[Download] Tải Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 5 – Lý Thu Ngọc – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 5 – Lý Thu Ngọc

Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 5 – Lý Thu Ngọc
Nội dung Text: Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 5 – Lý Thu Ngọc

Download


Bài giảng “Kế toán quản trị – Chương 5: Đánh giá trách nhiệm quản lý” cung cấp các kiến thức giúp người học có thể: Giải thích được sự cần thiết của việc đánh giá trách nhiệm trong tổ chức phân quyền, trình bày khái niệm kế toán trách nhiệm, giải thích cách đánh giá trách nhiệm trong các loại trung tâm trách nhiệm khác nhau,… Mời các bạn cùng tham khảo.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 5 – Lý Thu Ngọc – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 5 – Lý Thu Ngọc File Word, PDF về máy

Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 5 – Lý Thu Ngọc

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 5 – Lý Thu Ngọc

 1. 10-Aug-17

  Mục tiêu
  • Sau khi học xong chương này, người học có
  Đánh g
  giá trách nhiệm qquản lý
  ý thể:
  – Giải thích được sự cần thiết của việc đánh giá trách
  nhiệm trong tổ chức phân quyền.
  – Trình bày khái niệm kế toán trách nhiệm
  – Giải thích cách đánh giá trách nhiệm trong các loại
  trung tâm trách nhiệm khác nhau.
  – Giải thích cách lập và phân tích báo cáo bộ phận
  – Trình bày các phương pháp tính giá chuyển nhượng
  nội bộ

  2

  Nội dung 1 Tổng quan
  • Tổng quan • Tại sao phải đánh giá trách nhiệm quản lý?
  • Đá h giá
  Đánh iá thành
  hà h quảả quản
  ả lý
  • Giá chuyển giao nội bộ Tích tụ Đánh giá
  Phân quyền
  • Báo cáo bộ phận tư bản trách nhiệm

  Kếế toán
  trách nhiệm

  3 4

  1

 2. 10-Aug-17

  Phân quyền theo chức năng Phân quyền theo sản phẩm

  Giám đốc Giá đố
  Giám đốc

  Sản phẩm A Sản phẩm B Sản phẩm C
  Bộ phận Bộ phận Bộ phận
  Kinh doanh Sản xuất Tài chính

  Bộ phận Bộ phận Bộ phận
  Kinh doanh Sản xuất Tài chính
  5 6

  Phân quyền theo khu vực địa lý Ưu điểm của phân quyền
  • Chuyên biệt hóa thông tin.
  Giá đố
  Giám đốc • Ra quyết định kịp thời hơn.
  hơn
  • Tiết kiệm thời gian cho các nhà quản lý cấp cao.
  • Giảm sự phức tạp trong tính toán các phương án
  Nước ngoài Nội địa • Đào tạo cán bộ.
  • Khuyến khích sự năng động sáng tạo của các nhà
  quản lý cấp dưới.
  Hoa Kỳ EU ASIAN Miền Bắc Miền Nam

  7 8

  2

 3. 10-Aug-17

  Nhược điểm của phân quyền Kế toán trách nhiệm
  • Các nhà quản lý cấp dưới không thấy được tổng • Hệ thống kế toán trách nhiệm giúp liên
  thể kết các nhà quản trị các cấp được giao
  • Các nhà quản lý cấp dưới có mục tiêu không quyền quyết định với kết quả của các
  nhất quán với mục tiêu của toàn tổ chức quyết định của họ.
  • Thiếu sự phối hợp giữa các nhà quản lý được
  giao quyền chủ động
  Quyền
  ề ra Kết
  ế quả của
  Cần thiết một hệ thống kế toán trách nhiệm để quyết định quyết định
  phục vụ việc đánh giá trách nhiệm quản lý

