[Download] Tải Bài giảng Kế toán quốc tế (2019) – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Kế toán quốc tế (2019)

Bài giảng Kế toán quốc tế (2019)
Nội dung Text: Bài giảng Kế toán quốc tế (2019)

Download


Bài giảng Kế toán quốc tế trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan về kế toán quốc tế, tổ chức lập quy và quy trình soạn thảo chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế, khuôn mẫu chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế, hệ thống chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế, đối chiếu hệ thống chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế với chuẩn mực kế toán Việt Nam.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Kế toán quốc tế (2019) – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Kế toán quốc tế (2019) File Word, PDF về máy

Bài giảng Kế toán quốc tế (2019)

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán quốc tế (2019)

 1. 06-Jul-19

  Mục tiêu môn học
  KẾ TOÁN QUỐC TẾ
  Hiểu được tổng quan về kế toán quốc tế và tổ chức lập
  qui trình soạn thảo ban hành chuẩn mực
  Vận dụng các nội dung của Khuôn mẫu chuẩn mực báo
  cáo tài chính quốc tế (IFRS Framwork), một số nội dung
  cơ bản liên quan đến chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS)/
  chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS)
  Phân tích và đối chiếu giữa IAS/IFRS và chuẩn mực kế
  toán Việt Nam (VAS)

  Nội dung môn học Phương pháp đánh giá
  Chương 1. Tổng quan về kế toán quốc tế
  Chương 2. Tổ chức lập qui và qui trình soạn thảo
  chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế Nội dung tính điểm Trọng số
  1. Thuyết trình và thảo luận nhóm 10%
  Chương 3. Khuôn mẫu chuẩn mực báo cáo tài chính 2. Bài tập nhóm 10%
  quốc tế 3. Kiểm tra giữa kỳ 20%
  Chương 4. Hệ thống chuẩn mực báo cáo tài chính 4. Kiểm tra cuối kỳ 60%
  quốc tế Tổng cộng 100%

  Chương 5. Đối chiếu hệ thống chuẩn mực báo cáo tài
  chính quốc tế với chuẩn mực kế toán Việt Nam

  1

 2. 06-Jul-19

  CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN QUỐC TẾ

  Giáo trình, tài liệu tham khảo môn học
  Mục tiêu:
  – Tài liệu chính
  Nguyễn Thị Loan và các cộng sự, Kế toán quốc – Nhận định được tiến trình hình thành và quá trình phát
  tế, Nhà xuất bản Lao động, 2013. triển của các chuẩn mực quốc tế.
  – Tài liệu tham khảo – Xác định được các đối tượng của kế toán quốc tế.
  – Hiểu được các khái niệm liên quan đến kế toán quốc tế.
  Bộ Tài chính. Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt
  – Hình dung được phương pháp tổ chức và hoạt động của
  Nam. Nhà xuất bản Lao động, 2005
  các tổ chức quốc tế về kế toán
  Timathy Daupnik & Hector Perera, International – Hiểu các nhân tố tác động đến hệ thống kế toán quốc tế.
  Accounting, McGraw-Hill Irwin, 2017. – Nhìn nhận xu hướng hội tụ kế toán quốc tế.
  Sinh viên có thể tiếp cận tài liệu tại thư viên, các
  hiệu sách và thông qua giảng viên phụ trách lớp..

  CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN QUỐC TẾ CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN QUỐC TẾ

  1.1. Lược sử quá trình hình thành và phát
  triển chuẩn mực quốc tế về kế toán
  Nội dung:

  1.1. Lược sử quá trình hình thành và phát triển chuẩn mực
  quốc tế về kế toán
  1.2. Đối tượng nghiên cứu của kế toán quốc tế HỆ THỐNG
  Quá trình hội nhập
  IAS
  1.3. Các khái niệm liên quan đến kế toán quốc tế
  (1973 – 2000)
  1.4. Các tổ chức quốc tế về kế toán
  1.5. Những nhân tố tác động đến kế toán quốc tế
  1.6. Xu hướng hội tụ kế toán quốc tế

  2

 3. 06-Jul-19

  CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN QUỐC TẾ CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN QUỐC TẾ

  1.1. Lược sử quá trình hình thành và phát
  1.2. Đối tượng nghiên cứu của kế toán quốc tế
  triển chuẩn mực quốc tế về kế toán

  Đối tượng nghiên cứu của kế toán quốc tế là vấn đề rộng bao
  gồm các hoạt động liên quan đến:

  – Hệ thống IAS/IFRS.
  HỆ THỐNG
  Xu hướng hội tụ IAS/IFRS – Sự đối chiếu giữa chuẩn mực quốc tế với CMKT các
  kế toán quốc tế (2001 – nay) quốc gia.
  – Kế toán các công ty đa quốc gia.
  – Xu hướng hội tụ kế toán quốc tế.

  CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN QUỐC TẾ CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN QUỐC TẾ

  1.3. Các khái niệm liên quan đến kế toán quốc tế 1.4. Các tổ chức quốc tế về kế toán

  – Chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS) – Tổ chức Liên đoàn kế toán quốc tế (IFAC)
  – Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) – Hội đồng chuẩn mực kế toán quốc tế (IASB)
  – Các tổ chức liên quan khác như Liên đoàn kế toán châu
  – Kế toán quốc tế Âu (FEE), Hiệp hội kế toán Đông Nam Á (AFA), Hội kế
  toán Mỹ (AAA)

  3

 4. 06-Jul-19

  CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN QUỐC TẾ CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN QUỐC TẾ

  1.5. Những nhân tố tác động đến kế toán quốc tế 1.6. Xu hướng hội tụ kế toán quốc tế

  Ngay những năm đầu 2005, IAS/IFRS đã được áp dụng một
  Các nhân tố môi trường cơ bản: cách phổ biến với 65 quốc gia chấp nhận.
  – Chính trị (Politics) Trong điều tra Deloitte, kết quả cho thấy so với những
  năm trước các quốc gia áp dụng IAS/IFRS ngày càng gia tăng
  – Kinh doanh (Business) đáng kể qua các năm
  – Pháp lý (Legal)
  – Văn hóa (Culture)

  CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN QUỐC TẾ CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN QUỐC TẾ

  Câu hỏi Ôn tập

  4

 5. 06-Jul-19

  CHƯƠNG 2. TỔ CHỨC LẬP QUI VÀ QUI TRÌNH SOẠN CHƯƠNG 2. TỔ CHỨC LẬP QUI VÀ QUI TRÌNH SOẠN
  THẢO CHUẨN MỰC BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỐC TẾ THẢO CHUẨN MỰC BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỐC TẾ

  Mục tiêu:
  Nội dung:
  – Hiểu được các lý thuyết lập qui.
  – Hình dung được các nội dung cơ bản của tổ chức lập 2.1. Tổ chức lập qui (Standard setter)
  qui quốc tế.
  – Hiểu rõ qui trình soạn thảo và ban hành chuẩn mực báo 2.2. Qui trình ban hành chuẩn mực (Standard –setting process)
  cáo tài chính quốc tế.
  – Vận dụng để đối chiếu, so sánh với tổ chức lập qui các
  quốc gia.

  CHƯƠNG 2. TỔ CHỨC LẬP QUI VÀ QUI TRÌNH SOẠN CHƯƠNG 2. TỔ CHỨC LẬP QUI VÀ QUI TRÌNH SOẠN
  THẢO CHUẨN MỰC BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỐC TẾ THẢO CHUẨN MỰC BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỐC TẾ

  2.1. Tổ chức lập qui (Standard setter) 2.1. Tổ chức lập qui (Standard setter)

  Các lý thuyết lập qui

  Lý thuyết lợi ích xã hội Các quan điểm về lập qui
  (Public – Interest Theory)

  Lý thuyết nắm giữ Quan điểm Quan điểm
  (Capture Theory) về qui định
  thị trường tự do
  (Free – Market (Regulatory
  Lý thuyết lợi ích cá nhân Approach) Approach)
  (Private – Interest Theory)

  5

 6. 06-Jul-19

  CHƯƠNG 2. TỔ CHỨC LẬP QUI VÀ QUI TRÌNH SOẠN CHƯƠNG 2. TỔ CHỨC LẬP QUI VÀ QUI TRÌNH SOẠN
  THẢO CHUẨN MỰC BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỐC TẾ THẢO CHUẨN MỰC BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỐC TẾ

  2.1. Tổ chức lập qui (Standard setter) 2.1. Tổ chức lập qui (Standard setter)

  Những hình thức của tổ chức lập qui

  Tổ chức nghề nghiệp
  Cơ quan Nhà nước (Professional Organization)
  (State Agency)

