[Download] Tải Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 5 – ThS. Lương Huỳnh Anh Thư – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 5 – ThS. Lương Huỳnh Anh Thư

Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 5 – ThS. Lương Huỳnh Anh Thư
Nội dung Text: Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 5 – ThS. Lương Huỳnh Anh Thư

Download


Mục tiêu của chương 5 Kế toán nghiệp vụ thanh toán giúp các bạn Hiểu được quy trình nghiệp vụ kế toán chủ yếu liên quan đến dịch vụ thanh toán tại Ngân hàng; Ứng dụng các phương pháp kế toán liên quan nghiệp vụ kế toán về dịch vụ thanh toán tại Ngân hàng.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 5 – ThS. Lương Huỳnh Anh Thư – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 5 – ThS. Lương Huỳnh Anh Thư File Word, PDF về máy

Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 5 – ThS. Lương Huỳnh Anh Thư

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 5 – ThS. Lương Huỳnh Anh Thư

 1. 17/04/2020

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐỒNG NAI
  KHOA KẾ TOÁN-TÀI CHÍNH

  KẾ TOÁN
  NGÂN HÀNG
  Giảng viên:
  ThS. Lương Huỳnh Anh Thư

  CHƯƠNG 5: KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ THANH TOÁN

  1

 2. 17/04/2020

  MỤC TIÊU CHƯƠNG 5
  Hiểu được quy trình
  nghiệp vụ kế toán chủ
  yếu liên quan đến Ứng dụng các phương
  pháp kế toán liên quan
  dịch vụ thanh toán tại nghiệp vụ kế toán về dịch
  Ngân hàng vụ thanh toán tại Ngân
  hàng

  Khái quát gồm 2 nội dung:
  1.Khái quát về dịch vụ thanh toán qua ngân hàng.

  2.Phương pháp kế toán các dịch vụ qua ngân
  hàng.

  2

 3. 17/04/2020

  1.Khái quát về dịch vụ thanh toán qua ngân hàng.
  1.1.Dịch vụ thanh 1.2. Nội dung và
  toán và những các thể thức thanh
  điều kiện sử dụng toán chủ yếu
  dịch vụ thanh
  toán.

  1.1.Dịch vụ thanh toán và những
  điều kiện sử dụng dịch vụ thanh
  toán.
  I AM JAYDEN SMITH
  I am here because I love to
  give presentations.
  You can find me at
  @username

  3

 4. 17/04/2020

  Thanh toán là 1 hoạt động
  không thể thiếu trong cái
  giao dịch của thể nhân
  cũng như pháp nhân trong
  việc chi tiêu và mua bán
  các hàng hóa, dịch vụ và
  thanh toán khác…

  1.1.Dịch vụ thanh toán và những
  điều kiện sử dụng dịch vụ thanh
  toán.

  Khi cung cấp dịch vụ
  này đòi hỏi ngân hàng
  phải bảo đảm yêu cầu
  nhanh chóng, thuận
  tiện và chính xác.

  4

 5. 17/04/2020

  1.1.Dịch vụ Do mục đích sử dụng số
  thanh toán và dư tài khoản này để
  những điều thanh toán tiền hàng,
  Séc…nên để bảo đảm
  kiện sử dụng Việc mở tài khoản
  khách hàng không khiếu
  dịch vụ thanh tiền gửi không kỳ nại.. Ngân hàng sẽ yêu
  toán. hạn ở ngân hàng và cầu chủ tài khoản cung
  duy trì số dư nhất cấp những thông tin cần
  định để thanh toán là thiết về chủ tài khoản,
  yêu cầu đầu tiên nếu đặc biệt là chủ tài khoản
  khách hàng muốn sử đại diện của pháp nhân.
  dụng dịch vụ này

  Hiện nay kho mở tài khoản Ngân hàng
  thường yêu cầu :
   Giấy đề nghị mở tài khoản
   Các giấy tờ chứng minh pháp nhân được thành lập
  theo qui định của pháp luật Việt Nam và giấy tờ
  chứng minh đại diện hợp pháp của chủ tài khoản
   CMND hay hộ chiếu của chủ tài khoản.

  5

 6. 17/04/2020

  Điều ○ Kế toán phải kiểm tra chữ ký khi xử lý các
  nghiệp vụ liên quan đến tài khoản.
  quan ○ Khách hàng phải hiểu rõ phương thức
  thanh toán mà mình lựa chọn.
  trọng
  ○ Để phục vụ tốt ngân hàng cần đầu tư cơ sở
  vật chất.
  Mặc dù ngân hàng được hưởng lợi từ lãi tiền
  gưi không kỳ hạn với chi phí thấp nhưng vẫn
  không đủ bù đắp .

