[Download] Tải Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại – Bài 4: Kế toán nghiệp vụ cho vay của ngân hàng thương mại – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại – Bài 4: Kế toán nghiệp vụ cho vay của ngân hàng thương mại

Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại – Bài 4: Kế toán nghiệp vụ cho vay của ngân hàng thương mại
Nội dung Text: Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại – Bài 4: Kế toán nghiệp vụ cho vay của ngân hàng thương mại

Download


“Bài giảng Kế toán Ngân hàng thương mại – Bài 4: Kế toán nghiệp vụ cho vay của ngân hàng thương mại” trình bày khái niệm, đặc điểm, phân loại hoạt động cho vay của ngân hàng; các quy định về hoạt động cho vay; nắm bắt được quy trình kế toán; hiểu và làm được các ví dụ về kế toán nghiệp vụ cho vay.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại – Bài 4: Kế toán nghiệp vụ cho vay của ngân hàng thương mại – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại – Bài 4: Kế toán nghiệp vụ cho vay của ngân hàng thương mại File Word, PDF về máy

Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại – Bài 4: Kế toán nghiệp vụ cho vay của ngân hàng thương mại

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại – Bài 4: Kế toán nghiệp vụ cho vay của ngân hàng thương mại

 1. Bài 4: Kế toán nghiệp vụ cho vay
  của ngân hàng thương mại

  KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG
  BÀI 4
  THƯƠNG MẠI

  Hướng dẫn học
  Để học tốt bài này, sinh viên cần tham khảo các phương pháp học sau:
   Học đúng lịch trình của môn học theo tuần, làm các bài luyện tập đầy đủ và tham gia
  thảo luận trên diễn đàn.
   Có sự liên hệ thực tế tại các ngân hàng thương mại hiện nay ở Việt Nam.
   Đọc tài liệu:
  1. Giáo trình Kế toán ngân hàng của Học Viện Ngân hàng.
  2. Giáo trình Kế toán Ngân hàng của Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh.
  3. Các văn bản và quy định của Quốc hội và Ngân hàng nhà nước.
  4. Các trang web: www.sbv.gov.vn; www.moj.gov.vn; www.mof.gov.vn
   Sinh viên làm việc theo nhóm và trao đổi với giảng viên trực tiếp tại lớp học hoặc qua email.
   Tham khảo các thông tin từ trang Web môn học.
  Nội dung
   Những vấn đề chung về nghiệp vụ cho vay của ngân hàng.
   Chứng từ và tài khoản sử dụng trong kế toán nghiệp vụ cho vay.
   Quy trình kế toán.
  Mục tiêu
   Nắm được khái niệm, đặc điểm, phân loại hoạt động cho vay của ngân hàng.
   Nắm được các quy định về hoạt động cho vay.
   Hiểu và nắm bắt được quy trình kế toán.
   Hiểu và làm được các ví dụ về kế toán nghiệp vụ cho vay.

  54 TXNHTM09_Bai4_v1.0015109208

 2. Bài 4: Kế toán nghiệp vụ cho vay
  của ngân hàng thương mại

  Tình huống dẫn nhập
  Cách tính toán lãi trong hoạt động cho vay
  Ngày 20/4/2015, đại diện Công ty trách nhiệm hữu hạn May Thắng Lợi đến ngân hàng thương
  mại cổ phần Đông Á – Chi nhánh Hà Nội để trả nợ vay và thanh lý hợp đồng. Hợp đồng tín dụng
  ghi ngày giải ngân là 12/2/2014, thời hạn vay 12 tháng, số tiền 300 triệu đồng, lãi suất
  1,2%/tháng. Lãi trả vào ngày 12 hàng tháng, gốc trả đều 6 lần trong kỳ (2 tháng trả 1 lần). Lãi
  suất phạt bằng 140% lãi suất trong hạn.
  Tuy nhiên, khi tính toán số tiền thu nợ thì giữa ngân hàng và khách hàng không khớp nhau. Để
  giải thích cho khách hàng về tiền lãi phải thu, kế toán phải nắm bắt được:

  1. Đặc điểm của hoạt động cho vay của ngân hàng.
  2. Các hình thức cho vay.
  3. Cách thu lãi, gốc và cách tính lãi trong hoạt động cho vay của ngân hàng.

