[Download] Tải Bài giảng Kế toán Ngân hàng thương mại – Bài 2: Kế toán nhận tiền gửi và phát hành giấy tờ có giá (Phần 1) – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Kế toán Ngân hàng thương mại – Bài 2: Kế toán nhận tiền gửi và phát hành giấy tờ có giá (Phần 1)

Bài giảng Kế toán Ngân hàng thương mại – Bài 2: Kế toán nhận tiền gửi và phát hành giấy tờ có giá (Phần 1)
Nội dung Text: Bài giảng Kế toán Ngân hàng thương mại – Bài 2: Kế toán nhận tiền gửi và phát hành giấy tờ có giá (Phần 1)

Download


Bài giảng Kế toán Ngân hàng thương mại – Bài 2: Kế toán nhận tiền gửi và phát hành giấy tờ có giá (Phần 1) với các kiến thức bao gồm cấu trúc nguồn vốn của ngân hàng thương mại; nội dung, cấu trúc của các tài khoản sử dụng trong hạch toán tiền gửi tiết kiệm và giấy tờ có giá; quy trình kế toán tiền gửi tiết kiệm và giấy tờ có giá.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Kế toán Ngân hàng thương mại – Bài 2: Kế toán nhận tiền gửi và phát hành giấy tờ có giá (Phần 1) – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Kế toán Ngân hàng thương mại – Bài 2: Kế toán nhận tiền gửi và phát hành giấy tờ có giá (Phần 1) File Word, PDF về máy

Bài giảng Kế toán Ngân hàng thương mại – Bài 2: Kế toán nhận tiền gửi và phát hành giấy tờ có giá (Phần 1)

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán Ngân hàng thương mại – Bài 2: Kế toán nhận tiền gửi và phát hành giấy tờ có giá (Phần 1)

 1. Bài 2: Kế toán nhận tiền gửi và phát hành
  giấy tờ có giá (Phần 1)

  KẾ TOÁN NHẬN TIỀN GỬI VÀ PHÁT HÀNH GIẤY TỜ
  BÀI 2
  CÓ GIÁ (Phần 1)

  Hướng dẫn học
  Để học tốt bài này, sinh viên cần tham khảo các phương pháp học sau:
   Học đúng lịch trình của môn học theo tuần, làm các bài luyện tập đầy đủ và tham gia
  thảo luận trên diễn đàn.
   Có sự liên hệ thực tế tại các ngân hàng thương mại hiện nay ở Việt Nam.
   Đọc tài liệu:
  1. Giáo trình Kế toán ngân hàng của Học Viện Ngân hàng.
  2. Giáo trình Kế toán Ngân hàng của Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh.
  3. Các văn bản và quy định của Quốc hội và Ngân hàng nhà nước.
  4. Các trang web: www.sbv.gov.vn; www.moj.gov.vn; www.mof.gov.vn
   Sinh viên làm việc theo nhóm và trao đổi với giảng viên trực tiếp tại lớp học hoặc qua email.
   Tham khảo các thông tin từ trang Web môn học.
  Nội dung
  Gồm các nội dung:
  Phần 1: Kế toán nhận tiền gửi tiết kiệm
   Những vấn đề chung về nguồn vốn của ngân hàng thương mại.
   Chứng từ và tài khoản sử dụng trong kế toán tiền gửi tiết kiệm.
   Quy trình kế toán tiền gửi tiết kiệm.
  Phần 2: Kế toán giấy tờ có giá
   Những vấn đề chung về cấu trúc nguồn vốn của ngân hàng thương mại.
   Chứng từ và tài khoản sử dụng trong kế toán giấy tờ có giá.
   Quy trình kế toán giấy tờ có giá.
  Mục tiêu
   Nắm được cấu trúc nguồn vốn của ngân hàng thương mại.
   Hiểu được đặc điểm của tiền gửi tiết kiệm và giấy tờ có giá.
   Hiểu được nội dung, cấu trúc của các tài khoản sử dụng trong hạch toán tiền gửi tiết
  kiệm và giấy tờ có giá.
   Hiểu được quy trình kế toán tiền gửi tiết kiệm và giấy tờ có giá.
   Hiểu và làm được các ví dụ về kế toán tiền gửi tiết kiệm và giấy tờ có giá.

