[Download] Tải Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 4 – Lý Thu Ngọc – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 4 – Lý Thu Ngọc

Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 4 – Lý Thu Ngọc
Nội dung Text: Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 4 – Lý Thu Ngọc

Download


Bài giảng “Kế toán quản trị – Chương 4: Lập dự toán ngân sách” cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan lập dự toán ngân sách, quy trình lập dự toán, dự toán cho doanh nghiệp thương mại, dự toán cho doanh nghiệp dịch vụ. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 4 – Lý Thu Ngọc – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 4 – Lý Thu Ngọc File Word, PDF về máy

Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 4 – Lý Thu Ngọc

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 4 – Lý Thu Ngọc

 1. 10-Aug-17

  Mục tiêu
  • Sau khi học xong chương này, người học
  Lập
  ập Dự
  ự toán ngân
  g sách có thể:
  – Giải thích được vai trò của công việc lập dự
  toán ngân sách của doanh nghiệp.
  – Triển khai việc lập dự toán tổng thể của một
  doanh nghiệp.
  – Nhận thức các vấnấ đềề cần
  ầ chú ý nhằm
  ằ bảo
  đảm sự thành công của dự toán ngân sách.

  2

  Nội dung Tổng quan
  • Tổng quan • Tại sao phải lập dự toán?
  • Q trình
  Quy ì h lậ
  lập ddự toán
  á (DN sản
  ả xuất)
  ấ)
  Hoạt động
  • Dự toán cho doanh nghiệp thương mại
  Nguồn lực Mục tiêu
  • Dự toán cho doanh nghiệp dịch vụ

  D toán
  Dự á

  3 4

  1

 2. 10-Aug-17

  Tổng quan Dự toán là gì?
  • Tại sao phải lập dự toán? • Dự toán là diễn giải định lượng kế hoạch
  hoạt động nhằm xác định cách thức huy
  động và sử dụng nguồn lực trong một thời
  Mục tiêu
  kỳ nhất định.
  • Các loại dự toán
  – Dự
  ự toán đầu tư ((capital
  p budget)
  g )
  – Dự toán hoạt động (operating budget)
  Nguồn lực Nguồn lực
  có thể huy động cần thiết – Dự toán tài chính (financial budget)

  5 6

  Dự toán ngân sách Vai trò của dự toán
  • Là một hệ thống các dự toán cấu thành kế • Hoạch định và xác lập mục tiêu
  hoạch hoạt động và tài chính của doanh • Truyền thông
  nghiệp trong một thời kỳ. • Phối hợp
  • Bao gồm các dự toán về bán hàng, sản • Ủy quyền
  xuất, nguyên vật liệu, nhân công, chi phí • Thúc đẩy
  sản xuất chung,g chi p
  phí ngoài
  g sản xuất, • Sử dụng hiệu quả nguồn lực
  tiền, kết quả kinh doanh và cân đối kế • Giải quyết mâu thuẫn
  toán. • Đánh giá thành quả
  7 8

  2

 3. 10-Aug-17

  Vai trò của dự toán Lập dự toán ngân sách 1
  • Chỉ rõ các tác động đã nêu trong từng • Lập dự toán hoạt động
  khâu của quá trình dự toán.
  toán – Dự
  D toán
  t á bán
  bá hàng

  – Dự toán sản xuất
  Lập dự Thực hiện Đánh giá – Dự toán nguyên vật liệu, nhân công và chi
  toán dự toán kết quả phí SX chung.
  – Dự toán chi phí ngoài sản xuất
  – Dự toán kết quả kinh doanh

  9 10

  Sơ đồ Dự toán bán hàng

  Dự toán bán hàng
  • Vai trò của dự toán bán hàng
  • Nội dung
  d dự
  d toán
  á bán
  bá hàng

  Dự toán sản xuất • Phân tích các nhân tố tác động đến dự
  toán bán hàng
  Dự toán Dự toán Dự toán Dự toán
  NVLTT NCTT CPSXC CP ngoài SX