  TXNHTM09_Bai4_v1.0015109208 55

 3. Bài 4: Kế toán nghiệp vụ cho vay
  của ngân hàng thương mại

  4.1. Những vấn đề chung về nghiệp vụ cho vay của ngân hàng

  4.1.1. Nghiệp vụ cho vay
   Cho vay: là hình thức cấp tín dụng, theo đó bên cho
  vay giao hoặc cam kết giao cho khách hàng một
  khoản tiền để sử dụng vào mục đích xác định trong
  một thời gian nhất định theo thỏa thuận với nguyên
  tắc có hoàn trả cả gốc và lãi.
   Thời hạn cho vay: là khoảng thời gian được tính từ
  khi khách hàng bắt đầu nhận vốn vay đến thời điểm
  trả hết nợ gốc và lãi vốn vay được thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng giữa ngân
  hàng và khách hàng.
   Trả nợ gốc và lãi vốn vay
  o Tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận về:
   Các kì hạn trả nợ gốc.
   Các kì hạn trả lãi vốn vay (có thể trùng hoặc khác với kỳ hạn trả nợ gốc).
   Đồng tiền trả nợ và việc bảo toàn giá trị nợ gốc bằng các hình thức thích hợp.
   Điều kiện, số lãi vốn vay, phí phải trả trong trường hợp khách hàng trả nợ
  trước hạn.
  o Đối với các khoản nợ vay không trả đúng hạn, tổ chức tín dụng đánh giá là
  không có khả năng trả nợ đúng hạn và không chấp nhận cơ cấu lại thời hạn trả
  nợ, thì:
   Số dư nợ gốc của hợp đồng tín dụng đó là nợ quá hạn.
   Tổ chức tín dụng phải phân loại vào tài khoản cho vay thích hợp và tổ chức
  tín dụng thực hiện các biện pháp thu hồi nợ.
   Cơ cấu lại thời gian trả nợ
  Khách hàng không có khả năng trả nợ đúng kì hạn nợ gốc và/hoặc lãi vốn vay
  trong phạm vi thời hạn cho vay đã thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng và tổ chức
  tín dụng đánh giá là có khả năng trả nợ trong các kì hạn tiếp theo, thì tổ chức tín
  dụng xem xét điều chỉnh kì hạn trả nợ gốc và/hoặc lãi vốn vay.
  Khách hàng không có khả năng trả nợ hết nợ gốc và/hoặc lãi vốn vay trong phạm
  vi thời hạn cho vay đã thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng và tổ chức tín dụng
  đánh giá là có khả năng trả nợ trong một khoảng thời gian nhất định sau thời hạn
  cho vay thì tổ chức tín dụng xem xét cho gia hạn nợ với thời hạn phù hợp với
  nguồn trả nợ của khách hàng.
  Toàn bộ số dư nợ gốc của khách hàng có khoản nợ cơ cấu lại thời gian trả nợ được
  phân vào nhóm nợ thích hợp.
   Lãi suất cho vay
  Do tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận phù hợp với quy định của ngân
  hàng nhà nước Việt Nam.
  Mức lãi suất áp dụng với các khoản nợ gốc quá hạn do tổ chức tín dụng ấn định và
  thỏa thuận với khách hàng trong hợp đồng tín dụng nhưng không vượt quá 150%

  56 TXNHTM09_Bai4_v1.0015109208

 4. Bài 4: Kế toán nghiệp vụ cho vay
  của ngân hàng thương mại

  lãi suất cho vay áp dụng trong thời hạn cho vay đã được ký kết hoặc điều chỉnh
  trong hợp đồng tín dụng.
   Bảo đảm tiền vay
  Căn cứ vào năng lực tài chính của khách hàng vay, tính khả thi và hiệu quả của
  khoản vay và tình hình thực tế. Ngân hàng có thể lựa chọn một hoặc một số biện
  pháp đảm bảo tiền vay:
  o Các biện pháp đảm bảo tiền vay bằng tài sản:
   Cầm cố, thế chấp bằng tài sản của khách hàng vay.
   Bảo lãnh bằng tài sản của bên thứ 3.
   Bảo đảm bằng tài sản từ bên thứ 3.
  o Các biện pháp đảm bảo tiền vay trong trường hợp người đi vay không có đảm
  bảo bằng tài sản:
   Ngân hàng chủ động lựa chọn khách hàng đủ điều kiện để cho vay không
  có tài sản đảm bảo.
   Cho vay không có tài sản đảm bảo theo chỉ định của Chính Phủ, của Ngân
  hàng Nhà nước Việt Nam.