  TXNHTM09_Bai2p1_v1.0015109208 15

 2. Bài 2: Kế toán nhận tiền gửi và phát hành
  giấy tờ có giá (Phần 1)

  Tình huống dẫn nhập
  Cách tính lãi tiền gửi tiết kiệm
  Ngày 13/2/2015, Bà Nguyễn Thị Lan đến ngân hàng tất toán sổ tiết kiệm 100 triệu đồng, kỳ hạn
  3 tháng, ngày gửi 25/10/2014, lãi suất 0,5%/tháng. Biết ngân hàng trả lãi cuối kỳ, lãi suất không
  kỳ hạn áp dụng trong ngày là 0,18%/tháng. Sau khi nhận toàn bộ tiền, bà Lan thấy số tiền mình
  nhận được không giống như số tiền bà đã nhẩm tính trước.
  Bà liền thắc mắc với giao dịch viên và được giao dịch viên giải đáp tận tình.

  Để giải đáp được cho khách hàng về vấn đề này, giao dịch viên phải hiểu được:
  1. Đặc điểm của tiền gửi tiết kiệm và quy trình kế toán tiền gửi tiết kiệm.
  2. Cách tính lãi, trả lãi đối với tiền gửi tiết kiệm.

  16 TXNHTM09_Bai2p1_v1.0015109208

 3. Bài 2: Kế toán nhận tiền gửi và phát hành
  giấy tờ có giá (Phần 1)

  2.1. Những vấn đề chung về nguồn vốn của ngân hàng thương mại

  2.1.1. Cấu trúc nguồn vốn và đặc điểm nguồn vốn
  Nguồn vốn của ngân hàng thương mại gồm 2 nguồn chủ yếu: Vốn chủ sở hữu và Vốn
  nợ (Vốn huy động). Mỗi loại nguồn vốn có nội dung kinh tế, yêu cầu quản lý và
  phương pháp hạch toán khác nhau.

  2.1.1.1. Vốn chủ sở hữu
  Vốn chủ sở hữu là nguồn lực tự có mà chủ ngân hàng sở hữu và sử dụng vào mục đích
  kinh doanh theo luật định. Vốn chủ sở hữu chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng nguồn vốn
  của ngân hàng thương mại, song nó lại là yếu tố cơ bản đầu tiên quyết định sự tồn tại
  và phát triển của một ngân hàng. Mặt khác, với chức năng bảo vệ vốn chủ sở hữu
  được coi như tài sản đảm bảo gây lòng tin với khách hàng, duy trì khả năng thanh toán
  trong trường hợp ngân hàng gặp thua lỗ; bên cạnh đó nó còn là căn cứ để tính toán các
  hệ số đảm bảo an toàn và các chỉ tiêu tài chính.
  Vốn chủ sở hữu bao gồm:
   Vốn của ngân hàng thương mại:
  o Vốn điều lệ;
  o Vốn đầu tư xây dựng cơ bản và mua tài sản cố định;
  o Vốn khác: Thặng dư phát hành cổ phiếu, lợi nhuận để lại không chia.
   Quỹ:
  o Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ;
  o Quỹ dự phòng tài chính;
  o Quỹ đầu tư phát triển;
  o Quỹ khen thưởng;
  o Quỹ phúc lợi.
  Các quỹ này được trích từ lợi nhuận hàng năm theo luật định (tỷ lệ trích và nội
  dung sử dụng phải theo luật định).
   Một số tài sản nợ được xếp vào vốn chủ sở hữu của ngân hàng
  o Chênh lệch đánh giá lại tài sản: Chênh lệch đánh giá lại tỷ giá, vàng bạc, đá
  quý, tài sản trực tiếp tạo ra lợi nhuận cho ngân hàng thương mại (chứng khoán,
  tài sản gán nợ đã chuyển quyền sở hữu), đánh giá lại tài sản cố định.
  o Chênh lệch thu nhập và chi phí: Chênh lệch tăng (dư có)  tăng vốn ngân hàng
  thương mại; Chênh lệch giảm (dư nợ)  giảm vốn ngân hàng thương mại.
  o Kết quả lợi nhuận năm sau chưa phân phối.

