[Download] Tải Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 6 – Lý Thu Ngọc – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 6 – Lý Thu Ngọc

Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 6 – Lý Thu Ngọc
Nội dung Text: Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 6 – Lý Thu Ngọc

Download


Bài giảng “Kế toán quản trị – Chương 6: Định giá sản phẩm và dịch vụ” cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về định giá, định giá bán sản phẩm, định giá bán dịch vụ, định giá trong trường hợp đặc biệt, chi phí mục tiêu.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 6 – Lý Thu Ngọc – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 6 – Lý Thu Ngọc File Word, PDF về máy

Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 6 – Lý Thu Ngọc

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 6 – Lý Thu Ngọc

 1. 10-Aug-17

  Mục tiêu
  • Sau khi học xong chương này, người học
  Định g
  giá sản phẩm
  p và dịch vụ có thể:
  – Giải thích được vai trò của chi phí trong việc
  định giá bán sản phẩm.
  – Trình bày cách thức định giá bán sản phẩm
  và dịch vụ.
  – Trình bàyy cách định
  ị giá
  g sản phẩm
  p trongg các
  trường hợp đặc biệt để đạt mục tiêu mong
  muốn.
  – Giải thích về phương pháp chi phí mục tiêu
  2

  Nội dung 1 Tổng quan
  • Tổng quan về định giá • Giá cả do thị trường quyết định
  • Đị h giá
  Định iá bán
  bá sản
  ả phẩm
  hẩ
  • Định giá bán dịch vụ Giá Cung
  • Định giá trong trường hợp đặc biệt P0
  • Chi phí mục tiêu Cầu

  Q0 Lượng
  3 4

  1

 2. 10-Aug-17

  Tại sao phải định giá? Cơ sở cho định giá
  • Doanh nghiệp định giá khi:
  – Ra
  R đời một
  ột sản
  ả phẩm,
  hẩ dịch
  dị h vụ mới
  ới hay
  h đơn
  đ
  lẻ Giá bán sản phẩm, dịch vụ
  – Quyết định trong một hợp đồng đặc biệt Chi phí Lợi nhuận
  – Phục vụ cho chiến lược cạnh tranh
  Biến phí Định phí

  5 6

  2 Định giá sản phẩm Định giá trên cơ sở chi phí
  • Định giá trên cơ sở chi phí
  • Lựa
  L chọn
  h phương
  h áán giá
  iá tối
  ối ưu
  Chi phí nền Giá bán
  + mark-up
  (% chi phí)

  Chi phí chưa tính (nếu có)
  Lợi nhuận mục tiêu

  7 8

  2

 3. 10-Aug-17

  Định giá trên cơ sở chi phí Dựa trên biến phí

  • Phương pháp 1: Dựa trên biến phí
  Tỷ lệ
  ( Sốđầuầ tiềntư x ROI ) + Định phí
  bổ sung = Biến phí
  Biến phí Giá bán đơn vị
  x Sản lượng dự kiến
  + mark-up

  )
  (% biến phí)

  Định phí
  Giá bán =
  Biến phí
  đơn vị + ( Biến phí
  đơn vị
  x Tỷ lệ
  bổ
  ổ sung
  Lợi nhuận mục tiêu

  9 10

  Công ty An Sương Công ty An Sương
  • Công ty An Sương dự kiến sản xuất sản Công ty An Sương
  Tính giá sản phẩm B
  phẩm B với biến phí là 200.000
  200 000 đồng
  đồng. Tài Số tiền đầu tư 1.000.000.000
  sản đầu tư là 1.000 triệu đồng. Định phí ROI 25%

  một năm là 500 triệu đồng. Sản lượng Số tiền hoàn vốn đầu tư 250.000.000
  Định phí 500.000.000
  mong đợi là 10.000 sản phẩm/năm. Tỷ lệ Cộng 750.000.000
  hoàn vốn đầu tư (ROI) hàng năm là 25%. Biến phí đơn vị 200.000

  • Tính giá bán của sản phẩm B. Sản lượng mong đợi 10.000
  Tổng biến phí 2.000.000.000
  Tỷ lệ bổ sung 37,50%
  Giá bán 275.000
  11 12

  3

 4. 10-Aug-17

  Công ty An Sương Định giá trên cơ sở chi phí
  • Phương pháp 2: Dựa trên giá thành
  Công ty An Sương
  Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
  Doanh thu 2.750.000.000 (=275.000 đ x 10.000 sp)
  Biến phí 2.000.000.000 (=200.000 đ x 10.000 sp)
  Giá thành Giá bán
  Số dư đảm phí 750.000.000
  + mark-up
  Định phí 500.000.000 (% giá thành)
  L i nhuận
  Lợi h ậ 250 000 000
  250.000.000
  ROI 25% (=250.000.000/1.000.000.000) CP bán hàng và quản lý
  Lợi nhuận mục tiêu