  Ủy ban độc lập
  (Independent Commission)

  CHƯƠNG 2. TỔ CHỨC LẬP QUI VÀ QUI TRÌNH SOẠN CHƯƠNG 2. TỔ CHỨC LẬP QUI VÀ QUI TRÌNH SOẠN
  THẢO CHUẨN MỰC BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỐC TẾ THẢO CHUẨN MỰC BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỐC TẾ

  2.2. Qui trình ban hành IFRS 2.2. Qui trình ban hành IFRS
  (Standard –setting process) (Standard –setting process)

  Qui trình ban hành chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế gồm 6
  bước cơ bản như sau:
  – Thiết lập chương trình
  – Xây dựng kế hoạch dự án
  – Phát triển và công bố bản thảo luận
  – Phát triển và ban hành dự thảo chuẩn mực
  – Phát triển và công bố chuẩn mực báo cáo tài
  chính quốc tế
  – Sau khi chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế
  được công bố

  6

 7. 06-Jul-19

  CHƯƠNG 2. TỔ CHỨC LẬP QUI VÀ QUI TRÌNH SOẠN CHƯƠNG 2. TỔ CHỨC LẬP QUI VÀ QUI TRÌNH SOẠN
  THẢO CHUẨN MỰC BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỐC TẾ THẢO CHUẨN MỰC BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỐC TẾ

  Câu hỏi Ôn tập

  CHƯƠNG 3. KHUÔN MẪU LÝ THUYẾT CHUẨN MỰC CHƯƠNG 3. KHUÔN MẪU LÝ THUYẾT CHUẨN MỰC
  BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỐC TẾ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỐC TẾ

  Mục tiêu:
  Nội dung:
  – Hiểu được ý nghĩa và vai trò của khuôn mẫu lý
  thuyết chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế. 3.1. Ý nghĩa và vai trò của IFRS Framework
  – Hiểu được những đặc điểm chất lượng của thông tin.
  – Hình dung những nội dung cơ bản về khuôn mẫu lý 3.2. Nội dung cơ bản của IFRS Framework
  thuyết chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế.
  – Làm nền tảng để đối chiếu với khuôn mẫu lý thuyết kế toán
  của các quốc gia.
  – Ứng dụng để có thể xử lý các vấn đề phát sinh trong thực
  tiễn công tác kế toán.

  7

 8. 06-Jul-19

  CHƯƠNG 3. KHUÔN MẪU LÝ THUYẾT CHUẨN MỰC CHƯƠNG 3. KHUÔN MẪU LÝ THUYẾT CHUẨN MỰC
  BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỐC TẾ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỐC TẾ
  3.1. Ý nghĩa và vai trò của IFRS Framework 3.1. Ý nghĩa và vai trò của IFRS Framework

  Ý nghĩa của IFRS Framework Vai trò của IFRS Framework

  CHƯƠNG 3. KHUÔN MẪU LÝ THUYẾT CHUẨN MỰC CHƯƠNG 3. KHUÔN MẪU LÝ THUYẾT CHUẨN MỰC
  BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỐC TẾ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỐC TẾ

  3.2. Nội dung cơ bản của IFRS Framework 3.2. Nội dung cơ bản của IFRS Framework

  Nội dung cơ bản của IFRS Framework bao gồm: Nội dung cơ bản của IFRS Framework bao gồm:
  -Chương 1: Mục tiêu chung của BCTC (The Objective of – Chương 3: BCTC và đơn vị báo cáo (The financial
  general purpose financial reporting) statements and the reporting entity)
  – Chương 2: Các đặc điểm chất lượng của thông tin tài – Chương 4: Các yếu tố BCTC (The elements of financial
  chính hữu ích (Qualitative characteristics of useful statements)
  financial information)

  8

 9. 06-Jul-19

  CHƯƠNG 3. KHUÔN MẪU LÝ THUYẾT CHUẨN MỰC CHƯƠNG 3. KHUÔN MẪU LÝ THUYẾT CHUẨN MỰC
  BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỐC TẾ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỐC TẾ

