[Download] Tải Bài giảng Kế toán tài chính 2 – Chương 1: Kế toán hoạt động mua bán hàng hóa (2019) – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Kế toán tài chính 2 – Chương 1: Kế toán hoạt động mua bán hàng hóa (2019)

Bài giảng Kế toán tài chính 2 – Chương 1: Kế toán hoạt động mua bán hàng hóa (2019)
Nội dung Text: Bài giảng Kế toán tài chính 2 – Chương 1: Kế toán hoạt động mua bán hàng hóa (2019)

Download


Bài giảng Kế toán tài chính 2 – Chương 1: Kế toán hoạt động mua bán hàng hóa (2019) trình bày các nội dung chính sau: Kế toán hoạt động mua bán hàng hóa trong nước, kế toán hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, kế toán chi phí thuế TNDN và xác định kết quả kinh doanh.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Kế toán tài chính 2 – Chương 1: Kế toán hoạt động mua bán hàng hóa (2019) – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Kế toán tài chính 2 – Chương 1: Kế toán hoạt động mua bán hàng hóa (2019) File Word, PDF về máy

Bài giảng Kế toán tài chính 2 – Chương 1: Kế toán hoạt động mua bán hàng hóa (2019)

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán tài chính 2 – Chương 1: Kế toán hoạt động mua bán hàng hóa (2019)

 1. 06-Jul-19

  M C TIÊU MÔN H C K TOÁN TÀI CHÍNH 2

  MÔN H C K TOÁN TÀI CHÍNH 2 GIÚP
  BÀI GI NG NG I H C CÓ TH :

  Hi u c b n ch t trong công tác k toán
  K TOÁN TÀI CHÍNH 2 các ngành c thù nh : th ng m i, d ch
  v , xây l p.

  Ch ra c nh ng i m khác bi t gi a
  công tác k toán các ngành c thù so v i
  k toán ho t ng s n xu t ã c c p
  BIÊN SO N: B MÔN K TOÁN TÀI CHÍNH môn h c KTTC1.

  Nâng cao ki n th c v k toán chi phí thu
  thu nh p doanh nghi p.

  N I DUNG MÔN KTTC 2 TÀI LI&U THAM KH O
  Giáo trình k toán tài chính (Quy n 3 và 4), 2018, B
  môn KTTC, H kinh t TP HCM
  CH ! NG 1: K TOÁN HO T ” NG MUA
  BÁN HÀNG HÓA Giáo trình k toán trong doanh nghi p kinh doanh d ch
  v , 2017, TS. Hà Th Thúy Vân, NXB Tài chính.
  CH ! NG 2: K TOÁN HO T ” NG CUNG Lu t k toán
  C#P D$CH V “I N HÌNH Các chu n m c k toán Vi t Nam

  CH ! NG 3: K TOÁN HO T ” NG XÂY Thông t 200/2014/ TT-BTC ngày 22/12/2014 h ng
  d n v ch k toán doanh nghi p
  L%P
  Thông t 53/2016/TT-BTC s a i, b sung m t s i u
  c a thông t s 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014
  h ng d n ch k toán doanh nghi p

  1

 2. 06-Jul-19

  “ÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH H C T’P “ÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH H C T’P

  THUY T TRÌNH NHÓM
  “I M QUÁ TRÌNH 40% ánh giá theo t tr ng 20%.
  C ng vào i m bài thuy t trình cho các
  20% BÀI KI M TRA CÁ NHÂN nhóm t câu h i hay khi n nhóm thuy t
  trình không tr l i c.
  20% THUY T TRÌNH NHÓM (KI N T’P)
  Tr vào i m bài thuy t trình khi sinh viên
  “I M THI 60% v ng m t trong các bu i h c: v ng 2 bu i
  tr 1 i m.
  Gi ng viên cho t ng i m, các thành viên t
  cho i m cao th p theo m c óng góp
  c a t ng thành viên vào bài thuy t trình.
  M i nhóm thuy t trình có 05 sinh viên.

  “ÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH H C T’P “ÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH H C T’P

  THUY T TRÌNH NHÓM THUY T TRÌNH NHÓM
  M i nhóm thuy t trình có 05 sinh viên. Nhóm sinh viên t liên h v i công ty
  Th i gian trình bày t i a 25 phút/ thu c l#nh v c nhà hàng, khách s$n,
  nhóm. v n t i tìm hi u th c t và thông
  Th i gian thuy t trình: 15 ti t cu i môn báo l$i thông tin tên công ty cho gi ng
  h c, các nhóm b c th m th t thuy t viên vào tu!n th 4.
  trình.
  Gi ng viên yêu c!u b t k” sinh viên
  nào trong nhóm lên thuy t trình.

  2

 3. 06-Jul-19

  “ÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH H C T’P CH ! NG 1: K TOÁN HO T ” NG MUA BÁN HH

  THUY T TRÌNH NHÓM
  N i dung thuy t trình: Th c tr$ng công tác k 1. K TOÁN HO T ” NG MUA BÁN HÀNG
  toán t$i %n v thu c l#nh v c nhà hàng, khách s$n, HÓA TRONG N ,C
  v n t i. M t s n i dung g i ý nh sau:
  2. K TOÁN HO T ” NG XU#T NH’P KH-U
  T( ch c công tác k toán t i công ty.
  HÀNG HÓA
  Chính sách k toán công ty áp d ng.
  ” c i m kinh doanh c)a công ty. 3. K TOÁN CHI PHÍ THU TNDN VÀ XÁC
  “$NH K T QU KINH DOANH
  “i m khác bi t trong công tác k toán chi phí s n
  xu t và tính giá thành s n ph*m, k toán doanh thu
  chi phí và tính k t qu kinh doanh c)a n v th+c t p
  so v i doanh nghi p s n xu t là gì.

