[Download] Tải Bài giảng Kế toán tài chính 1: Bài 2 – ThS. Nguyễn Đức Dũng – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Kế toán tài chính 1: Bài 2 – ThS. Nguyễn Đức Dũng

Bài giảng Kế toán tài chính 1: Bài 2 – ThS. Nguyễn Đức Dũng
Nội dung Text: Bài giảng Kế toán tài chính 1: Bài 2 – ThS. Nguyễn Đức Dũng

Download


Mời các bạn cùng tham khảo “Bài giảng Kế toán tài chính 1 – Bài 2: Kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ” để nắm chi tiết khái niệm và đặc điểm nguyên vật liệu; phân loại và tính giá nguyên vật liệu; kế toán nguyên vật liệu theo phương pháp kê khai thường xuyên; kế toán công cụ dụng cụ.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Kế toán tài chính 1: Bài 2 – ThS. Nguyễn Đức Dũng – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Kế toán tài chính 1: Bài 2 – ThS. Nguyễn Đức Dũng File Word, PDF về máy

Bài giảng Kế toán tài chính 1: Bài 2 – ThS. Nguyễn Đức Dũng

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán tài chính 1: Bài 2 – ThS. Nguyễn Đức Dũng

 1. BÀI 2
  KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU
  VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ

  ThS. Nguyễn Đức Dũng
  Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

  v1.0012108210 1

 2. TÌNH HUỐNG KHỞI ĐỘNG: Sự thành công của công ty Caterpillar Inc

  • Công ty Caterpillar Inc trong những năm 80 của thế kỷ 20 công ty rơi vào khủng
  hoảng lợi nhuận giảm sút, tuy nhiên hiện nay công ty đã hồi phục và đạt được rất
  nhiều thành công.
  • Nguyên nhân của sự thành công ảnh hưởng rất lớn của việc doanh nghiệp từng
  bước tập trung tới việc quản lý tốt lượng hàng tồn kho đặc biệt là yếu tố nguyên vật
  liệu và công cụ dụng cụ của doanh nghiệp.

  Doanh nghiệp đã quản lý yếu tố nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ thế
  nào để thúc đẩy hoạt động kinh doanh?

  v1.0012108210 2

 3. MỤC TIÊU

  • Nắm được khái niệm, đặc điểm về nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ.
  • Cách thức phân loại và tính giá nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ.
  • Phương pháp hạch toán, trình tự hạch toán tổng hợp tăng và giảm về nguyên
  vật liệu và công cụ dụng cụ.
  • Hạch toán các trường hợp phân bổ công cụ dụng cụ.

  v1.0012108210 3

 4. NỘI DUNG

  Khái niệm và đặc điểm nguyên vật liệu

  Phân loại và tính giá nguyên vật liệu

  Kế toán nguyên vật liệu theo phương pháp kê khai thường xuyên

  Kế toán công cụ dụng cụ

  v1.0012108210 4

 5. 1. KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM NGUYÊN VẬT LIỆU

  • Khái niệm: Nguyên vật liệu là các đối tượng lao động,
  tham gia vào quá trình SXKD để tạo nên thực thể của sản
  phẩm hoặc trực tiếp thực hiện các dịch vụ.
  • Đặc điểm:
   Tham gia vào 1 chu kỳ SXKD;
   Hình thái vật chất bị biến đổi hoặc tiêu hao hoàn toàn;
   Giá trị vật liệu đã dùng được chuyển một lần vào chi
  phí kinh doanh trong kỳ sử dụng.

  v1.0012108210 5

 6. 2. PHÂN LOẠI VÀ TÍNH GIÁ NGUYÊN VẬT LIỆU

  2.1. Phân loại nguyên vật liệu

  2.2. Tính giá nguyên vật liệu

  v1.0012108210 6

 7. 2.1. PHÂN LOẠI NGUYÊN VẬT LIỆU

  • Nguyên liệu và vật liệu chính .
  • Vật liệu phụ
  • Nhiên liệu
  • Phụ tùng thay thế
  • Thiết bị và vật liệu XDCB
  • Vật liệu khác

  v1.0012108210 7

 8. 2.2. TÍNH GIÁ NGUYÊN VẬT LIỆU

  Xác định giá trị ghi sổ của nguyên vật liệu:
  • Tính giá thực tế nhập kho
  • Tính giá xuất kho

  v1.0012108210 8

 9. 2.2.1. TÍNH GIÁ THỰC TẾ NHẬP KHO

  • Tính giá nhập NVL: phải tuân thủ theo nguyên tắc của chuẩn mực 02 Hàng tồn kho.
  Giá thực tế Chiết khấu
  Giá hóa Chi phí Thuế không
  NVL mua = + + – thương mại, giảm giá
  đơn thu mua được khấu trừ
  ngoài hàng mua

  • Giá thực tế của nguyên liệu nhận góp vốn liên doanh.
  • Giá thực tế của vật liệu tự chế.
  • Giá thực tế của vật liệu được cấp.
  • Giá thực tế của vật liệu biếu tặng, viện trợ.
  • Giá thực tế của phế liệu thu hồi.

  v1.0012108210 9

 10. 2.2.2. TÍNH GIÁ XUẤT NGUYÊN VẬT LIỆU

  • Tính giá xuất kho:
   Nhập trước – Xuất trước
   Nhập sau – Xuất trước
   Giá thực tế đích danh
   Giá đơn vị bình quân
   Giá hạch toán
  • Áp dụng phương pháp tính giá xuất: nhất quán.

