[Download] Tải Bài giảng Kế toán tài chính 1: Bài 1 – ThS. Đoàn Thị Trúc Quỳnh – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Kế toán tài chính 1: Bài 1 – ThS. Đoàn Thị Trúc Quỳnh

Bài giảng Kế toán tài chính 1: Bài 1 – ThS. Đoàn Thị Trúc Quỳnh
Nội dung Text: Bài giảng Kế toán tài chính 1: Bài 1 – ThS. Đoàn Thị Trúc Quỳnh

Download


“Bài giảng Kế toán tài chính 1 – Bài 1: Kế toán tài sản cố định” thông tin đến người học các kiến thức bản chất tài sản cố định và nhiệm vụ kế toán; phân loại tài sản cố định; tính giá tài sản cố định; kế toán tình hình biến động tài sản cố định.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Kế toán tài chính 1: Bài 1 – ThS. Đoàn Thị Trúc Quỳnh – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Kế toán tài chính 1: Bài 1 – ThS. Đoàn Thị Trúc Quỳnh File Word, PDF về máy

Bài giảng Kế toán tài chính 1: Bài 1 – ThS. Đoàn Thị Trúc Quỳnh

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán tài chính 1: Bài 1 – ThS. Đoàn Thị Trúc Quỳnh

 1. GIỚI THIỆU HỌC PHẦN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 1

  • Mục tiêu: Trang bị kiến thức lý thuyết và thực hành các nghiệp vụ kế toán cơ bản trong doanh
  nghiệp sản xuất.
  • Nội dung nghiên cứu: Học phần này giới thiệu những nội dung kế toán các phần hành kế
  toán chủ yếu trong doanh nghiệp.
  Bài 1: Kế toán tài sản cố định.
  Bài 2: Kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ.
  Bài 3: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.
  Bài 4: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.
  Bài 5: Kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh.

  v1.0012108210 1

 2. BÀI 1
  KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

  ThS. Đoàn Thị Trúc Quỳnh
  Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

  v1.0012108210 2

 3. TÌNH HUỐNG KHỞI ĐỘNG: Thanh lý tài sản cố định

  Ngày 9/9/2012, Công ty CP vận tải Hoàng Long tiến hành nhượng bán 1 chiếc xe ô tô đã
  đưa vào sử dụng từ 25/10/2009 có trị giá 2,1 tỷ đồng, công ty đã thu bằng chuyển khoản với
  giá bán chưa có VAT 10% là 900 triệu đồng.

  1. Trong thương vụ nhượng bán này Công ty có lãi hay bị lỗ?
  2. Giá trị hao mòn được tính như thế nào?
  3. Kế toán tại công ty sẽ ghi nhận trên sổ sách như thế nào?

  v1.0012108210 3

 4. MỤC TIÊU

  • Cần hiểu rõ bản chất, đặc điểm và các cách phân loại TSCĐ.
  • Cần nắm rõ nguyên tắc quản lý TSCĐ và nhiệm vụ của kế toán TSCĐ.
  • Cần biết cách xác định Nguyên giá TSCĐ trong từng trường hợp cụ thể.
  • Cần tính được khấu hao TSCĐ cũng như xác định giá trị hao mòn và giá trị còn
  lại của TSCĐ.
  • Cần nắm được kết cấu của Tài khoản 211 và cách thức hạch toán các nghiệp
  vụ tăng, giảm TSCĐ.

  v1.0012108210 4

 5. NỘI DUNG

  Bản chất TSCĐ và nhiệm vụ kế toán

  Phân loại TSCĐ

  Tính giá TSCĐ

  Kế toán tình hình biến động TSCĐ

  v1.0012108210 5

 6. 1. BẢN CHẤT TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ NHIỆM VỤ KẾ TOÁN