  1. K TOÁN HO T ” NG MUA BÁN HH TRONG N ,C 1. K TOÁN HO T ” NG MUA BÁN HH TRONG N ,C

  1.1. “.C “I M C/A HO T ” NG MUA BÁN
  HÀNG HÓA TRONG N ,C
  1.1. c i m c a ho$t ng mua bán hàng
  hóa trong n c
  Hàng hoá trong kinh doanh th %ng m$i mua v
  1.2. Nguyên t c k toán mua bán HH trong v i m c ích bán
  n c Hàng mua v có th t nhi u ngu&n khác nhau,
  giá c khác nhau
  1.3. K toán mua hàng hóa trong n c Ph %ng th c bán hàng trong kinh doanh th %ng
  m$i r t a d$ng.
  1.4. K toán bán hàng hóa trong n c C!n chú ý n th i gian l u chuy n hàng hoá
  c a các lo$i hàng có k ho$ch d tr’ h p lý.

  3

 4. 06-Jul-19

  1. K TOÁN HO T ” NG MUA BÁN HH TRONG N ,C 1. K TOÁN HO T ” NG MUA BÁN HH TRONG N ,C

  1.1. “.C “I M C/A HO T ” NG MUA BÁN HÀNG 1.1. “.C “I M C/A HO T ” NG MUA BÁN HÀNG
  HÓA TRONG N ,C HÓA TRONG N ,C

  CÁC PH !NG TH0C BÁN HÀNG TRONG N ,C
  CÁC PH !NG TH0C BÁN HÀNG TRONG N ,C

  PH() NG TH*C BÁN BUÔN HÀNG HÓA: PH() NG TH*C BÁN L, HÀNG HÓA:
  Bán buôn HH qua kho Bán l- thu ti n tr c ti p
  giao hàng tr c ti p/chuy n hàng Bán l- thông qua ký g i, $i lý
  Bán buôn HH v n chuy n th+ng Bán l- tr góp
  giao hàng tr c ti p/chuy n hàng Bán l- t ng
  Bán l- t ch n

  1. K TOÁN HO T ” NG MUA BÁN HH TRONG N ,C 1. K TOÁN HO T ” NG MUA BÁN HH TRONG N ,C

  1.3 K TOÁN MUA HÀNG HÓA TRONG N ,C
  1.2. NGUYÊN T%C K TOÁN MUA BÁN HH TRONG N ,C
  1.3.1 Nguyên t c k toán
  Hàng hóa mua vào c tính theo giá g c
  L p d phòng gi m giá hàng t&n kho khi giá tr 1.3.2 Ch ng t và tài kho n s d ng
  thu!n có th th c hi n c nh h%n giá g c
  1.3.3 K toán mua hàng hóa trong n c:
  H$ch toán chi ti t giá mua và chi phí thu mua
  hàng hóa TH1: HH và H cùng v trong k” KT
  Hàng hóa xu t kho ph i tuân th nguyên t c
  nh t quán TH2: HH nh p kho thi u so v i H
  Doanh thu c ghi nh n ph i m b o TH3: H v , hàng ch a v
  nguyên t c phù h p v i chi phí ã t$o nên
  doanh thu ó. TH4: mua HH chuy n bán th+ng (không qua kho)

  4

 5. 06-Jul-19

  1.3 K TOÁN MUA HÀNG HÓA TRONG N ,C 1.3 K TOÁN MUA HÀNG HÓA TRONG N ,C

  1.3.1 NGUYÊN T%C K TOÁN
  Ch. ghi nh n vào tài kho n 156 “Hàng hóa” i 1.3.1 NGUYÊN T%C K TOÁN
  v i nh’ng hàng hóa có l u chuy n qua kho.
  Tr giá mua HH c theo dõi chi ti t trên TK Chi phí mua hàng Chi phí mua
  1561 theo t ng kho, t ng lo$i HH: tính theo giá Chi phí mua liên quan n hàng + hàng phát Giá tr (s4
  t1n kho 2u k3 sinh trong k3 l ng,..) hàng
  g c. c)a hàng hóa
  = x ã xu t bán
  phân b( cho Giá tr (s4 l ng,..) hàng t1n kho 2u và xác nh
  Chi phí thu mua HH c theo dõi riêng trên TK hàng bán ra k3 + giá tr (s4 l ng,..) hàng nh p tiêu th trong
  1562 kho trong k3 k3

  cu i k” k toán ph i th c hi n phân b chi phí
  này cho t ng lo$i HH ã tiêu th . Tiêu th c phân
  b th ng c s d ng nh : Tr giá mua HH,
  s l ng HH …

  1.3 K TOÁN MUA HÀNG HÓA TRONG N ,C 1.3 K TOÁN MUA HÀNG HÓA TRONG N ,C

  1.3.2 TÀI KHO N S6 D NG
  1.3.2 CH0NG T5 S6 D NG

  Hóa %n GTGT TK 1561- Giá mua hàng hóa
  Phi u nh p kho TK 1562- Chi phí thu mua hàng hoá
  Biên b n ki m nghi m hàng hóa TK 1567- Hàng hóa b t ng s n
  TK 151- Hàng mua ang i ng
  TK 6112 – Mua hàng hóa

  5

 6. 06-Jul-19

  1.3.3 K TOÁN MUA HÀNG HÓA TRONG N ,C 1.3.3 K TOÁN MUA HÀNG HÓA TRONG N ,C

  TH1: HÀNG VÀ H” CÙNG V7 TRONG K8 KT
  TH1: HÀNG VÀ H” CÙNG V7 TRONG K8 KT
  KKTX, VAT.KT
  Mua hàng hóa A v
  nh p kho, giá mua ch a
  Giá mua HH có thu GTGT là
  30.000.000 , thu su t
  thu GTGT 10% thanh
  toán b/ng chuy n kho n
  (NH ã báo N ).
  Chi phí v n chuy n
  hàng hóa A v nh p kho
  thanh toán b/ng ti n
  CP thu mua HH
  t$m ng 200.000 .
  KKTX, VAT.KT