  1.2. Nội dung và các thể thức
  thanh toán chủ yếu

  6

 7. 17/04/2020

  1.2.1 Thể thức thanh
  toán ủy nhiệm chi

  1.2.2 Thể thức thanh
  toán ủy nhiệm thu

  7

 8. 17/04/2020

  1.2.3 Thể thức thanh
  toán Séc

  1.2.4 Thể thức thanh
  toán Thẻ

  8

 9. 17/04/2020

  2.Phương
  pháp kế toán 2.1.Tài
  các dịch vụ 2.2 chứng
  khoản sử
  từ sử dụng
  qua ngân dụng
  hàng. 2.3.
  Phương
  pháp kế
  toán

  2.1. Tài
  khoản sử 2.1.1.Tài khoản
  tiền gửi không kỳ
  2.1.2.Nhóm các tài
  khoản phản ánh
  2.1.3.tài khoản ký
  quỹ để bảo đảm
  hạn. hoạt động chuyển thanh toán.
  dụng tiền giữa các ngân
  hàng.

  9

 10. 17/04/2020

  2.1.2.Nhóm
  các tài khoản Do các ngân hàng có quan
  phản ánh hệ thanh toán với nhau có
  hoạt động thể mở tài khoản tiền gửi
  chuyển tiền ở các ngân hàng khác nhau
  nên việc chuyển tiền giữa
  giữa các ngân các ngân hàng và các chi
  hàng. nhánh ngân hàng khác
  nhau là đòi hỏi khách
  quan.


  Nhóm tài khoản này có tính chất sau:
  Bên nợ: Phản ánh các khoản chi hộ ngân hàng khác.
  Bên có: Phản ánh các khoản thu hộ ngân hàng khác.
  Dư nợ: nếu chi hộ > thu hộ:Phản ánh chênh lệch: chi hộ – thu hộ.
  Hoặc Dư có: nếu thu hộ > chi hộ:Phản ánh chênh lệch: thu hộ – chi
  hộ.

  10

 11. 17/04/2020

  2.1.3.tài
  khoản ký
  quỹ để bảo
  đảm thanh
  toán.

  2.2.chứng từ sử dụng
  1. Ủy nhiệm chi.
  2. Ủy nhiệm thu
  3. Séc

  11

 12. 17/04/2020

  2.3.1. Ủy nhiệm chi
  Tại Ngân hàng phục vụ trả tiền

  Khi khách hàng nộp ủy nhiệm chi vào ngân hàng
  trả tiền cho người thị hưởng, Ngân hàng cần kiểm tra chứng từ về mặt
  hình thức, nội dung chứng từ, khả năng thanh toán, nếu thỏa mãn điều
  kiện ghi :
  Nợ Tk thích hợp của người trả tiền
  Có Tk thích hợp của người thụ hưởng.
  Hoặc có TK giữa các ngân hàng thích hợp.

  Tại Ngân hàng phục vụ trả tiền

  Chứng từ sau khi xử lý sẽ được sử dụng làm cơ sở nhập liệu vào máy vi tính và đưa vào lưu trữ

  12

 13. 17/04/2020

  Tại Ngân hàng phục vụ trả tiền

  Nếu ngân hàng thanh toán bằng chứng từ điện tử thì việc
  hạch toán tài khoản như trên như phải tuân thủ theo qui
  định về sử dụng chứng từ điện tử

  Tại Ngân hàng phục vụ người hưởng thụ
  Khi nhận lệnh của người chuyển tiền trả cho người thụ
  hưởng Ngân hàng sẽ ghi sổ như sau:
  Nợ TK thanh toán giữa các ngân hàng thích hợp
  Có TK thích hợp của người thụ hưởng

  13

 14. 17/04/2020

  2.2.2.Ủy nhiệm thu

  Xem xét 2 nơi

  1 NH phục vụ người trả tiền.

  NH phục vụ người thụ hưởng
  2

  • NH phục
  vụ người
  trả tiền.

  14

 15. 17/04/2020

  Khi ngân hàng nhận
  được ủy nhiệm thu từ
  ngân hàng phục vụ
  người thụ hưởng trực
  tiếp nộp vào. Ngân
  hàng kiểm soát lệnh ủy
  nhiệm thu, khả năng
  thanh toán giữa nên ủy
  nhiệm thu và bên trả
  tiền và xử lý:

   Trường hợp bên trả tiền đã ủy quyền tự động
  trích nợ thanh toán UNT, kế toán ghi
  Nợ TK thích hợp của người trả tiền(Tk tiền
  gửi..)
  Có TK thích hợp của người thu hưởng
  Hoặc
  Có TK thanh toán giữa các NH thích
  hợp.

  15

 16. 17/04/2020

  NH phục vụ người trả tiền

  ● Nếu người trả tiền chưa đủ khả năng thanh
  toán UNT thì theo yêu cầu người thụ hưởng trả
  tiền có thể trả ủy nhiệm thu hoặc giữ đó khi
  nào TK đủ tiền thì trích ngay.

  Tại NH phục vụ người thụ hưởng

  16

 17. 17/04/2020

  17

Download tài liệu Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 5 – ThS. Lương Huỳnh Anh Thư File Word, PDF về máy