[Download] Tải Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 2 – Lý Thu Ngọc – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 2 – Lý Thu Ngọc

Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 2 – Lý Thu Ngọc
Nội dung Text: Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 2 – Lý Thu Ngọc

Download


Bài giảng “Kế toán quản trị – Chương 2: Chi phí và phân loại chi phí” cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về chi phí, chi phí sản xuất và chi phí ngoài sản xuất, chi phí trực tiếp và chi phí gián tiếp, chi phí liên quan đến việc ra quyết định, biến phí và định phí. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 2 – Lý Thu Ngọc – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 2 – Lý Thu Ngọc File Word, PDF về máy

Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 2 – Lý Thu Ngọc

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 2 – Lý Thu Ngọc

 1. Mục tiêu
  Chi phí
  và phân • Sau khi học xong chương này, người học
  loại chi có thể:
  – Giải thích được ảnh hưởng của chi phí đến
  phí hoạt động của doanh nghiệp
  – Trình bày ảnh hưởng của các cách phân loại
  chi phí khác nhau tác động đến quyết định.
  – Phân biệt được các loại chi phí khác nhau
  đứng dưới những góc nhìn khác nhau; đặc
  biệt là theo cách thức ứng xử của chi phí.
  2

  Nội dung Tổng quan về chi phí
  • Tổng quan về chi phí • Chi phí là nguồn lực được bỏ ra trong quá
  • Chi phí
  hí sản
  ả xuấtấ vàà chi
  hi phí
  hí ngoài
  ài sản
  ả xuất
  ấ trình hoạt động nhằm đạt được mục tiêu
  tiêu.
  • Chi phí trực tiếp và chi phí gián tiếp • Chi phí bao hàm khái niệm đánh đổi
  • Chi phí liên quan đến việc ra quyết định • Quản trị chi phí là một nội dung quan
  • Biến phí và định phí trọng trong hoạt động quản lý tổ chức
  • Tuy nhiên
  nhiên, quản trị chi phí không phải là
  điều dễ dàng

  3 4

  1

 2. Thảo luận Chi phí SX/ngoài SX
  • Xác định chi phí
  một giờ đến lớp của CP nguyên vật liệu trực tiếp

  bạn? Chi phí sản
  CP nhân công trực tiếp xuất

  CP sản xuất chung

  CP bán hàng
  Chi phí
  ngoài sản
  CP quản lý doanh nghiệp xuất
  5 6

  Chi phí SX/ngoài SX Chi phí SX/ngoài SX
  • Hãy kể và phân • Tại sao phải phân biệt chi phí sản xuất và
  loại các chi phí tại chi phí ngoài sản xuất?
  công ty Unilever
  Vietnam:
  – CP sản xuất
  – CP ngoài sản xuất

  7 8

  2

 3. Suy nghĩ Chi phí trực tiếp/gián tiếp
  • Hãng tư vấn Boston tính ra tỷ lệ chi phí
  bán hàng và quản lý của 1000 công ty lớn
  nhất nước Mỹ đã có mức tăng trưởng
  bình quân hàng năm là 10% trong giai
  đoạn 1997-2000 (so với mức 1,7% giai
  đoạn 1986-1996)
  • Kết luận: Chi phí tăng vọt trong thời kỳ
  kinh tế bùng nổ sẽ gây khó khăn khi kinh Lương của nhân viên bảo vệ
  tế suy thoái. được tính vào sản phẩm nào
  của Unilever?
  9 10

  Chi phí trực tiếp/gián tiếp Chi phí trực tiếp/gián tiếp
  • CP trực tiếp = Chi phí có thể xác định • Phân loại các chi
  trực tiếp cho đối tượng chịu chi phí.
  phí phí phát sinh tại
  • Chi phí gián tiếp = Chi phí liên quan đến Unilever:
  nhiều đối tượng chịu chi phí và nó được – Chi phí trực tiếp
  phân bổ cho các đối tượng chịu chi phí – Chi phí gián tiếp
  theo những g tiêu thứcthích hợp
  p

  11 12

  3

 4. Chi phí trực tiếp/gián tiếp Chi phí liên quan đến ra quyết định

  • Tại sao phải phân biệt chi phí trực tiếp và • Nhắc lại chương 1:
  chi phí gián tiếp?
  Hoạch định Lựa chọn giữa
  những cách làm
  khác nhau
  Ra quyết định