  2.1.1.2. Vốn nợ (vốn huy động)
  Vốn huy động của ngân hàng thương mại là giá trị tiền tệ mà các ngân hàng thương
  mại huy động được trên thị trường thông qua nghiệp vụ nhận tiền gửi, tiền vay và một
  số nguồn vốn khác. Bộ phận vốn huy động có ý nghĩa quyết định đến khả năng hoạt
  động của mỗi ngân hàng thương mại.

  TXNHTM09_Bai2p1_v1.0015109208 17

 4. Bài 2: Kế toán nhận tiền gửi và phát hành
  giấy tờ có giá (Phần 1)

  Gồm:
   Nhận tiền gửi:
  Tiền gửi (của cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, kho bạc nhà nước).
  o Tiền gửi không kỳ hạn (Tài khoản tiền gửi thanh toán, tài khoản séc):
  Mục đích chính: Thực hiện các khoản chi trả trong hoạt động sản xuất kinh
  doanh và tiêu dùng.
  Đặc điểm:
   Người gửi tiền có thể gửi và rút bất cứ lúc
  nào trong phạm vi số dư tài khoản.
   Lãi suất: do tính linh hoạt về số dư và tiện
  ích thanh toán nên ngân hàng thường không
  trả lãi hoặc trả lãi rất thấp.
   Tính và trả lãi: hàng tháng vào ngày gần
  cuối tháng kế toán sẽ tình và trả lãi các
  khoản TGTT và lãi được nhập gốc. Phương pháp tính lãi theo phương pháp
  tích số (theo thời gian thực tế theo ngày):
  Số tiền lãi trong tháng = Tổng tích số tính lãi trong tháng  Lãi suất
  tháng/30 ngày
  Trong đó:
  Tổng tích số tính lãi trong tháng = ∑ Số dư có TKTGTT  Số ngày dư có
  thực tế trong tháng
  o Tiền gửi có kỳ hạn:
  Mục đích chính: hưởng lãi.
  Đặc điểm:
   Người gửi tiền chỉ được lĩnh tiền sau một thời gian nhất định (tuy nhiên có
  thể rút trước hạn nhưng không được hưởng lãi hoặc hưởng lãi suất thấp theo
  quy định của ngân hàng). Lãi và gốc được trả vào cuối kỳ. Nếu quá hạn
  không rút  lãi nhập gốc  tự động chuyển sang kỳ hạn mới.
   Tính lãi theo lãi đơn và theo thời gian thực tế. Hàng tháng tiến hành dự trả lãi.
  o Tiền gửi tiết kiệm: là khoản tiền của cá nhân được gửi vào tài khoản tiền gửi
  tiết kiệm, được xác nhận trên thẻ tiền gửi, được hưởng lãi theo quy định của tổ
  chức nhận tiền gửi tiết kiệm và được bảo hiểm theo quy định của pháp luật về
  bảo hiểm tiền gửi.
  Mục đích: hưởng lãi và tích lũy. Tiền gửi tiết kiệm không được dùng để phát
  hành séc hay thanh toán, trừ trường hợp người gửi tiền đề nghị trích tài khoản
  tiền gửi tiết kiệm để trả nợ vay hay chuyển sang một tài khoản khác của chính
  chủ tài khoản.
  Phân loại:
   Tiền gửi tiết kiệm không kì hạn: người gửi tiền có thể rút tiền theo yêu cầu
  mà không cần báo trước vào bất kỳ ngày làm việc nào.
  Chi trả lãi: giống tiền gửi tiết kiệm.
   Tiền gửi tiết kiệm có kì hạn: người gửi tiền chỉ có thể rút tiền sau một kỳ
  hạn gửi tiền nhất định theo thỏa thuận với tổ chức nhận tiền gửi tiết kiệm.