  1.1. Bản chất tài sản cố định

  1.2. Nguyên tắc quản lý tài sản cố định

  1.3. Nhiệm vụ kế toán

  v1.0012108210 6

 7. 1.1. BẢN CHẤT TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

  • Tài sản được coi là TSCĐ khi thỏa mãn 2 tiêu chuẩn
  cơ bản:
   TSCĐ thuộc quyền kiểm soát của doanh nghiệp.
   TSCĐ mang lại lợi ích kinh tế trong tương lại cho
  doanh nghiệp.
  • Theo chế độ tài chính hiện hành, TSCĐ phải có đủ 4
  tiêu chuẩn sau:
   Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai
  từ việc sử dụng tài sản.
   Giá trị ban đầu của tài sản phải được xác định một
  cách đáng tin cậy.
   Có thời gian hữu dụng từ 1 năm trở lên.
   Có giá trị từ 30.000.000 đồng trở lên.

  v1.0012108210 7

 8. 1.2. NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

  • Mỗi TSCĐ trong doanh nghiệp phải có bộ hồ sơ riêng.
  • Mỗi TSCĐ phải được quản lý theo nguyên giá, giá trị
  hao mòn và giá trị còn lại trên sổ sách kế toán.
  • Doanh nghiệp cần xây dựng quy chế quản lý TSCĐ
  từ khi hình thành, đưa vào sử dụng, phân cấp quản
  lý, công tác kiểm kê và xử lý thừa thiếu khi phát sinh.

  v1.0012108210 8

 9. 1.3. NHIỆM VỤ KẾ TOÁN

  • Phản ánh chính xác, kịp thời số lượng, giá trị, hiện
  trạng, tình hình tăng giảm và nơi sử dụng TSCĐ.
  • Tính toán và phân bổ chính xác mức khấu hao phải trích
  trong kỳ theo đúng quy định của Bộ tài chính.
  • Xây dựng dự toán chi phí sửa chữa TSCĐ, tập hợp và
  phân bổ chính xác vào chi phí sản xuất kinh doanh.

  v1.0012108210 9

 10. 2. PHÂN LOẠI TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

  2.1. Theo hình thái biểu hiện

  2.2. Theo quyền sở hữu

  2.3. Theo mục đích và tình hình sử dụng

  v1.0012108210 10

 11. 2.1. THEO HÌNH THÁI BIỂU HIỆN

  TSCĐ hữu hình TSCĐ vô hình
  • Nhà cửa, vật kiến trúc; • Quyền sử dụng đất;
  • Máy móc, thiết bị; • Quyền phát hành;
  • Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn; • Bản quyền;
  • Thiết bị, dụng cụ quản lý; • Bằng sáng chế;
  • Vườn cây lâu năm, súc vật làm việc cho • Nhãn hiệu hàng hóa;
  sản phẩm; • Phần mềm máy vi tính;
  • TSCĐ hữu hình khác. • Giấy phép, giấy nhượng quyền;
  • TSCĐ vô hình khác.

  v1.0012108210 11

 12. 2.2. THEO QUYỀN SỞ HỮU

  TSCĐ tự có TSCĐ thuê ngoài

  TSCĐ TSCĐ
  thuê tài chính thuê hoạt động

  v1.0012108210 12

 13. 2.3. THEO MỤC ĐÍCH VÀ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG

  TSCĐ dùng
  TSCĐ dùng TSCĐ dùng
  cho hoạt động TSCĐ
  cho hoạt động cho hoạt động
  kinh doanh hành chính chờ xử lý
  phúc lợi
  sự nghiệp

  v1.0012108210 13

 14. 3. TÍNH GIÁ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

  3.1. Nguyên giá tài sản cố định

  3.2. Giá trị hao mòn và khấu hao tài sản cố định

  v1.0012108210 14

 15. 3.1. NGUYÊN GIÁ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

  • TSCĐ tăng do mua sắm;
  • TSCĐ tăng do nhận vốn góp;
  • TSCĐ tăng do nhận biếu tặng, viện trợ;
  • TSCĐ tăng do XDCB hoàn thành;
  • TSCĐ tăng do tự sản xuất;
  • TSCĐ tăng do nhận lại vốn đã góp trước đây;
  • TSCĐ tăng do trao đổi;
  • Tài sản cố định hữu hình được cấp, được
  điều chuyển đến.