  Dự toán GT-GVHB-TP

  11
  Dự toán kết quả hoạt động kinh doanh 12

  3

 4. 10-Aug-17

  Dự toán bán hàng Dự toán bán hàng
  • Thông tin đầu ra Công ty ABC có sản lượng tiêu thụ dự kiến 3 tháng của
  – Sản
  Sả llượng tiê
  tiêu thụ
  th vàà doanh
  d h thu
  th quýý 1 lần
  lầ llượtt là 500,
  500 2500 vàà 2200 sản
  ả phẩm
  hẩ may. Đơn
  Đ
  giá bán dự kiến là 180 (ngàn đồng)/sản phẩm.
  • Thông tin đầu vào
  – Sản lượng tiêu thụ
  Dự báo
  – Đơn giá bán
  Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Quý 1
  • Công thức
  Doanh thu = SLTT x ĐGB Số lượng bán 500 2.500 2.200 5.200

  Đơn giá bán 180 180 180 180

  13 14 Doanh thu bán hàng 90.000 450.000 396.000 936.000

  Dự toán bán hàng Dự toán sản xuất
  • Phân tích các nhân tố tác động • Thông tin đầu ra
  – Các biến bên ngoài: – Sản
  Sả llượng cần
  ầ sản
  ả xuất
  ất
  • Bối cảnh kinh tế
  • Tình hình thị trường và khách hàng… • Thông tin đầu vào
  – Các biến bên trong: – Sản lượng tiêu thụ
  • Chiến lược giá – Thành phẩm đầu kỳ
  • Ngân sách quảng cáo, khuyến mãi… – Thành phẩm cuối kỳ
  • Phương pháp lập • Công thức
  – Điều chỉnh dựa trên thực tế kỳ trước
  SLSX = SLTT – TPĐK + TPCK
  – Sử dụng các mô hình dự báo
  15 16

  4

 5. 10-Aug-17

  Dự toán sản xuất Dự toán nguyên vật liệu
  • Sản lượng tồn kho đầu mỗi tháng bằng 10% sản lượng • Thông tin đầu ra
  tiêu thụ trong
  g tháng
  g đó. Dự kiến tháng
  g 4 sẽ tiêu thụ
  2.500 sản phẩm may. – Chi phí
  hí NVL TT
  • Thông tin đầu vào
  Dự báo
  – Định mức NVL
  Tháng Tháng Tháng
  1 2 3 Quý 1 – Đơn giá NVL
  Số lượng bán 500 2500 2200 4.200
  4 200 – Sản lượng SX
  TP tồn cuối kỳ dự kiến 250 220 250 250
  • Công thức
  Tổng số thành phẩm cần có 750 2720 2450 4450
  CPNVL = SLSX x ĐMNVL x ĐGNVL
  Thành phẩm tồn kho đầu kỳ 50 250 220 50
  17 18
  Số sản phẩm sản xuất 700 2470 2230 5400

  Dự toán nguyên vật liệu Dự toán nhân công trực tiếp

  Định mức sản xuất là 2,4 m vải cho 1 đơn vị sản phẩm. Đơn • Thông tin đầu ra
  giá là 9 (ngàn đồng) một mét.
  mét – Chi phí
  hí NC TT
  Dự báo • Thông tin đầu vào
  Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Quý 1
  – Định mức giờ công
  Số lượng sản xuất 700 2470 2230 5400
  – Đơn giá giờ công
  Số vải dùng cho 1 sản phẩm 2,40 2,40 2,40 2,40
  – Sản lượng SX
  Tổng số vải cần cho sản xuất 1.680 5.928 5.352 12.960 • Công thức
  Giá một mét vải (1.000 đồng) 9 9 9 9 CPNCTT = SLSX x ĐMGC x ĐGGC
  19 Chi phí NVL trực tiếp 15.120 53.352 48.168 116.640 20