  3.2. Nội dung cơ bản của IFRS Framework 3.2. Nội dung cơ bản của IFRS Framework

  Nội dung cơ bản của IFRS Framework bao gồm: Nội dung cơ bản của IFRS Framework bao gồm:
  – Chương 5: Ghi nhận và không ghi nhận (Recognition – Chương 7: Trình bày và công bố (Presentation and
  and Derecognition) disclosure)
  – Chương 6: Đo lường (Measurement) – Chương 8: Khái niệm về vốn và bảo toàn vốn
  (Concepts of capital and capital maintenance)

  CHƯƠNG 3. KHUÔN MẪU LÝ THUYẾT CHUẨN MỰC CHƯƠNG 3. KHUÔN MẪU LÝ THUYẾT CHUẨN MỰC
  BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỐC TẾ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỐC TẾ
  3.2. Nội dung cơ bản của IFRS Framework
  3.2. Nội dung cơ bản của IFRS Framework
  Nội dung cơ bản của IFRS Framework bao gồm:
  Nội dung cơ bản của IFRS Framework bao gồm: 3.2.2. Các đặc điểm chất lượng của thông tin tài chính
  3.2.1. Mục tiêu chung của BCTC hữu ích

  • Các đặc điểm chất lượng nền tảng (3 đặc điểm)
  (Fundamental qualitative characteristics)

  9

 10. 06-Jul-19

  CHƯƠNG 3. KHUÔN MẪU LÝ THUYẾT CHUẨN MỰC CHƯƠNG 3. KHUÔN MẪU LÝ THUYẾT CHUẨN MỰC
  BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỐC TẾ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỐC TẾ
  3.2. Nội dung cơ bản của IFRS Framework 3.2. Nội dung cơ bản của IFRS Framework
  Nội dung cơ bản của IFRS Framework bao gồm: Nội dung cơ bản của IFRS Framework bao gồm:
  3.2.2. Các đặc điểm chất lượng của thông tin tài chính
  hữu ích 3.2.2. Các đặc điểm chất lượng của thông tin tài chính
  hữu ích
  • Các đặc điểm chất lượng bổ sung (4 đặc điểm)
  (Enhancing qualitative characteristics) •Hạn chế về chi phí và thông tin hữu ích
  (The Cost Constraint on Useful Financial Reporting)

  CHƯƠNG 3. KHUÔN MẪU LÝ THUYẾT CHUẨN MỰC CHƯƠNG 3. KHUÔN MẪU LÝ THUYẾT CHUẨN MỰC
  BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỐC TẾ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỐC TẾ
  3.2. Nội dung cơ bản của IFRS Framework 3.2. Nội dung cơ bản của IFRS Framework

  Nội dung cơ bản của IFRS Framework bao gồm: Nội dung cơ bản của IFRS Framework bao gồm:
  3.2.3. BCTC và đơn vị báo cáo 3.2.3. BCTC và đơn vị báo cáo

  Báo cáo tài chính cung cấp thông tin liên quan đến Doanh nghiệp báo cáo là đơn vị trình bày BCTC. Doanh
  Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh nghiệp báo cáo là một đơn vị riêng lẻ hoặc nhiều hơn 1 đơn
  doanh, báo cáo khác và thuyết minh. vị. Doanh nghiệp báo cáo không nhất thiết là đơn vị pháp lý.
  BCTC đảm bảo giả định hoạt động liên tục.

  10

 11. 06-Jul-19

  CHƯƠNG 3. KHUÔN MẪU LÝ THUYẾT CHUẨN MỰC CHƯƠNG 3. KHUÔN MẪU LÝ THUYẾT CHUẨN MỰC
  BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỐC TẾ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỐC TẾ
  3.2. Nội dung cơ bản của IFRS Framework 3.2. Nội dung cơ bản của IFRS Framework

  Nội dung cơ bản của IFRS Framework bao gồm: Nội dung cơ bản của IFRS Framework bao gồm:
  3.2.4. Các yếu tố BCTC 3.2.4. Các yếu tố BCTC

  Tài sản Thu nhập
  Nợ phải trả Chi phí
  Vốn chủ sở hữu

  CHƯƠNG 3. KHUÔN MẪU LÝ THUYẾT CHUẨN MỰC CHƯƠNG 3. KHUÔN MẪU LÝ THUYẾT CHUẨN MỰC
  BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỐC TẾ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỐC TẾ
  3.2. Nội dung cơ bản của IFRS Framework 3.2. Nội dung cơ bản của IFRS Framework