  4.1.2. Phân loại nợ
  Việc phân loại nợ hiện nay được thực hiện theo Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN và
  Quyết định 18/2005/QĐ-NHNN sửa đổi bổ sung. Theo quyết định này nợ được phân
  thành 5 nhóm:
   Nhóm 1: Nợ đủ tiêu chuẩn.
   Nhóm 2: Nợ cần chú ý.
   Nhóm 3: Nợ dưới tiêu chuẩn.
   Nhóm 4: Nợ nghi ngờ.
   Nhóm 5: Nợ có khả năng mất vốn.
  Nợ xấu là các khoản nợ thuộc nhóm 3, 4, 5.
  Các ngân hàng thương mại có thể tùy chọn phân loại nợ theo phương pháp định tính hoặc
  định lượng. Ít nhất mỗi quý một lần, trong thời hạn làm việc 15 ngày đầu tiên của tháng
  tiếp theo, tổ chức tín dụng thực hiện phân loại nợ gốc và trích lập dự phòng rủi ro đến thời
  điểm cuối ngày làm việc cuối cùng của quý (tháng) trước. Riêng đối với quý 4, trong thời
  hạn 15 ngày làm việc đầu tiên của tháng 12, tổ chức tín dụng thực hiện phân loại nợ và
  trích lập dự phòng rủi ro tính đến hết ngày 30/11. Với các khoản nợ xấu thì phải được
  thực hiện phân loại và đánh giá khả năng trả nợ hàng tháng.

  4.1.3. Dự phòng rủi ro tín dụng
   Trích lập dự phòng rủi ro tín dụng
  Dự phòng rủi ro là khoản tiền được trích lập để dự phòng cho những tổn thất có
  thể xảy ra do khách hàng của tổ chức tín dụng không thực hiện nghĩa vụ theo cam
  kết. Dự phòng rủi ro được tính theo dư nợ gốc bao gồm dự phòng chung và dự
  phòng cụ thể:

  TXNHTM09_Bai4_v1.0015109208 57

 5. Bài 4: Kế toán nghiệp vụ cho vay
  của ngân hàng thương mại

  o Dự phòng cụ thể: là khoản tiền được trích lập trên cơ sở phân loại cụ thể các
  khoản nợ để dự phòng cho những tổn thất có thể xảy ra.
  Số tiền dự phòng cụ thể phải trích theo công thức sau:
  R = max {0, (A-C)}  r
  Trong đó:
   R: số tiền dự phòng cụ thể cần trích;
   A: dư nợ gốc của khoản vay;
   C: Giá trị khấu trừ của tài sản đảm bảo;
   r : tỷ lệ trích lập dự phòng cụ thể ( Nhóm 1: 0%, Nhóm 2: 5%, Nhóm 3:
  20%, Nhóm 4: 50%, Nhóm 5: 100%).
  o Dự phòng chung: là khoản tiền được trích lập để dự phòng cho những tổn thất
  chưa được xác định trong quá trình phân loại nợ và trích lập dự phòng cụ thể
  và trong các trường hợp khó khăn của tổ chức tín dụng khi chất lượng các
  khoản nợ suy giảm.
  Ngân hàng thực hiện trích lập và duy trì dự phòng chung bằng 0,75% dư nợ từ
  nhóm 1 – 4 (kể cả các cam kết bảo lãnh ngân hàng).
   Sử dụng dự phòng rủi ro tín dụng
  Ngân hàng sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng
  đối với các khoản nợ trong trường hợp sau đây:
  o Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp bị giải thể,
  phá sản theo quy định của pháp luật; cá nhân bị
  chết hoặc mất tích.
  o Các khoản nợ nhóm 5.
  Việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro theo những nguyên tắc sau đây :
  o Sử dụng dự phòng cụ thể của khoản nợ đó.
  o Phát mại tài sản đảm bảo.
  o Trường hợp phát mại tài sản đảm bảo không đủ bù đắp rủi ro tín dụng thì được
  sử dụng dự phòng chung.