  5

 6. 10-Aug-17

  Dự toán nhân công trực tiếp Dự toán CP SX chung

  Định mức sản xuất là 1,2 giờ công cho 1 đơn vị sản phẩm. • Thông tin đầu ra
  Đơn giá là 22 (ngàn đồng) một giờ công.
  công – Chi phí SX chung
  – CPSXC cho 1 giờ công
  Dự báo
  • Thông tin đầu vào
  (đơn vị tính 1.000 đồng) Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Quý 1
  – Định mức CPSXC biến đổi/giờ công
  Tổng sản phẩm sản xuất 600 2570 2230 5400
  – Định mức CPSXC cố định/tháng
  Giờ công cho 1 sản phẩm 1,2 1,2 1,2 1,2
  – Tổng
  Tổ sốố giờ
  iờ công
  ô
  Tổng số giờ công cần có 720 1.884 2.676 5.280

  Đơn giá một giờ công 22 22 22 22
  • Công thức
  CPSXC = (BPSXC đv x TGC) + ĐPSXC
  Tổng chi phí nhân công 15.840 41.448 58.872 116.160
  21 22

  Dự toán CP SX chung Dự toán G/thành – GVHB – TP
  • Thông tin đầu ra
  Định mức CPSXC biến đổi là 50 (ngàn đồng) cho 1 giờ
  – Giá thành sản phẩm/Giá vốn hàng bán/Thành phẩm
  công; CPSXC cố định là 17.600
  17 600 (ngàn đồng) 1 tháng
  tháng. tồn
  ồ kho
  kh
  • Thông tin đầu vào
  Dự báo – CP NVLTT đơn vị
  Tháng Tháng Tháng – CP NCTT đơn vị
  (đơn vị tính 1.000 đồng) 1 2 3 Quý 1
  – CPSXC đơn vị
  Tổng số giờ công cần có 720 1.884 2.676 5.280 – Sản lượng
  Biến phí SX chung cho 1 giờ công 50 50 50 50 • Công
  Cô thức
  hứ
  Tổng biến phí SX chung 36.000 94.200 133.800 264.000
  GT = CPNVLTT+CPNCTT+CPSXC
  TP = GT x TP tồn kho
  Định phí SX chung 17.600 17.600 17.600 52.800 GVHB = GT x SL tiêu thụ trong kỳ
  23 Tổng chi phí sản xuất chung 53.600 111.800 151.400 316.800 24
  CP SXC phân bổ cho 1 giờ công 60

  6

 7. 10-Aug-17

  Dự toán G/thành – GVHB – TP Dự toán CP ngoài sản xuất

  Đơn giá Định mức Thành tiền
  • Thông tin đầu ra
  – Chi phí
  hí ngoài
  ài SX (bán
  (bá hàng+quản
  hà + ả lý)
  Chi phí NVL TT 9 2,4 21,6
  • Thông tin đầu vào
  Chi phí NC TT 22 1,2 26,4
  – Định mức CPNSX biến đổi/1 đồng doanh thu
  Chi phí SX chung 60 1,2 72 – Định mức CPNSX cố định/tháng
  Giá thành đơn vịị 120 – Doanh thu

  Giá vốn hàng bán 120 5.200 504.000
  • Công thức
  CPNSX = (BPNSX đv x DT) + ĐPNSX
  Giá trị TP tồn kho cuối kỳ 120 250 30.000
  25 26

  Dự toán CP ngoài sản xuất Dự toán kết quả kinh doanh

  Định mức CPNSX biến đổi là 15% doanh thu; CPNSX cố • Dự toán kết quả kinh doanh bao gồm
  định là 12.000
  12 000 (ngàn đồng) 1 tháng
  tháng. doanh thu và chi phí để tạo ra lợi nhuận
  Dự báo từ hoạt động kinh doanh
  (đơn vị tính 1.000 đồng) Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Quý 1 • Chưa xét đến các chi phí tài chính
  Tổng doanh thu 90.000 270.000 396.000 756.000

