[Download] Tải Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 7 – ThS. Lương Huỳnh Anh Thư – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 7 – ThS. Lương Huỳnh Anh Thư

Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 7 – ThS. Lương Huỳnh Anh Thư
Nội dung Text: Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 7 – ThS. Lương Huỳnh Anh Thư

Download


Mục tiêu của chương 7 Kế toán về kết quả ngân hàng giúp các bạn Hiểu được nội dung cơ bản về kết quả xác định kinh doanh và phân phối lợi nhuận tại ngân hàng; Hiểu được nguyên tắc kế toán áp dụng đối với kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận tại ngân hàng; Ứng dụng các phương pháp kế toán kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận tại ngân hàng.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 7 – ThS. Lương Huỳnh Anh Thư – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 7 – ThS. Lương Huỳnh Anh Thư File Word, PDF về máy

Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 7 – ThS. Lương Huỳnh Anh Thư

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 7 – ThS. Lương Huỳnh Anh Thư

 1. 17/04/2020

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐỒNG NAI
  KHOA KẾ TOÁN-TÀI CHÍNH

  KẾ TOÁN
  NGÂN HÀNG
  Giảng viên:
  ThS. Lương Huỳnh Anh Thư

  CHƯƠNG 7: KẾ TOÁN VỀ KẾT QUẢ NGÂN HÀNG

  1

 2. 17/04/2020

  MỤC TIÊU CHƯƠNG 7
  Hiểu được nội dung cơ bản Hiểu được nguyên tắc kế
  về kết quả xác định toán áp dụng đối với kết
  quả kinh doanh và phân
  kinh doanh và phân
  phối lợi nhuận tại ngân
  phối lợi nhuận tại hàng
  hàng.
  ngân hàng.
  Ứng dụng các phương pháp kế toán kết quả kinh doanh và
  phân phối lợi nhuận tại ngân hàng.

  Khái quát gồm 3 nội dung:
  1.Khái quát về kết quả sản xuất kinh doanh và phân
  phối lợi nhuận.

  2.Nguyên tắc kế toán áp dụng.

  3.Phương pháp kế toán

  2

 3. 17/04/2020

  1.Khái quát về kết quả sản xuất kinh doanh và phân
  phối lợi nhuận..
  1.1.Các khoản thu nhập của
  ngân hàng.
  1.2.Các khoản chi
  phí của ngân
  hàng.
  1.3.Kết quả kinh
  doanh ngân hàng. 1.4.Phân phối lợi
  nhuận.

  2.Nguyên tắc kế toán và điều kiện
  ghi nhận thu nhập, chi phí

  2.1.Nguyên tắc kế toán

  2.2.Điều kiện ghi nhận thu nhập
  I AM JAYDEN và
  SMITH
  chi phí NH
  I am here because I love to give
  presentations.
  You can find me at @username

  3

 4. 17/04/2020

  3.Phương pháp kế toán

  3.1.Tài khoản sử dụng

  3.2.Phương pháp kế toán

  3.3.Kế toán phân phối lợi nhuận ngân
  hàng

  1.1.Các khoản thu nhập của
  ngân hàng.


  Thu nhập của ngân hàng là doanh thu từ hoạt động
  kinh doanh trong kỳ của ngân hàng.
  Thu nhập của ngân hàng gồm:
   Thu nhập từ hoạt động kinh doanh:
   Thu nhập khác.

  4

 5. 17/04/2020

  Chi phí hoạt động Chi phí khác:
  kinh doanh:
   Chi nhượng bán thanh
  1.2.Các khoản Chi trả lãi tiền gửi,

  lý tài sản,
  chi phí của tiền vay,
   Chi cho việc thu hồi nợ
  ngân hàng.  Chi về kinh doanh đã xóa..
  ngoại tệ,
   Chi tiền phạt do vi
   Chi về mua bán phạm hợp đồng kinh tế.
  trái phiếu,
   ………
   Chi phí nộp thuế,
   Chi chênh lệch tỷ
  giá,
   ……

  1.3.Kết quả kinh doanh ngân hàng.
   Lợi nhuận ngân hàng = tổng thu nhập- tổng chi phí

   Lợi nhuận thực hiện trong kỳ kế toán là kết
  quả kinh doanh của NH bao gồm lợi nhuận hoạt
  động nghiệp vụ và lợi nhuận các hoạt động kinh
  doanh khác.

