[Download] Tải Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 3 – Lý Thu Ngọc – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 3 – Lý Thu Ngọc

Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 3 – Lý Thu Ngọc
Nội dung Text: Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 3 – Lý Thu Ngọc

Download


Bài giảng “Kế toán quản trị – Chương 3: Phân tích quan hệ chi phí, sản lượng, lợi nhuận” cung cấp cho người học các kiến thức: Số dư đảm phí, phân tích điểm hòa vốn và lợi nhuận mục tiêu, Phân tích độ nhạy, phân tích kết cấu chi phí, phân tích kết cấu mặt hàng.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 3 – Lý Thu Ngọc – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 3 – Lý Thu Ngọc File Word, PDF về máy

Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 3 – Lý Thu Ngọc

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 3 – Lý Thu Ngọc

 1. Mục tiêu
  • Sau khi học xong chương này, người học
  Phân tích quan hệ chi phí – có thể:
  – Giải thích được khái niệm số dư đảm phí và
  sản lượng – lợi nhuận
  1
  lập BCKQHĐKD theo số dư đảm phí
  – Trình bày quan hệ giữa chi phí, khối lượng
  và lợi nhuận (CVP)
  – Vận
  ậ dụng
  ụ g quan
  q hệệ CVP vào các bài toán
  quản trị.
  – Giải thích các hạn chế của việc phân tích
  CVP
  2

  Nội dung Số dư đảm phí
  • Số dư đảm phí
  • Phân
  Phâ tích
  í h điểm
  điể hòhòa vốn
  ố vàà lợi
  l i nhuận
  h ậ mục Doanh thu
  tiêu
  Biến phí
  • Phân tích độ nhạy
  • Phân tích kết cấu chi phí Số dư đảm phí

  • Phân
  Phâ tích
  tí h kết cấu
  ấ mặtặt hàng
  hà Định phí

  Lợi nhuận

  3 4

  1

 2. Số dư đảm phí Số dư đảm phí
  • Số dư đảm phí (SDĐP) là chênh lệch giữa • Bài toán
  ………………. và …………. • Công
  Cô ty Hù Hùng VVương tốn
  ố 8 triệu
  iệ đồ
  đồng
  • SDĐP dùng để bù đắp ……………, còn biến phí để làm ra 1 sản phẩm và bán với
  lại là ………………… đơn giá 10 triệu đồng.
  • Nếu SDĐP không đủ bù đắp……………. – Tính SDĐP với mức sản lượng 1000 sản
  thì doanh nghiệp sẽ bị ……… phẩm và 2000 sản phẩm.
  – Nhận xét về tỷ lệ SDĐP trên doanh thu trong
  • Nếu SDĐP vừa bằng định phí thì doanh
  mỗi trường hợp của sản lượng?
  nghiệp sẽ ………
  5 6

  Số dư đảm phí Số dư đảm phí
  • Tỷ lệ SDĐP = SDĐP/Doanh thu • Bài toán (tiếp theo)
  • Vì biến
  biế phí
  hí tỷ
  ỷ lệ với
  ới doanh
  d h thu
  h nên
  ê tỷỷ lệ • Công
  Cô ty Hù Hùng V Vương có
  ó tổng
  ổ địđịnh
  h phí
  hí là
  SDĐP là một hằng số đối với sản lượng. 1.200 triệu đồng.
  – Xác định lợi nhuận trong mỗi tình huống sản
  lượng?
  X% – Nhận xét về số tiền lợi nhuận tăng lên so với
  X%
  X% số tiền doanh thu tăng lên? Giải thích?

  7 8

  2

 3. Báo cáo kết quả kinh doanh Phân tích điểm hòa vốn
  theo số dư đảm phí

  • Điểm hòa vốn là mức sản lượng hay doanh thu mà lợi
  Báo cáo kết quả HĐKD Báo cáo kết quả HĐKD nhuận bằngg 0. Lúc nàyy số dư đảm phí
  p = định phí
  p
  (kế toán tài chính) (theo số dư đảm phí)
  Chỉ tiêu Số tiền Chỉ tiêu Số tiền %
  Doanh thu
  Doanh thu 1.000 Doanh thu 1.000 100%
  GVHB (BP) 400 Biến phí 550 55%
  CP bán hàng (BP) 100 Số dư đảm phí 450 45% Biến phí
  CP bán hàng (ĐP) 150 Định phí 350 35%
  Số dư đảm phí
  CP quản lý (BP) 50 Lợi nhuận 100 10%
  CP quản lý (ĐP) 200
  Định phí
  Lợi nhuận 100

  9 10

  Phân tích điểm hòa vốn Phân tích điểm hòa vốn
  • Định phí = SDĐP • Doanh thu hòa vốn = Định phí/Tỷ lệ SDĐP
  • Định phí = SDĐP đơn vị x Sản lượng hòa vốn
  • Sản lượng hòa vốn = Định phí/ SDĐP đơn vị