  Chi phí biến đổi trên 1 đồng
  doanh thu 15% 15% 15% 15%

  Tổng chi phí biến đổi 13.500 40.500 59.400 113.400

  Chi phí cố định mỗi tháng 12.000 12.000 12.000 36.000
  27 Tổng chi phí hoạt động 25.500 52.500 71.400 149.400 28

  7

 8. 10-Aug-17

  Dự toán kết quả kinh doanh Lập dự toán ngân sách 2

  Chỉ tiêu Số tiền
  • Lập dự toán tài chính
  – Dự toán thu tiền
  Doanh thu 756.000
  – Dự toán mua hàng
  Giá vốn hàng bán 504.000 – Dự toán các khoản chi nhân công và sản xuất
  Lãi gộp 252.000
  chung.
  – Dự toán tiền
  Chi phí hoạt động 149.400
  – Báo cáo lưu chuyển tiền tệ dự toán
  Lợi nhuận thuần 102.600 – Báo cáo kết quả kinh doanh dự toán
  – Bảng cân đối kế toán dự toán

  29 30

  Sơ đồ Dự toán thu tiền
  • Thông tin đầu ra
  Dự toán bán hàng Dự toán thu tiền Dự toán XDCB
  – Tiền
  ề thu
  t u mỗi
  ỗ kỳỳ
  Dự toán NVL Dự toán mua NVL – Nợ phải thu cuối kỳ
  • Thông tin đầu vào
  Dự toán
  Dự toán NCTT Dự toán chi NCTT – Nợ phải thu đầu kỳ
  Tiền
  – Doanh thu mỗi kỳ
  Dự toán CPSXC Dự toán chi CPSXC – Tình hình thu hồi nợ
  • Công thức
  h
  Dự toán CPNSX Dự toán chi CPNSX
  NPTCK = DT x Tỷ lệ NPT
  Các Báo cáo
  Tiền thu = NPTĐK + DT – NPTCK
  Tài chính
  Dự toán KQKD Dự toán
  31 32

  8

 9. 10-Aug-17

  Dự toán thu tiền Dự toán mua nguyên vật liệu
  • Thông tin đầu ra
  Nợ phải thu đầu tháng 1 là 43.200 (ngàn đồng). Tỷ lệ nợ – Tiền chi trả người bán mỗi kỳ
  để lại
  l i tháng
  thá sau th
  thu là 30% ddoanhh th
  thu trong
  t kỳ – Nợ phải trả người bán cuối
  ố kỳ
  • Thông tin đầu vào
  – Nguyên vật liệu cần cho sản xuất
  Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Quý 1
  – Nguyên vật liệu đầu kỳ dự toán
  – Đơn giá NVL
  Doanh thu 90.000 270.000 396.000 756.000
  – Nợ phải trả người bán đầu kỳ
  – Tình hình thanh toán nợ phải trả
  Nợ phải thu đầu kỳ 43.200 27.000 81.000 43.200
  • Công thức
  NPT cuối kỳ = (Nợ đầu kỳ + Hàng mua trong kỳ) x Tỷ lệ nợ phải trả
  Nợ phải thu cuối kỳ 27.000 81.000 118.800 118.800 Tiền chi trả = NPTĐK + Mua hàng trong kỳ – NPTCK

