[Download] Tải Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 6 – ThS. Lương Huỳnh Anh Thư – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 6 – ThS. Lương Huỳnh Anh Thư

Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 6 – ThS. Lương Huỳnh Anh Thư
Nội dung Text: Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 6 – ThS. Lương Huỳnh Anh Thư

Download


Mục tiêu của chương 6 Kế toán nghiệp vụ thanh toán vốn giữa các ngân hàng giúp các bạn Hiểu được quy trình nghiệp vụ kế toán thanh toán vốn giữa các ngân Hàng; Ứng dụng các phương pháp kế toán liên quan nghiệp vụ kế toán về dịch vụ thanh toán vốn giữa các ngân hàng.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 6 – ThS. Lương Huỳnh Anh Thư – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 6 – ThS. Lương Huỳnh Anh Thư File Word, PDF về máy

Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 6 – ThS. Lương Huỳnh Anh Thư

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 6 – ThS. Lương Huỳnh Anh Thư

 1. 17/04/2020

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐỒNG NAI
  KHOA KẾ TOÁN-TÀI CHÍNH

  KẾ TOÁN
  NGÂN HÀNG
  Giảng viên:
  ThS. Lương Huỳnh Anh Thư

  CHƯƠNG 6: KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ THANH TOÁN VỐN
  GIỮA CÁC NGÂN HÀNG

  1

 2. 17/04/2020

  MỤC TIÊU CHƯƠNG 6
  Hiểu được quy trình
  nghiệp vụ kế toán thanh
  toán vốn giữa các ngân Ứng dụng các phương
  pháp kế toán liên quan
  Hàng. nghiệp vụ kế toán về dịch
  vụ thanh toán vốn giữa các
  ngân hàng

  Khái quát gồm 2 nội dung:
  1.Khái quát về dịch vụ thanh toán các ngân hàng.

  2.Kế toán thanh toán liên hàng .

  3.Kế toán thanh toán liên ngân hàng.

  2

 3. 17/04/2020

  1.Khái quát về dịch vụ thanh toán giữa các ngân hàng.

  1.1.Sự cần thiết 1.3. Phân loại hệ
  1.2. Điều kiện tổ
  của nghiệp vụ thống thanh toán
  chức thanh toán
  thanh toán giữa giữa các ngân
  giữa các ngân
  các ngân hàng. hàng
  hàng

  1.1.Sự cần thiết của nghiệp vụ thanh
  toán giữa các ngân hàng.
  I AM JAYDEN SMITH
  I am here because I love to
  give presentations.
  You can find me at
  @username

  3

 4. 17/04/2020

  Thanh toán vốn là 1
  nghiệp vụ chuyển tiền, qua
  đó để thanh toán các
  khoản nợ phát sinh trong
  nội bộ một hệ thống ngân
  hàng (thanh toán liên
  hàng) hoặc giữa ngân hàng
  khác hệ thống.

  1.1.Sự cần thiết của nghiệp vụ
  thanh toán giữa các ngân hàng.

  Ý nghĩa: “
  Thứ nhất là thực hiện chức năng thanh toán của
  ngân hàng đối với nền kinh tế và đối với chính nội
  bộ ngân hàng

  4

 5. 17/04/2020

  1.1.Sự cần Thứ ba: Thực hiện được
  thiết của các yêu cầu thanh toán
  nghiệp vụ không dung tiền mặt giúp
  cho thanh toán nhanh
  thanh toán Thứ hai: Tạo điều
  chóng, chính xác, an toàn
  giữa các ngân kiện cho ngân hàng góp phần làm tang vòng
  hàng. có thể thu hút vốn quay vốn, giảm chi phí
  nhàn rỗi lưu thông tiền tệ.

  1.1.Sự cần thiết của nghiệp vụ thanh
  toán giữa các ngân hàng.
   Tác động đến mức dự trữ tại các Ngân Hàng từ đó có
  tác động, hỗ trợ cho việc điều hành chính sách
  tiền tệ của Ngân hàng nhà nước

  5

 6. 17/04/2020

  2.Điều
  kiện tổ ○ Điều kiện về pháp chế.
  chức thanh ○ Điều kiện về kỹ thuật.
  toán giữa ○ Điều kiện về vốn.
  các ngân
  hàng

  1.3. Phân loại hệ thống
  thanh toán giữa các ngân
  hàng

  6

 7. 17/04/2020

  1.3.1. Căn cứ vào số vốn thực thanh
  toán giữa các ngân hàng

  Thanh toán bù trừ
  Thanh toán từng lần

  1.3.2.Căn cứ Hệ thống thanh toán giữa các chi
  nhánh trong cùng 1 hệ thống
  vào các chủ ngân hàng
  thể tham gia
  thanh toán