  13 14

  Dựa trên giá thành Công ty An Sương

  Tỷ lệ
  ( Sốđầuầ tiềntư x ROI ) + CPBH&
  QLDN Chi phí sản
  Công ty An Sương
  ả xuất,
  ấ bán hàng và quản
  ả lý

  bổ sung = Giá thành CP nguyên vật liệu trực tiếp
  Đơn vị SP
  120.000
  Toàn bộ

  đơn vị
  x Sản lượng dự kiến CP nhân công trực tiếp 50.000
  Biến phí SX chung 20.000

  ( )
  Biến phí bán hàng và quản lý 10.000
  Giá thành Giá thành x Tỷ lệ
  Giá bán = đơn vị + đơn vị bổổ sung
  Định phí sản xuất chung 200 000 000
  200.000.000
  Định phí bán hàng và quản lý 300.000.000

  15 16

  4

 5. 10-Aug-17

  Công ty An Sương Công ty An Sương
  Công ty An Sương
  Công ty An Sương Tính giá sản phẩm B
  Tính giá thành sản xuất sản phẩm B Số tiền đầu tư 1.000.000.000

  CP nguyên vật liệu trực tiếp 120.000 ROI 25%
  Số tiền hoàn vốn đầu tư 250.000.000
  CP nhân công trực tiếp 50.000
  CP bán hàng và quản lý 400.000.000
  Biến phí SX chung 20.000
  Cộng 650.000.000
  Định phí sản xuất chung 20.000
  Giá thành đơn vị 210.000
  Giá thành sản phẩm 210.000 Sản lượng mong đợi 10.000
  Tổng giá thành 2.100.000.000
  Tỷ lệ bổ sung 30,95%
  Giá bán 275.000
  17 18

  Công ty An Sương Lựa chọn phương án tối ưu
  • Nhắc lại về đường cầu
  Công ty A
  Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
  Doanh thu 2.750.000.000 (=275.000 đ x 10.000 sp)
  Giá
  Giá vốn hàng bán 2.100.000.000 (=210.000 đ x 10.000 sp)
  Lãi gộp 650.000.000
  CP bán hàng và quản lý 400.000.000
  Cầu
  Lợi nhuận 250.000.000
  ROI 25% (=250.000.000/1.000.000.000)

  Lượng
  19 20

  5

 6. 10-Aug-17

  Công ty An Sương Công ty An Sương
  • Công ty An Sương tiến hành điều tra thị trường
  để khảo sát mức giá và sản lượng mà người tiêu
  PA-1 PA-2 PA-3 PA-4 PA-5
  dùng có thể mua. Kết quả cho thấy ở bảng sau
  Giá bán 265 270 275 280 285
  Sản lượng 12.200 11.800 10.000 9.200 8.000

  PA-1 PA-2 PA-3 PA-4 PA-5 BP ĐV 200 200 200 200 200
  SD ĐP ĐV 65 70 75 80 85
  Giá bán 265 270 275 280 285
  Tổng SDĐP 793.000 826.000 750.000 736.000 680.000
  Sản lượng 12.200 11.800 10.000 9.200 8.000
  Doanh thu 3.233.000 3.186.000 2.750.000 2.576.000 2.280.000

  21 22

  Nhận xét 3 Định giá dịch vụ
  • Phương án nào cho số dư đảm phí đơn vị • Đặc điểm của sản phẩm dịch vụ:
  là lớn nhất? Doanh thu lớn nhất? Tổng số – Thường
  Th ờ có ó tính
  tí h đơn
  đ chiếc,
  hiế mỗi
  ỗi hợp
  h đồng
  đồ cóó
  dư đảm phí lớn nhất? công việc khác nhau
  • Theo bạn, công ty nên chọn phương án – Không có sản phẩm tồn kho
  nào? • Về nguyên tắc, định giá sản phẩm dịch vụ
  • Tại sao định phí không nằm trong bài cũng căn cứ trên chi phí:
  toán trên? – Chi phí tiền công dịch vụ
  – Chi phí vật liệu