  Tính sản lượng hòa vốn của công ty Hùng Vương Tính doanh thu hòa vốn của công ty Hùng Vương
  Đối chiếu với kết quả tính từ sản lượng hòa vốn

  11 12

  3

 4. Phân tích điểm hòa vốn Phân tích lợi nhuận mục tiêu

  Doanh thu • Xác định mức sản lượng/doanh thu để DN đạt
  Phạm vi thích được một con số lợi nhuận cho trước.
  trước
  hợp
  Tổng chi phí
  Doanh thu

  Biến phí Biến phí

  Sốố dư đảm phí
  Định phí
  Định phí

  13 14 LN mục tiêu
  Sản lượng hòa vốn Sản lượng

  Phân tích lợi nhuận mục tiêu Thí dụ
  • ĐP + LNMT = SDĐP • Công ty Hùng
  • ĐP + LNMT = SDĐP đơn vị x Sản lượng Lợi nhuận Vương phải tiêu
  mụctiêu mục tiêu thụ được bao
  • SL mục tiêu = (ĐP + LNMT)/ SDĐP đơn vị nhiêu sản phẩm
  để đạt mức lợi
  Tương tự: Định
  nhuận là 1200
  phí
  • DT mục tiêu = (ĐP + LNMT)/ % SDĐP triệu đồng?

  Số dư đảm phí

  15 16

  4

 5. Phân tích số dư an toàn Thí dụ
  • Số dư an toàn là chênh lệch giữa doanh • Công ty Hùng Vương đang có sản lượng hiện
  tại
  ạ là 700 sp.
  p Tính số dư an toàn và nhậnậ xét?
  thu thực tế hay ước tính với doanh thu
  • Doanh thu bị sụt giảm bao nhiêu % thì công ty
  hòa vốn. Hùng Vương bị lỗ?
  • Số dư an toàn càng nhỏ thì rủi ro doanh • Công ty dự định thuê một thiết bị với tiền thuê
  nghiệp bị thua lỗ khi thị trường biến động 100 triệu/tháng (thuê 5 năm, hợp đồng không
  càng
  g tăng
  g lên. có quyền hủy ngang). Tình hình có an toàn hơn
  hay không?
  Các nhân tố ảnh hưởng đến số dư an toàn?

  17 18

  Phân tích độ nhạy Bài toán 1: Thay đổi định phí và sản lượng

  • Phân tích độ nhạy là phân tích biến động • Giả sử Công ty Hùng Vương đàm phán thuê
  của lợi nhuận khi chi phí và sản lượng thiết bị mắc hơn với tiền thuê 250 triệu/tháng
  thay đổi (thuê 2 năm, hợp đồng không có quyền hủy
  ngang) với kế hoạch sẽ tăng sản lượng 10%.
  • Đánh giá ảnh hưởng đến lợi nhuận của phương
  án trên, giả sử các chi phí sử dụng máy do bên

  cho thuê chịu.

  19 20

  5

 6. Bài toán 3: Thay đổi định phí, giá bán và
  Bài toán 2: Thay đổi biến phí và sản lượng
  sản lượng

  • Một phương án được công ty đưa ra là cải tién • Giả sử công ty có kế hoạch đẩy mạnh công tác
  mẫu mã bao bì với chi phí 0,2
  0 2 triệu một sản marketing với hy vọng tăng sản lượng lên 30%:
  phẩm. Dự kiến phương án này sẽ làm tăng sản – Giảm giá bán 0,2 triệu sản phẩm
  lượng 15%. – Tăng chi phí quảng cáo lên 400 triệu đồng.
  • Đánh giá ảnh hưởng đến lợi nhuận của phương • Đánh giá ảnh hưởng đến lợi nhuận của phương
  án trên. án trên.

  21 22

  Bài toán 4: Thay đổi định phí, biến phí và Bài toán 5: Thay đổi giá bán, định phí, biến
  sản lượng phí và sản lượng

  • Công ty dự kiến đầu tư một hệ thống thiết bị • Công ty có kế hoạch tăng sản lượng tiêu thụ lên
  mới sẽ làm giảm chi phí nguyên liệu 0,3
  03 50% với các giải pháp đồng thời sau:
  triệu/sản phẩm đồng thời chất lượng sản phẩm – Giảm giá bán 5%
  tăng lên làm sản lượng tăng 5%. Chi phí khấu – Tăng chi phí hoa hồng cho đại lý 0,2 triệu đồng/sp.
  hao và sử dụng thiết bị trong kỳ dự tính là 320 – Tăng chi phí quảng cáo trên truyền hình với chi phí
  triệu đồng. một kỳ là 100 triệu đồng.
  • Đánh g giá ảnh hưởngg đến lợi
  ợ nhuận
  ậ của phương
  p g • Đánh ggiá ảnh hưởngg đến lợi
  ợ nhuận

