÍ + *I V8I V$N T%I HÀNG KHÔNG

  11 12

  3

 5. 06-Jul-19

  1.2 K TOÁN T P H P CP VÀ TÍNH GIÁ THÀNH D CH V V N T I 1.2 K TOÁN T P H P CP VÀ TÍNH GIÁ THÀNH D CH V V N T I

  1.2.1. KHÁI NI M, PHÂN LO I VÀ 1.2.1. KHÁI NI M, PHÂN LO I VÀ
  IT NG T P H P CHI PHÍ V N T I IT NG T P H P CHI PHÍ V N T I

  PHÂN LO I CHI PHÍ V$N T%I THEO CÔNG D(NG PHÂN LO I CHI PHÍ V$N T%I THEO N I DUNG CHI
  KINH T&: PHÍ:
  + Ti n l ng chính, ph và các kho n trích theo + Chi phí nguyên v t li u tr c ti p: chi phí nhiên li u
  l ng c a nhân viên lái chính và ph lái. (x:ng, d u)
  + Chi phí nhiên li u, v t li u. + Chi phí nhân công tr c ti p: ti n l ng, các kho n
  + Chi phí s:m l p. trích theo l ng c a lái chính và ph lái.
  + Chi phí s a ch a xe, tàu …
  + Chi phí công c d ng c .
  13 14
  + Chi phí d ch v mua ngoài …

  1.2 K TOÁN T P H P CP VÀ TÍNH GIÁ THÀNH D CH V V N T I 1.2 K TOÁN T P H P CP VÀ TÍNH GIÁ THÀNH D CH V V N T I

  1.2.1. KHÁI NI M, PHÂN LO I VÀ
  1.2.1. KHÁI NI M, PHÂN LO I VÀ IT NG T P H P CHI PHÍ V N T I
  IT NG T P H P CHI PHÍ V N T I
  *I T+’NG T$P H’P CHI PHÍ V$N T%I:
  PHÂN LO I CHI PHÍ V$N T%I THEO N I DUNG CHI +V nt i .ng b ( ô tô), .ng th y: T;ng oàn
  PHÍ: tàu / oàn xe, t;ng i tàu / i xe, t;ng tàu / t;ng
  + Chi phí s n xu t chung: xe.
  * Chi phí s:m l p +V nt i .ng s5t: t;ng ho t ng / t;ng b ph n
  c a t;ng b ph n c u thành nh : oàn tàu, nhà ga,
  * Chi phí nguyên v t li u
  xí nghi p u máy toa xe, s a ch a, duy tu, ph c
  * Chi phí nhân viên i xe, b n xe, i s a ch a v …
  * Chi phí kh u hao ph ng ti n + V n t i hàng không: T;ng b ph n ho t ng c a
  * Chi phí s a ch a ph ng ti n nhà ga, sân bay, oàn bay, xí nghi p s a ch a,
  15 16
  * Chi phí d ch v mua ngoài và chi phí b7ng ti n d ch v m t t …

  4

 6. 06-Jul-19

  1.2 K TOÁN T P H P CP VÀ TÍNH GIÁ THÀNH D CH V V N T I 1.2 K TOÁN T P H P CP VÀ TÍNH GIÁ THÀNH D CH V V N T I

  1.2.2 K& TOÁN CHI PHÍ NGUYÊN V$T LI)U TR,C TI&P
  1.2.2 K& TOÁN CHI PHÍ NGUYÊN V$T LI)U TR,C TI&P Chi phí nhiên li u ph thu c vào nhi u y u t :
  Chi phí nguyên v t li u tr c ti p c a DN v n t i Lo i và tình tr ng k> thu t c a ph ng ti n v n t i: lo i
  th .ng là chi phí nhiên li u (x:ng, d u). ôtô 5 t n, 10 t n, 15 ch1 ng/i, 40 ch1 ng/i, xe c2, xe
  m i…
  Trong giá thành d ch v v n t i, chi phí nhiên li u
  Lo i .ng l u thông: .ng c p 1, 2, 3.
  th .ng chi m t0 tr