  Nội dung cơ bản của IFRS Framework bao gồm: Nội dung cơ bản của IFRS Framework bao gồm:
  3.2.5. Ghi nhận và không ghi nhận 3.2.5. Ghi nhận và không ghi nhận

  Ghi nhận là qui trình kết hợp các khoản mục trên bảng Ghi nhận thu nhập
  cân đối kế toán và báo cáo KQHĐKD liên quan đến tài sản, nợ Ghi nhận chi phí
  phải trả, vốn chủ sở hữu, thu nhập và chi phí. Ghi nhận ban đầu tài sản hay nợ phải trả

  11

 12. 06-Jul-19

  CHƯƠNG 3. KHUÔN MẪU LÝ THUYẾT CHUẨN MỰC CHƯƠNG 3. KHUÔN MẪU LÝ THUYẾT CHUẨN MỰC
  BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỐC TẾ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỐC TẾ
  3.2. Nội dung cơ bản của IFRS Framework 3.2. Nội dung cơ bản của IFRS Framework
  Nội dung cơ bản của IFRS Framework bao gồm:
  Nội dung cơ bản của IFRS Framework bao gồm:
  3.2.6. Đo lường
  3.2.5. Ghi nhận và không ghi nhận

  Không ghi nhận khi các khoản mục không đáp ứng
  Đánh giá liên quan đến việc xác định giá trị tiền tệ
  định nghĩa của tài sản và nợ phải trả.
  của các yếu tố trên BCTC được ghi nhận và báo cáo:
  – Giá gốc
  – Giá trị hiện hành

  CHƯƠNG 3. KHUÔN MẪU LÝ THUYẾT CHUẨN MỰC CHƯƠNG 3. KHUÔN MẪU LÝ THUYẾT CHUẨN MỰC
  BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỐC TẾ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỐC TẾ
  3.2. Nội dung cơ bản của IFRS Framework 3.2. Nội dung cơ bản của IFRS Framework
  Nội dung cơ bản của IFRS Framework bao gồm: Nội dung cơ bản của IFRS Framework bao gồm:
  3.2.7. Trình bày và công bố
  3.2.8. Khái niệm vốn và bảo toàn vốn

  – Bảo toàn vốn về mặt tài chính
  Đơn vị báo cáo trình bày và công bố thông tin về tài sản, nợ, – Bảo toàn vốn về mặt vật chất
  vốn, thu nhập và chi phí.

  12

 13. 06-Jul-19

  CHƯƠNG 3. KHUÔN MẪU LÝ THUYẾT CHUẨN MỰC CHƯƠNG 3. KHUÔN MẪU LÝ THUYẾT CHUẨN MỰC
  BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỐC TẾ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỐC TẾ

  Câu hỏi Ôn tập

  CHƯƠNG 4. HỆ THỐNG CHUẨN MỰC CHƯƠNG 4. HỆ THỐNG CHUẨN MỰC
  BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỐC TẾ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỐC TẾ

  Mục tiêu:
  Nội dung:
  – Hiểu được các đặc điểm cũng như vai trò của hệ thống
  chuẩn mực quốc tế. 4.1. Tổng quan về hệ thống chuẩn mực BCTC quốc tế
  – Tiếp cận những nội dung cơ bản liên quan đến hệ thống
  chuẩn mực quốc tế bao gồm các IAS, IFRS, IFRS for 4.2. Những nội dung cơ bản của chuẩn mực BCTC
  SMEs và SIC/IFRIC. quốc tế
  – Làm nền tảng để có thể so sánh, đối chiếu với CMKT
  các quốc gia.
  – Ứng dụng để xử lý các nghiệp vụ kinh tế liên quan đến
  các nội dung của hệ thống IAS/IFRS, IFRS for SMEs.

  13

 14. 06-Jul-19

  CHƯƠNG 4. HỆ THỐNG CHUẨN MỰC CHƯƠNG 4. HỆ THỐNG CHUẨN MỰC
  BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỐC TẾ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỐC TẾ

  4.1. Tổng quan về hệ thống chuẩn mực BCTC quốc tế 4.2. Những nội dung cơ bản của chuẩn mực BCTC quốc tế

  – Các chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS)
  Chuẩn mực kế toán quốc tế được ban hành lần
  đầu tiên vào năm 1975 bởi IASC.