  1.3.3 K TOÁN MUA HÀNG HÓA TRONG N ,C 1.3.3 K TOÁN MUA HÀNG HÓA TRONG N ,C

  TH2: HÀNG V7 NH’P KHO THI U SO V,I H” CH A RÕ
  NGUYÊN NHÂN TH2: HÀNG V7 NK THI U SO V,I H” CH A RÕ NGUYÊN NHÂN

  KKTX, VAT.KT Mua 1.000 chi c hàng
  hóa PH nh p kho, %n
  giá mua trên hóa %n là
  Giá tr HH NKho 200.000 &ng/chi c, s
  ti n thu GTGT 20.000
  &ng/chi c, ã thanh
  toán b/ng chuy n kho n
  (NH ã g i gi y báo
  N ). Khi ki m nghi m
  nh p kho phát hi n thi u
  100 chi c hàng hóa PH
  ch a rõ nguyên nhân.
  KKTX, VAT.KT

  6

 7. 06-Jul-19

  1.3.3 K TOÁN MUA HÀNG HÓA TRONG N ,C 1.3.3 K toán mua hàng hóa trong n c

  TH3: H V0, HÀNG CH(A V0 TH3: H” v , hàng ch a v

  L u hóa %n, ch hàng v
  N u hàng v trong k”, h$ch toán nh tr ng
  h p1
  N u n cu i k” hàng ch a v , l y hóa %n ã
  l u ra và h$ch toán hàng mua ang i ng
  (TK 151)
  K” sau: Hàng v ghi t ng giá tr hàng hóa nh p
  kho và gi m giá tr hàng mua ang i ng

  1.3.3 K TOÁN MUA HÀNG HÓA TRONG N ,C 1.3.3 K TOÁN MUA HÀNG HÓA TRONG N ,C

  TH4: MUA HH CHUY N BÁN TH9NG (KHÔNG QUA KHO)

  KT giá v4n hàng bán
  KK”K, VAT.KT (tham kh o)
  TK 11-, 331… TK 157 TK 632 (CT…)
  K/c HH t&n kho Chi t kh u, GG,
  !u k” hàng mua tr l$i
  MUA HH G2I
  BÁN TH1NG HH G2I BÁN
  CHO KH ã tiêu th K/c HH ang i
  ng, g i bán
  MUA HH GIAO BÁN TH1NG !u k”
  CHO KH HH mua vào
  trong k”
  TK 156.2 PB CHI PHÍ THU MUA HH
  27
  Thu GTGT !u vào
  Th c hi n cu i k k toán

  “1ng th:i, th+c hi n KT doanh thu

  7

 8. 06-Jul-19

  1. K TOÁN HO T ” NG MUA BÁN HH TRONG N ,C 1.4 K TOÁN BÁN HÀNG HÓA TRONG N ,C
  1.4.1 KT GIÁ V;N HÀNG BÁN
  (3a) HH G2I BÁN B6 TR7 L8I (3b) HH Ã BÁN B6 TR7 L8I

  1.4 K TOÁN BÁN HÀNG HÓA TRONG N ,C TK 156.1
  TK 632 (CT…)
  TK 157

  30
  1.4.1 K toán giá v n hàng bán
  (2a) HH XK G2I I (2b) HH G2I BÁN Ã

  1.4.2 K toán doanh thu BÁN TIÊU TH5

  (1) XK GIAO HH TR3C TI4P

  TK 156.2
  (4) PB CHI PHÍ THU MUA HH

  Th c hi n cu i k k toán

  1.4 K TOÁN BÁN HÀNG HÓA TRONG N ,C 1.4 K TOÁN BÁN HÀNG HÓA TRONG N ,C

  1.4.2 K TOÁN DOANH THU 1.4.2 K TOÁN DOANH THU
  NGUYÊN T%C K TOÁN DOANH THU
  BÁN HÀNG TRONG N ,C: BÁN HÀNG TRONG N ,C:

  1. ” M B O NGUYÊN T%C PHÙ Hi doanh thu ngay

  2. DT ”

 9. 06-Jul-19

  1.4 K TOÁN BÁN HÀNG HÓA TRONG N ,C 1.4 K TOÁN BÁN HÀNG HÓA TRONG N ,C

  1.4.2 K TOÁN DOANH THU 1.4.2 K TOÁN DOANH THU
  VÍ D : THU SU#T 10% (“VT: 1000″)
  BÁN HÀNG TR GÓP (VAT KH#U TR5 và TR=C TI P)
  TK TI0N 1/6N:
  TK 511 TK 131

  34
  Bán tr góp 1.000 SP-A:
  GB TR7 NGAY (1a) (1b) ST TR7 NGAY
  CH(A VAT Th i gian tr góp 10 tháng, tr
  GT H:P ;NG u hàng tháng
  (2a) THU G9C +
  TK 3331
  LÃI
  Gía bán tr góp 8.000/sp ( ã bao
  ( nh k”) g&m VAT)
  VAT KH–X tr ngay 20% GT h p
  TK 515
  &ng b/ng TM
  TK 3387 GB tr ngay ch a có VAT
  (2b) Ghi nh n lãi tr góp
  ( nh k”)
  7.000/sp
  LÃI
  30/6/N: PB lãi tr góp k” 1
  33 01/7/N: KH-X chuy n kho n tr
  góp k” th 1 (NH ã báo có)

  1.4 K TOÁN BÁN HÀNG HÓA TRONG N ,C 2. K TOÁN HO T ” NG XU#T NH’P KH-U HH
  1.4.2 K TOÁN DOANH THU
  KT CÁC KHO N GI M TR5 CHO KHÁCH HÀNG