  18 TXNHTM09_Bai2p1_v1.0015109208

 5. Bài 2: Kế toán nhận tiền gửi và phát hành
  giấy tờ có giá (Phần 1)

  Nếu khách hàng rút trước hạn thì phải có sự thỏa thuận trước, lãi suất được
  hưởng không vượt quá lãi suất tiền gửi tiết kiệm không kì hạn; nếu không có
  thỏa thuận trước thì sẽ phạt phí và lãi suất không vượt quá lãi suất tiền gửi
  tiết kiệm không kỳ hạn.
  Chi trả lãi: giống tiền gửi thanh toán có kỳ hạn.
   Phát hành giấy tờ có giá
  Giấy tờ có giá là các công cụ nợ do ngân hàng phát hành để huy động vốn trên thị
  trường. Nguồn vốn này tương đối ổn định để sử dụng cho một mục đích nào đó.
  Lãi suất phụ thuộc sự cấp thiết của nguồn vốn huy động nên thường cao hơn lãi
  suất tiền gửi có kỳ hạn thông thường.
  Các loại giấy tờ có giá:
  o Ngắn hạn: Kỳ phiếu, Chứng chỉ tiền gửi có mệnh giá.
  o Dài hạn: Trái phiếu.

   Nguồn vốn vay
  o Mục đích: Nhằm đáp ứng nhu cầu thanh khoản của
  ngân hàng thương mại.
  o Nguồn: Tổ chức tín dụng trong nước, ngân hàng nước
  ngoài, ngân hàng nhà nước.
   Nguồn vốn khác
  o Vốn tài trợ;
  o Vốn ủy thác đầu tư;
  o Vốn để cho vay đồng tài trợ;
  o Nhận vốn liên doanh, liên kết.

  2.1.2. Vai trò, ý nghĩa của nguồn tiền gửi
   Tỷ trọng lớn trong nguồn vốn huy động (khoảng 70%).
   Quyết định quy mô của hoạt động sử dụng vốn (tín dụng, đầu tư).
   Đảm bảo khả năng chi trả.
   Ảnh hưởng tới lợi nhuận và uy tín của ngân hàng.

  2.1.3. Nguyên tắc kế toán
  Dồn tích (dự chi – dự trả)
  Dự tính chi phí trả lãi: Chi phí ghi nhận tại thời điểm phát sinh không phải thời điểm
  có chi bằng tiền.
  Đảm bảo nguyên tắc: dồn tích – phù hợp.

  2.2. Chứng từ và tài khoản sử dụng

  2.2.1. Tài khoản sử dụng
   Tài khoản tiền mặt VNĐ – 1011
  Nội dung: phản ánh thu chi, tồn quỹ tiền mặt tại quỹ của đơn vị ngân hàng.
  Kết cấu:
  o Nợ: số tiền mặt ngân hàng nhận vào quỹ.