  23 24

  6

 7. 10-Aug-17

  Định giá dịch vụ Công ty Bình Phước
  • Công ty BP cung cấp dịch vụ sửa chữa xe ô tô
  Giá = Số x Đơn giá
  + CP vật liệu x (1+ % LN cho du lịch với ba bộ phận là:
  dịch vụ Giờ công Giờ công trực tiếp
  ế 1đ CPVLTT) – Bộ phận sửa chữa
  – Bộ phận phụ tùng thay thế
  – Văn phòng
  Đơn giá Đơn giá Lợi nhuận • Với các số liệu về kế hoạch kinh doanh và dự
  Đơn giá = Giờ công CP khác mong muốn
  Giờ công
  LĐTT
  +
  liên quan
  +
  cho 1 giờ công
  toán chi phí:
  – Tính đơn giá một giờ công và tỷ lệ tăng thêm tính
  trên doanh thu bán phụ tùng
  Chi phí liên quan + LN mong muốn – Tính giá dịch vụ của hợp đồng sửa chữa MS-007 với
  % LN cho số giờ công ước tính là 120 giờ và giá trị phụ tùng
  = bán là 2.000 ngàn đồng
  1đ CPVLTT
  Tổng chi phí NVL trực tiếp trong kỳ
  25 26

  Công ty Bình Phước Công ty Bình Phước
  Công ty Bình Phước Công ty Bình Phước
  Kế hoạch
  ạ kinh doanh năm 20xx Dự toán chi phí hoạt động năm 20xx
  Số giờ công trong kỳ kế hoạch (giờ) 50.000 (1000đ) BP sửa chữa BP phụ tùng
  Đơn giá giờ công trực tiếp (1000đ/giờ) 20 Lương quản lý bộ phận 60.000 20.000
  Giá trị phụ tùng bán trong kỳ kế hoạch (1000đ) 120.000 Lương văn phòng 30.000 10.000
  Lợi nhuận mong muốn cho 1 giờ công (1000đ) 10 Chi phí phục vụ 10.000 6.000
  Khấu hao 50.000 12.000
  Lợi nhuận mong muốn cho 1 đ doanh thu phụ tùng (%) 15%
  Chi phí khác 10 000
  10.000
  Cộng 160.000 48.000

  27 28

  7

 8. 10-Aug-17

  Công ty Bình Phước Công ty Bình Phước
  Công ty Bình Phước Công ty Bình Phước
  Bảng tính đơn giá giờ công (1000đ/giờ) Bảng tính tỷ lệ tăng thêm trên giá phụ tùng
  Đơn giá giờ công trực tiếp 20,0 Giá trị phụ tùng bán trong kỳ 120.000
  Chi phí hoạt động cho 1 giờ công 3,2 Chi phí hoạt động 48.000
  Lợi nhuận mong muốn cho 1 giờ công 10,0 Lợi nhuận mong muốn 18000
  Cộng 33,2 Cộng chi phí hoạt động và LN mong muốn 66.000
  Tỷ lệ tăng thêm trên giá trị phụ tùng 55%

  29 30

  Công ty Bình Phước 4 Trường hợp đặc biệt
  • Một số điều kiện có thể đòi hỏi phải xem
  Công ty Bình Phước
  Bảng tính giá dịch vụ sửa chữa – MS007
  là trường hợp đặc biệt:
  Số giờ công 120,0 – Giá bán vẫn cao hơn biến phí
  Đơn giá giờ công 33,2
  – Định phí trong kỳ không thể tránh khỏi
  Tiền công 3.984,0
  Phụ tùng thay thế 2.000 – Doanh nghiệp còn năng suất thừa
  Số tiền tăng thêm (55%) 1.100 –QQuyết
  y định ngắng hạn
  Tiền phụ tùng 3.100
  – Quyết định không ảnh hưởng đến thị trường
  Cộng đơn giá dịch vụ 7.084,0

  31 32

  8

 9. 10-Aug-17

  Công ty An Sương Công ty An Sương
  Công ty An Sương
  • Giả sử công ty nhận được một đơn hàng Bảng tính giá theo hai phương pháp
  đặc biệt 2.000
  2 000 sản phẩm với đơn giá 208 PP biến phí PP giá thành
  ngàn đồng. Ban Giám đốc công ty muốn CP NVL trực tiếp 120.000 CP NVL trực tiếp 120.000
  CP NC trực tiếp 50.000 CP NC trực tiếp 50.000
  nhận lô hàng này vì hiện công ty đang Biến phí SX chung 20.000 Chi phí SX chung 40.000
  thừa công suất nên việc nhận lô hàng này Biến phí BH&QL 10.000
  không tốn thêm chi phí cố định. Cộng biến phí 200.000 Cộng giá thành 210.000
  Tỷ lệ bổ sung 37 50% Tỷ lệ bổ sung
  37,50% 30 95%
  30,95%
  Giá bán 275.000 Giá bán 275.000