  TK 111, 112 TK 521- CK gi m tr KH 2.1 KHÁI NI>M, ?C I@M CAA HO8T BNG
  TK 511
  XUCT NHDP KHEU
  35

  CK GI7M TR< 9I V=I KH
  2.2 I0U KI>N GIAO HÀNG VÀ CÁC PH() NG
  K/C CK GI7M TR< CHO KH
  TH*C THANH TOÁN QU9C T4
  TK 131
  2.3 PH() NG PHÁP K4 TOÁN NGHI>P V5 XUCT
  TK 3331 NHDP KHEU HÀNG HÓA

  9

 10. 06-Jul-19

  2. K TOÁN HO T ” NG XU#T NH’P KH-U HH 2. K TOÁN HO T ” NG XU#T NH’P KH-U HH

  2.1. “.C “I M HO T ” NG KINH DOANH XU#T
  2.1.KHÁI NI&M V7 XU#T KH-U VÀ NH’P KH-U
  NH’P KH-U (XNK)
  DN có th ti n hành XNK tr c ti p ho c XNK y thác
  Nh p kh u: a hàng hoá vào kh i lãnh th VN
  t n c ngoài ho c t khu v c c bi t n/m trên Giá c HH g n v i 1 trong 13 i u ki n giao hàng
  Incoterms (International commercial terms).
  lãnh th VN c coi là khu v c h i quan riêng
  theo qui nh c a pháp lu t. Các DN VN th ng mua hàng NK theo K CIF và bán
  hàng XK theo i u ki n FOB:
  Xu t kh u: a hàng hoá ra kh i lãnh th VN + Theo K FOB (Free on board)
  ho c a vào khu v c c bi t n/m trên lãnh th + Theo K CIF (Cost, Insuarance and Freight)
  VN c coi là khu v c h i quan riêng theo qui Ph %ng th c thanh toán ti n hàng XNK a d$ng:
  nh c a pháp lu t. + Nh thu (Collection of payment)
  Khu v c c bi t: Khu ch xu t + Chuy n ti n (Remittance)
  + Tín d ng ch ng t (Documentary Credit)

  2. K TOÁN HO T ” NG XU#T NH’P KH-U HH 2. K TOÁN HO T ” NG XU#T NH’P KH-U HH

  2.2 “I7U KI&N GIAO HÀNG: 2.2 “I7U KI&N GIAO HÀNG:
  TI7N HÀNG, B O HI M VÀ C ,C PHÍ GIAO TRÊN TÀU (FOB – FREE ON BOARD)
  (CIF- COST INSURANCE AND FREIGHT)
  Bên bán: Ký h p &ng v n chuy n và thanh toán Bên bán: L y gi y phép xu t kh u và n p
  c c v n chuy n; L y gi y phép xu t kh u và l phí xu t kh u; Giao hàng lên tàu và cung
  n p thu , l phí xu t kh u; Giao hàng lên tàu và c p ch ng t v n t i; Thanh toán phí dG
  cung c p v n %n ng bi n, hóa %n; Thanh lên tàu.
  toán ti n b o hi m hàng hoá.
  Bên mua: Ký h p &ng chuyên chF hàng
  Bên mua: Nh n hàng, nh n ch ng t ; ch u m i
  r i ro khi hàng ã giao qua lan can tàu F c ng và thanh toán c c v n chuy n, L y v n
  b c. %n; Ch u các chi phí còn l$i sau khi nh n
  hàng .

  10

 11. 06-Jul-19

  2. K TOÁN HO T ” NG XU#T NH’P KH-U HH 2. K TOÁN HO T ” NG XU#T NH’P KH-U HH
  2.2 CÁC PH !NG TH0C TT QU;C T 2.2 CÁC PH !NG TH0C TT QU;C T
  Ph ng th c tín d ng ch ng t? (Documentary Credit) Ph ng th c nh: thu (Collecction of Payment)

  4 1
  NG I NH’P KH-U NG I XU#T KH-U NG I NH’P KH-U NG I XU#T KH-U

  1 9 3 8 5 4 5 6 8 2

  2 7
  NH M@ L/C 6 NH THÔNG BÁO L/C NH ” I LÝ NH /Y THÁC THU
  7 41 3 42

  2. K TOÁN HO T ” NG XU#T NH’P KH-U HH 2. K TOÁN HO T ” NG XU#T NH’P KH-U HH

  2.2 CÁC PH !NG TH0C TT QU;C T 2.3 PH ! NG PHÁP K TOÁN NGHI&P V XU#T
  NH’P KH-U HÀNG HÓA
  Ph ng th c chuy n ti n (Remittance)
  ÔN TDP VÀ CANG C9 KI4N TH*C V0 K4 TOÁN
  1
  NG I CHUY N TI7N NG I TH H @NG NGO8I T>

  2
  2.3.1 K4 TOÁN NHDP KHEU HÀNG HÓA
  4

  2.3.2 K4 TOÁN XUCT KHEU HÀNG HÓA
  NH CHUY N TI7N 3 NH TR TI7N
  43

  11

 12. 06-Jul-19

  2.3 K TOÁN XU#T NH’P KH-U HÀNG HÓA 2.3 K TOÁN XU#T NH’P KH-U HÀNG HÓA
  CÁC LO I TI7N C/A DN

  45
  46

  2.3 K TOÁN XU#T NH’P KH-U HÀNG HÓA 2.3 K TOÁN XU#T NH’P KH-U HÀNG HÓA

  K TOÁN CÁC GIAO D$CH NGO I T&
  CÁC KHÁI NI&M
  * n v ti n t k toán là %n v ti n t c s d ng
  chính th c ghi s k toán và l p BCTC
  PHH BI4N: %n v ti n t k toán là ;NG VI>T NAM
  (Ký hi u qu c gia “ ”; ký hi u qu c t VND
  Tr ng h p %n v k toán ch y u thu chi b/ng
  ngo$i t có th ch n 1 lo$i ngo$i t ghi s k
  toán n u áp ng yêu c!u c a Lu t K toán (xem
  thêm các quy nh c th )
  Các &ng ti n khác v i n v ti n t k toán là
  Ngo i t 47

