[Download] Tải Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 1 – Lý Thu Ngọc – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 1 – Lý Thu Ngọc

Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 1 – Lý Thu Ngọc
Nội dung Text: Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 1 – Lý Thu Ngọc

Download


Bài giảng “Kế toán quản trị – Chương 1: Giới thiệu kế toán quản trị” cung cấp cho người học các kiến thức: Chức năng quản lý trong tổ chức, vai trò của thông tin trong việc đưa ra quyết định, bản chất của kế toán quản trị,… Mời các bạn cùng tham khảo.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 1 – Lý Thu Ngọc – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 1 – Lý Thu Ngọc File Word, PDF về máy

Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 1 – Lý Thu Ngọc

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 1 – Lý Thu Ngọc

 1. Giới thiệu về Mục tiêu
  • Sau khi học xong chương này, người học có
  Kế toán q
  quản trịị thể:
  – Giải thích được chức năng quản lý trong tổ chức
  – Nêu vai trò của thông tin trong việc giúp nhà quản lý
  thực hiện chức năng của mình
  – Giải thích được bản chất của kế toán quản trị là hệ
  thống thông tin phục vụ cho quyết định quản lý
  – Nêu các khác biệt
  ệ ggiữa kế toán qquản trịị với kế toán
  tài chính
  – Trình bày sự phát triển của nghề nghiệp kế toán
  quản trị

  2

  Nội dung Chức năng quản lý
  • Chức năng quản lý trong tổ chức
  • Vai
  V i tròò của
  ủ thông
  hô tini trong việc
  iệ đưa
  đ ra
  quyết định quản lý
  • Bản chất của kế toán quản trị
  • Các khác biệt giữa kế toán quản trị với kế
  toán tài chính
  Các nhà quản lý –
  • Sự phát triển của nghề nghiệp kế toán Họ đang làm gì?
  quản trị
  3 4

  1

 2. Chức năng quản lý Chức năng quản lý

  Hoạch định Hoạch định Xác lập các mục
  tiêu của tổ chức
  Xác lập chiến lược
  Ra quyết định Ra quyết định để đạt được mục
  tiêu

  Kiểm
  ể soát Kiểm
  ể soát

  5 6

  Chức năng quản lý Chức năng quản lý

  Hoạch định Lựa chọn giữa Hoạch định Thu thập thông tin
  những cách làm về kết quả thực tế
  khác nhau
  So sánh với mục
  Ra quyết định Ra quyết định tiêu đề ra
  Điều chỉnh mục
  tiêu nếu cần thiết
  Kiểm
  ể soát Kiểm
  ể soát

  7 8

  2

 3. Thí dụ 1 Các cấp độ quản lý
  Công việc Hoạch Ra quyết Kiểm
  định định soát
  • Hoạch định và kiểm soát chiến lược
  Mua một thiết bị thay vì thuê ngoài x • Hoạch
  H h định
  đị h vàà kiểm
  kiể soát
  á chiến
  hiế thuật
  h ậ
  Theo dõi tình chi phí thực tế phát x
  sinh • Hoạch định và kiểm soát tác nghiệp
  Dự kiến sẽ tăng ROI lên 20% sau 5 x
  năm
  Sẽ thâm nhập thị trường ASEAN x
  Cầ tuyển
  Cần t ể chọn
  h đội ngũ
  ũ kỹ sư giỏi
  iỏi x
  Sẽ cắt giảm chi phí 15% đối với các x
  sản phẩm tiêu thụ trong nước
  Yêu cầu các báo cáo về doanh thu x
  Đối chiếu giữa ROI thực tế năm nay x
  9 10
  và mục tiêu nhận thấy đạt 60%.