  9 10

  Kế toán trách nhiệm Cơ cấu tổ chức và trung tâm trách nhiệm

  • Hệ thống kế toán trách nhiệm được thiết
  lập cho một cơ cấu tổ chức sao cho doanh Toång coâng ty

  thu và chi phí được tập hợp và báo cáo Khu vöïc Khu vöïc Khu vöïc
  bởi các trung tâm trách nhiệm trong tổ Mieàn Baéc Mieàn Trung Mieàn Nam
  chức.
  Cöûa haøng B Nhaø maùy A
  • Mỗi trung tâm trách nhiệm trong tổ chức
  chỉ được tính thu nhập và chi phí trong Khoái saûn xuaát Khoái phoøng ban
  phạm vi mà nó chịu trách nhiệm và về
  những gì mà nó có thể kiểm soát được. Phaân xöôûng A Phoøng keá toaùn Phoøng kinh doanh

  11 Higgis, 1952 12

  3

 4. 10-Aug-17

  Có thể kiểm soát Phân loại trung tâm trách nhiệm

  • Trung tâm chi phí
  • T
  Trung tâm
  â doanh
  d h thu h
  • Trung tâm lợi nhuận
  • Trung tâm đầu tư

  Quản đốc phân xưởng Giám đốc nhà máy
  13 14

  Cơ sở phân loại Trung tâm chi phí

  • Là trung tâm trách nhiệm trong đó đầu
  Đầu vào Đầu ra
  vào được lượng hóa bằng tiền nhưng đầu
  THỰC HIỆN ra không thể lượng hóa bằng tiền được.
  CÔNG VIỆC
  Bao gồm:
  Sử dụng các Sản phẩm, – Trung tâm chi phí định mức
  nguồn lực, đo dịch vụ cung – Trung tâm chi phí linh hoạt (trung tâm chi
  bằng
  ằ chi phí cấp
  ấ tiêu)

  15 16

  4

 5. 10-Aug-17

  Trung tâm chi phí định mức Trung tâm chi phí linh hoạt

  • Trung tâm chi phí • Trung tâm chi phí
  định mức là trung linh hoạt là trung
  tâm chi phí mà đầu tâm mà đầu ra
  ra có thể xác định và không thể lượng
  lượng hóa bằng tiền
  được trên cơ sở đã hóa bằng tiền hoặc
  biết lượng
  ợ g đầu vào hầu như không có
  cần thiết cho một mối
  ố quan hệ chặt
  đơn vị sản phẩm ở chẽ̃ giữa đầu vào và
  đầu ra. đầu ra.
  17 18

  Trung tâm doanh thu Trung tâm lợi nhuận

  • Trung tâm doanh thu được hình thành nhằm • Trung tâm lợi nhuận là trung tâm mà cả đầu vào
  tổ chức và thực
  ự hiện
  ệ hoạt
  ạ động
  ộ g tiêu thụụ của và đầu ra đều có thể lượng
  ợ g hóa bằngg tiền và so
  đơn vị. Trong đó, người quản lý chịu trách sánh với nhau để xác định hiệu quả hoạt động.
  nhiệm về giá bán và khối lượng sản phẩm • Người quản lý trung tâm lợi nhuận có quyền và
  tiêu thụ, nhưng không chịu trách nhiệm về trách nhiệm trong việc quyết định về nguồn
  giá thành hay giá vốn sản phẩm cung cấp và lựa chọn thị trường, nhưng không
  • Đầu ra có thể lượng hóa bằng tiền nhưng có trách nhiệm và không kiểm soát về vấn đề
  đầu vào không thể lượng hóa được
  được. đầu tư
  tư.

  19 20

  5

 6. 10-Aug-17

  Trung tâm đầu tư Xác định loại trung tâm trách nhiệm

  • Trung tâm đầu tư là một trung tâm trách nhiệm
  mà người quản lý được trao một sự linh hoạt tối Toång coâng ty

  đa trong việc đưa ra các quyết định; không chỉ
  Khu vöïc Khu vöïc Khu vöïc
  là những quyết định hoạt động ngắn hạn (cơ cấu Mieàn Baéc Mieàn Trung Mieàn Nam
  sản phẩm, giá bán, phương thức sản xuất…) mà
  còn là những quyết định về đầu tư. Cöûa haøng B Nhaø maùy A

  Khoái saûn xuaát Khoái phoøng ban

  Phaân xöôûng A Phoøng keá toaùn Phoøng kinh doanh

  21 22

  Bạn có biết? Bạn có biết?

