[Download] Tải Bài giảng Kế toán tài chính 2: Bài 3 – ThS. Đặng Thị Thúy Hằng – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Kế toán tài chính 2: Bài 3 – ThS. Đặng Thị Thúy Hằng

Bài giảng Kế toán tài chính 2: Bài 3 – ThS. Đặng Thị Thúy Hằng
Nội dung Text: Bài giảng Kế toán tài chính 2: Bài 3 – ThS. Đặng Thị Thúy Hằng

Download


“Bài giảng Kế toán tài chính 2 – Bài 3: Kế toán xác định lợi nhuận và phân phối lợi nhuận” giúp các bạn tính toán lợi nhuận trong doanh nghiệp; kế toán xác định lợi nhuận trong doanh nghiệp vào cuối kỳ kế toán; phương thức và trình tự phân phối lợi nhuận; quyết toán lợi nhuận, kế toán phân phối lợi nhuận trong các doanh nghiệp.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Kế toán tài chính 2: Bài 3 – ThS. Đặng Thị Thúy Hằng – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Kế toán tài chính 2: Bài 3 – ThS. Đặng Thị Thúy Hằng File Word, PDF về máy

Bài giảng Kế toán tài chính 2: Bài 3 – ThS. Đặng Thị Thúy Hằng

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán tài chính 2: Bài 3 – ThS. Đặng Thị Thúy Hằng

 1. BÀI 3
  KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH LỢI NHUẬN VÀ
  PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

  ThS. Đặng Thị Thúy Hằng
  Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

  v1.0014019226 1

 2. TÌNH HUỐNG KHỞI ĐỘNG

  Lợi nhuận và phân phối lợi nhuận tại Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh – REE.
  Theo Báo cáo thường niên năm 2012, kết quả kinh doanh của Công ty REE như sau:

  Năm 2012 Năm 2011
  Chỉ tiêu
  (triệu VNĐ) (triệu VNĐ)
  Doanh thu 2.395.619 1.810.439
  Lợi nhuận sau thuế 656.820 513.635
  Tổng tài sản 6.574.440 5.297.324
  Vốn chủ sở hữu 4.215.710 3.866.430
  Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu – EPS (VNĐ) 2.704 2.464
  Tỷ lệ chi trả cổ tức (%) 16% 16%
  Giá trị sổ sách trên 1 cổ phiếu (VNĐ) 17.232 16.134

  v1.0014019226 2

 3. TÌNH HUỐNG KHỞI ĐỘNG

  1. Lợi nhuận sau thuế của Công ty được tính như thế nào?
  2. Chỉ tiêu lãi trên một cổ phiếu (EPS) của Công ty có nội dung kinh tế gì?
  3. Công ty chi trả cổ tức từ đâu?

  v1.0014019226 3

 4. MỤC TIÊU

  • Tính toán lợi nhuận trong doanh nghiệp;
  • Kế toán xác định lợi nhuận trong doanh nghiệp vào cuối kỳ kế toán;
  • Phương thức và trình tự phân phối lợi nhuận;
  • Quyết toán lợi nhuận, kế toán phân phối lợi nhuận trong các doanh nghiệp.

  v1.0014019226 4

 5. NỘI DUNG

  Kế toán xác định lợi nhuận

  Kế toán phân phối lợi nhuận

  v1.0014019226 5

 6. 1. KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH LỢI NHUẬN

  1.1. Khái niệm lợi nhuận

  1.2. Tính toán lợi nhuận

  1.3. Tài khoản kế toán sử dụng

  1.4. Phương pháp hạch toán

  v1.0014019226 6

 7. 1.1. KHÁI NIỆM LỢI NHUẬN

  Lợi nhuận là kết quả cuối cùng của các hoạt động của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian nhất
  định (tháng, quý, năm) được thể hiện bằng số tiền lãi hoặc lỗ. Đây là chỉ tiêu dùng để đánh giá hiệu
  quả kinh doanh của doanh nghiệp.

  v1.0014019226 7

 8. 1.2. TÍNH TOÁN LỢI NHUẬN

  • Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh là số chênh lệch giữa lợi nhuận gộp về bán hàng, cung
  cấp dịch vụ và doanh thu hoạt động tài chính với chi phí tài chính, chi phí bán hàng, chi phí
  quản lý doanh nghiệp.

  v1.0014019226 8

 9. 1.2. TÍNH TOÁN LỢI NHUẬN (tiếp theo)

  • Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh

  v1.0014019226 9

 10. 1.2. TÍNH TOÁN LỢI NHUẬN (tiếp theo)
  • Lợi nhuận từ hoạt động khác
  Lợi nhuận khác là số chênh lệch giữa thu nhập khác và chi phí khác.