  Thí dụ 2 Thông tin và quản lý
  • Trường đại học tư thục XPT đề ra mục • Các quyết định cần có thông tin:
  tiêu của mình như sau: – Thích
  Thí h hợp
  h
  – Cung cấp một chương trình đào tạo chuyên – Đầy đủ
  gia máy tính chất lượng cao nhằm đạt được – Xác thực
  kết quả là sau 5 năm sẽ có 95% sinh viên tốt
  – Kịp thời
  nghiệp ra trường được tuyển vào các công ty
  lớn trong ngành công nghệ thông tin ợ ích và chi pphí
  – Cân đối lợi
  – Dễ hiểu
  • Hãy xác định các kế hoạch chiến lược,
  – Có thể tiếp cận và sử dụng thuận lợi
  chiến thuật và tác nghiệp của nhà trường
  11 12

  3

 4. Thông tin và quản lý Khái niệm kế toán quản trị
  • Kế toán quản trị là hệ thống thu thập, xử
  lý và truyền đạt thông tin cho nhà quản lý
  nhằm phục vụ cho việc đưa ra các quyết
  Dữ liệu Thông tin
  Ra quyết định hướng đến các mục tiêu của tổ chức.
  định
  – Kế toán quản trị thì khác nhau ở các tổ chức
  khác nhau.
  – Thông tin kếế toán quản trị phục vụ cho các
  KẾ TOÁN QUẢN TRỊ cấp quản lý khác nhau cũng khác nhau

  13 14

  Thí dụ 3 Sự khác biệt với kế toán tài chính

  • Quốc Thanh là giám đốc điều hành của • Mục đích • Định kỳ
  một doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm • Nội dung • Thời gian
  từ giấy. Lâm là quản đốc một phân xưởng • Tính pháp lý • Phạm vi
  của công ty, và Minh phụ trách một dây
  • Tính linh hoạt • Bảo mật
  chuyền sản xuất trong phân xưởng.
  • Thước đo
  • Yêu cầu: Giải thích vì sao nhu cầu thông
  tin kế toán của ba nhà quản lý lại khác
  nhau và mô tả loại thông tin mà từng
  người cần.

  15 16

  4

 5. Thí dụ 4 Vai trò của kế toán quản trị
  KT tài KT
  chính quản trị
  • Quan hệ với các chức năng trong đơn vị
  Xác định lợi nhuận của từng mặt hàng. – Các
  Cá quyết
  ết định
  đị h marketing
  k ti
  Tham gia việc xây dựng giá bán sản phẩm mới. – Các quyết định sản xuất
  Xác định giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ và
  tính giá thành sản phẩm từng mặt hàng. – Các quyết định tài chính
  So sánh giá thành thực tế và giá thành định mức, – Các quyết định nhân sự…
  phân tích nguyên nhân.
  Lậ bá
  Lập báo cáo
  á tài chính
  hí h
  Lập các dự toán về kết quả hoạt động kinh
  doanh, cân đối kế toán và lưu chuyển tiền tệ.
  Theo dõi tình hình chi phí của từng phân xưởng,
  phòng ban để đánh giá hiệu quả hoạt động.
  17 18
  Theo dõi chi tiết công nợ từng khách hàng

  Thí dụ 5 Sự phát triển của KTQT
  • Một xưởng sản xuất phụ tùng xe hơi đang trong tình • Kế toán quản trị
  trạng tài chính khó khăn và bị khách hàng than phiền về
  sản
  ả phẩm
  hẩ kém
  ké chất
  hấ llượng vàà giao
  i hàng
  hà chậmhậ trễ.
  ễ Mộ
  Một bắt nguồn từ kế
  vài loại sản phẩm công ty đã sản xuất không đủ cung toán chi phí với
  cấp, một số khác lại sản xuất thừa so với nhu cầu. Bộ
  phận marketing của công ty thường khuyến mãi những mục tiêu ban
  sản phẩm đem lại lợi nhuận thấp thay vì là những loại đầu là ghi chép
  sản phẩm đem lại lợi nhuận cao hơn.
  • Yêu cầu: Những g vấn đề của côngg ty
  y có thể giảm
  g bớt và tính toán giá
  bằng cách cung cấp thông tin giữa các bộ phận kế toán, thành
  marketing, và kinh doanh như thế nào?