  Kiểm soát

  13 14

  Chi phí liên quan đến ra quyết định Chi phí liên quan đến ra quyết định

  • Chi phí chênh lệch là chi phí có ở phương • Đi xe buýt hay xe gắn máy
  án này nhưng không có hoặc chỉ có một
  phần trong phương án khác.
  • Chi phí cơ hội là thu nhập tiềm năng bị
  mất đi khi bỏ phương án này để chọn
  phương án khác
  • Chi phí chìm là chi phí đã phát sinh trong
  quá khứ và do đó, không chịu ảnh hưởng Why not?
  bởi việc ra quyết định
  15 16

  4

 5. Biến phí/Định phí Biến phí
  • Sự phân loại này gọi là phân loại theo • Chi phí thay đổi khi mức độ hoạt động
  cách ứng xử của chi phí đối với mức độ thay đổi (sản lượng sản xuất; sản lượng
  hoạt động: tiêu thụ…)
  – Biến phí (chi phí biến đổi/khả biến) • Tuy nhiên, biến phí đơn vị lại không thay
  – Định phí (chi phí cố định/bất biến) đổi theo mức độ hoạt động
  – Chi phí hỗn hợp

  17 18

  Biến phí tuyến tính Biến phí cấp bậc

  Chi phí
  • Chi phí sẽ
  Chi phí
  • Phương trình không thay đổi
  biểu diễn: liên tục theo
  mức độ sử
  • y = ax P dụng mà biến
  thiên khi mức
  N độộ hoạt
  ạ động
  ộ g
  thay đổi đến
  M một mức nhất
  a b
  định.
  19 Mức độ hoạt động 20 Mức độ hoạt động

  5

 6. Biến phí phi tuyến tính Định phí
  • Quan hệ giữa chi • Chi phí không thay đổi khi mức độ hoạt
  Chi phí
  phí và mức độ hoạt động thay đổi
  đổi.
  động không phải là • Định phí đơn vị lại thay đổi khi mức độ
  một hàm tuyến tính hoạt động thay đổi
  bậc nhất.

  Mức độ hoạt động

  21 22

  Định phí Định phí bắt buộc

  Chi phí • Là chi phí cố định mà nhà quản lý rất khó
  • Phương trình để thay đổi trong ngắn hạn vì nó liên
  biểu diễn: quan đến năng lực hoạt động của doanh
  • y=b nghiệp
  • Đặc điểm:
  – Có bản chất dài hạn

  – Không thể cắt giảm toàn bộ

  23 Mức độ hoạt động 24

  6

 7. Định phí tùy ý Chi phí hỗn hợp
  • Là các khoản định phí mà nhà quản lý có  Chi phí bao gồm moät phaàn ñònh phí vaø
  thể thay đổi dễ dàng khi lập kế hoạch cho bieán phí
  bien
  từng kỳ. y = ax + b
  Chi phí

  25 26 Mức độ hoạt động

  Biến phí/Định phí Suy nghĩ
  • Tại sao phải phân biệt biến phí và định • Tại sao giá cước viễn thông ngày càng
  phí? giảm xuống?
  • Giải thích cơ chế hoạt động của hãng
  hàng không giá rẻ?

  27 28

  7

 8. Xác định chi phí hỗn hợp PP đồ thị
  • Nhằm phân tích thành 2 yếu tố là biến phí
  và định phí (a và b trong phương trình y =
  ax + b) y = ax + b
  • Các phương pháp:
  – Phương pháp cực đại – cực tiểu
  g pháp
  – Phương p p đồ thịị
  – Phương pháp bình phương bé nhất

  29 30

  PP cực đại – cực tiểu PP bình phương bé nhất
  • a = (Cmax – Cmin)/(Qmax-Qmin) • Dựa trên nguyên tắc “tổng giá trị bình
  – Cmax:
  C Mức
  Mứ chi
  hi phí
  hí cao nhất
  hất phương độ lệch giữa các điểm với đường
  – Cmin: Mức chi phí thấp nhất hồi quy” là bé nhất.
  – Qmax: Mức độ hoạt động cao nhất • Từ lý thuyết thống kê, a và b được tính
  – Qmin: Mức độ hoạt động thấp nhất bằng hệ phương trình:
  • b = Cmax – a.Qmax (hoặc b = Cmin – Σxyy = a Σx2 + bΣx
  a.Qmin) Σy = aΣx + nb

  Excel: Có thể dùng hàm Slope và Intercept để tính a và b
  31 32

  8

 9. Thí dụ
  • Chi phí bằng tiền khác trong chi phí bán hàng là
  một chi phí hỗn hợp

  Tháng Sản phẩm bán ra CP dịch vụ mua ngoài
  1 84 250
  2 60 210
  3 71 230
  4 85 260
  5 92 270
  6 100 290

  33

  9

Download tài liệu Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 2 – Lý Thu Ngọc File Word, PDF về máy