 7. 06-Jul-19

  1.2.2 K TOÁN CHI PHÍ NGUYÊN V T LI U TR C TI P 1.2.2 K TOÁN CHI PHÍ NGUYÊN V T LI U TR C TI P

  Ph ng pháp k toán: Tr .ng h p: Ph ng pháp k toán: Tr .ng h p:
  + DN không khoán CP NL cho lái xe c n xác nh NL còn trên + DN không khoán CP NL cho lái xe c n xác nh NL còn trên
  ph ng ti n cu i k= ph ng ti n cu i k=
  + DN m SCT TK 152 – NL trong kho và SCT TK 152 – NL trên + DN không m SCT TK 152 – NL trong kho và SCT TK 152 – NL
  ph ng ti n SCT TK 152 – NL
  trên ph ng ti n
  SCT TK 152- trên ph ng ti n TK 154 (chi ti t) SCT TK 152- TK 621 (Chi ti t) TK 154 (chi ti t)
  NL trong kho SD K NL trong kho SD K
  K/c CPNL K/c toàn b
  Xu t kho nhiên li u Xu t kho nhiên li u
  th c t CPNL
  cho ph ng ti n cho ph ng ti n
  dùng cho ph ng ã dùng cho ph ng
  TK 111 TK 141 ti n trong k= tính TK 111 TK 141 ti n trong k= tính
  Lái xe TT T+ giá thành Lái xe TT T+ giá thành
  T+ T+
  cho lái xe TK 133 cho lái xe TK 133
  mua NL mua NL
  SDCK SDCK
  NL còn trên ph ng ti n Không c n dùng NL còn trên ph ng ti n
  cu i k= TK 621 21 cu i k= 22

  1.2.2 K TOÁN CHI PHÍ NGUYÊN V T LI U TR C TI P 1.2.2 K TOÁN CHI PHÍ NGUYÊN V T LI U TR C TI P

  Ví d : VT: 1.000 /ng
  Ph ng pháp k toán: Tr .ng h p:
  + DN khoán CP NL cho lái xe DN v n t i H/ng Anh có hai ho t ng kinh doanh: v n t i
  DN không c n xác nh NL còn trên ph ng ti n cu i k= hàng hóa (VTHH) và v n t i hành khách (VTHK).
  DN không khoán chi phí nhiên li u cho tài x .
  SCT TK 152- TK 621 (Chi ti t) TK 154 (chi ti t) DN có t ch3c theo dõi s chi ti t TK 152-NL trong kho và
  NL trong kho TK 152-NL trên ph ng ti n.
  Xu t kho nhiên li u K/c toàn b DN k toán HTK theo PP KKTX. Trong tháng 9/N có các
  cho ph ng ti n CPNL tài li u sau ây:
  ã dùng cho ph ng
  TK 111 TK 141 ti n trong k= tính 1. T ng h p các phi u xu t kho nhiên li u s d ng cho

  T+
  Lái xe TT T+ giá thành các ph ng ti n:
  cho lái xe TK 133 + Nhiên li u cho VTHH: 90.000
  mua NL
  + Nhiên li u cho VTHK: 80.000
  24

  23

  6

 8. !” #

  $% & ‘(‘ !” # ( (‘ )*
  +(‘, -./0 / 1

  !” #

  $% & ‘(‘ !” # ( (‘ )*
  +(‘, -./0 / 1

  !” #

  $% & ‘(‘ !” # ( (‘ )*
  +(‘, -./0 / 1

 9. 06-Jul-19

  1.2.2 K TOÁN CHI PHÍ NGUYÊN V T LI U TR C TI P 1.2.2 K TOÁN CHI PHÍ NGUYÊN V T LI U TR C TI P

  2. T ng h p phi u chi t m 3ng cho các tài x : 50.000.
  5. Sau ó, DN xác nh giá tr nhiên li u còn
  3. T ng h p hóa n GTGT và gi y thanh toán ti n
  t m 3ng: các tài x mua nhiên li u trên .ng 50.000, l i:
  thu GTGT: 5.000 thanh toán b7ng t m 3ng: + Ph ng ti n VTHH: 90.000+30.000 –
  + Nhiên li u cho VTHH: 30.000 115.000=5.000
  + Nhiên li u cho VTHK: 20.000 + Ph ng ti n VTHK: 80.000+20.000-
  4. Cu i tháng, DN xác nh giá tr nhiên li u tiêu hao 85.000=15.000
  nh m3c cho t;ng ph ng ti n và k t chuy n toàn b
  CPNL sang TK 154 tính giá thành d ch v v n t i:
  + Ph ng ti n VTHH: 115.000
  + Ph ng ti n VTHK: 85.000
  25 26