  Hệ thống thanh toán có sự
  tham giá của các Ngân
  hàng khác hệ thống

  7

 8. 17/04/2020

  1.3.3.Căn
  cứ vào
  trình độ Thanh toán thủ
  công với chứng từ
  Thanh toán điện tử

  dùng trong thanh
  công toán: là chứng từ
  giấy
  nghệ

  1.3.4.Căn cứ 1. Thanh toán song biên
  vào hình thức
  tổ chức thanh
  toán

  2. Hệ thống thanh toán qua
  ngân hàng trung tâm (đa
  biên)

  8

 9. 17/04/2020

  2.Kế toán thanh toán liên hàng
  2.1.Khái quát về liên hàng: “
  Thanh toán liên hàng là quan hệ thanh toán nội bộ giữa các chi nhánh
  ngân hàng trong cùng 1 hệ thống phát sinh trên cơ sở các nghiệp vụ
  thanh toán không dung tiền mặt giữa các khách hàng có mở tài khoản
  thanh toán tại các chi nhánh ngân hàng khác nhau, hoặc các nghiệp
  vụ chuyển tiền, điều hòa vốn trong nội bộ hệ thống.

  2.Kế toán thanh toán liên hàng:
  Có 2 hình thức thanh toán:
  1. Thanh toán liên hàng truyền thống
  2. Hình thức liên hàng điện tử

  9

 10. 17/04/2020

  2.2.Chứng từ sử dụng
  Chứng từ do khách hàng lập:
  Giấy nộp tiền
  Ủy nhiệm chi
  Ủy nhiệm thu
  Bảng kê nộp Séc

  2.2.Chứng từ sử dụng
  Chứng từ do Ngân Hàng lập
  Lệnh chuyển có
  Lệnh chuyển nợ
  Lệnh hủy lệnh chuyển có
  Lệnh hủy lệnh chuyển nợ

  10

 11. 17/04/2020

  2.2.2.Tài khoản sử dụng
  Tài khoản thanh toán chuyển tiền
  Tài khoản chuyển tiền đi năm nay
  Tài khoản chuyển tiền đến năm nay
  Tài khoản chuyển tiền đến năm nay chờ xử lý
  Tài khoản chuyển tiền đi năm trước
  Tài khoản chuyển tiền đến năm trước
  Tài khoản chuyển tiền đến năm trước chờ xử lý
  Tài khoản thanh toán giữa các đơn vị trong từng Ngân hàng

  2.2.3.Phương
  pháp kế toán

  11

 12. 17/04/2020

  2.2.3.1.Kế toán các lệnh chuyển nợ, lệnh chuyển có
  không có sai sót

  Tại ngân hàng khởi tạo:

  Thực hiện 3 khâu:
   Kế toán viên giao dịch,
   Kế toán viên thanh toán,
   Kiểm soát viên

  2.2.3.1.Kế toán các lệnh chuyển nợ, lệnh chuyển
  có không có sai sót
  Đối với chứng từ bằng giấy:
  Kế toán kiểm soát tính hợp lệ, hợp pháp chứng từ thông
  qua các yếu tố như qui định như:
  – số tiền bằng số, bằng chữ, chữ ký …
  Nếu không hợp lệ từ chối.

  12

 13. 17/04/2020

  • Kiểm soát
  tính hợp lệ, • Đối với
  hợp pháp của chứng
  chứng từ (kỹ từ điện
  thuật thông tử.
  tin và nội
  dung nghiệp
  vụ.

  • Đối với chứng từ điện
  tử.

   Kế toán viên chuyển tiền:
  – Kiểm soát chứng từ nhận được ( với sữ hỗ trợ
  của chương trình) về tính hợp lệ, hợp pháp của
  chứng từ, chữ ký của Kế toán viên giao dịch.
  -Nếu sai sót trả lại cho Kế toán viên giao dịch.
  -Nếu hợp lệ thì chuyển cho Kiểm soát viên

  13

 14. 17/04/2020

  • Đối với chứng từ điện
  tử.

   Kiểm toán viên chuyển tiền:
  – Sau khi nhận chừng từ từ kế toán viên, cầm kiểm
  soát tính hợp lệ.
  – Nếu sai sót trả lại cho kế toán viên giao dịch
  hoặc kế toán viên chuyển tiền.
  -Nếu đúng phê duyệt chuyển tiền đi.

  Tại Ngân hàng nhận
  lệnh:

  Người nhận điện:
  Khi nhận điện từ trung tâm
  thanh toán cần:
  -Kiểm soát chữa ký điện tử
  của TTTT (trung tâm thanh
  toán).
  -Kiểm soát các yếu tố
  khác,
  -Sau đó chuyển lệnh sang
  cho kế toán viên chuyển
  tiền.