  19 20

  5

 6. Sự phát triển của KTQT Sự phát triển của KTQT
  • Yêu cầu cung cấp • Tiến bộ kỹ thuật,
  thông tin cho các toàn cầu hóa
  hóa, cạnh
  quyết định quản lý tranh thúc đẩy kế
  thúc đẩy kế toán toán quản trị tiếp tục
  quản trị tách ra khỏi phát triển theo
  kế toán tài chính hướng gắn chặt với
  chức năng quản lý

  21 22

  Sự phát triển của KTQT Thí dụ 6
  • Sự thất bại
  Kếế toán quản trị của ngành
  Nhu cầu sản xuất ô tô
  Kinh doanh
  Hoa Kỳ vào
  Dữ Thông Tri Quyết
  liệu tin thức định thập kỷ 1970
  Sự kiện
  Kinh doanh

  Vị trí kế toán quản trị trong chuỗi giá trị thông tin
  23 Nguồn: IMA, SMA: Definition of Management Accounting, 2008 24

  6

 7. Thí dụ 6 Thí dụ 6

  Chi phí mục tiêu (target costing)
  Khả năng giảm chi phí sản xuất

  Giá
  mục tiêu
  – Lợi nhuận
  mục tiêu
  = Chi phí
  mục tiêu

  Khách hàng Cổ đông
  Đối thủ
  Chiến lược
  công ty

  25 26

  Sự phát triển của kế toán quản trị Sự phát triển của kế toán quản trị

  • Giai đoạn 1: Xác định chi phí và kiểm • Giai đoạn 2: Cung cấp thông tin cho việc
  soát tài chính hoạch định và kiểm soát quản lý
  – Ghi nhận và phân tích chi phí – Phát triển hệ thống kiểm soát quản lý
  – Lập dự toán để kiểm soát chi phí – Bước đầu đánh giá hoạt động bằng các chỉ
  tiêu phi tài chính liên quan đến hoạt động.
  – Xây dựng dự toán dài hạn

  27 28

  7

 8. Sự phát triển của kế toán quản trị Sự phát triển của kế toán quản trị

  • Giai đoạn 3: Giảm lãng phí nguồn lực • Giai đoạn 4: Tạo ra giá trị cho tổ chức thông
  – Sử ddụng phương
  h pháp
  há tính
  tí h giá
  iá thành
  thà h vàà lập
  lậ qua sử dụng hiệu quả nguồn lực
  dự toán dựa trên mức độ hoạt động (ABC) – Chi phí mục tiêu
  – Phân tích khả năng sinh lợi của khách hàng
  – Mở rộng đánh giá hoạt động bằng các chỉ
  – Phân tích chuỗi giá trị.
  tiêu phi tài chính sang lĩnh vực liên quan đến
  – Phân tích vòng đời sản phẩm
  nhân viên.
  – Phân tích ngành,
  g , phân
  p tích đối thủ cạnh
  ạ tranh…
  – Đánh
  Đá h giáiá rủi
  ủi ro các
  á khoản
  kh ả đầ
  đầu tư

  29 30

  Sự phát triển của kế toán quản trị Phát triển nghề nghiệp
  • Sự can dự của kế toán vào quản lý • Các tổ chức nghề nghiệp của người kế
  – Xác
  Xá định
  đị h chiến
  hiế llược toán quản trị hình thành:
  – Thiết lập hệ thống và cung cấp thông tin – CIMA (Chartered Institute of Management
  – Tham gia quá trình ra quyết định Accountants- http://www.cimaglobal.com/ )
  – IMA (Institute of Management Accountants –
  http://www.imanet.org)
  • Sự hình thành các tiêu chuẩn
  ẩ đạo đức của
  người kế toán quản trị

  31 32

  8

Download tài liệu Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 1 – Lý Thu Ngọc File Word, PDF về máy