  • Một nghiên cứu do James S. Reece và William • Năm 2003, công ty Tyco International đã dính
  R Cool tiến hành trên 620 công ty sản xuất tại
  R. vào hàng g loạt
  ạ vụ
  ụ scandal lớn,, trong
  g đó có vụ
  ụ2
  Mỹ (công bố trên Fortune 1000 năm 1976), tỷ USD sai lệch về kế toán.
  trong đó chỉ có 26 công ty là không sử dụng cả • Lý do là Kozlowski, CEO của Tyco đã thúc đẩy
  trung tâm lợi nhuận và trung tâm đầu tư. Trong sự tăng trưởng thông qua một chế độ khen
  594 công ty còn lại, có 135 công ty chỉ có trung thưởng rất lớn dựa trên lợi nhuận. Điều này
  thúc đẩy các nhà quản lý cấp dưới “chế biến” số
  tâm lợi nhuận và 459 công ty có ít nhất 2 trung liệu để được hưởng các khoản thưởng khổng lồ
  tâm đầu tư. trên lợi nhuận.

  23 24

  6

 7. 10-Aug-17

  2 Đánh giá thành quả quản lý Đánh giá trung tâm chi phí định mức

  • Đánh giá thành quả quản lý là xác định thành • Về hiệu quả, trung tâm chi phí định mức
  quả của nhà quản lý ở các cấp khác nhau trên được đánh giá dựa trên so sánh giữa chi
  phương diện hữu hiệu và hiệu quả. phí thực tế và chi phí dự toán.
  • Các trung tâm trách nhiệm khác nhau sẽ được
  đánh giá khác nhau dựa trên những gì mà họ có
  thể kiểm soát được.
  • Cần đánh giá thêm bằng các chỉ tiêu phi tài Phân xưởng
  CP NVLTT
  chính CP NCTT
  sản xuất ?
  CP SXC

  25 26

  Đánh giá trung tâm chi phí định mức Lập dự toán
  • Các chi phí không thuộc phạm vi kiểm
  soát của người quản lý cũng được loại ra Dự toán bán hàng
  không tính.
  Dự toán sản xuất
  Tôi đâu có chịu trách
  nhiệm về chi phí
  khấu hao
  Dự toán chi phí Dự toán chi phí Dự toán chi phí
  NVL trực tiếp NC trực tiếp SX chung

  Chỉ tính các chi phí trong phạm vi kiểm soát
  27 28

  7

 8. 10-Aug-17

  Lập dự toán Đánh giá trung tâm chi phí định mức

  Phân xưởng Hoá chất
  • Chi phí dự toán cần được điều chỉnh để loại trừ
  Dự toán chi phí sản xuất tháng 2.20×0
  Định mức Sản Chi phí dự
  ảnh hưởng của sản lượng (không thuộc phạm vi
  Chi phí có thể kiểm soát
  (ngàn đồng) chi phí lượng toán kiểm soát của người quản lý trung tâm)
  Chi phí NVLTT 20 1.000 20.000
  Chi phí NVCTT 10 1.000 10.000
  Tôi sản xuất theo
  Biến phí SX chung
  yêu cầu của bộ phận
  Tiền điện chạy máy 5 1.000 5.000
  bán hàng nên đâu có
  Vật liệu phụ 2 1 000
  1.000 2 000
  2.000
  chịu
  hị trách
  á h nhiệm
  hiệ vềề
  Định phí sản xuất chung
  việc quý vị bán
  Chi phí hành chính 1.500 1.500
  hàng như thế nào?
  Tiền điện, nước sinh hoạt 5.000 5.000
  Cộng 43.500
  29 30

  Đánh giá trung tâm chi phí định mức Đánh giá trung tâm chi phí định mức

  Phân xưởng Hoá chất Phân xưởng Hoá chất
  Chi phí sản xuất thực tế tháng 2.20×0 Dự toán chi phí sản xuất tháng 2.20×0