  v1.0012108210 15

 16. 3.2. GIÁ TRỊ HAO MÒN VÀ KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

  • Phân biệt hao mòn và khấu hao TSCĐ
  Nguyên giá TSCĐ không thay đổi trong suốt quá trình
  sử dụng trừ khi doanh nghiệp tiến hành sửa chữa nâng
  cấp hoặc đánh giá lại tài sản.
  • Nguyên tắc tính khấu hao TSCĐ
  Tất cả TSCĐ hiện có của doanh nghiệp đều phải trích
  khấu hao, trừ những TSCĐ sau đây:
   TSCĐ đã khấu hao hết giá trị nhưng vẫn đang sử
  dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh;
   TSCĐ khấu hao chưa hết bị mất;
   …

  v1.0012108210 16

 17. 3.2. GIÁ TRỊ HAO MÒN VÀ KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

  Các phương pháp tính khấu hao:
  • Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần
  có điều chỉnh.
  • Phương pháp khấu hao theo số lượng, khối
  lượng sản phẩm.
  • Phương pháp khấu hao đường thẳng là
  phương pháp trích khấu hao theo mức ổn
  định từng năm vào chi phí sản xuất kinh
  doanh của doanh nghiệp của tài sản cố định
  tham gia vào hoạt động kinh doanh.

  v1.0012108210 17

 18. 4. KẾ TOÁN TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

  4.1. Tài khoản sử dụng

  4.2. Kế toán tình hình tăng, giảm tài sản cố định

  v1.0012108210 18

 19. 4.1. TÀI KHOẢN SỬ DỤNG
  • TK 211 ”TSCĐHH”
   Nội dung: Tài khoản này dùng để phản ánh và theo
  dõi nguyên giá TSCĐHH tại doanh nghiệp;
   Bên Nợ: phản ánh nguyên giá TSCĐHH tăng trong kỳ
  (do mua, nhận vốn góp, biếu tặng…);
   Bên Có: phản ánh nguyên giá TSCĐHH giảm trong
  kỳ (do thanh lý, nhượng bán…);
   Dư Nợ: phản ánh nguyên giá TSCĐHH hiện có đầu
  kỳ hoặc cuối kỳ.
  • TK 213 ”TSCĐVH”
  • TK 214 “Hao mòn TSCĐ”
   Nội dung: Tài khoản này dùng để phản ánh và theo dõi giá trị hao mòn của TSCĐ
  tại doanh nghiệp;
   Bên Nợ: phản ánh giá trị hao mòn TSCĐ giảm trong kỳ;
   Bên Có: phản ánh mức khấu hao TSCĐ phải trích trong kỳ;
   Dư Có: phản ánh giá trị hao mòn TSCĐ hiện có đầu kỳ hoặc cuối kỳ.

  v1.0012108210 19

 20. 4.2. KẾ TOÁN TÌNH HÌNH TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

  TK 111, 112, 331, 341 TK 211 TK 811

  Tăng do mua sắm TSCĐ thanh lý/nhượng bán
  TK 214
  TK 2411
  Tăng do mua (có lắp đặt)
  TK 222, 228, 221

  TK 2412 TSCĐ đi góp vốn

  Tăng do xây dựng cơ bản TK 811 TK 711

  TK 2413 TK 411

  Tăng do sửa/nâng cấp
  TSCĐ giảm do trả lại vốn góp
  TK 411
  TK 1381
  Tăng do nhận vốn góp TSCĐ giảm do kiểm kê thiếu

  v1.0012108210 20

Download tài liệu Bài giảng Kế toán tài chính 1: Bài 1 – ThS. Đoàn Thị Trúc Quỳnh File Word, PDF về máy