  33 Tiền thu trong kỳ 106.200 216.000 358.200 680.400 34

  Dự toán mua nguyên vật liệu Dự toán chi nhân công trực tiếp
  Nợ phải trả đầu tháng 1 là 3.000 (ngàn đồng), vải tồn kho đầu tháng 1
  là 412m. Tồn kho vải cần thiết cuối quý là 1.000m. Tỷ lệ nợ để lại • Thông tin đầu ra
  tháng sau trả là 20% nợ đầu kỳ cộng hàng mua trong kỳ.
  kỳ Đơn giá vải – Tiền
  Tiề chi
  hi trả
  t ả nhân
  hâ công
  ô trực
  t tiếp
  tiế
  9 ngàn đồng/m. Tỷ lệ vải tồn cuối kỳ là 20% số vải cần cho SX
  Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Quý 1 • Thông tin đầu vào
  Tổng số vải cần cho sản xuất 1.440 3.768 5.352 10.560 – Chi phí nhân công trực tiếp trong kỳ
  Số vải tồn cần có cuối kỳ 288 754 1.000 1.000 – Phải trả đầu kỳ, cuối kỳ nhân công trực tiếp
  Số vải tồn kho đầu kỳ 412 288 754 412
  • Công thức
  Tổng số vải cần mua trong kỳ 1.316 4.234 5.598 11.148
  Chi trả NCTT = CPNCTT + Phải trả đầu kỳ –
  Tổng giá trị vải cần mua 11.844 38.102 50.386 100.332
  Phải trả cuối kỳ
  Nợ phải trả nhà cung cấp đầu kỳ 3.000 2.969 8.214 3.000

  35 Phải trả nhà cung cấp cuối kỳ 2.969 8.214 11.720 11.720 36
  Trả cho nhà cung cấp trong kỳ 11.875 32.857 46.880 91.612

  9

 10. 10-Aug-17

  Dự toán chi nhân công trực tiếp Dự toán chi CPSXC
  Doanh nghiệp chi trả toàn bộ chi phí nhân công trực • Thông tin đầu ra
  tiếp trong kỳ – Tiền chi trả CPSXC
  • Thông tin đầu vào
  Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Quý 1 – Chi phí SXC trong kỳ
  Tổng chi phí nhân công 15.840 41.448 58.872 116.160 – Chi phí phi tiền tệ (khấu hao)
  Số tiền chưa thanh toán đầu – Phải trả đầu kỳ, cuối kỳ CPSXC
  kỳ – – – –
  Số tiền chưa thanh toán cuối
  • Công thức
  kỳ – – – – Chi trả CPSXC = CPSXC – Khấu hao + Phải
  Chi trả nhân công trực tiếp
  trong kỳ 15.840 41.448 58.872 116.160
  trả đầu kỳ – Phải trả cuối kỳ
  37 38

  Dự toán chi CPSXC Dự toán chi CPNSX
  Doanh nghiệp chi trả toàn bộ chi phí sản xuất chung • Thông tin đầu ra
  trong kỳ, ngoại trừ chi phí khấu hao là 22.000 (ngàn – Tiền chi trả CPNSX
  đồng)/tháng.
  • Thông tin đầu vào
  Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Quý 1
  – Chi phí NSX trong kỳ
  Tổng chi phí SX chung 53.600 111.800 151.400 316.800
  – Chi phí phi tiền tệ (khấu hao)
  CP khấu hao 22.000 22.000 22.000 66.000 – Phải trả đầu kỳ, cuối kỳ CPNSX
  CP SX chung bằng tiền 31.600 89.800 129.400 250.800 • Công thức
  Tiền chưa thanh toán đầu kỳ – – – – Chi trả CPNSX = CPNSX – Khấu hao + Phải
  trả đầu kỳ – Phải trả cuối kỳ
  Tiền chưa thanh toán cuối kỳ – – – –
  39 Chi trả SX chung trong kỳ 31.600 89.800 129.400 250.800 40

  10

 11. 10-Aug-17

  Dự toán chi CPNSX Dự toán chi xây dựng cơ bản
  Doanh nghiệp chi trả toàn bộ chi phí ngoài sản xuất Là dự toán về mua sắm, đầu tư tài sản cố định của
  trong kỳ. Không có TSCĐ dùng cho bán hàng và doanh nghiệp
  quản lý

  Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Quý 1
  Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Quý 1
  Tổng chi phí hoạt động 25.500 52.500 71.400 149.400 Chi XDCB 40.000 50.000 90.000
  CP khấu hao – – – – Trả nợ mua thiết bị kỳ trước – – – –
  Dư nợ chuyển sang kỳ sau – – – –
  CP HĐ chung bằng tiền 25.500 52.500 71.400 149.400
  Trả tiền XDCB trong kỳ 40.000 – 50.000 90.000
  Tiền chưa thanh toán đầu kỳ – – – –

  Tiền chưa thanh toán cuối kỳ – – – –
  41 Chi trả CPHĐ trong kỳ 25.500 52.500 71.400 149.400 42

  Dự toán tiền Dự toán tiền
  • Mục đích Tiền đầu tháng 1 là 100.000 (ngàn đồng). Số dư tiền định
  – Cân đối tiền của doanh nghiệp trên cơ sở xác mức là 100.000
  100 000 (ngàn đồng).
  đồng) Lãi suất vay 1% tháng
  tháng, vay
  định lượng tiền thừa thiếu trong mỗi kỳ kinh từ đầu tháng.
  doanh so với mức số dư tối thiểu của tiền. Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Quý 1
  • Đầu vào Tiền đầu kỳ 100.000 100.195 100.390 100.000
  – Các dự toán thu, chi tiền bao gồm cả XDCB Thu tiền bán hàng 106.200 216.000 358.200 680.400
  – Lãi suất Chi trả
  ả tiền
  ề mua NVL 11.875 32.857 46.880 91.612
  • Phương thức Chi trả tiền NCTT 15.840 41.448 58.872 116.160
  – Sử dụng nợ vay để điều hòa dòng tiền Chi trả CPSX chung 31.600 89.800 129.400 250.800

  43 44 Chi trả CP hoạt động 25.500 52.500 71.400 149.400

  Tiền thuần từ HĐKD 21.385 (605) 51.648 72.428

  11

 12. 10-Aug-17

  Dự toán tiền Dự toán Báo cáo KQHĐKD
  Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Quý 1

  Tiền thuần từ HĐKD 21.385 (605) 51.648 72.428 • Sử dụng bảng dự toán kết quả hoạt động
  • Bổ sung các
  á điều
  điề chỉnh
  hỉ h từ hhoạtt độ
  động tài chính
  hí h hay
  h hoạt
  h t
  Chi đầu tư XDCB 40.000 – 50.000 90.000
  động khác
  Tiền cuối kỳ trước khi
  vay 81.385 99.590 102.038

  Số dư tiền định mức 100.000 100.000 100.000 Doanh thu 756.000
  Tiền thừa (thiếu) (18.615) (410) 2.038 Giá vốn hàng bán 504000

  Vay 19.000 1.000 20.000 Lãi gộp 252.000

  Trả nợ vay – 1.800 1.800 Chi phí hoạt động 149.400
  Chi phí lãi vay 572
  Trả lãi vay 190 200 182 572
  45 46 Lợi nhuận thuần 102.028
  Tiền cuối kỳ 100.195 100.390 100.056 100.056

  Dự toán Báo cáo LC tiền tệ Dự toán Báo cáo LC tiền tệ
  • Sắp xếp lại bản dự toán tiền cho phù hợp với biểu mẫu
  BCLCTT trực tiếp.p
  L
  Lưu ch ển tiền từ HĐ ĐT
  chuyển
  Lưu chuyển tiền thuần từ HĐKD Chi đầu tư XDCB -90000
  Thu tiền bán hàng 680.400 Tiền thuần từ HĐĐT -90000
  Chi trả nhà cung cấp mua NVL (91.612) Lưu chuyển tiền từ HĐTC
  Chi trả tiền nhân công trực tiếp (116.160) Vay 20000
  Chi trả CPSX chung (250.800) Trả nợ vay -1800
  Chi trả CP hoạt động (149 400)
  (149.400) Tiền thuần từ HĐTC 18200
  Chi trả lãi vay (572) Tăng/giảm tiền trong kỳ 56
  Tiền thuần từ HĐKD 71.856 Tiền đầu kỳ 100000
  Tiền cuối kỳ 100.056