  4.1.4. Nguyên tắc kế toán
  Thận trọng trên cơ sở dồn tích (chỉ dự thu lãi đối với nợ nhóm 1).

  4.2. Chứng từ và tài khoản sử dụng

  4.2.1. Chứng từ
   Các chứng từ trong bộ hồ sơ vay vốn.
   Các chứng từ thanh toán, chứng từ tiền mặt.
   Các chứng từ khác liên quan.

  4.2.2. Tài khoản
   Tài khoản tiền mặt bằng đồng Việt Nam 1011
   Nhóm các tài khoản cho vay 21

  58 TXNHTM09_Bai4_v1.0015109208

 6. Bài 4: Kế toán nghiệp vụ cho vay
  của ngân hàng thương mại

  o 21X1: Nhóm 1
  o 21X2: Nhóm 2
  o 21X3: Nhóm 3
  o 21X4: Nhóm 4
  o 21X5: Nhóm 5
  Với X = 1 – Ngắn hạn, 2 – Trung hạn, 3 – Dài hạn
  Nội dung: phản ánh các hoạt động cho vay.
  Kết cấu:
  o Nợ: số tiền ngân hàng cho khách hàng vay.
  o Có: Ghi số tiền khách hàng trả nợ ngân hàng, số nợ bị/được chuyển loại. Riêng
  21X5: có thể là nợ đã xử lý, đưa ra ngoại bảng để theo dõi.
  o Dư nợ: số tiền khách hàng đang vay ngân hàng.
   Lãi phải thu từ cho vay 394
  Nội dung: phản ánh số lãi ngân hàng dự tính
  thu được khách hàng, nhưng khách hàng
  chưa thanh toán cho ngân hàng.
  Kết cấu:
  o Nợ: Lãi dự thu.
  o Có: Lãi khách hàng thanh toán cho ngân
  hàng; lãi đã dự thu nhưng chưa thu được
  phải xóa lãi.
  o Dư nợ: tổng số lãi đã dự thu nhưng khách hàng chưa thanh toán.
   TK thu lãi cho vay 702
  Nội dung: theo dõi thu nhập từ lãi trong hoạt động cho vay.
  Kết cấu:
  o Có: số lãi thu được từ hoạt động cho vay.
  o Nợ: số tiền lãi được kết chuyển vào tài khoản lợi nhuận.
  o Dư có: phản ánh số lãi ngân hàng thu được chưa kết chuyển để xác định kết
  quả kinh doanh.
   TK dự phòng 219 (1/2)
  Nội dung: phản ánh số dự phòng rủi ro với nợ gốc.
  Kết cấu:
  o Có: số dự phòng rủi ro trích lập.
  o Nợ: số dự phòng rủi ro được sử dụng hoặc hoàn nhập.
  o Dư có: dự phòng rủi ro chưa được sử dụng.
   Các tài khoản khác
  o TK Chi phí tín dụng khác 809.
  o TK Thu nhập tín dụng khác 709.
  o TK Chi phí dự phòng rủi ro nợ phải thu khó đòi 8822.

  TXNHTM09_Bai4_v1.0015109208 59

 7. Bài 4: Kế toán nghiệp vụ cho vay
  của ngân hàng thương mại

   Tài khoản ngoại bảng
  o TK 994: Tài sản thế chấp cầm có của khách hàng.
  o TK 941: Lãi cho vay chưa thu được.