  12

 13. 06-Jul-19

  2.3 K TOÁN XU#T NH’P KH-U HÀNG HÓA 2.3 K TOÁN XU#T NH’P KH-U HÀNG HÓA

  K TOÁN CÁC GIAO D$CH NGO I T& K TOÁN CÁC GIAO D$CH NGO I T&
  CÁC KHÁI NI&M
  ** Chênh l ch t giá h i oái là chênh l ch phát sinh t vi c
  CÁC KHÁI NI&M
  trao i th c t ho c quy i cùng m t s l ng ngo$i t *** Các kho n m c ti n t là ti n và t %ng
  sang %n v ti n t k toán theo t giá h i oái khác nhau.
  %ng ti n hi n có, các kho n ph i thu, n
  CL t giá h i oái ch y u phát sinh trong các tr ng h p: ph i tr b/ng m t l ng ti n c nh ho c
  => Th c t mua bán, trao i, thanh toán các nghi p v kinh có th xác nh c.
  t phát sinh b/ng ngo$i t trong k” (CLTG h i oái ã th c
  hi n);
  => ánh giá l$i các kho n m c ti n t có g c ngo$i t t$i th i
  i m l p BCTC (CLTG h i oái ch a th c hi n)
  49 50

  2.3 K TOÁN XU#T NH’P KH-U HÀNG HÓA 2.3 K TOÁN XU#T NH’P KH-U HÀNG HÓA

  K TOÁN CÁC GIAO D$CH NGO I T& K TOÁN CÁC GIAO D$CH NGO I T&

  CÁC KHÁI NI&M CÁC KHÁI NI&M
  Các kho n m c ti n t có g4c ngo i t (foreign currency in Các kho n m c ti n t có g4c ngo i t không g1m:
  cash) g1m:
  Ng i mua tr tr c b/ng ngo$i t ;
  Ti n, các kho n t %ng %ng ti n, TGCKH b/ng ngo$i t .
  Tr tr c cho ng i bán b/ng ngo$i t ;
  Các kho n N ph i thu, ph i tr có g c ngo$i t .
  Các kho n i vay, cho vay c quy n thu h&i ho c hoàn tr Doanh thu nh n tr c b/ng ngo$i t ;
  b/ng ngo$i t . Chi phí tr tr c b/ng ngo$i t
  Các kho n t c c, ký c c, ký quI c quy n nh n l$i
  b/ng ngo$i t . 51

  52

  Các kho n nh n ký c c, ký quI ph i hoàn tr b/ng ngo$i t

  13

 14. 06-Jul-19

  2.3 K TOÁN XU#T NH’P KH-U HÀNG HÓA 2.3 K TOÁN XU#T NH’P KH-U HÀNG HÓA

  K TOÁN CÁC GIAO D$CH NGO I T&
  K4 TOÁN CÁC GIAO D6CH NGO8I T>
  CÁC LO I TA GIÁ S6 D NG TRONG K TOÁN DN
  CÁC LO I TA GIÁ S6 D NG TRONG K TOÁN DN
  A – TA GIÁ GIAO D$CH TH=C T (TGGDTT) LÀ
  • TB giá giao d ch th+c t
  TA GIÁ DO do NHTM công b4, g1m có:

  54
  Là t giá giao d ch TH C T c a NHTM n i DN có

  53
  T GIÁ ghi trên H P NG MUA BÁN ngo i t
  giao d ch phát sinh áp d ng quy i “các
  kho n m c ti n t có g c ngo i t ” T GIÁ MUA do NHTM công b
  • TB giá ghi s( k toán: T GIÁ BÁN do NHTM công b
  Là t giá c xác nh c n c vào d li u k toán c a DN
  Ghi chú: TB giá MUA, tB giá BÁN do NHTM công b4
  vào th:i i m nghi p v kinh t phát sinh ho c t i th:i
  i m l p BCTC

  2.3 K TOÁN XU#T NH’P KH-U HÀNG HÓA 2.3 K TOÁN XU#T NH’P KH-U HÀNG HÓA

  VÍ D5 K4 TOÁN NGO8I T>
  K TOÁN CÁC GIAO D$CH NGO I T&

 15. CÁC LO I TA GIÁ S6 D NG TRONG K TOÁN DN

  $

  &%

  !”

  (‘

  B – TB giá ghi s( k toán:

  #
  3
  /

  4
  55

  +
  +
  +,

  .

  1

  5
  + TB giá ghi s( th+c t ích danh

  )*

  2
  0
  #

  #
  (

  7%

  8


  + TB giá ghi s( bình quân gia quy n di ng
  6

  9:

  +
  +
  9:

  +
  6

  ;,
  )

  )*

  2

  0
  #

  #

  #
  3

  4
  %

  !”

  =

  @

  A
  /

  B

  D

  7%
  7

  6

  C

  ?

  C

  (
  3
  /

  4

  9:

  9
  9
  +
  6

  ;,

  .