  – Các chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS)
  IASB bắt đầu ban hành IFRS từ năm 2001

  CHƯƠNG 4. HỆ THỐNG CHUẨN MỰC CHƯƠNG 4. HỆ THỐNG CHUẨN MỰC
  BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỐC TẾ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỐC TẾ

  Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế cho các doanh Câu hỏi
  nghiệp nhỏ và vừa (IFRS for SME)

  Chuẩn mực IFRS for SMEs đã được ban hành cho các
  doanh nghiệp nhỏ và vừa và các doanh nghiệp này không
  niêm yết với mục đích cung cấp các qui định và nguyên tắc
  trong việc lập và trình bày BCTC đáp ứng nhu cầu sử dụng
  thông tin của các chủ nợ, nhà đầu tư, các bên trong nội bộ.

  14

 15. 06-Jul-19

  CHƯƠNG 4. HỆ THỐNG CHUẨN MỰC CHƯƠNG 5. ĐỐI CHIẾU GIỮA CHUẨN
  BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỐC TẾ MỰC BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỐC TẾ
  VỚI CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM
  Ôn tập Mục tiêu:

  – Hiểu được các qui định về pháp lý liên quan đến hệ thống
  kế toán Việt Nam.
  – Nhìn nhận vai trò của tổ chức lập qui trong việc xây dựng
  chuẩn mực kế toán Việt Nam.
  – Hiểu được qui trình soạn thảo và ban hành chuẩn mực kế
  toán Việt Nam.
  – Đánh giá sự khác biệt giữa chuẩn mực kế toán Việt Nam
  và chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế.

  CHƯƠNG 5. ĐỐI CHIẾU GIỮA CHUẨN CHƯƠNG 5. ĐỐI CHIẾU GIỮA CHUẨN
  MỰC BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỐC TẾ MỰC BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỐC TẾ
  VỚI CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM VỚI CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM

  5.1. Hệ thống chuẩn mực kế toán của Việt Nam
  Nội dung: Qui định pháp lý
  Luật kế toán là văn bản pháp lý cao nhất là kim chỉ nam
  5.1. Hệ thống chuẩn mực kế toán của Việt Nam cho mọi công tác kế toán của quốc gia do Quốc hội ban hành
  5.2. Đối chiếu chuẩn mực BCTC quốc tế với chuẩn mực
  Tổ chức lập qui
  kế toán Việt Nam
  Tổ chức lập qui của Việt Nam do BTC là cơ quan của
  Nhà nước có trách nhiệm trong việc ban hành CMKT

  15

 16. 06-Jul-19

  CHƯƠNG 5. ĐỐI CHIẾU GIỮA CHUẨN CHƯƠNG 5. ĐỐI CHIẾU GIỮA CHUẨN
  MỰC BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỐC TẾ MỰC BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỐC TẾ
  VỚI CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM VỚI CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM
  5.1. Hệ thống chuẩn mực kế toán của Việt Nam
  5.1. Hệ thống chuẩn mực kế toán của Việt Nam
  Qui trình ban hành chuẩn mực
  Hệ thống chuẩn mực kế toán quốc gia

  CMKT Việt Nam được ban hành lần đầu vào năm 2001
  và đến nay đã ban hành được 26 CMKT.
  Tháng 7/2013 Bộ Tài chính ban hành 8 Dự thảo CMKT
  gồm VAS 1, VAS 2, VAS 11, VAS 16, VAS 18, VAS 21, VAS
  23, VAS 28.

  CHƯƠNG 5. ĐỐI CHIẾU GIỮA CHUẨN CHƯƠNG 5. ĐỐI CHIẾU GIỮA CHUẨN
  MỰC BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỐC TẾ MỰC BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỐC TẾ
  VỚI CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM VỚI CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM

  5.2. Đối chiếu hệ thống chuẩn mực kế toán của Việt Nam Câu hỏi
  với chuẩn mực BCTC quốc tế

  16

 17. 06-Jul-19

  CHƯƠNG 5. ĐỐI CHIẾU GIỮA CHUẨN
  MỰC BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỐC TẾ
  VỚI CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM

  Ôn tập

  17

Download tài liệu Bài giảng Kế toán quốc tế (2019) File Word, PDF về máy