  1.2.2 K TOÁN CHI PHÍ NGUYÊN V T LI U TR C TI P 1.2.2 K TOÁN CHI PHÍ NGUYÊN V T LI U TR C TI P

  Ví d : #NH KHO%N CÁC NVKT TRONG THÁNG 9: Ví d : #NH KHO%N CÁC NVKT TRONG THÁNG 9:
  1.N’ TK 152: 170.000 4. N’ TK 154: 200.000
  + SCT TK 152 – NL TRÊN PT VTHH: 90.000 + SCT TK 154 (VTHH): 115.000
  + SCT TK 152 – NL TRÊN PT VTHK: 80.000 + SCT TK 154 (VTHK): 85.000
  CÓ TK 152: 170.000 CÓ TK 152: 200.000
  + SCT TK 152 – NL TRONG KHO: 170.000
  + SCT TK 152 – NL TRÊN PT VTHH: 115.000
  2. N’ TK 141: 55.000
  + SCT TK 152 – NL TRÊN PT VTHK: 85.000
  CÓ TK 111: 55.000
  5. SDCK c a SCT TK 152 – NL TRÊN PT VTHH: 5.000
  3. N’ TK 152: 50.000
  SDCK c a SCT TK 152 – NL TRÊN PT VTHK:
  + SCT TK 152 – NL TRÊN PT VTHH: 30.000
  15.000
  + SCT TK 152 – NL TRÊN PT VTHK: 20.000
  N’ TK 133: 5.000 27 28

  CÓ TK 141: 55.0000

  7

 10. 06-Jul-19

  1.2.2 K TOÁN CHI PHÍ NGUYÊN V T LI U TR C TI P 1.2.2 K TOÁN CHI PHÍ NGUYÊN V T LI U TR C TI P

  Ví d : VT: 1.000 /ng Ví d : #NH KHO%N CÁC NVKT TRONG THÁNG 9:
  1.N’ TK 621: 170.000
  T+” NG T, VÍ D( 2.1 NH+NG:
  + SCT TK 621 (VTHH): 90.000
  DN KHÔNG t ch3c theo dõi s chi ti t TK + SCT TK 621 (VTHK): 80.000
  152-NL trong kho và TK 152-NL trên ph ng CÓ TK 152: 170.000
  ti n. + SCT TK 152: 170.000
  YÊU CBU: #NH KHO%N CÁC NVKT 2. N’ TK 141: 55.000
  CÓ TK 111: 55.000
  TRONG THÁNG 9
  3. N’ TK 621: 50.000
  + SCT TK 621 – VTHH: 30.000
  + SCT TK 621 – VTHK: 20.000
  29 N’ TK 133: 5.000 30

  CÓ TK 141: 55.0000

  1.2.2 K TOÁN CHI PHÍ NGUYÊN V T LI U TR C TI P 1.2.2 K TOÁN CHI PHÍ NGUYÊN V T LI U TR C TI P

  Ví d : #NH KHO%N CÁC NVKT TRONG THÁNG Ví d :
  9: DN v n t i du l ch Hoàng Tr n có m t ho t ng kinh
  4. N’ TK 154: 200.000 doanh: v n t i hành khách (VTHK).
  DN ký h p /ng ch khách du l ch i t; TP.HCM n
  + SCT TK 154 (VTHH): 120.000 V2ng Tàu v i quãng .ng 200km b7ng xe TOYOTA 15
  + SCT TK 154 (VTHK): 100.000 ch1 vào ngày 15/6/N.
  CÓ TK 621: 200.000 DN khoán chi phí nhiên li u cho tài x ch y các ph ng
  ti n theo nh m3c 100km nh sau:
  + SCT TK 621 – VTHH: 120.000
  + SCT TK 621 – VTHK: 100.000 Nhãn hi u xe VT NH M C NL
  5. SDCK c a SCT TK 154 – NL TRÊN PT VTHH: TOYOTA (15 LÍT 17
  5.000 CHC)
  SDCK c a SCT TK 154 – NL TRÊN PT VTHK: 31 MAZDA (04 LÍT 12 32