  1

  E

  2
  0
  #

  7%

  8


  5

  6

  9:

  F
  +
  9:
  *9
  +
  6

  ;,
  )
  (

  2

  0
  #

  #

  #
  14

 16. 06-Jul-19

  2.3 K TOÁN XU#T NH’P KH-U HÀNG HÓA 2.3 K TOÁN XU#T NH’P KH-U HÀNG HÓA

  VÍ D5 K4 TOÁN NGO8I T> K4 TOÁN VÍ D5 NGO8I T>

  J O

  J O
  VUT
  GH

  X

  ZY

  ]

  ZY

  U_

  ‰ ˆ
  JI

  MN

  S

  W
  N

  N

  N

  N

  N

  MN
  KL

  PL

  L

  —
  ƒ

  …†„

  •

  ™
  †

  Š‹

  Œ

  ’“‘
  ‘
  ‘
  ‘

  ”

  Œ

  –
  †
  ‚

  ‡

  
  QR

  [

  R

  ^Z

  Ž

  

  ˜
  ’
  deZ c

  r
  Sf
  g

  ji

  d po

  g
  `a

  N

  LN

  S

  h

  l
  m
  m
  mn

  q

  [S
  L
  R

  b]

  J

  k

  ‰ Ÿ
  ‰›

  •
  …

  ž

  ¡¢

  ¡

  ‘
  Š‹

  Σ
  ”

  Œ
  š‡

  
  œ

   ˜
  d

  ’
  Z w

  Zx
  Zg

  j{

  |
  u

  N

  MN

  y

  z

  S

  d }
  G
  }
  }
  m
  TL
  Js
  ]

  R

  ^

  ^

  Z

  s
  J
  v

  v
  k
  t

  t

  ‰ §
  ‡¦

  —
  ƒ

  ‰™

  •
  ¤

  ¥

  ’ ‘
  “
  ‘
  ‘
  ‘

  ”

  Œ
  ‡…

  Š‹

  Œ
  †
  ¥
  

  ‡
  š

  ˜
  Ž

  ’
  po
  d }
  G
  ~}
  m
  z
  `p
  n

  ©

  ‰ ˆ
  ™

  ª

   ­
  †

  ˜ …†

  †

  †

  ¡¢

  ‘
  ‡

  ‡

  ‡

  ®
  ˜

  ¨

  

  ‰
  ˜«

  ¬

  ’
  J O

  Z w

  Zx

  r
  H

  Y

  U_

  deZ g
  `N

  N

  MN

  `a

  N

  MN

  LN

  N

  q
  €

  L
  Z

  R

  ^

  ] Z

  ^
  J
  v

  ‰ Ÿ
  —
  •

  ™

  ‰›
  Š‹

  Σ
  ”

  ¯Œ

  –
  †

  …

  ž

  ¡¢

  °¡

  ‘
  š‡
  ˜

  œ

   ˜
  Z w

  Zx
  g

  Zg

  j{

  |
  [S

  u

  N

  MN

  y

  z

  S

  ’
  TL
  Js
  ]

  R

  ^

  ^

  Z

  s
  J
  v

  v
  k
  t

  •
  Š‹

  Σ
  ”

  Œ
  d po
  d }
  G

  m
  d }
  G
  }
  m
  m
  z
  `p
  n
  ~

  t

  2.3.1 K TOÁN NH’P KH-U HÀNG HÓA 2.3.1 K TOÁN NH’P KH-U HÀNG HÓA

  K TOÁN NH’P KH-U TR=C TI P K TOÁN NH’P KH-U TR=C TI P

  CÔNG VI&C DN NH’P KH-U PH I TH=C HI&N: CH0NG T5 S6 D NG
  * Ch ng t? hàng hóa:
  Ký k t h p &ng kinh t
  – Hóa %n th %ng m$i (Commercial Invoice) .
  Th c hi n nh’ng công vi c ban !u c a khâu thanh toán
  (Ví d : làm %n mF L/C, ký quI và mF L/C) – Phi u óng gói (Packing List) .
  – B ng kê chi ti t hàng hóa (Specification)
  Thuê ph %ng ti n v n chuy n, mua b o hi m (n u i u
  ki n giao hàng là FOB) – Gi y ch ng nh n s l ng (Certificate of quantity) .
  * Ch ng t? v n t i:
  Làm th t c h i quan: mF t khai nh p kh u
  – V n %n ng bi n (Bill of Lading) .
  Nh n hàng, ki m tra hàng NK
  – V n %n ng s t (Waybill, Railroadbill of Lading) .
  Khi u n$i v HH b t n th t, thi u h t, không phù h p v i
  – V n %n ng không (Air Waybill)
  h p &ng
  * Ch ng t? b o hi m:
  Thanh toán ti n hàng và thanh lý h p &ng
  – B o hi m %n (Insurance Policy) .
  – Gi y ch ng nh n b o hi m (Insurance Certificate) .

  15

 17. 06-Jul-19

  2.3.1 K TOÁN NH’P KH-U HÀNG HÓA 2.3.1 K TOÁN NH’P KH-U HÀNG HÓA

  S! “C K TOÁN NH’P KH-U HÀNG HÓA TR=C TI P VÍ D : K TOÁN NH’P KH-U HÀNG HÓA TR=C TI P
  TK 11- TK 244 TK 331 TK 1561
  6-Thanh toán • 28/4/N: DN-A ký h p &ng nh p kh u HH tr giá
  1- KQ (mF 5- Nh p hàng vào kho (giá tr
  LC)
  ti n hàng cho
  hàng mua v n c ng) 100.000 USD/CIF.HCM:

  61

  62
  NCCnn
  TK 333
  • 01/5/N: Chuy n kho n TGNH VND mua 100.000
  USD ký quI mF L/C t$i NH K, t giá ghi trên h p
  3a-Chi ti n n p thu 2a-Thu không hoàn l$i (giá tính
  thu : giá CIF, áp theo khung) &ng: 23.200 &ng/USD.
  TK 33312 • 15/5/N: DN-A hoàn t t kê khai thu nh p kh u và
  TK 133
  3b-Chi ti n n p thu
  2b- VAT hàng NK (pp kh u tr ) thu GTGT ph i n p t$i c ng: thu su t thu NK
  15%, thu su t GTGT hàng NK 10%, t giá mua –
  bán chuy n kho n do NH K niêm y t: 23.300 –
  TK 1562 23.500 &ng/USD.
  4-Chi phí thu mua (CP ki m nh, CP v n • 16/5/N: Hàng ã giao nh n t$i c ng.
  chuy n, CP l u kho… )