  TXNHTM09_Bai2p1_v1.0015109208 19

 6. Bài 2: Kế toán nhận tiền gửi và phát hành
  giấy tờ có giá (Phần 1)

  o Có: số tiền mắt ngân hàng trả ra.
  o Dự nợ: số tiền mặt tồn quỹ.
   Tài khoản tiền gửi của khách hàng – 42
  o Nội dung: phản ánh nghiệp vụ tiền gửi huy động được từ khách hàng.
  o Kết cấu:
   Bên có: số tiền khách hàng gửi vào.
   Bên nợ: số tiền khách hàng lấy ra.
   Dư có: số tiền khách hàng hiện còn gửi ở ngân hàng. Trường hợp thấu chi
  (Tài khoản vãng lai): Tài khoản có thể có dư nợ, mức dư nợ cao nhất bằng
  hạn mức thấu chi đã thỏa thuận.
  o Tài khoản chi tiết:
  4231, 4232: Tiền gửi tiết kiệm không kì hạn, có kì hạn bằng VNĐ.
  Tài khoản tiền gửi không kì hạn, tiền gửi tiết kiệm không kì hạn: mở chi tiết
  theo khách hàng.
  Tài khoản tiền gửi có kì hạn, tiền gửi tiết kiệm có kì hạn: mở chi tiết theo từng
  món tiền gửi của khách hàng.
   Tài khoản lãi phải trả cho cho tiền gửi – 4913
  Nội dung: phản ánh số lãi dồn tích trên tài khoản tiền gửi mà ngân hàng phải trả,
  đã được hạch toán vào chi phí trong kỳ nhưng chưa trả cho khách hàng. (Bản chất:
  Lãi dự trả).
  Kết cấu:
  o Có: Số lãi phải trả dồn tích.
  o Nợ: Số lãi đã trả.
  o Dư có: Số lãi phải trả dồn tích chưa thanh toán cho khách hàng.
  o Hạch toán chi tiết: Mở tài khoản chi tiết theo từng khoản tiền gửi.

   Tài khoản chi phí trả lãi tiền gửi – 801
  Nội dung: phản ánh chi phí ngân hàng trả lãi cho các nguồn tiền gửi.
  Kết cấu:
  o Nợ: Chi phí trả lãi phát sinh.
  o Có: Thoái chi lãi (rút trước hạn), kết chuyển chi phí xác định lợi nhuận/kết quả
  kinh doanh.
  o Dư nợ: Chi phí trả lãi phát sinh trong kỳ. Sau khi kết chuyển dư nợ bằng 0.

  2.2.2. Chứng từ kế toán
  Chứng từ khá phong phú, đặc biệt chứng từ cho tiền gửi tiết kiệm. Ngoài chứng từ
  giấy còn có chứng từ điện tử.
  Một số loại chứng từ phổ biến:
   Nhóm chứng từ tiền mặt: giấy nộp tiền, giấy lĩnh tiền, séc tiền mặt.
   Các loại thẻ/sổ tiết kiệm.

  20 TXNHTM09_Bai2p1_v1.0015109208

 7. Bài 2: Kế toán nhận tiền gửi và phát hành
  giấy tờ có giá (Phần 1)

  Tiền gửi thanh Tiền gửi thanh
  toán 4211/Tiền toán 4211/Tiền Lãi phải trả đối
  mặt 1011/TK Tiền gửi mặt 1011/TK với tiền gửi tiết Chi phí trả lãi
  thanh toán tiết kiệm thanh toán kiệm 4913 tiền gửi 801

  (1) (2)
  (4)
  (3.ii)

  (3.i.a)

  (3.i.b)

  (3.i.c)
  Chi phí trả lãi
  tiền gửi 801

  2.3. Quy trình kế toán tiền gửi tiết kiệm
  Nợ TK 1011
  Khách hàng gửi tiền vào ngân hàng:
  Có TK 4231/4232
  Nợ 801
  Định kỳ ngân hàng dự trả lãi:
  Có 4913
  Trả lãi bằng tiền mặt:
  Lãi dự trả = lãi phải trả:
  Nợ TK 4913
  Có TK 1011
  Lãi dự trả < Lãi phải trả:
  Nợ TK 4913
  Nợ TK 801
  Có TK 1011
  Lãi dự trả > Lãi phải trả:
  Ngân hàng trả lãi cho khách hàng:
  BT1: Trả lãi
  Nợ TK 4913
  Có TK 1011
  BT2: Thoái chi lãi
  Nợ TK 4913
  Có TK 801
  Lãi nhập gốc:
  Nợ TK 4913/801
  Có TK 4231/4232
  Nợ TK 4231/4232
  Rút gốc
  Có 1011

  Chú ý:
   Đối với tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn: Lãi nhập gốc cuối ngày giao dịch của ngày
  đáo hạn (khi xác định chắc chắn khách hàng không đến rút).
   Đối với tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn: Lãi được trả vào thời điểm quy định của
  ngân hàng (thường là cuối hàng tháng).