  14

 15. 17/04/2020

   Trường hợp bên trả tiền đã ủy quyền tự động
  trích nợ thanh toán UNT, kế toán ghi
  Nợ TK thích hợp của người trả tiền(Tk tiền
  gửi..)
  Có TK thích hợp của người thu hưởng
  Hoặc
  Có TK thanh toán giữa các NH thích
  hợp.

  Tại Ngân hàng nhận lệnh:
  Kế toán viên chuyển tiền:
  ● In ra giấy và kiểm soát các yếu tố của lệnh
  ● Nếu lệnh có giá trị cao (trên 500 tr đồng) cần tạo điện
  xác nhận và chỉ thực hiện thanh toán khi có điện xác
  nhận của Ngân hàng khởi tạo.
  ● Cuối cùng kế toán viên thanh toán ký tên và chuyển kế
  toán viên giao dịch.

  15

 16. 17/04/2020

  Tại Ngân hàng nhận lệnh:
  Kế toán viên giao dịch : căn cứ
  vào lệnh để thực hiện thanh
  toán

  2.2.3.2.Phương pháp kế toán
  Đối với lệnh chuyển có
  Tại Ngân hàng khởi tạo
  Ngân hàng khởi tạo căn cứ vào chứng từ gốc của khách hàng: UNC,
  UNT, séc… đã kiểm soát lập Lệnh chuyển tiền Có và kế toán ghi:

  Nợ TK Thích hợp của khách hàng
  Có TK thanh toán chuyển tiền (Tk điều chuyển vốn)

  16

 17. 17/04/2020

  2.2.3.2.Phương pháp kế toán
  Đối với lệnh chuyển có
  Tại Ngân hàng nhận lệnh
  Căn cứ vào lệnh chuyển có ghi:

  Nợ TK thanh toán chuyển tiền (Tk điều chuyển vốn)
  Có TK Thích hợp của người thụ hưởng

   Đối với lệnh chuyển nợ

  tại ngân hàng khởi tạo Lệnh chuyển nợ:

  Căn cứ vào chứng từ gốc ghi:
  Nợ TK thanh toán chuyển tiền (TK điều chuyển vốn)
  Có TK thích hợp (TK tiền gửi, TK các khoản chờ
  thanh toán khác)

  17

 18. 17/04/2020

  2.2.4.Chuyển tiền có sai sót trong thanh toán liên hàng

  Nguyên tắc điều chỉnh

  Các loại sai sót:
  Đối với Lệnh chuyển Có sai thừa
  Đối với Lệnh chuyển Nợ sai thừa
  Đối với Lệnh chuyển Có sai thiếu
  Đối với Lệnh chuyển Nợ sai thiếu
  Trường hợp sai ngược vế

  3.Kế toán thanh toán liên ngân hàng
  3.1.Khái quát về liên ngân hàng: “
  Thanh toán liên hàng là phương thức thanh toán giữa các ngân hàng
  khác hệ thống có thể thực hiện thanh toán bù trừ hoặc thanh toán
  từng lần qua Ngân hàng nhà nước.
  Là phương thức thanh toán vốn giữa các ngân hàng được thực hiện
  bằng cách bù trừ giữa tổng số phải thu và tổng số phải trả để thanh
  toán phần chênh lệch.

  18

 19. 17/04/2020

  3.Kế toán thanh toán liên ngân hàng

  Thanh toán bù trừ giấy (truyền thống)

  Thanh toán bù trừ điện tử liên ngân hàng

  3.Kế toán thanh toán liên ngân hàng:

  Các bên tham gia thanh toán liên ngân hàng
  1. Thành viên trực tiếp
  2. Các đơn vị thành viên trực tiếp.
  3. Trung tâm thanh toán tỉnh, thành phố
  4. Trung tâm thanh toán quốc gia

  19

 20. 17/04/2020

  3.1.2. Điều kiện để các thành viên tham gia thanh
  toán bù trừ liên ngân hàng
  Mở tài khoản KKH tại NH chủ trì

  Thiết lập, duy trì và quản lý hạn mức nợ ròng và thực hiện
  đầy đủ ký quỹ các GTCG tại NHNN.

  Đảm bảo các điều kiện khác do hệ thống qui định như : hệ thống
  thanh toán bù trừ điện tử ngân hàng chỉ thực hiện với các lệnh thanh
  toán có giá trị thấp.

  3.2.Chứng từ
  kế toán và tài 3.2.1.Chứng từ 3.2.2.Tài khoản sử
  khoản sử sử dụng dụng
  dụng.

  20

Download tài liệu Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 6 – ThS. Lương Huỳnh Anh Thư File Word, PDF về máy