  2.3.1 K TOÁN NH’P KH-U HÀNG HÓA 2.3.1 K TOÁN NH’P KH-U HÀNG HÓA

  VÍ D : K TOÁN NH’P KH-U HÀNG HÓA TR=C TI P K TOÁN /Y THÁC NH’P KH-U HÀNG HÓA

  Các bên tham gia:
  • 18/5/N: DN-A ã chuy n kho n VN n p thu NK,
  Bên nh n )y thác: Ký h p 1ng v i bên )y thác, àm
  thu GTGT hàng NK.
  phán và ký h p 1ng ngo i th ng v i nhà cung c p
  63

  • 19/5/N: Chi phí v n chuy n hàng v kho tr ngay NN. Th+c hi n khâu nh p hàng, nh n hàng, n p thu ,
  b/ng ti n m t 3.300.000 (bao g&m thu GTGT thanh toán, và chuy n hàng cho bên )y thác.
  10%). HH ã c nh p kho . Ch ng t?:
  • 20/5/N: NH K thông báo ã chuy n ti n t tài kho n – G” ký k t h p 1ng: H” nh n )y thác, H” ngo 64i
  ký quI c a DN A thanh toán cho nhà cung c p th ng
  n c ngoài. T giá mua – bán chuy n kho n do NH – G” nh n hàng: Ch ng t? h i quan (m t: khai, n p
  K niêm y t: 23.600 – 23.800 &ng/USD. thu )
  • DN tính thu GTGT theo PP kh u tr , KKTX. Nh n b ch ng t? c)a hàng hóa
  – G” giao hàng cho bên )y thác: L p 2 hóa n: Hóa
  n hoa h1ng và Hóa n giá tr lô hàng (giá tr ti n
  hàng, các kho n thu : thu NK, TT”B, GTGT…)

  16

 18. 06-Jul-19

  2.3.1 K TOÁN NH’P KH-U HÀNG HÓA 2.3.1 K TOÁN NH’P KH-U HÀNG HÓA

  K TOÁN /Y THÁC NH’P KH-U HÀNG HÓA K TOÁN /Y THÁC NH’P KH-U HÀNG HÓA
  T I BÊN GIAO /Y THÁC NH’P KH-U
  Các bên tham gia: TK 11- TK 331 B TK 152, 1561
  Bên )y thác: Ký h p 1ng )y thác, chuy n ti n cho bên
  nh n )y thác nh p hàng, nh n hàng và nh n ch ng t? (Hóa (2a) Nh n hàng – GT hàng NK (theo H ti n hàng)
  (1) Tr tr c ti n
  n hoa h1ng, hóa n ti n hàng, b ch ng t? h i quan
  (t$m ng ti n) (2a’) Thu Ko c hoàn l$i (theo H ti n hàng)
  photo, b ch ng t? hàng hóa photo, ch ng t? khác liên
  quan n các kho n bên NUTNK chi h ) 65
  TK 133
  66
  (2a’’) Thu GTGT hàng NK (theo H ti n hàng)

  TK 152, 1562

  (3) Thanh toán (2b) Hoa h&ng UT và CP khác bên nh n UT chi h …
  ph!n còn l$i

  2.3.1 K TOÁN NH’P KH-U HÀNG HÓA 2.3.1 K TOÁN NH’P KH-U HÀNG HÓA

  VÍ D K TOÁN /Y THÁC NH’P KH-U HÀNG HÓA VÍ D K TOÁN /Y THÁC NH’P KH-U HÀNG HÓA
  1. Ngày 02/10/N: DN B ký h p &ng y thác cho DN A 6. Ngày 10/10/N:
  nh p kh u lô hàng hóa M t nhà cung c p NN F MI. + DN A nh n hàng t$i c ng và bàn giao lô hàng cho DN
  2. Ngày 05/10/N: DN A ã ký k t h p &ng ngo$i B. DN B v n chuy n hàng v và ã nh p kho. Chi phí
  th %ng v i nhà cung c p NN. v n chuy n hàng hóa M v kho là 5.500 ( ã bao g&m
  3. Ngày 06/10/N: DN B chuy n kho n 8.000 USD ng 10% VAT) do DN B thanh toán b/ng ti n m t.
  tr c ti n hàng cho DN A (NH ã g i gi y báo cho 2 + DN A g i b ch ng t kê khai và n p thu cho DN B.
  DN). T giá giao d ch do NH K niêm y t: 23,6-23,8. + DN A xu t hóa %n GTGT v hoa h&ng d ch v y
  4. Ngày 06/10/N: DN A chuy n kho n 8.000 USD cho thác nh p kh u v i t l 15% (tính trên giá bán lô
  NH K ký quI mF L/C. hàng) g i cho DN B.
  5. Ngày 09/10/N: DN A l p t khai và chuy n kho n 7. Ngày 15/10/N: NH K ã trích ngo$i t t TK ký quI
  n p thu v i m c thu su t: thu nh p kh u 12%, thu c a DN A thanh toán cho nhà cung c p NN.
  tiêu th c bi t 20%, VAT 10%. Bi t: Giá CIF-HCM:
  8.000 USD. 67 Yêu c2u: nh kho n các NVKTPS t i DN A và DN B. 68

