[Download] Tải Bài giảng Kế toán tài chính 2: Bài 2 – ThS. Đặng Thị Thúy Hằng – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Kế toán tài chính 2: Bài 2 – ThS. Đặng Thị Thúy Hằng

Bài giảng Kế toán tài chính 2: Bài 2 – ThS. Đặng Thị Thúy Hằng
Nội dung Text: Bài giảng Kế toán tài chính 2: Bài 2 – ThS. Đặng Thị Thúy Hằng

Download


“Bài giảng Kế toán tài chính 2 – Bài 2: Kế toán các khoản đầu tư và dự phòng” cung cấp các kiến thức bao gồm kế toán các khoản đầu tư; kế toán các khoản dự phòng. Để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu, mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Kế toán tài chính 2: Bài 2 – ThS. Đặng Thị Thúy Hằng – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Kế toán tài chính 2: Bài 2 – ThS. Đặng Thị Thúy Hằng File Word, PDF về máy

Bài giảng Kế toán tài chính 2: Bài 2 – ThS. Đặng Thị Thúy Hằng

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán tài chính 2: Bài 2 – ThS. Đặng Thị Thúy Hằng

 1. BÀI 2
  KẾ TOÁN CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ
  VÀ DỰ PHÒNG

  ThS. Đặng Thị Thúy Hằng
  Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

  v1.0014109226 1

 2. TÌNH HUỐNG KHỞI ĐỘNG
  Hoạt động đầu tư tài chính của Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh – REE.
  Theo Báo cáo thường niên năm 2012 của REE thì công ty có các hoạt động đầu tư vào các
  công ty sau:

  Tỷ lệ sở hữu %
  TT Tên công ty
  (tính đến 31/12/2012)
  1 Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà 23,97
  2 Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ 35,48
  3 Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình 29,45
  4 Công ty cổ phần B.O.O Nước Thủ Đức 42,07
  5 Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh nước sạch Sài Gòn 30,00
  6 Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn 27,96
  7 Công ty đầu tư hạ tầng và bất động sản Việt Nam 46,37

  v1.0014109226 2

 3. TÌNH HUỐNG KHỞI ĐỘNG

  1. Các công ty trên có mối liên hệ như thế nào với Công ty REE? Căn
  cứ vào đâu để bạn xem xét mối quan hệ này?
  2. Tỷ lệ sở hữu trong Bảng trên có ý nghĩa kinh tế như thế nào?
  3. Công ty REE phải lập Báo cáo tài chính hợp nhất hay không? Tình
  hình kinh doanh của các công ty được REE đầu tư ở trên có được
  trình bày trên Báo cáo tài chính của Công ty REE?

  v1.0014109226 3

 4. MỤC TIÊU
  Giúp cho người học hiểu và vận dụng thực hành được kế toán các nghiệp vụ liên
  quan đến:
  • Bất động sản đầu tư;
  • Các nghiệp vụ đầu tư chứng khoán;
  • Hoạt động đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, công ty liên doanh đồng
  kiểm soát;
  • Dự phòng giảm giá trị tài sản trong các doanh nghiệp.

  v1.0014109226 4

 5. NỘI DUNG

  Kế toán các khoản đầu tư

  Kế toán các khoản dự phòng

  v1.0014109226 5

 6. 1. KẾ TOÁN CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ

  1.1. Khái niệm khoản đầu tư

  1.2. Phân loại khoản đầu tư

  1.3. Kế toán đầu tư chứng khoán

  1.4. Kế toán các khoản góp vốn

  1.5. Kế toán bất động sản đầu tư

  v1.0014109226 6

 7. 1.1. KHÁI NIỆM KHOẢN ĐẦU TƯ

  Đầu tư: là hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng vốn
  nhằm mục đích kiếm lời hoặc thu được lợi ích kinh tế từ
  đơn vị được đầu tư hoặc người nhận quyền sử dụng vốn.

  v1.0014109226 7

 8. 1.2. PHÂN LOẠI CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ
  • Phân loại:
   Theo thời gian đầu tư:
   Đầu tư ngắn hạn;
   Đầu tư dài hạn.
   Theo thời gian đầu tư:
   Đầu tư vào chứng khoán;
   Góp vốn vào công ty khác;
   Đầu tư vào bất động sản;
   Đầu tư khác: cho vay vốn.

  v1.0014109226 8

 9. 1.3. KẾ TOÁN ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN
  1.3.1. Khái niệm
  1.3.2. Nguyên tắc hạch toán
  1.3.3. Tài khoản sử dụng
  1.3.4. Phương pháp hạch toán

  v1.0014109226 9

 10. 1.3.1. KHÁI NIỆM

  Đầu tư chứng khoán là hình thức mua cổ phiếu, trái phiếu do các tổ chức khác phát hành, có thể
  là ngắn hạn hoặc dài hạn.