  4.3. Quy trình kế toán

  4.3.1. Kế toán giải ngân, dự thu lãi, thu lãi và thu gốc

  Thu lãi cho Lãi phải thu từ Tiền mặt Cho vay khách Tiền mặt
  vay 702 cho vay 394 1011/thanh toán/… hàng 21 1011/thanh toán/…

  (3.a)

  (2) (1) (4)
  (3.b)
  Tài sản cầm cố thế
  chấp 994

  (3.c (1’) (4’)

  1. Giải ngân bằng tiền mặt/hoặc qua các tài khoản thanh toán… và cầm cố thế chấp
  tài sản đảm bảo (1’)
  2. Định kỳ dự thu lãi
  3. Định kỳ thu lãi
  a. Lãi dự thu = lãi phải thu
  b. Lãi dự thu < lãi phải thu
  c. Thu lãi chưa dự thu
  4. Thu gốc, và giải chấp (4’)
  Giải ngân Nợ TK 21X1
  Có TK 1011/4211/TK thanh toán
  Đồng thời Nhập TK 994
  Định kỳ dự thu lãi Nợ TK 394
  Có TK 702
  Định kỳ thu lãi Lãi phải thu = Lãi dự thu
  Nợ TK 1011/4211…
  Có TK 394
  Lãi dự thu < Lãi phải thu
  Nợ TK 1011/4211
  Có TK 394
  Có TK 702
  Thu lãi chưa dự thu ( Lãi nợ nhóm 2-5)
  Nợ TK 1011/4211
  Có TK 702

  Thu gốc Nợ TK 1011/4211
  Có TK 21X
  Giải chấp tài sản đảm bảo Xuất TK 994

  60 TXNHTM09_Bai4_v1.0015109208

 8. Bài 4: Kế toán nghiệp vụ cho vay
  của ngân hàng thương mại

  4.3.2. Kế toán xử lý các phát sinh về lãi
  Lãi đã dự thu (nợ nhóm 1) nhưng không thu được Xóa lãi:
  Nợ TK 809
  Có TK 394
  Treo lãi:
  Nhập TK 941
  Sau một thời gian khách hàng đến trả lãi Nợ TK 1011/4211
  Có TK 709
  Đồng thời Xuất TK 941
  Lãi chưa dự thu (nợ nhóm 2-5) nhưng không thu được Nhập TK 941

  Sau một thời gian khách hàng đến trả lãi: Nợ TK 1011/4211
  Có TK 702
  Đồng thời Xuất 941

  4.3.3. Kế toán trích lập dự phòng rủi ro
  Theo quy định của ngân hàng nhà nước Việt Nam, các ngân hàng thương mại tiến
  hành phân loại nợ và trích lập dự phòng 3 tháng/lần. Tuy nhiên, trên thực tế các ngân
  hàng thương mại thường hay phân loại nợ và trích lập dự phòng hàng tháng.
  Với quy định của ngân hàng nhà nước, các ngân hàng thương mại phải tính toán và
  trích lập dự phòng tương ứng với trạng thái nợ mà vừa phân loại ở kỳ đó. Do vậy, khi
  tính toán số tiền dự phòng phải trích lập, các ngân hàng thương mại sẽ phải so sánh
  với dự phòng hiện có tại đơn vị mình để biết kỳ này ngân hàng mình trích lập thêm dự
  phòng (nếu dự phòng phải có > dự phòng hiện có), hoặc hoàn nhập dự phòng (nếu dự
  phòng phải có < dự phòng hiện có).
  Sau khi xác định được số dự phòng cụ thể và dự phòng chung cần phải trích lập thêm
  hay hoàn nhập, kế toán hạch toán:
  Trích lập dự phòng Nợ TK 8822
  Có TK 219 (1/2)
  Hoàn nhập dự phòng Nợ TK 219(1/2)
  Có TK 8822

  TXNHTM09_Bai4_v1.0015109208 61

 9. Bài 4: Kế toán nghiệp vụ cho vay
  của ngân hàng thương mại

  Tóm lược cuối bài
   Nắm được khái niệm và đặc điểm của nghiệp vụ cho vay; các loại hình cho vay của ngân
  hàng thương mại.
   Chứng từ và tài khoản sử dụng trong kế toán cho vay.
   Quy trình kế toán.