  17

 19. 06-Jul-19

  2.3.1 K TOÁN NH’P KH-U HÀNG HÓA 2.3.2 K TOÁN XU#T KH-U HÀNG HÓA
  K TOÁN /Y THÁC NH’P KH-U HÀNG HÓA
  T I BÊN NH’N /Y THÁC NH’P KH-U XU#T KH-U HÀNG HÓA TR=C TI P
  TK 331 – NCCnn TK 131A TK 11-
  (3a) Nh n hàng chuy n th+ng cho
  TK 244 (8) TT CÔNG VI&C DN XU#T KH-U PH I TH=C HI&N:
  (8) TT (2) Chi ti n ký cho
  cho
  NCCnn
  khách hàng (1) Nh n ti n
  ng tr c
  quI (mo LC) NCCnn
  Ký h p &ng xu t kh u
  (TK 244)
  (TK 244) TK 333
  Yêu c!u bên nh p kh u mF L/C và thông báo L/C
  Chi (3a) Các khon thu ph i n p

  n p
  (TH hàng chuy n th ng cho
  bên A)
  Xin gi y phép xu t kh u lô hàng.
  thu
  TK 156
  Xu t hóa %n
  Thuê ph %ng ti n v n t i
  (3b) Các kho n thu ph i n p

  69
  (TH hàng nh n v kho) (7) Nh n ti n
  còn l$i
  giá tr hàng
  hóa (n u ã
  Xin gi y ch ng nh n xu t x , gi y ch ng nh n ki m
  (3b) Nh n hàng (TH hàng
  nh p v kho) (4) Xu t hàng n p thu ) d ch
  giao cho bên A)
  TK 511 Xu t hóa %n MF t khai h i quan và hoàn thành h& s% h i quan
  (5) Hoa h&ng UT hoa h&ng
  Mua b o hi m (n u có), giao hàng và nh n ti n
  TK 3331
  (6) Các kho n chi h khác

  2.3.2 K TOÁN XU#T KH-U HÀNG HÓA 2.3.2 K TOÁN XU#T KH-U HÀNG HÓA

  XU#T KH-U HÀNG HÓA TR=C TI P S! “C K TOÁN XU#T KH-U HÀNG HÓA TR=C TI P
  K TOÁN GIÁ V;N HÀNG XU#T KH-U
  CH*NG T< S2 D5NG
  TK 1561 TK 157 TK 632
  Hoá %n th %ng m$i HH xu t kh u ch
  Phi u óng gói hàng hoá Giá th c t c a HH xu t kh u làm th t c ã
  ch làm th t c lên tàu hoàn t t th t c
  Gi y ch ng nh n ph m ch t hàng hóa
  Gi y ch ng nh n xu t x hàng hóa
  Gi y ki m d ch th c v t (n u có)
  Gi y ch ng nh n tr ng l ng hàng hóa Giá th c t c a HH XK không ch làm th t c
  Gi y ch ng nh n b o hi m
  H i phi u th %ng m$i (n u có)

  18

 20. 06-Jul-19

  2.3.2 K TOÁN XU#T KH-U HÀNG HÓA 2.3.2 K TOÁN XU#T KH-U HÀNG HÓA
  S! “C K TOÁN XU#T KH-U HÀNG HÓA TR=C TI P VÍ D5 KT XUCT KHEU HÀNG HÓA TR3C TI4P
  K TOÁN DOANH THU HÀNG XU#T KH-U Ngày 12/6/N: Doanh nghi p A xu t kho hàng hóa có
  giá xu t kho là 70.000.000 &ng, giá xu t kh u là
  TK 511 TK 131, 112 TK 521
  10.000 USD/FOB.HCM, thu xu t kh u 12%, thu
  GTGT 10%. Chi phí v n chuy n hàng hóa ra c ng
  DT HH XK
  thanh toán b/ng ti n m t 2.750.000 &ng ( ã bao
  CK GI7M TR<
  DOANH THU g&m 10% thu GTGT).
  TK 3333 Ngày 15/6/N: Lô hàng trên ã làm th t c xong, hàng
  ã giao lên tàu, thuy n tr Fng ã ký vào v n %n,
  THU4 XK tàu ã r i c ng. T giá mua – bán chuy n kho n do
  NH K niêm y t: 23.600 – 23.800 &ng/USD

  2.3.2 K TOÁN XU#T KH-U HÀNG HÓA 2.3.2 K TOÁN XU#T KH-U HÀNG HÓA
  VÍ D KT XU#T KH-U HÀNG HÓA TR=C TI P
  XU#T KH-U /Y THÁC
  Ngày 12/7/N: Nh n c gi y báo Có c a ngân hàng
  K do nhà nh p kh u thanh toán. T giá mua – bán
  Bên nh n )y thác XK (B):
  chuy n kho n do NH K niêm y t: 23.300 – 23.500
  – Ký h p &ng nh n y thác xu t kh u
  &ng/USD. – Ký h p &ng xu t kh u
  DN chuy n kho n thanh toán phí ngân hàng 430.000

  76
  – Làm th t c lên tàu, khai h i quan, n p thu (l u gi’ ch ng t ), Xu t
  &ng, thu GTGT: 43.000 &ng (NH K ã báo N ). hóa %n th %ng m$i cho khách hàng n c ngoài.
  – Xu t hóa %n hoa h&ng cho bên y thác.
  Yêu c2u: ” nh kho n các nghi p v kinh t phát – Giao b ch ng t photo sao y b n chính (Hóa %n th %ng m$i, t
  sinh. khai hàng hóa xu t kh u, t khai thu , biên lai n p thu )
  Bi t SD”K TK 112(2): 0. Bên giao )y thác XK (A):
  – Xu t hàng giao cho bên nh n y thác (xu t PXKKVCNB)
  – Khi xác nh hàng ã xu t kh u: Xu t H GTGT (thu su t 0%) giao
  cho bên nh n y thác (B)

  19

Download tài liệu Bài giảng Kế toán tài chính 2 – Chương 1: Kế toán hoạt động mua bán hàng hóa (2019) File Word, PDF về máy