  15.000 CHC)
  n giá x:ng A92 là 19.500 /ng/lít.
  MAZDA (12 LÍT 14

  8

 11. 06-Jul-19

  1.2.2 K TOÁN CHI PHÍ NGUYÊN V T LI U TR C TI P 1.2.2 K TOÁN CHI PHÍ NGUYÊN V T LI U TR C TI P

  Ví d : #NH KHO%N Ví d :
  Ngày 14/6/N: K toán 3ng 80% giá tr ti n x:ng theo nh Ngày 14/6/N:
  m3c cho tài x . N’ TK 141: 530.400 (17*2*19.500*0.8)
  Ngày 16/6: Khi hoàn thành công vi c, tài x n p Gi y i CÓ TK 111: 530.400
  .ng báo cáo v vi c theo dõi nhiên li u: Ngày 16/6:
  + NL còn trên ph ng ti n tr c khi i: 5 lít. N’ TK 621: 602.727
  + NL mua m i: 40 lít. N’ TK 133: 60.273
  + NL còn l i khi v : 13 lít.
  CÓ TK 141: 530.400
  + NL ã s d ng: 32 lít.
  CÓ TK 111: 132.600
  + nh m3c NL hao phí: 34 lít.
  + Nhiên li u ti t ki m: 2 lít.
  Tài x c k toán thanh toán 20% còn l i c a ti n x:ng.33 34

  1.2.3 K TOÁN CHI PHÍ NHÂN CÔNG TR C TI P 1.2.3 K TOÁN CHI PHÍ NHÂN CÔNG TR C TI P

  CH?NG T@ SA D(NG:
  Trong d ch v v n t i, chi phí nhân công tr c ti p B ng ch m công.
  bao g/m ti n l ng, các kho n trích theo l ng B ng tính l ng và các kho n trích theo l ng.
  c a lái chính (lái xe, lái tàu … ), ph lái (ph xe, ph B ng phân b ti n l ng.

  tàu… ) ho c t lái.
  TÀI KHO%N SA D(NG:
  Không tính vào CP NCTTT các kho n ti n l ng, TK 622-CP NCTT
  các kho n trích theo l ng c a nhân viên các TK 334 – Các kho n ph i tr NL
  TK 338 – Ph i tr ph i n p khác
  b n xe, i s a ch a.
  35 36

  9

 12. 06-Jul-19

  1.2.3 K TOÁN CHI PHÍ NHÂN CÔNG TR C TI P 1.2.3 K TOÁN CHI PHÍ NHÂN CÔNG TR C TI P

  Ví d : (ti p theo ví d ): nh kho n NVKTPS.
  PH+” NG PHÁP K& TOÁN
  Công ty v n t i H/ng Anh trong tháng 9/N có CPNCTT phát
  TK 334 TK 622 (chi ti t) TK 154 (chi ti t)
  sinh nh sau: VT: 1.000 /ng
  L ng ph i tr
  K/c tính giá thành 1.B ng tính l ng và các kho n trích theo l ng tháng 9/N
  cho lái chính lái ph c a b ph n VTHH và VTHK:

  TK 338 Ti n l ng c a lái xe và ph xe VTHH: 12.000
  Ti n l ng c a lái xe và ph xe VTHK: 10.000
  Các kho n
  trích theo l ng
  Các kho n trích theo l ng theo ch hi n hành.
  2. Cu i k=, k t chuy n toàn b CPNCTT sang TK 154
  tính giá thành d ch v v n t i.
  37 38

  1.2.3 K TOÁN CHI PHÍ NHÂN CÔNG TR C TI P 1.2.4 K TOÁN CHI PHÍ S N XU T CHUNG

  i v i công ty v n t i ô tô, chi phí s n xu t chung bao
  Ví d : nh kho n g/m:
  1.N TK 622: 22.000 3. N TK 154: 27.200
  Chi phí s:m l p
  + SCT TK 622 (VTHH): 12.000 + SCT TK 154(VTHH): 14.800
  Chi phí nguyên v t li u
  39

  + SCT TK 622 (VTHK): 10.000 + SCT TK 154(VTHK): 12.400
  CÓ TK 334: 22.000 CÓ TK 622: 27.200 Chi phí nhân viên b n xe
  2. N TK 622: 5.000 + SCT TK 622 (VTHH): 14.800 Chi phí kh u hao ph ng ti n
  + SCT TK 622 (VTHH): 2.800 + SCT K 622 (VTHK): 12.400 Chi phí s a ch a ph ng ti n
  + SCT TK 622 (VTHK): 2.400 Chi phí d ch v mua ngoài và chi phí b7ng ti n
  N TK 334 : 2.310 Chi phí s n xu t chung có th c t p h p tr c ti p cho
  CÓ TK 338 : 7.510 t;ng i t ng trong k=, c2ng có th c t p h p gián
  ti p và c phân b cho t;ng i t ng tính giá thành
  theo tiêu th3c CHI PHÍ TR,C TI&P HO C DOANH THU
  D#CH V( c a t;ng ho t ng. 40