  33 34

  Công ty An Sương Công ty An Sương
  Công ty An Sương Công ty An Sương
  Lợi nhuận gộp thay đổi nếu nhận đơn hàng Số dư đảm phí thay đổi nếu nhận đơn hàng
  SL ĐG Thành tiền SL ĐG Thành tiền
  Doanh thu 2.000 208.000 416.000.000 Doanh thu 2.000 208.000 416.000.000
  Giá vốn hàng bán 2.000 210.000 420.000.000 Biến phí 2.000 200.000 400.000.000
  Lãi gộp (4.000.000) Số dư đảm phí 16.000.000

  35 36

  9

 10. 10-Aug-17

  Công ty An Sương Nhận xét
  • Theo bạn, công ty có nên nhận lô hàng • Phương pháp tính giá dựa trên biến phí
  trên hay không? Giải thích (còn gọi là pp trực tiếp) giúp đưa ra quyết
  định tốt hơn trong trường hợp này.
  • Cần lưu ý về điều kiện của việc đưa ra
  quyết định trên.
  • Chiến lược “no
  no name”
  name
  • Chính sách giá khác biệt

  37 38

  Metro sản xuất hàng hóa? Chính sách giá khác biệt
  • Bộ phận có thể là sản phẩm, khách hàng,
  Nhãn hiệu riêng của Metro khu vực địa lý,
  lý kênh phân phối…
  phối
  Gồm các sản phẩm phi thực phẩm
  như: các loại khăn giấy, hóa mỹ • Doanh nghiệp lựa chọn chính sách giá
  phẩm, bột giặt…. khác biệt cho những bộ phận khác nhau
  theo chiến lược cạnh tranh của mình

  39 40

  10

 11. 10-Aug-17

  Chính sách giá khác biệt Chính sách chi phí mục tiêu
  • Sự thất bại
  Giá mục
  ụ tiêu
  (dài hạn)
  của ngành
  Lợi nhuận
  sản xuất ô tô
  Giá tối thiểu
  (dài hạn)
  Hoa Kỳ vào
  Định phí thập kỷ 1970
  Giá tối thiểu
  (ngắn hạn)
  Biến phí

  41 42

  Chính sách chi phí mục tiêu Chính sách chi phí mục tiêu

  Chi phí mục tiêu (target costing)
  Khả năng giảm chi phí sản xuất

  Giá
  mục tiêu
  – Lợi nhuận
  mục tiêu
  = Chi phí
  mục tiêu

  Khách hàng Cổ đông
  Đối thủ
  Chiến lược
  công ty

  43 44

  11

 12. 10-Aug-17

  Công ty Linh Xuân Công ty Linh Xuân
  • Công ty Linh Xuân dự định sản xuất sản phẩm Công ty Linh Xuân
  Tính giá sản phẩm X
  X với tài sản đầu tư 3.000
  3 000 triệu đồng,
  đồng sản lượng
  Số tiền đầu tư 3.000.000.000
  tiêu thụ ước tính 10.000 sản phẩm. Biến phí
  ROI 20%
  đơn vị là 300 ngàn đồng. Định phí năm dự kiến Số tiền hoàn vốn đầu tư 600.000.000
  1.000 triệu đồng. ROI mong đợi là 20%. Giá Định phí 1.000.000.000
  bán sản phẩm tương tự trên thị trường là 500 Cộng 1.600.000.000
  ngàn đồng. Biến phí đơn vị 300.000
  Sản lượng mong đợi 10.000
  • Tính giá bán mục tiêu, so sánh với giá thị
  Tổng biến phí 3.000.000.000
  trường và xác định chi phí mục tiêu nếu cần
  Tỷ lệ bổ sung 53,33%
  thiết. Giá bán mục tiêu 460.000
  45 46

  Công ty Linh Xuân
  Công ty Linh Xuân
  Chi phí mục tiêu và số tiền phải tiết kiệm
  Giá bán thị trường chấp nhận 420.000
  Mức hoàn vốn cho 1 ĐVSP 60.000
  Chi phí mục tiêu cho 1 ĐVSP 360.000
  Chi phí hiện tại cho 1 ĐVSP
  Biến phí 300.000
  Định phí 100.000
  Cộng 400.000
  Số tiền phải tiết kiệm cho 1 ĐVSP 40.000

  47

  12

Download tài liệu Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 6 – Lý Thu Ngọc File Word, PDF về máy