  47 48

  12

 13. 10-Aug-17

  Dự toán Bảng cân đối kế toán Dự toán Bảng cân đối kế toán
  • Căn cứ vào các bảng dự toán đã lập để Đầu kỳ Cuối kỳ
  Tiền 100.000 100.056
  xác định số dư cuối kỳ của: Nợ phải thu 43.200 118.800
  – Tiền Nguyên vật liệu 3.708 9.000
  – Hàng tồn kho Thành phẩm 5.889 30.000
  Tài sản cố định 176.000 110.000
  – Nợ phải thu
  Nguyên giá 220.000 220.000
  – Tài sản cố định (đã trừ hao mòn) Hao mòn (44.000) (110.000)
  – Phải trả người bán CP XDCB dở d
  dang – 90 000
  90.000

  – Các khoản vay Cộng tài sản 328.797 457.856

  – Lợi nhuận chưa phân phối

  49 50

  Dự toán Bảng cân đối kế toán Dự toán cho DN thương mại

  Đầu kỳỳ Cuối kỳỳ
  Dự toán bán hàng
  Vay ngắn hạn 18.200
  Phải trả người bán 3.000 11.720
  Vốn chủ sở hữu 250.000 250.000
  Lợi nhuận chưa phân phối 75.797 177.936
  Cộng nguồn vốn 328.797 457.856
  Dự toán
  Dự toán mua hàng CP hoạt động

  51 52
  Dự toán kết quả hoạt động kinh doanh

  13

 14. 10-Aug-17

  Dự toán cho DN thương mại Dự toán cho DN dịch vụ

  Dự toán bán hàng Dự toán thu tiền Dự toán XDCB
  • Về nguyên tắc không khác doanh nghiệp
  sản xuất
  xuất, ngoại trừ các vấn đề sau:
  Dự toán mua hàng Dự toán chi mua
  – Thay dự toán mua nguyên vật liệu bằng các
  Dự toán vật liệu, dụng cụ
  Tiền
  – Chi phí nhân công trong nhiều trường hợp là
  định phí.
  – Phương pháp tính doanh thu và thu tiền
  ề linh
  Dự toán CPHĐ Dự toán chi CPHĐ
  hoạt tùy theo ngành nghề
  Các Báo cáo
  Tài chính
  Dự toán KQKD Dự toán
  53 54

  Bài tập Các vấn đề cần lưu ý
  • Trình bày những đặc điểm trong việc lập • Thời kỳ lập dự toán
  dự toán của: • Quy
  Q trình
  ì h lậ
  lập ddự toán
  á
  – Khách sạn. • Vấn đề con người
  – Phòng nha khoa.
  – Công ty dịch vụ kế toán

  55 56

  14

 15. 10-Aug-17

  Thời kỳ lập dự toán Quy trình lập dự toán
  • Lập dự toán theo năm tài chính
  – Dự
  D toán
  t á 5 năm
  ă =>
  > Năm
  Nă =>
  > Quý
  Q ý =>
  > thá
  tháng Nhà quản
  ả lý cấp
  ấ cao

  • Lập dự toán liên tục
  – Dự toán được liên tục cập nhật theo thời gian Nhà quản lý cấp trung gian

  Nhà quản
  ả lý cấp
  ấ thấ
  thấp

  57 58

  Vấn đề con người
  • Nhận thức của nhà quản lý cấp cao
  • Mứ độ thách
  Mức há h thức
  hứ của
  ủ dự
  d toán
  á
  • Quá trình tương tác
  • Phần thưởng

  59

  15

Download tài liệu Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 4 – Lý Thu Ngọc File Word, PDF về máy