  10

 13. 06-Jul-19

  1.2.4 K TOÁN CHI PHÍ S N XU T CHUNG 1.2.4 K TOÁN CHI PHÍ S N XU T CHUNG

  CH?NG T@ SA D(NG: K TOÁN CHI PHÍ S M L P:
  Hóa n GTGT S:m l p là b ph n c u thành c a xe ô tô. M1i
  Phi u chi / Gi y báo N chi c ô tô có th có 4, 6, 8, 10 … b s:m l p.
  Phi u xu t kho Th.i gian s d ng c a ô tô có th là 10 hay 20
  B ng tính kh u hao TSC n:m, nh ng m t b s:m l p có th.i gian s d ng
  ch4 3 hay 5 n:m.
  TÀI KHO%N SA D(NG: Chi phí s:m l p khá l n, th.i gian s d ng t ng
  TK 627 – CP s n xu t chung i dài nên tránh bi n ng CPSXC nh h ng
  n giá thành d ch v v n t i k toán th .ng trích
  TK 335 – CP ph i tr
  tr c chi phí s:m l p.
  TK 152, 334, 338… 41 42

  1.2.4 K TOÁN CHI PHÍ S N XU T CHUNG 1.2.4 K TOÁN CHI PHÍ S N XU T CHUNG

  K TOÁN CHI PHÍ S M L P: K TOÁN CHI PHÍ S M L P:

  PP1: Trích tr c d a vào t ng s ti n c tính v chi phí PP2: D a vào s km xe ch y th c t trong tháng, nh m3c
  s:m l p và s tháng s d ng: CP s:m l p cho 100km, 1000km xe ch y trên .ng c p I
  và h s quy i các lo i .ng c p II, III:

  T ng CP s:m l p c tính
  M3c trích tr c nh m3c
  CP s:m l p hàng = M3c trích
  S km xe CP s:m l p H s quy
  tháng S tháng s d ng tr c CP
  = ch y trong x cho 100km x iv
  s:m l p
  tháng xe ch y trên .ng c p I
  hàng tháng
  .ng c p
  1
  43 44

  11

 14. 06-Jul-19

  1.2.4 K TOÁN CHI PHÍ S N XU T CHUNG 1.2.4 K TOÁN CHI PHÍ S N XU T CHUNG

  Ví d : Ví d :
  DN tính m t b s:m l p cho m t ph ng ti n là DN v n t i X có thông tin nh sau:
  14.400.000 /ng, th.i gian s d ng c tính 3 nh m3c chi phí s:m l p cho 100km xe ch y
  n:m. trên .ng lo i 1: 6.000 /ng/km.
  KT tính chi phí s:m l p trích tr c m t tháng là: S km th c t xe ch y trong tháng: 20.000 km.
  14.400.000 / 36 = 400.000 /ng KT trích tr c chi phí s:m l p cho 100 km xe ch y
  là:
  N’ TK 627: 400.000 20.000 km x 6.000 / 100 km = 1.200.00 /ng.
  CÓ TK 335: 400.000
  N’ TK 627: 1.200.000
  45
  CÓ TK 335: 1.200.000 46

  1.2.4 K TOÁN CHI PHÍ S N XU T CHUNG 1.2.4 K TOÁN CHI PHÍ S N XU T CHUNG

  Ph ng pháp k toán Ví d : (Ti p theo ví d ) VT: 1.000 /ng
  Công ty v n t i H/ng Anh trong tháng 9/N t ng h p chi phí
  TK 334, 338 TK 627 TK 154 (chi ti t) s n xu t chung phát sinh:
  L ng, các kho n trích theo l ng P/b và K/c 1. Tình hình trích tr c CP s:m l p c a các ph ng ti n
  TK 152, 153, 242 tính giá nh sau:
  thành + VTHH: 2.000
  NVL; CCDC xu t kho + VTHK: 1.850
  TK 214 2. Kh u hao TSC tính cho:
  Kh u hao TSC + VTHH: 8.000
  + VTHK: 4.500
  TK 111, 112, 331 3. Trích tr c chi phí s a ch a ph ng ti n theo k ho ch:
  CP d ch v thuê ngoài + Ph ng ti n VTHH: 2.000
  + Ph ng ti n VTHK: 1.400
  TK 335
  4. Hóa n GTGT ti n i n, n c tháng 9/N: 6.000, thu 48
  Trích tr c chi phí s:m l p 47 GTGT: 600.