  Số tiền Chênh Chênh
  Chi phí có thể kiểm soát (ngàn đồng) Dự toán Dự toán
  lệch với dự lệch do
  Thực tế điều chưa điều
  Chi phí NVLTT 22.000 toán điều
  chỉnh
  sản
  chỉnh
  chỉnh lượng
  Chi phí NVCTT 13.000
  Chi phí NVLTT 22.000 (2.000) 24.000 4.000 20.000
  Biến phí SX chung
  Chi phí NVCTT 13.000 1.000 12.000 2.000 10.000
  Tiền điện chạy máy 6.500
  Biến phí SX chung – – –
  Vật liệu phụ 2.500
  Tiền điện
  ệ chạy
  ạy máyy 6.500 500 6.000 1.000 5.000
  Định phí sản xuất chung Vật liệu phụ 2.500 100 2.400 400 2.000
  Chi phí hành chính 1.400 Định phí SX chung – – –
  Tiền điện, nước sinh hoạt 4.800 Chi phí hành chính 1.400 (100) 1.500 – 1.500
  Cộng 50.200 Điện, nước sinh hoạt 4.800 (200) 5.000 – 5.000
  Cộng 50.200 (700) 50.900 7.400 43.500
  31 Sản lượng thực tế: 1200 32

  8

 9. 10-Aug-17

  Đánh giá trung tâm chi phí định mức Các chỉ tiêu phi tài chính

  Chi phí tăng do sản lượng • Phản ảnh tính hữu hiệu
  Coi chừng
  tă Cò
  tăng. Còn chúng
  hú tôi thì đã sửử vấn
  ấ đềề chất
  ấ – Chất lượng
  l sản
  ả phẩm
  hẩ
  dụng chi phí hiệu quả lượng và – Tiến độ giao hàng
  thời hạn
  giao hàng – Các vấn đề khác

  33 34

  Đánh giá trung tâm chi phí linh hoạt Đánh giá trung tâm chi phí linh hoạt

  • Trung tâm chi phí linh hoạt có đầu ra không thể • Việc đánh giá các trung tâm chi phí linh
  lượng hóa bằng tiền hoặc hầu như không có hoạt chủ yếu dựa vào đối chiếu giữa ngân
  mối quan hệ chặt chẽ giữa đầu vào và đầu ra. sách và chi phí thực tế.
  • Người đánh giá phải dựa nhiều vào sự xét
  đoán theo kinh nghiệm và hiểu biết của
  mình.

  35 Phòng hành chính quản trị Phòng nghiên cứu phát triển 36

  9

 10. 10-Aug-17

  Đánh giá trung tâm chi phí linh hoạt Đánh giá trung tâm doanh thu

  • Việc đánh giá trung tâm doanh thu dựa
  Mục tiêu Dự toán trên hai mặt hoạt động riêng của nó :
  – Về mặt doanh thu, so sánh giữa doanh thu
  Kết quả Thực tế thực tế và doanh thu dự toán.
  – Về mặt chi phí, đánh giá giống như một
  trung tâm chi phí linh hoạt.

  Management By Objectives
  37 38

  Lập dự toán Lập dự toán

  Phòng kinh doanh
  Dự toán bán hàng Dự toán bán hàng tháng 2.20×0
  Dự toán
  Sản phẩm
  Đơn giá Số lượng Thành tiền
  Dự toán CP bán hàng Dự toán sản xuất
  A 1 100 100
  B 2 100 200
  Chỉ tính Cộng 300
  Dự toán chi phí Dự toán chi phí Dự toán chi phí
  các chi phí NVL trực tiếp NC trực tiếp SX chung
  trong phạm vi
  kiểm soát

  39 40

  10

 11. 10-Aug-17

  Lập dự toán Đánh giá trung tâm doanh thu

  Không thể kiểm soát Có thể kiểm soát • Phân tích biến động trên 2 phương diện:
  Thị trường Chính sách giá – Giá bán

  Đối thủ cạnh tranh Quảng cáo – Sản lượng
  Nhân viên
  • Đối với biến động sản lượng có thể phân
  tích thành 2 nhân tố riêng là mức tiêu thụ
  và cơ cấu mặt
  ặ hàng.
  g