  v1.0012108210 10

 11. PHƯƠNG PHÁP NHẬP TRƯỚC – XUẤT TRƯỚC (FIFO)

  Theo phương pháp này, giả định rằng lô nguyên vật liệu nào nhập kho trước sẽ được xuất kho
  trước, xuất hết lần nhập trước mới xuất đến lần nhập sau.

  v1.0012108210 11

 12. PHƯƠNG PHÁP NHẬP SAU – XUẤT TRƯỚC (LIFO)

  Theo phương pháp này, nguyên vật liệu được tính giá xuất kho theo cơ sở giả định nguyên vật
  liệu nào nhập kho sau sẽ được xuất dùng trước.

  v1.0012108210 12

 13. PHƯƠNG PHÁP GIÁ THỰC TẾ ĐÍCH DANH

  ĐÍCH
  DANH

  • Vật liệu, dụng cụ sẽ được quản lý riêng cả về hiện vật và giá trị
  • Xuất vật liệu, dụng cụ thuộc lô nào sẽ tính giá đích danh của lô đó.

  v1.0012108210 13

 14. PHƯƠNG PHÁP GIÁ BÌNH QUÂN

  Giá thực tế hàng Số lượng Giá đơn vị
  = 
  Xuất kho hàng xuất kho bình quân

  Giá đơn vị bình quân Giá trị thực tế hàng tồn đầu kỳ và nhập trong kỳ
  =
  cả kỳ dự trữ Số lượng hàng thực tế tồn đầu kỳ và nhập trong kỳ

  Giá trị thực tế hàng tồn cuối kỳ trước (đầu kỳ này)
  Giá đơn vị bình
  =
  quân cuối kỳ trước
  Số lượng hàng thực tế tồn cuối kỳ trước (đầu kỳ này)

  Giá trị thực tế hàng tồn kho sau mỗi lần nhập
  Giá đơn vị bình quân
  =
  sau mỗi lần nhập
  Số lượng hàng thực tế tồn kho sau mỗi lần nhập

  v1.0012108210 14

 15. PHƯƠNG PHÁP GIÁ HẠCH TOÁN

  Giá thực tế hàng tồn đầu kỳ và nhập trong kỳ
  Hệ số giá =
  Giá hạch toán hàng tồn đầu kỳ và nhập trong kỳ

  Giá thực tế của hàng xuất Giá hạch toán của hàng xuất
  dùng trong kỳ (hoặc tồn = dùng trong kỳ (hoặc tồn  Hệ số giá
  cuối kỳ) cuối kỳ )

  v1.0012108210 15

 16. VÍ DỤ
  I. Tồn kho đầu kỳ: 1.000 kg đơn giá 11.000 đồng/kg
  II. Tăng, giảm trong kỳ:
   Ngày 5: nhập kho 3.000kg, đơn giá 12.000 đồng/kg
   Ngày 6: nhập kho 1.000kg, đơn giá 11.500 đồng/kg
   Ngày 9: xuất 3.500kg
   Ngày 11: xuất 500kg
   Ngày 15: nhập 3.000kg, đơn giá 12.500 đồng
   Ngày 17: Xuất 1.000kg
  III. Tồn cuối kỳ: 3.000kg
  Câu hỏi: Tính giá thực tế xuất kho và giá thực tế hàng tồn cuối kỳ theo phương pháp nhập trước
  – xuất trước.
  Phương pháp Nhập trước – Xuất trước (FIFO):
  • Giá thực tế xuất ngày 9: 1.000  11.000 + 2.500  12.000 = 41.000.000 đồng.
  • Giá thực tế xuất ngày 11: 500  12.000 = 6.000.000 đồng.
  • Giá thực tế xuất kho ngày 17: 1.000  11.500 = 11.500.000 đồng.
  • Giá thực tế hàng tồn cuối kỳ: 3.000  12.500 = 37.500.000 đồng.
  v1.0012108210 16
 17. 3. KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU THEO PHƯƠNG PHÁP KKTX

  3.1. Tài khoản sử dụng

  3.2. Hạch toán tăng, giảm nguyên vật liệu

  v1.0012108210 17

 18. 3.1. TÀI KHOẢN SỬ DỤNG

  TK 152 NVL

  SDĐK: XXX Vật liệu tồn kho đầu kỳ

  NVL NVL

  SDCK: XXX Vật liệu tồn kho cuối kỳ

  v1.0012108210 18

 19. 3.2. HẠCH TOÁN TĂNG GIẢM NGUYÊN VẬT LIỆU

  3.2.1. Hạch toán tăng nguyên vật liệu
  3.2.2. Hạch toán giảm nguyên vật liệu

  v1.0012108210 19

 20. 3.2.1. HẠCH TOÁN TĂNG NGUYÊN VẬT LIỆU

  • Tăng do thu mua
   Hàng và hóa đơn đã về trong kỳ:
  Nợ TK 152: Giá TT vật liệu nhập kho
  Nợ TK 133: Thuế GTGT đầu vào
  Có TK 111, 112, 331, 341, 311: Giá thanh toán
   Phản ánh giảm giá, chiết khấu thương mại được hưởng:
  Nợ TK111, 112, 331
  Có TK133:

  Có TK152: % chiết khấu  Giá không thuế
   Phản ánh chiết khấu thanh toán:
  Nợ TK111, 112,331

  Có TK515: % chiết khấu  Giá có thuế

  v1.0012108210 20

Download tài liệu Bài giảng Kế toán tài chính 1: Bài 2 – ThS. Nguyễn Đức Dũng File Word, PDF về máy