  12

 15. 06-Jul-19

  1.2.4 K TOÁN CHI PHÍ S N XU T CHUNG 1.2.4 K TOÁN CHI PHÍ S N XU T CHUNG

  Ví d : (Ti p theo ví d ) VT: 1.000 /ng Ví d : (Ti p theo ví d ) VT: 1.000 /ng
  5. Các chi phí b7ng ti n phát sinh trong tháng: #NH KHO%N
  + Thanh toán b7ng TGNH: 11.000 (trong ó thu GTGT:
  1. N’ TK 627: 3.850
  1.000)
  + Thanh toán b7ng ti n m t: 1.100 (trong ó thu GTGT: + SCT TK 627 (VTHH): 2.000
  100) + SCT TK 627 (VTHK): 1.850
  6. Cu i tháng, k toán t p h p chi phí s n xu t chung c CÓ TK 335: 3.850
  ghi nh n gián ti p và phân b cho t;ng ho t ng v n t i
  theo tiêu th3c chi phí tr c ti p. 2. N’ TK 627: 12.500
  Sau ó t p h p toàn b chi phí s n xu t chung c a t;ng + SCT TK 627 (VTHH): 8.000
  ho t ng v n t i và k t chuy n sang TK 154 tính giá
  + SCT TK 627 (VTHK): 4.500
  thành.
  Yêu c u: nh kho n các NVKT phát sinh trong tháng 9/N49 CÓ TK 214: 12.500 50

  1.2.4 K TOÁN CHI PHÍ S N XU T CHUNG 1.2.4 K TOÁN CHI PHÍ S N XU T CHUNG

  Ví d : (Ti p theo ví d ) VT: 1.000 /ng T ng CP SXC gián ti p c n phân b là:
  #NH KHO%N 6.000 + 4.000 = 17.000
  3. N’ TK 627: 3.400 Ch tiêu BP VTHH BP VTHK C ng
  + SCT TK 627 (VTHH): 2.000
  + SCT TK 627 (VTHK): 1.400 CP NVL TT 115.000 85.000 200.000
  CÓ TK 335: 3.400
  4. N’ TK 627: 6.000 CP NCTT 14.800 12.400 27.200
  N’ TK 133: 600 C ng 129.800 97.400 227.200
  CÓ TK 331: 6.600
  5. N’ TK 627: 11.000 CPSXC phân b cho VTHH:
  N’ TK 133: 1.100 17.000*129.800/227200 = 9690
  CÓ TK 112: 11.000 51 CPSXC phân b cho VTHK: 7.310 52

  CÓ TK 111: 1.100

  13

 16. 06-Jul-19

  1.2.4 K TOÁN CHI PHÍ S N XU T CHUNG 1.2.5. K TOÁN T P H P CP VÀ TÍNH GIÁ THÀNH D CH V V NT I

  T ng CPSXC c a VTHH: 21.690 Cu i k=, KT t p h p toàn b chi phí d ch v ã
  tiêu hao và k t chuy n, phân b sang TK 154 –
  T ng CPSXC c a VTHK: 15.060
  CPSXKDDD theo t;ng i t ng tính giá thành.
  N’ TK 154: 36.750
  *I T+’NG TÍNH GIÁ THÀNH C!A DN V$N
  + SCT TK 154 (VTHH): 21.690 T%I:
  + SCT TK 154 (VTHK): 15.060 i v i v n t i hàng hóa là t n.km hàng hóa v n
  CÓ TK 627: 36.750 chuy n
  + SCT TK 627 (VTHH): 21.690 i v i v n t i hành khách là ng .i.km hành khách
  + SCT K 627 (VTHK): 15.060 v n chuy n