  41 42

  Đánh giá trung tâm doanh thu Mô hình
  • Cần chú ý đến cơ cấu mặt hàng, lý do là người • Ảnh hưởng của giá
  quản lý trung tâm doanh thu có thể đẩy mạnh = Biến
  Biế động
  độ giá
  iá x Sản
  Sả lượng
  l th tế
  thực
  những mặt hàng có giá cao để dễ dàng hoàn
  thành kế hoạch về doanh thu • Ảnh hưởng của sản lượng
  = Biến động lượng x Giá dự toán
  Khuyến mãi
  mạnh cho mặt Tách ảnh hưởngg của mức tiêu thụụ
  hàng B nhé = [SLTT (CCDT) – SLDT(CCDT)] x GDT
  Tách ảnh hưởng của cơ cấu
  = [SLTT (CCTT) – SLTT (CCDT)] x GDT

  43 44

  11

 12. 10-Aug-17

  Đánh giá trung tâm doanh thu Đánh giá trung tâm doanh thu

  Phòng kinh doanh Phòng kinh doanh
  Tình hình bán hàng tháng 2.20×0 Phân tích biến động đơn giá tháng 2-20×0
  Dự toán Thực tế Đơn giá Đơn giá Chênh Số lượng
  Sản Biến Sản phẩm Biến động
  thực tế dự toán lệch thực tế
  phẩm Đơn Số Thành Đơn Số Thành động
  giá lượng tiền giá lượng tiền A 1,2 1 0,2 100 20
  A 1 100 100 1,2 100 120 20 B 2,1 2 0,1 200 20

  B 2 100 200 2,1 200 420 220 Cộng 40

  Cộng 300 540 240

  45 46

  Đánh giá trung tâm doanh thu Đánh giá trung tâm doanh thu

  Phòng kinh doanh Phòng kinh doanh
  Phân tích biến động sản lượng tháng 2-20×0 Phân tích biến động mức tiêu thụ tháng 2-20×0
  Số lượng Số lượng Chênh Đơn giá Số lượng Số lượng Chênh Đơn giá
  Sản phẩm thực tế dự toán lệch dự toán Biến động thực tế dự toán lệch dự toán
  Sản phẩm (Cơ cấu (Cơ cấu Biến động
  A 100 100 0 1 0 dự toán) dự toán)
  B 200 100 100 2 200
  A 150 100 50 1 50
  Cộng 200
  B 150 100 50 2 100
  Cộ
  Cộng 150

  47 48

  12

 13. 10-Aug-17

  Đánh giá trung tâm doanh thu Phòng kinh doanh
  Báo cáo kết quả hoạt động tháng 2-20×0
  Phòng kinh doanh Thực tế Dự toán Biến động
  Phân tích biến động cơ cấu tháng 2-20×0 Sản phẩm A
  Số lượng Số lượng Chênh Đơn giá Sản lượng (đv) 100 100 0
  thực tế thực tế lệch dự toán
  Sản phẩm Biến động Đơn giá (triệu đồng) 1,2 1 0,2
  (Cơ cấu (Cơ cấu
  thực tế) dự toán) Doanh thu (triệu đồng) 120 100 20
  A 100 150 -50 1 -50 Sản phẩm B 0
  B 200 150 50 2 100 Sản lượng (đv) 200 100 100
  Cộngg 300 300 50 Đơn giá (triệu đồng) 2,1 2 0,1
  Doanh thu (triệu đồng) 420 200 220
  Tổng doanh thu (triệu đồng) 540 300 240
  Phân tích các biến động
  Biến động giá 40
  49 Biến động mức tiêu thụ 150
  Biến động cơ cấu 50

  Đánh giá trung tâm doanh thu Đánh giá trung tâm doanh thu
  Ok, cũng cần
  Chúng tôi đã xem thêm về • Các vấn đề khác
  rất thành côngg một số vấn
  trong tháng đề khác – Mức
  Mứ độ giao
  i quyềnề
  – Thị phần
  – Lãi gộp
  – Chi phí bán hàng