  TXNHTM09_Bai2p1_v1.0015109208 21

 8. Bài 2: Kế toán nhận tiền gửi và phát hành
  giấy tờ có giá (Phần 1)

  Tóm lược cuối bài
   Nắm được cấu trúc nguồn vốn của ngân hàng thương mại; các thành phần của vốn nợ.
   Vai trò của nguồn vốn huy động; đặc điểm tiền gửi tiết kiệm.
   Hệ thống chứng từ và tài khoản sử dụng trong nghiệp vụ tiền gửi tiết kiệm của ngân hàng
  thương mại.
   Quy trình kế toán tiền gửi tiết kiệm và ví dụ minh họa.

  22 TXNHTM09_Bai2p1_v1.0015109208

 9. Bài 2: Kế toán nhận tiền gửi và phát hành
  giấy tờ có giá (Phần 1)

  Câu hỏi ôn tập
  1. Hãy trình bày cấu trúc của nguồn vốn của ngân hàng thương mại.
  2. Đặc điểm của tiền gửi tiết kiệm.
  3. Cách tính lãi cho tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn và tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn.
  4. Nêu các bước của quy trình kế toán tiền gửi tiết kiệm.

  TXNHTM09_Bai2p1_v1.0015109208 23

 10. Bài 2: Kế toán nhận tiền gửi và phát hành
  giấy tờ có giá (Phần 1)

  Bài tập
  1. Ngày 19/10/N, khách hàng X tới ngân hàng tất toán sổ tiết kiệm 100 triệu đồng, gửi ngày
  10/7/N, kỳ hạn 3 tháng. Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 3 tháng là 0,6%/tháng. Lãi suất tiền gửi
  không kỳ hạn là 0,3%/tháng. Ngân hàng tính lãi dự trả vào ngày cuối tháng. Xử lý và hạch
  toán nghiệp vụ nêu trên vào tài khoản thích hợp.
  Gợi ý:
  Thời gian gửi: 1 kỳ 3 tháng (92 ngày) và 9 ngày.
  Hết kỳ 1 (tại ngày 10/10/N), khách hàng không đến giao dịch thì ngân hàng sẽ nhập lãi vào
  gốc. Số dư tài khoản tiền gửi tiết kiệm sau khi nhập lãi là: 100 + 100  0,6%  92/30 =
  101,84 triệu đồng.
  Số dư này sẽ sinh lãi ở kỳ thứ 2. Tuy nhiên, ở kỳ thứ 2 khách hàng mới gửi được 9 ngày thì
  đã tất toán sổ tiết kiệm. Do vậy, lãi ở kỳ thứ 2 khách hàng chỉ được hưởng theo mức lãi suất
  không kỳ hạn (do rút trước hạn).
  Lãi không kỳ hạn = 101,84  0,3%  9/30 = 50.225 đồng
  Hạch toán tại ngày 19/10/N:
  Nợ TK Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn 4232 101.840.000 đồng
  Nợ TK Chi phí trả lãi tiền gửi 801 50.225 đồng
  Có TK Tiền mặt 1011 101.890.225 đồng