  5

 6. 17/04/2020

  2.Điều
  kiện tổ ○ Điều kiện về pháp chế.
  chức thanh ○ Điều kiện về kỹ thuật.
  toán giữa ○ Điều kiện về vốn.
  các ngân
  hàng

  1.4.Phân phối lợi nhuận.

  6

 7. 17/04/2020

  1.4.Phân phối lợi nhuận.

  Phân phối lợi nhuận Phân phối lợi nhuận đối
  đối với TCTD là công với các TCTD khác, chi
  ty TNHH một thành nhánh Ngân hàng nước
  viên do nhà nước làm ngoài.
  chủ sỡ hữu

  Thời điểm và nội dung ghi nhận
  thu nhập, chi phí được thực hiện
  dựa trên chuẩn mực kế toán: ghi
  2.1.Nguyên nhân doanh thu, các nguyên tắc
  tắc kế toán phù hợp, thận trọng …

  Các TK thu nhập phản ánh
  tất cả các khoản thu nhập
  trong kỳ kế toán ngân hàng.

  7

 8. 17/04/2020

  Các TK chi phí Cuối kỳ kế toán
  phản ảnh tất cả khi lập BCTC,
  2.1.Nguyên các chi phí trong các khoản phát
  sinh từ giao dịch
  kỳ kế toán.
  tắc kế toán Cuối kỳ chuyển
  nội bộ (thu lãi
  tiền gửi, chi trả
  số dư nợ tài lãi tiền gửi, cho
  khoản sang tài vay nội bộ)
  khoản lợi nhuận
  năm nay và
  không có số dư

  Kết quả kinh doanh ngân
  hàng được phản ánh trên
  tài khoản Lợi nhuận sau
  2.1.Nguyên thuế TNDN hoặc lỗ hoạt
  tắc kế toán động kinh doanh

  Ngân hàng không chia lợi nhuận
  hoặc cổ tức trên phần lãi chênh
  lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại
  cuối năm tài chính của các khoản
  mục có gốc ngoại tệ

  8

 9. 17/04/2020

  2.2.Điều kiện ghi nhận thu nhập và chi phí NH

  Các khoản thu nhập bao gồm:

  Điều kiện ghi nhận thu nhập :

   Hoạt động tín dụng

   Hoạt động kinh doanh

   Dịch vụ ngân hàng

   Thu nhập khác

  Đối với chi phí
  Là các khoản chi phát sinh trong kỳ cho:
  1.Hoạt động kinh doanh
  2.Hoạt động khác

  9

 10. 17/04/2020

  3.Phương pháp kế toán
  3.1.Tài khoản sử dụng
  3.1.1.Tài khoản thu nhập

  3.1.2.Tài khoản chi phí

  3.1.3.Tài khoản lợi nhuận

  3.1.4.Tài khoản có liên quan đến TNDN và
  tài khoản khác

  3.2.Phương
  pháp kế toán
  3.1.Kế toán
  3.2.Kế toán
  về thu nhập,
  kết quả kinh
  chi phí của
  doanh
  ngân hàng

  10

 11. 17/04/2020

  3.3. Kế toán phân phối lợi nhuận ngân
  hàng

  3.3.1.Kế toán nộp 3.3.2.Kế toán
  thuế TNDN (tại trích lập các quỹ
  Hội sở chính và chia lợi tức cho
  NHTM) cổ đông

  11

Download tài liệu Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 7 – ThS. Lương Huỳnh Anh Thư File Word, PDF về máy