  51 52

  13

 14. 10-Aug-17

  Đánh giá trung tâm lợi nhuận Lập dự toán
  Lưu ý:
  • Trung tâm lợi nhuận được đánh giá bằng Dự toán bán hàng Chỉ tính
  chỉ tiêu lợi nhuận,
  nhuận nghĩa là chênh lệch chi phí có
  giữa doanh thu và chi phí. thể kiểm soát
  Dự toán sản xuất
  • Cần loại bỏ các chi phí không thuộc
  phạm vi kiểm soát của người quản lý. Dự toán Dự toán Dự toán Dự toán
  NVLTT NCTT CPSXC CP ngoài SX

  Dự toán GT-GVHG-TP

  53 54
  Dự toán kết quả hoạt động kinh doanh

  Lập dự toán Lập dự toán

  Nhà máy Tường Hải Nhà máy Tường Hải
  D ttoán
  Dự á bán
  bá hàng
  hà tháng
  thá 2
  2.20×0
  20 0 Dự toán chi phí tháng 2
  2.20×0
  20×0
  Dự toán Định mức CP Sản lượng CP dự toán
  (triệu đồng) (1000 chai) (triệu đồng)
  Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
  (triệu đồng) (1000 chai) (triệu đồng) Biến phí đơn vị (1000 chai)

  Nước tương 14 100 1400 Sản xuất 5 100 500
  Bán hàng và quản lý 2 100 200
  Cộng biến phí đơn vị 7 700
  Định phí
  Sản xuất 300 300
  Bán hàng và quản lý 200 200
  Cộng định phí 500 500
  55 56
  Giả sử không có sản phẩm dở dang và thành phẩm cuối kỳ và đầu kỳ)

  14

 15. 10-Aug-17

  Lập dự toán Đánh giá trung tâm lợi nhuận
  Nhà máy Tường Hải
  Dự toán kết quả kinh doanh tháng 2.20×0 • Vì người quản lý trung tâm lợi nhuận có
  (triệu đồng) Dự toán
  quyền quyết định cả về đầu vào (chi phí)
  Sản lượng (1000 chai) 100
  Doanh thu 1400 cả về đầu ra (giá bán, sản lượng); nên
  Biến phí đánh giá trung tâm lợi nhuận bao gồm cả
  Sản xuất 500
  Bán hàng và quản lý 200
  hai phương diện:
  Cộng biến phí 700 – Biến động về sản lượng
  Số dư đảm phí 700
  – Biến động về giá bán và chi phí
  Định phí
  Sản xuất 300
  Bán hàng và quản lý 200
  Cộng định phí 500
  57 58
  Lợi nhuận bộ phận 200

  Nhà máy Tường Hải
  Báo cáo kết quả kinh doanh tháng 2.20×0 Đánh giá trung tâm lợi nhuận
  Chênh
  Chênh
  lệch thực Dự toán
  Dự toán lệch do
  Thực tế tế với dự chưa điều
  toán điều
  điều chỉnh sản
  chỉnh Chiến lược kinh
  lượng
  chỉnh doanh tốt nhưng
  Sản lượng 120 – 120 20 100
  Lợi nhuận nhà máy tăng cần
  ầ chú ý chi phí
  Doanh thu 1.620 (60) 1.680 280 1.400
  trưởng tốt trong tháng
  Biến phí –
  Sản xuất 580 (20) 600 100 500
  Bán hàng và quản lý 260 20 240 40 200
  Cộng biến phí 840 – 840 140 700
  Số dư đảm phí 780 (60) 840 140 700
  Tổng định phí –
  Sản xuất 305 5 300 – 300
  Bán hàng và quản lý 220 20 200 – 200
  Cộng tổng định phí 525 25 500 – 500
  Lợi nhuận bộ phận 255 (85) 340 140 200
  59 60