  án trên

  23 24

  6

 7. Bài toán 6: Đơn đặt hàng đặc biệt Kết cấu chi phí
  • Giả sử kỳ này công ty đã có sản lượng đặt hàng là 1.000 • Kết cấu chi phí là quan hệ tỷ trọng giữa
  sp.
  p Có một đơn đặt hàng g từ Chính pphủ cho một khoản
  viện trợ sang Lào với sản lượng 100 sản phẩm. Tuy biến phí và định phí trong tổng chi phí.
  phí
  nhiên, giá bán mà Chính phủ có thể thanh toán là 9 triệu • Kết cấu chi phí khác nhau sẽ dẫn đến sự
  đồng.
  biến động lợi nhuận khác nhau khi sản
  • Công ty có thể nhận hợp đồng hay không nếu:
  – Năng lực sản xuất công ty vẫn còn dư cho hợp đồng trên.
  lượng thay đổi.
  – Việc tăng sản lượng không ảnh hưởng đến định phí
  • Nếu công ty muốn có lợi nhuận là 950 triệu đồng thì giá
  bán của đơn hàng này là bao nhiêu?

  25 26

  Thí dụ Nhận xét
  • Hai công ty A và B cùng ngành nghề, có sản lượng năm • Kết cấu nào có lợi nhất khi sản lượng tăng lên?
  nay
  y cùngg là 1000 spp với ggiá bán cùngg là 20 triệu
  đồng/sp. Biến phí đơn vị của A là 16 triệu đồng trong
  • Kết cấu nào bất lợi nhất khi sản lượng giảm
  khi của B là 12 triệu đồng. Tổng định phí của A là xuống?
  2.000 triệu đồng và của B là 6.000 triệu đồng. • Khi sản lượng tăng 1% thì lợi nhuận của mỗi
  • Tính lợi nhuận của 2 công ty. công ty tăng bao nhiêu %? So sánh với tỷ lệ số
  • Lợi nhuận của 2 công ty sẽ thay đổi thế nào nếu sản dư đảm phí trên lợi nhuận
  lượng
  ượ g tiêu
  êu thụụ củ
  của 2 cô
  côngg tyy cùng
  cù g tăng
  g lên
  ê 20% % và
  v cùng
  cù g
  • Khi sản lượng giảm 1% thì lợi nhuận của mỗi
  giảm 20%. Nhận xét.
  công ty giảm bao nhiêu %? So sánh với tỷ lệ số
  dư đảm phí trên lợi nhuận

  27 28

  7

 8. Đòn bẩy hoạt động Độ nghiêng đòn bẩy hoạt động
  4000 • DOL=[(P1-P0)/P0]/[(Q1-Q0)/Q0] 3500 • P1-P0 = (SDĐP đơn vị * Q1) – (SDĐP đơn vị x Q0)
  3000
  = SDĐP đơn vị x (Q1-Q0)
  2500

  2000
  • Do đó: DOL = (SDĐP đơn vị * Q0)/P0
  1500 = SDĐP/P0
  1000

  500

  0
  800 1000 1200

  Lợi nhuận A Lợi nhuận B

  29 30

  Bài học kinh doanh Kết cấu mặt hàng
  • Kết cấu mặt hàng thể hiện quan hệ giữa
  tỷ trọng các mặt hàng trong tổng doanh
  thu.
  • Kết cấu mặt hàng khác nhau sẽ tạo ra lợi
  nhuận khác nhau vì mỗi mặt hàng có số
  dư đảm p phí khác nhau.

  31 32

  8

 9. Thí dụ Bài học kinh doanh
  • Công ty có 2 mặt hàng A và B với doanh
  thu lần lượt là 1000 và 3000 triệu đồng
  đồng.
  Biến phí của 2 mặt hàng lần lượt là 800
  và 2100 triệu đồng. Tính số dư đảm phí
  và tỷ lệ số dư đảm phí?
  • Nếu doanh thu của A và B bây y giờ
  g là
  2000 triệu đồng mỗi mặt hàng, tính số dư
  đảm phí và tỷ lệ số dư đảm phí? Nhận xét

  33 34

  Giới hạn của phân tích CVP
  • Phân tích CVP là một công cụ đơn giản.
  Nó dựa trên các giả định sau:
  – Quan hệ ứng xử chi phí là tuyến tính
  – Giá bán không đổi khi sản lượng thay đổi
  – Chi phí phải phân tích chính xác thành biến
  phí và định phí
  – Biến phí đơn vị và định phí không đổi trong
  phạm vi thích hợp
  – Kết cấu mặt hàng không đổi
  35

  9

Download tài liệu Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 3 – Lý Thu Ngọc File Word, PDF về máy