  v1.0014109226 10

 11. 1.3.2. NGUYÊN TẮC HẠCH TOÁN

  • Chứng khoán được ghi sổ theo giá phí thực tế tại thời
  điểm mua.
  • Theo dõi chi tiết theo từng loại chứng khoán, thời hạn đầu
  tư, vừa ghi theo mệnh giá vừa ghi theo giá trị đầu tư.
  • Các khoản lãi, lỗ, cổ tức nhận được từ đầu tư chứng
  khoán được phản ánh vào doanh thu hoặc chi phí hoạt
  động tài chính.
  • Khoản lãi dồn tích trước khi doanh nghiệp mua chứng
  khoán được ghi giảm giá trị khoản đầu tư.
  • Cuối niên độ kế toán, lập dự phòng cho các loại chứng
  khoán giảm giá trị so với giá thị trường.

  v1.0014109226 11

 12. 1.3.3. TÀI KHOẢN SỬ DỤNG
  TK 121 – Đầu tư chứng khoán ngắn hạn

  SD ĐK: xxx

  • Mua chứng Chuyển nhượng
  khoán chứng khoán
  • Chứng khoán
  dài hạn
  chuyển thành
  ngắn hạn

  SD CK: xxx

  TK 1211: Cổ phiếu
  TK 1212: Trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu

  v1.0014109226 12

 13. 1.3.3. TÀI KHOẢN SỬ DỤNG
  TK 228 – Đầu tư dài hạn khác
  SD ĐK: xxx

  Tăng các Giảm các
  khoản đầu tư khoản đầu
  dài hạn khác tư dài hạn

  SD CK: xxx

  TK 2281: Cổ phiếu
  TK 2282: Trái phiếu
  TK 2288: Đầu tư dài hạn khác

  v1.0014109226 13

 14. 1.3.4. PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN
  • Khi đầu tư chứng khoán:
  Nợ TK 121, 228: giá thực tế
  Có TK 111, 112, 331, 311, 341…
  • Khi nhận lãi định kỳ:
  Nợ TK 111, 112, 1388, 121, 228
  Có TK 515
  • Khi nhượng bán chứng khoán:
  Nợ TK 111, 112, 131: giá bán
  Nợ TK 635: nếu lỗ
  Có TK 121, 228: giá ghi sổ
  Có TK 515: nếu lãi
  • Khi thanh toán chứng khoán đáo hạn:
  Nợ TK 111, 112: gốc + lãi
  Có TK 515: lãi
  Có TK 121, 228: gốc

  v1.0014109226 14

 15. 1.4. KẾ TOÁN CÁC KHOẢN GÓP VỐN
  1.4.1. Các hình thức góp vốn
  1.4.2. Nguyên tắc hạch toán
  1.4.3. Tài khoản sử dụng
  1.4.4. Hạch toán tại bên góp vốn
  1.4.5. Hạch toán tại bên nhận góp vốn

  v1.0014109226 15

 16. 1.4.1. CÁC HÌNH THỨC GÓP VỐN

  • Góp vốn liên doanh;
  • Góp vốn vào công ty con: >50%;
  • Góp vốn vào công ty liên kết: 20%  50%;
  • Góp vốn đầu tư dài hạn: ≤20%.

  v1.0014109226 16

 17. 1.4.2. NGUYÊN TẮC HẠCH TOÁN
  • Giá trị ghi sổ các khoản góp vốn là giá thực tế.
  • Phải theo dõi chi tiết từng khoản góp vốn theo hình thức đầu tư, số tiền, thời gian, đơn vị
  đầu tư.
  • Lãi, lỗ từ việc góp vốn được tính vào hoạt động tài chính.
  • Cuối niên độ kế toán, các khoản đầu tư góp vốn giảm giá trị sẽ được lập dự phòng.
  • Phản ánh chênh lệch giữa giá trị góp vốn được công nhận
  và giá trị ghi sổ:
   Nếu góp bằng vàng, bạc, đá quý, ngoại tệ: chênh lệch
  giá trị được tính vào chi phí hoặc doanh thu hoạt động
  tài chính.
   Nếu góp bằng hàng tồn kho, TSCĐ:
   Chệnh lệch giảm được hạch toán vào chi phí khác.
   Chênh lệch tăng được hạch toán vào thu nhập khác.

  v1.0014109226 17

 18. 1.4.3. TÀI KHOẢN SỬ DỤNG

  TK 221 − Đầu tư vào công ty con

  SD ĐK: xxx

  Tăng giá Giảm giá trị
  trị góp vốn góp vốn

  SD CK: xxx

  TK này chi tiết theo từng công ty con

  v1.0014109226 18

 19. 1.4.3. TÀI KHOẢN SỬ DỤNG

  TK 222 − Góp vốn liên doanh

  SD ĐK: xxx

  Tăng giá Giảm giá trị
  trị góp vốn góp vốn

  SD CK: xxx

  TK này chi tiết theo từng công ty liên doanh

  v1.0014109226 19

 20. 1.4.3. TÀI KHOẢN SỬ DỤNG

  TK 223 − Đầu tư vào công ty liên kết

  SD ĐK: xxx

  Tăng giá Giảm giá trị
  trị góp vốn góp vốn

  SD CK: xxx

  TK này chi tiết theo từng công ty liên kết

  v1.0014109226 20

Download tài liệu Bài giảng Kế toán tài chính 2: Bài 2 – ThS. Đặng Thị Thúy Hằng File Word, PDF về máy