  15

 16. 10-Aug-17

  Đánh giá trung tâm lợi nhuận Đánh giá trung tâm đầu tư
  • Lợi nhuận trong báo cáo chỉ là lợi nhuận • Trong trung tâm đầu tư người quản lý được
  bộ phận (chưa tính các chi phí ngoài trao một sự linh hoạt tối đa trong việc đưa ra
  phạm vi kiểm soát) các quyết định; không chỉ là những quyết định
  hoạt động ngắn hạn (cơ cấu sản phẩm, giá bán,
  • Các vấn đề cần chú ý phương thức sản xuất…) mà còn là những
  – Giá chuyển giao nội bộ quyết định về đầu tư.
  – Các khoản doanh thu chungg • Trungg tâm đầu tư là sự
  ự mở rộng
  ộ g của trung
  g tâm
  – Các khoản chi phí chung lợi nhuận, trong đó lợi nhuận được đánh giá
  bằng cách so sánh với tài sản hay giá trị đầu tư
  vào trung tâm.
  61 62

  Đánh giá trung tâm đầu tư ROI
  • Tỷ lệ hoàn vốn đầu tư (viết tắt ROI –
  Đầu vào Đầu ra
  Return on Investment) thường được dùng
  để đánh giá trung tâm đầu tư. TRUNG TÂM

  • ROI bằng lợi nhuận hoạt động bộ phận ĐẦU TƯ
  chia cho giá trị tài sản đầu tư cho bộ Tài sản đầu tư cho Lợi nhuận hoạt
  phận.
  p hoạt động động bộ phận

  Tiền, hàng tồn kho, nợ Lợi nhuận trước
  phải thu, tài sản cố thuế và chi phí lãi
  định… vay
  63 64

  16

 17. 10-Aug-17

  ROI ROI
  Công ty A
  • Ưu điểm của ROI : Kết quả hoạt động 20×0
  Tập đoàn ABC
  Lợi nhuận hoạt động 400
  – ROI rất
  ất thuận
  th ậ lợi
  l i cho
  h việc
  iệ so sánh.
  á h Kết quả hoạt động 20×0
  Tài sản đầu tư 2000
  Lợi nhuận hoạt động 1780
  – ROI có kết cấu tương đồng với chi phí vốn. Tài sản đầu tư 12500
  ROI 20%

  – ROI phù hợp với cách đánh giá của người ROI 14% Công ty C
  Kết quả hoạt động 20×0
  bên ngoài công ty khi xem xét hoạt động của Lợi nhuận hoạt động 1300
  toàn bộ công ty. Tài sản đầu tư 10000
  ROI 13%

  Công ty B
  Kết quả hoạt động 20×0
  Lợi nhuận hoạt động 80
  Tài sản đầu tư 500
  65 66 ROI 16%

  ROI ROI
  • Nhược điểm của ROI
  ROI
  Lợi nhuận hoạt động – Một sốố vấn
  ấ đề vềề kỹ thuật
  th ật
  Tài sản đầu tư – Có khuynh hướng chú trọng đến lợi nhuận
  ngắn hạn
  ROS Số vòng quay TS – Không phù hợp với mô hình dòng tiền
  Lợi nhuận hoạt động Doanh thu
  – Có thể không hoàn toàn thuộc về phạm vi
  D h thu
  Doanh h Tài sản
  ả đầ
  đầu tư
  điều
  ề hành của nhà quản lý trung tâm đầu
  ầ tư
  – Nhà quản trị trung tâm đầu tư không thực
  hiện những dự án có ROI thấp
  67 68

  17

 18. 10-Aug-17

  Faster và ROI Đánh giá trung tâm đầu tư
  • Bộ phận kinh doanh thức ăn • Lợi nhuận còn lại (Residual Income –
  nhanh Faster là 1 trung tâm
  đầ tư thuộc
  đầu h ộ tậpậ đđoàn
  à Vifood
  Vif d viết tắt RI).
  RI) Lợi nhuận còn lại là số tiền
  đang có mức ROI là 12%. còn lại sau khi trừ lợi nhuận cho chi phí
  • Faster có tài sản đầu tư là
  4000 triệu và lợi nhuận hoạt vốn ước tính. Chi phí vốn ước tính là kết
  động là 800 triệu. Có một dự quả của giá trị tài sản sử dụng với tỷ lệ lợi
  án mua một cửa hàng mới
  với chi p
  phí đầu tư 1000 triệu
  ệ nhuận mong đợi tối thiểu từ tài sản hoạt
  và lợi nhuận sẽ tăng thêm động của trung tâm đầu ầ tư.
  160 triệu đồng.
  • Nhà quản lý Faster có thực
  hiện dự án không?
  69 70