  53 54

  1.2.5. K TOÁN T P H P CP VÀ TÍNH GIÁ THÀNH D CH V V NT I 1.2.5. K TOÁN T P H P CP VÀ TÍNH GIÁ THÀNH D CH V V NT I

  PH+” NG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH D#CH V( V$N T%I: Ví d (Ti p theo ví d )
  Gi s công ty H/ng Anh tính giá thành theo ph ng pháp
  1.PH+” NG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH GI%N “N gi m n
  Chi phí Chi phí
  2.PH+” NG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH #NH M?C Chi phí
  Giá thành nhiên li u nhiên li u
  v nt i
  3.PH+”NG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH THEO “N T HÀNG d ch v = còn + phát sinh – còn
  v nt i ph ng ti n trong k= ph ng ti n
  u k= cu i k=

  Giá thành d ch v
  = 0 + 120.000 + 14.800 +21.690 –
  v n t i hàng hóa 5.000
  = 151.490

  55 Giá thành d ch v = 0 + 100.000 + 12.400 + 15.060 – 56
  v n t i hành khách 15.000
  = 112.460

  14

 17. 06-Jul-19

  1.2.5. K TOÁN T P H P CP VÀ TÍNH GIÁ THÀNH D CH V V NT I 1.3 K TOÁN K T QU KINH DOANH DN V N T I

  1.3.1 K TOÁN DOANH THU D CH V V NT I
  #NH KHO%N
  N’ TK 632: 263.950 CH?NG T@ SA D(NG:
  CÓ TK 154: 263.950 + Hóa n GTGT
  + H p /ng v n t i
  + SCT TK 154 (VTHH): 151.490
  + Phi u thu / Gi y báo Có
  + SCT TK 154 (VTHK): 112.460

  TÀI KHO%N K& TOÁN:
  + TK 511(3) – Doanh thu d ch v
  + TK 338(7) – Doanh thu ch a th c hi n
  + TK 333(1) – Thu GTGT ph i n p
  57 + TK 131, 112, 111 …

  58

  1.3 K TOÁN K T QU KINH DOANH DN V N T I 1.3 K TOÁN K T QU KINH DOANH DN V N T I

  1.3.1 K TOÁN DOANH THU D CH V V NT I 1.3.1 K TOÁN DOANH THU D CH V V NT I

  KT CÁC KHO%N GI%M TR@ CHO KHÁCH HÀNG
  TK 511 TK 131 TK 111, 112
  TK 521 TK 511
  TK 111, 112
  DN hoàn thành DV
  Khách hàng ký
  v!n t i
  H p /ng v n t i
  TK 3331 CK GI M TR” I
  và tr tr c ti n
  V#I KH
  K/C CK GI M
  TR” CHO KH
  TK 511 TK 111, 112, 131
  TK 131
  DN hoàn thành DV
  v!n t i
  TK 3331 TK 3331

  59

  15

 18. 06-Jul-19

  1.3 K TOÁN K T QU KINH DOANH DN V N T I 1.3 K TOÁN K T QU KINH DOANH DN V N T I

  1.3.1 K TOÁN DOANH THU D CH V V NT I
  1.3.1 K TOÁN DOANH THU D CH V V NT I
  Ví d (ti p theo ví d ): Ví d (ti p theo ví d ):
  Công ty H/ng Anh trong tháng 9/N có các tài li u 1. N’ TK 112: 396.000
  nh sau: CÓ TK 511: 360.000
  1. T ng h p doanh thu trong tháng, ã thu b7ng
  + SCT TK 511 (VTHH): 210.000
  chuy n kho n (NH ã báo Có):
  + SCT TK 511 (VTHK): 150.000
  + Ho t ng VTHH: 210.000
  CÓ TK 333(1): 36.000
  + Ho t ng VTHK: 150.000
  2. N’ TK 521 (VTHH): 2.100
  Thu su t GTGT: 10%
  N’ TK 333(1): 210
  2. Chi t kh u th ng m i c a ho t ng VTHH:
  61 CÓ TK 111: 2.310 62
  1% ã chi b7ng ti n m t.