  62 TXNHTM09_Bai4_v1.0015109208

 10. Bài 4: Kế toán nghiệp vụ cho vay
  của ngân hàng thương mại

  Bài tập
  Ngày 23/10/N, tại ngân hàng công thương A có các nghiệp vụ:
  1. Khách hàng A đến xin vay 50 triệu đồng để mua ôtô, thế chấp một sổ tiền gửi tiết kiệm 100
  triệu đồng, thủ tục hợp lệ và ngân hàng giải quyết ngay, giải ngân bằng tiền mặt.
  2. Khoản cho vay của khách hàng B kỳ hạn 9 tháng, trả lãi theo định kỳ 3 tháng đã đến hạn
  thanh toán lãi lần 2. Gốc: 50 triệu đồng; lãi suất: 1,2%/tháng. Khách hàng không trả lãi được,
  ngân hàng không cho phép điều chỉnh kỳ hạn trả lãi. Ngân hàng hạch toán lãi dự thu vào
  ngày cuối tháng.
  3. Ngân hàng giải ngân cho Công ty X 120 triệu đồng để thanh toán cho Công ty Y có tài khoản
  tiền gửi tại chi nhánh ngân hàng công thương khác tỉnh.
  4. Khách hàng D nộp tiền mặt để thanh toán nợ vay và lãi vay của 1 hợp đồng tín dụng đến hạn
  thanh toán. Số tiền vay là 80 triệu đồng, lãi suất cho vay là 1,7%/tháng, ngày vay 23/6/N.
  ngân hàng hạch toán lãi dự thu vào ngày cuối tháng.
  Yêu cầu: Xử lý và hạch toán các nghiệp vụ phát sinh trên.
  Gợi ý:
  1. Với yêu cầu của bài tập, chúng ta sẽ xử lý nghiệp vụ tại ngày 23/10/N
  Nghiệp vụ giải ngân
  Hạch toán:
  Nợ TK cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam (Nợ trong hạn) 2111 50 triệu đồng
  Có TK Tiền mặt 1011 50 triệu đồng
  Đồng thời Nhập TK Tài sản thế chấp cầm cố của khách hàng 994 100 triệu đồng
  2. Nghiệp vụ xử lý lãi không thu được
  Ngày vay: 23/4/N
  Phương án trả nợ: Trả lãi 3 tháng/lần, gốc trả cuối kỳ
  Tại ngày 23/10/N là đến hạn thanh toán lãi lần 2  thời gian tính lãi kỳ 2 là từ 23/7/N đến
  23/10/N. Do vậy số ngày tính lãi là 92 ngày.
  o Lãi phải thu = 50  1,2%  92/30 = 1,84 triệu đồng
  Vì ngân hàng hạch toán lãi dự thu vào ngày cuối tháng nên:
  Lãi dự thu cộng dồn = 50  1,2%  89/30 = 1,78 triệu đồng
  o
  Hạch toán:
  Nợ TK Chi phí tín dụng khác 809 1,78 triệu đồng
  Có TK Lãi phải thu 394 1,78 triệu đồng
  Đồng thời Nhập TK Lãi cho vay chưa thu được 941 1,84 triệu đồng
  3. Nghiệp vụ giải ngân để thanh toán
  o Lập Lệnh thanh toán.
  o Hạch toán:
  Nợ TK Cho vay ngắn hạn bằng VND (Nợ trong hạn) 2111 120 triệu đồng
  Có TK Điều chuyển vốn 5191 120 triệu đồng
  o Gửi Lệnh thanh toán cho chi nhánh ngân hàng công thương tỉnh khác.

  TXNHTM09_Bai4_v1.0015109208 63

 11. Bài 4: Kế toán nghiệp vụ cho vay
  của ngân hàng thương mại

  4. Thu gốc và lãi đáo hạn
  Thời gian vay: 23/6/N đến 23/10/N (122 ngày)
  o Lãi phải thu = 80  1,7%  122/30 = 5,5307 triệu đồng
  o Lãi dự thu cộng dồn = 80  1,7%  99/30 = 4,488 triệu đồng
  Trường hợp Lãi dự thu < Lãi phải thu
  Hạch toán:
  Nợ TK Tiền mặt 1011 85,5307 triệu đồng
  Có TK cho vay ngắn hạn trong hạn 2111 85 triệu đồng
  Có TK Lãi phải thu 394 4,488 triệu đồng
  Có TK Thu lãi cho vay 702 1,0427 triệu đồng

  64 TXNHTM09_Bai4_v1.0015109208

Download tài liệu Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại – Bài 4: Kế toán nghiệp vụ cho vay của ngân hàng thương mại File Word, PDF về máy