  v1.0014019226 10

 11. 1.3. TÀI KHOẢN SỬ DỤNG

  TK 511 – Doanh thu bán hàng

  Phát sinh giảm Phát sinh tăng

  – Các khoản ghi giảm doanh thu bán hàng;
  – Kết chuyển doanh thu thuần vào TK xác Doanh thu bán hàng tăng trong kỳ;
  định kết quả;

  Tổng phát sinh giảm Tổng phát sinh tăng

  v1.0014019226 11

 12. 1.3. TÀI KHOẢN SỬ DỤNG (tiếp theo)

  TK 512 – Doanh thu tiêu thụ nội bộ

  Phát sinh giảm Phát sinh tăng

  – Các khoản ghi giảm doanh thu bán
  hàng nội bộ;
  Doanh thu bán hàng nội bộ tăng trong kỳ.
  – Kết chuyển doanh thu nội bộ thuần vào
  TK xác định kết quả.

  Tổng phát sinh giảm Tổng phát sinh tăng

  v1.0014019226 12

 13. 1.3. TÀI KHOẢN SỬ DỤNG (tiếp theo)

  TK 521 – Chiết khấu thương mại

  Phát sinh tăng Phát sinh giảm

  Kết chuyển chiết khấu thương mại vào TK
  Chiết khấu thương mại phát sinh trong kỳ.
  doanh thu.

  Tổng phát sinh tăng Tổng phát sinh giảm

  v1.0014019226 13

 14. 1.3. TÀI KHOẢN SỬ DỤNG (tiếp theo)

  TK 531 – Doanh thu hàng bán bị trả lại

  Phát sinh tăng Phát sinh giảm

  Kết chuyển doanh thu của hàng bán bị trả
  Doanh thu của hàng bán bị trả lại trong kỳ.
  lại vào TK doanh thu.

  Tổng phát sinh tăng Tổng phát sinh giảm

  v1.0014019226 14

 15. 1.3. TÀI KHOẢN SỬ DỤNG (tiếp theo)

  TK 532 – Giảm giá hàng bán

  Phát sinh tăng Phát sinh giảm

  Kết chuyển giảm giá hàng bán vào TK
  Giảm giá hàng bán phát sinh trong kỳ.
  doanh thu.

  Tổng phát sinh tăng Tổng phát sinh giảm

  v1.0014019226 15

 16. 1.3. TÀI KHOẢN SỬ DỤNG (tiếp theo)

  TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính

  Phát sinh giảm Phát sinh tăng

  – Các khoản ghi giảm doanh thu tài
  chính; Doanh thu từ hoạt động tài chính phát sinh
  – Kết chuyển doanh thu thuần vào TK xác trong kỳ.
  định kết quả.

  Tổng phát sinh giảm Tổng phát sinh tăng

  v1.0014019226 16

 17. 1.3. TÀI KHOẢN SỬ DỤNG (tiếp theo)

  TK 711–Thu nhập khác

  Phát sinh giảm Phát sinh tăng

  – Các khoản ghi giảm thu nhập khác;
  – Kết chuyển thu nhập khác vào TK xác Thu nhập khác phát sinh trong kỳ.
  định kết quả.

  Tổng phát sinh giảm Tổng phát sinh tăng

  v1.0014019226 17

 18. 1.3. TÀI KHOẢN SỬ DỤNG (tiếp theo)

  TK 635 – Chi phí hoạt động tài chính

  Phát sinh tăng Phát sinh giảm

  – Các khoản ghi giảm chi phí tài chính;
  Chi phí hoạt động tài chính tăng trong kỳ. – Kết chuyển chi phí hoạt động tài chính
  vào TK xác định kết quả.

  Tổng phát sinh tăng Tổng phát sinh giảm

  v1.0014019226 18

 19. 1.3. TÀI KHOẢN SỬ DỤNG (tiếp theo)

  TK 641 – Chi phí bán hàng

  Phát sinh tăng Phát sinh giảm

  – Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng;
  Chi phí bán hàng tăng trong kỳ. – Kết chuyển chi phí bán hàng vào TK
  xác định kết quả.

  Tổng phát sinh tăng Tổng phát sinh giảm

  v1.0014019226 19

 20. 1.3. TÀI KHOẢN SỬ DỤNG (tiếp theo)

  TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp

  Phát sinh tăng Phát sinh giảm

  – Các khoản ghi giảm chi phí quản lý
  doanh nghiệp;
  Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng trong kỳ.
  – Kết chuyển chi phí quản lý doanh
  nghiệp vào TK xác định kết quả.

  Tổng phát sinh tăng Tổng phát sinh giảm

  v1.0014019226 20

Download tài liệu Bài giảng Kế toán tài chính 2: Bài 3 – ThS. Đặng Thị Thúy Hằng File Word, PDF về máy