  RI RI
  • Nhà máy Hải Hưng thuộc tập đoàn bánh • Ưu điểm của RI:
  kẹo Hải Dương là một trung tâm đầu tư – RI hạn
  h chế hế xu hướng
  h ớ thuth hẹp
  h hoặc
  h ặ giữ
  iữ
  có tài sản đầu tư là 12.000 triệu đồng và nguyên quy mô hoạt động để gia tăng hoặc
  lợi nhuận hoạt động là 2.000 triệu đồng. bảo vệ ROI.
  Tỷ suất lợi nhuận mong muốn mà tập – RI giúp sự thống nhất giữa lợi ích của công
  đoàn đề ra cho các nhà máy là 15% trên ty và bộ phận.
  tài sản hoạt động. – RI cóó thểhể xác
  á định
  đị h linh
  li h hoạt
  h trên
  ê cơ sở
  ở điề
  điều
  chỉnh tỷ lệ lãi suất phù hợp cho từng bộ phận
  • Tính RI của Hải Hưng. hay từ ̀ ng thời kỳ.

  71 72

  18

 19. 10-Aug-17

  RI Faster và RI

  • Nhược điểm của RI: • Tính RI của Faster
  – RI là chỉ
  hỉ tiêu
  tiê tuyệt
  t ệt đối nên
  ê không
  khô thể dù
  dùng trong hai trường hợp
  so sánh giữa các bộ phận với nhau. nhận và không nhận
  • Các công ty thường không khuyến khích triển khai dự án mua
  trung tâm đầu tư gia tăng RI càng cao cửa hàng mới.
  càng tốt, mà họ chỉ đề ra RI dự toán và
  đánh giá kết quả trên cơ sở so sánh giữa
  thực tế và dự toán.

  73 74

  Đánh giá trung tâm đầu tư Những vấn đề trong đánh giá
  • Trung tâm đầu tư lập dự toán và báo cáo • Trong tổ chức phân quyền, các kỹ thuật đánh
  tương tự trung tâm lợi nhuận.
  nhuận giá đã nghiên cứu có những vấn đề phức tạp về
  con người bên cạnh những yếu tố kỹ thuật:
  • Tuy nhiên, việc phân tích báo cáo của – Tính thống nhất của mục tiêu
  trung tâm đầu tư không đi sâu vào các – Quan hệ tương tác giữa các bộ phận
  yếu tố doanh thu và chi phí mà đánh giá – Chi phí quá mức
  trên tổng
  g thể hiệu quả
  q đầu tư. – Sự
  ự thúc đẩyy các hành vi gian
  g lậnậ
  – Khuynh hướng chú ý đến ngắn hạn
  – Khuynh hướng tập trung vào thành quả về tài chính

  75 76

  19

 20. 10-Aug-17

  Balanced scorecard 3 Định giá chuyển giao
  • Tại sao phải đặt vấn đề về định giá
  Tài cchính
  chuyển giao?

  Bộ phận A Bộ phận B
  Mong muốn Quy trình
  Khách hàng và chiến lược Kinh doanh Nguyên
  Sản phẩm
  liệu

  Học tập & Lợi ích của A Lợi ích của B
  Phát triển Lợi ích của công ty
  77 78

  Định giá chuyển giao Định giá theo thị trường
  • Các phương pháp: • Hai bên định giá dựa trên giá thị trường
  – Định
  Đị h giá
  iá theo
  th giáiá thị trường
  t ờ có điều chỉnh (thí dụ trừ bớt đi chi phí
  – Định giá theo thỏa thuận bán hàng như hoa hồng hay vận
  – Định giá theo chi phí chuyển…)
  • Hai bên có thể quyết định có thực hiện
  giao dịch nội bộ hay
  g y là không.
  g

  79 80

  20

Download tài liệu Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 5 – Lý Thu Ngọc File Word, PDF về máy