  1.3 K TOÁN K T QU KINH DOANH DN V N T I 1.3 K TOÁN K T QU KINH DOANH DN V N T I

  1.3.2 K TOÁN CHI PHÍ QU N LÝ DN V N T I 1.3.2 K TOÁN CHI PHÍ QU N LÝ DN V N T I

  CH NG T S D NG: TK 642
  TK 334, 338
  Hóa n GTGT
  B NG PB TL
  Phi u chi
  Gi y báo N
  TK 152, 153, 242
  B ng kê thanh toán t m 3ng
  B NG PB VL
  B ng tính kh u hao TSC
  B ng tính l ng ph i tr NL
  TK 214

  TÀI KHO N S D NG: B NG TÍNH KH

  TK 642 – Chi phí qu n lý doanh nghi p TK 331, 335, 111…
  CÁC CP KHÁC 64

  16

 19. 06-Jul-19

  1.3 K TOÁN K T QU KINH DOANH DN V N T I 1.3 K TOÁN K T QU KINH DOANH DN V N T I

  1.3.3 K TOÁN XÁC NH KQKD DN V N T I 1.3.3 K TOÁN XÁC NH KQKD DN V N T I

  632 911 Ví d (ti p theo ví d ):
  511
  K/C GV HB Công ty H/ng Anh trong tháng 9/N có các tài li u
  K/C DT THUBN
  nh sau:
  642 1. T ng h p giá v n hàng bán và k t chuy n
  K/C CP QLDN
  sang TK 911 X KQKD
  821(1)
  + Ho t ng VTHH: 151.490
  + Ho t ng VTHK: 112.460
  K/C CP THU TNDN
  2. T ng h p chi phí qu n lý doanh nghi p:
  421
  30.000 c phân b cho t;ng ho t ng theo
  doanh thu trong tháng và k t chuy n sang TK66
  K/C LNKTST CPP 65
  911 X KQKD

  1.3 K TOÁN K T QU KINH DOANH DN V N T I 1.3 K TOÁN K T QU KINH DOANH DN V N T I

  1.3.3 K TOÁN XÁC NH KQKD DN V N T I 1.3.3 K TOÁN XÁC NH KQKD DN V N T I

  Ví d (ti p theo ví d ): Ví d (ti p theo ví d ):
  Công ty H/ng Anh trong tháng 9/N có các tài li u 1. N TK 911: 263.950
  nh sau: + SCT TK 911 (VTHH):151.490
  3. T ng h p các kho n gi m tr; doanh thu k t + SCT TK 911 (VTHK): 112.460
  chuy n sang TK 511 xác nh doanh thu CÓ TK 632: 263.950
  thu n.
  + SCT TK 632 (VTHH):151.490
  4. K t chuy n doanh thu n sang TK 911 xác
  + SCT TK 632 (VTHK): 112.460
  nh k t qu kinh doanh.
  5. K t chuy n thu TNDN, thu su t 20% sang TK
  911 xác nh k t qu kinh doanh. 67 68

  17

 20. 06-Jul-19

  1.3 K TOÁN K T QU KINH DOANH DN V N T I 1.3 K TOÁN K T QU KINH DOANH DN V N T I

  1.3.3 K TOÁN XÁC NH KQKD DN V N T I 1.3.3 K TOÁN XÁC NH KQKD DN V N T I

  Ví d (ti p theo ví d ): Ví d (ti p theo ví d ):
  2. N TK 911: 30.000 3. N TK 511: 2.100
  + SCT TK 911 (VTHH):17.500 + SCT TK 511 (VTHH):2.100
  + SCT TK 911 (VTHK): 12.500 CÓ TK 521 (VTHH): 2.100
  CÓ TK 642: 30.000 4. N’ TK 911: 357.900
  + SCT TK 642 (VTHH):17.500 + SCT TK 911 (VTHH): 207.900
  + SCT TK 642 (VTHK): 12.500 + SCT TK 911 (VTHK): 150.000
  CÓ TK 511: 357.900
  69 + SCT TK 511 (VTHH): 207.900 70

  + SCT TK 511 (VTHK): 150.000

  1.3 K TOÁN K T QU KINH DOANH DN V N T I

  1.3.3 K TOÁN XÁC NH KQKD DN V N T I

  Ví d (ti p theo ví d ):
  5. N TK 911: 12.790
  + SCT TK 911 (VTHH): 7.782
  + SCT TK 911 (VTHK): 5.008
  CÓ TK 821(1): 12.790
  6. N’ TK 911: 51.160
  + SCT TK 911 (VTHH): 31.128
  + SCT TK 911 (VTHK): 20.032
  CÓ TK 421: 51.160
  + SCT TK 421 (VTHH): 31.128 71

  + SCT TK 421 (VTHK): 20.032

  18

Download tài liệu Bài giảng Kế toán tài chính 2 – Chương 2: Kế toán hoạt động cung cấp dịch vụ điển hình (2019) File Word, PDF về máy