  2. Ngày 14/2/N, khách hàng A đến ngân hàng tất toán sổ tiết kiệm 100 triệu đồng, kỳ hạn 6
  tháng, gửi vào ngày 20/1/(N-1). Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6 tháng: 0,72%/tháng. Lãi suất tiền
  gửi không kỳ hạn: 0,3%/tháng. Ngân hàng dự trả ngày cuối tháng. Xử lý và hạch toán nghiệp
  vụ nêu trên vào tài khoản thích hợp.
  Gợi ý:
  Thời gian gửi: 2 kỳ 6 tháng và 25 ngày.
  Hết kỳ 1 (tại ngày 10/7/N-1) khách hàng không đến giao dịch thì ngân hàng sẽ nhập lãi vào
  gốc. Số dư TK tiền gửi tiết kiệm sau khi nhập lãi là: 100 + 100  0,72%  181/30 = 104,344
  triệu đồng.
  Số dư này sẽ sinh lãi ở kỳ thứ 2. Hết kỳ 2 (tại ngày 20/1/N) khách hàng không đến giao dịch
  thì ngân hàng sẽ nhập lãi vào gốc. Số dư TK tiền gửi tiết kiệm sau khi nhập lãi vào gốc là:
  104,344 + 104,344  0,72%  184/30 = 108,952 triệu đồng
  Số dư này sẽ sinh lãi ở kỳ thứ 3. Tuy nhiên, ở kỳ thứ 3 khách hàng mới gửi được 25 ngày thì
  đã tất toán sổ tiết kiệm. Do vậy lãi ở kỳ thứ 3 khách hàng được hưởng mức lãi suất không kỳ
  hạn (do rút trước hạn).
  Lãi không kỳ hạn là: 108,952  0,3%  25/30 = 272.380 đồng
  Tại Ngày 31/1/N, ngân hàng đã dự trả lãi của tháng 1 là: 108,952  0,72%  11/30 = 287.633 đồng
  Thoái chi lãi = 287.633 – 272.380 = 15.253 đồng

  24 TXNHTM09_Bai2p1_v1.0015109208

 11. Bài 2: Kế toán nhận tiền gửi và phát hành
  giấy tờ có giá (Phần 1)

  Hạch toán tại ngày 14/2/N:
   Tất toán sổ tiết kiệm:
  Nợ TK tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn 4232 108.952.000 đồng
  Nợ TK Lãi phải trả tiền gửi tiết kiệm 4913 272.380 đồng
  Có TK Tiền mặt 1011 109.224.380 đồng
   Thoái chi:
  Nợ TK Lãi phải trả cho tiền gửi tiết kiệm 4913 15.253 đồng
  Có TK Chi phí trả lãi tiền gửi 801 15.253 đồng
  3. Ngày 30/9/N, khách hàng A đến yêu cầu tất toán sổ tiết kiệm không kỳ hạn, số tiền 20 triệu
  đồng, ngày gửi 8/4/N, lãi suất 0,2%/tháng. Ngân hàng tính dự trả vào đầu ngày cuối tháng.
  Xử lý và hạch toán nghiệp vụ nêu trên vào tài khoản thích hợp.
  Gợi ý:
  Đối với tiền gửi không kỳ hạn, ngân hàng trả lãi cuối hàng tháng. Do vậy, trong suốt thời
  gian từ lúc khách hàng gửi đến khi tất toán sổ tiết kiệm thì tiền lãi được tính theo phương
  pháp lãi kép.
  Số dư tài khoản tiết kiệm của khách hàng đến cuối ngày 31/8 (sau khi nhập lãi vào gốc) là:
  20  (1 + 0,2%/30  22)  (1 + 0,2%/30  30)  (1 + 0,2%/30  31)3 = 20.202.145 đồng
  Lãi tháng 9 là: 20.202.145  0,2%/30  30 = 40.404 đồng
  Tại thời điểm khách hàng đến tất toán ngân hàng hạch toán:
  Nợ TK 4231 20.202.145 đồng
  Nợ TK 4913 40.404 đồng
  Có TK 1011 20.242.549 đồng

  TXNHTM09_Bai2p1_v1.0015109208 25

Download tài liệu Bài giảng Kế toán Ngân hàng thương mại – Bài 2: Kế toán nhận tiền gửi và phát hành giấy tờ có giá (Phần 1) File Word, PDF về máy