[Download] Tải Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 4 – ThS. Lương Huỳnh Anh Thư – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 4 – ThS. Lương Huỳnh Anh Thư

Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 4 – ThS. Lương Huỳnh Anh Thư
Nội dung Text: Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 4 – ThS. Lương Huỳnh Anh Thư

Download


Mục tiêu của chương 4 Kế toán nghiệp vụ tín dụng giúp các bạn Hiểu được quy trình nghiệp vụ kế toán chủ yếu liên quan đến kế toán tín dụng tại Ngân hàng; Giải thích nguyên tắc kế toán tín dụng chủ yếu của Ngân hàng; Ứng dụng các phương pháp kế toán liên quan nghiệp vụ kế toán tín dụng và xử lý rủi ro tại Ngân hàng.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 4 – ThS. Lương Huỳnh Anh Thư – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 4 – ThS. Lương Huỳnh Anh Thư File Word, PDF về máy

Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 4 – ThS. Lương Huỳnh Anh Thư

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 4 – ThS. Lương Huỳnh Anh Thư

 1. 17/04/2020

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐỒNG NAI
  KHOA KẾ TOÁN-TÀI CHÍNH

  KẾ TOÁN
  NGÂN HÀNG
  Giảng viên:
  ThS. Lương Huỳnh Anh Thư

  CHƯƠNG 4: KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG

  1

 2. 17/04/2020

  MỤC TIÊU CHƯƠNG 4
  Hiểu được quy trình
  Giải thích nguyên tắc kế
  nghiệp vụ kế toán chủ toán tín dụng chủ yếu của
  yếu liên quan đến Ngân hàng.
  kế toán tín dụng tại
  Ngân hàng
  Ứng dụng các phương pháp kế toán liên
  quan nghiệp vụ kế toán tín dụng và xử lý
  rủi ro tại Ngân hàng

  KHÁI QUÁT VỀ CÁC NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG

  Nghiệp vụ tín dụng trong mối quan hệ với kế
  toán chủ yếu đề cập đến nội dung:

  1 Phân loại tín dụng Ngân hàng.

  Phương pháp tính thu nợ, thu lãi trong nghiệp vụ
  2 tín dụng.

  2

 3. 17/04/2020

  1.1.Phân
  loại tín dụng
  ngân hàng Cho vay
  Cho vay
  từng lần theo hạn
  mức tín
  dụng

  5

  1.1.Phân
  loại tín dụng
  ngân hàng Cho vay
  theo dự án Cho vay
  đầu tư hợp vốn

  6

  3

 4. 17/04/2020

  1.1.Phân
  loại tín dụng
  ngân hàng Cho vay Các
  theo hạn phương
  mức tín thức tín
  dụng dự dụng
  phòng khác
  7

  Cho vay từng lần
  Mỗi lần vay:
  Khách hàng và ngân hàng làm thủ tục vay
  cần thiết và ký kết hợp đồng tín dụng

  8

  4

 5. 17/04/2020

  CHO VAY THEO HẠN MỨC TÍN DỤNG

  Ngân hàng và khách hang vay xác định và thỏa thuận

  1 hạn mức tín dụng duy trì trong thời hạn nhất định,

  hoặc theo chu kỳ sản xuất kinh doanh, hoặc
  để sử dụng thẻ tín dụng

  Cho vay theo dự án
  đầu tư :

  Ngân hàng và
  khách hàng để thực
  hiện các dự án đầu
  tư phát triển sản
  xuất, kinh doanh,
  dịch vụ và phục vụ
  đời sống.
  10

  5

 6. 17/04/2020

  Cho vay hợp vốn:
  ● Một nhóm ngân hàng cùng cho vay đối
  với 1 dự án vay vốn hoặc phương án vay
  vốn của khách hàng.
  ● Trong đó có 1 TCTD làm đầu mối.

  11

  3.2. Chứng từ sử dụng
  Cho vay theo hạn mức dự phòng

  • TCTD cam kết đảm bảo sẵn
  sang cho khách hàng vay vốn
  trong phạm vi hạn mức tín
  dụng và thời hạn nhất định
  với mức phí thỏa thuận.

  12

  6

 7. 17/04/2020

  Các phương thức tín dụng khác
  ● Chiết khấu thương phiếu và các GTCG,
  bảo lãnh, cam kết của ngân hàng.

  13

  1.2. Phương pháp tính thu nợ và thu lãi
  trong nghiệp vụ tín dụng.

  Thu nợ và
  Thu nợ
  lãi cho
  và lãi cho
  Thu nợ và lãi cho vay theo
  vay với
  vay một lần khi từng định
  định kỳ
  kỳ xác
  HĐTD đến hạn định
  không ghi
  thanh toán cụ thể
  trong hợp
  trong
  đồng tín
  HĐTD
  dụng
  14

  7

 8. 17/04/2020

  1.2.1.Thu nợ và lãi cho vay một lần khi HĐTD đến
  hạn thanh toán
  Áp dụng: trong phương thức cho vay từng lần đối với những món vay có
  thời hạn ngắn hạn (Cho vay doanh nghiệp sản xuất, cho vay tiêu dung)

  Khi đến hạn, Ngân hàng sẽ thu:
  Gốc: Số tiền NH đã cho vay (Dư nợ trên TK cho vay khách hàng)
  Lãi: (Cách tính lãi vay):
  Số tiền thu lãi cho vay = Dư nợ x Thời hạn x Lãi suất
  cho vay cho vay cho vay

  1.2.2.Thu nợ và lãi cho vay theo từng định kỳ
  xác định trong hợp đồng tín dụng
  Áp dụng: trong phương thức cho vay ngắn hạn (cho vay trả góp, cho vay
  tiêu dung trả góp),.. Cho vay trung hạn, dài hạn (cho vay trả góp, cho
  vay dự án đầu tư, cho thuê tài chính…)
  Kỳ hạn nợ của mỗi món vay được thực hiện trên cơ sở thỏa thuận giữa
  Ngân hàng và khách hàng dựa trên chu chuyển vốn của quá trình sản
  xuất kinh doanh, tình hình thu nhập của khách hàng.
  Khách hàng có thể trả nợ trước hạn.
  Khách hàng trả theo từng kỳ.

  8

 9. 17/04/2020

  Cách 1: thu nợ và lãi cho vay đều đặn bằng nhau
  mỗi định kỳ

  1+
  a=
  1+ −1

  17

  Cách 1: thu nợ và lãi cho vay đều đặn bằng nhau mỗi
  định kỳ a: Số tiền thu nợ vay và lãi
  vay mỗi kỳ bằng nhau.
  Vo: số tiền cho vay ban
  đầu (Dư nợ cho vay khách
  hàng ban đầu).
  r: Lãi suất cho vay.
  n:Số định

  18

  9

 10. 17/04/2020

  Cách 2: thu nợ và lãi cho vay mỗi kỳ giảm
  dần
  Ai=V+Li

  a=

  Li= Dư nợ CV còn lại kỳ thứ I x thời hạn cho vay x LSCV

  19

  Trong đó:

  Ai: Số tiền thu nợ vay và lãi vay kỳ thứ I
  Vo: Dư nợ cho vay ban đầu.
  r: Lãi suất cho vay.
  Li: Lãi vay kỳ thứ i.
  n : Số kỳ hạn nợ.
  V:Số tiền thu nợ đều đặn bằng nhau mỗi kỳ
  Vi: Dư nợ cho vay còn lại đầu kỳ thứ i

  20

  10

 11. 17/04/2020

  21

  1.2.3.Thu nợ và lãi cho vay với định kỳ
  không ghi cụ thể trong HĐTD
   Áp dụng trong cho vay ngắn hạn theo phương thức cho
  vay thấu chi. Cho vay theo HMTD.
   Đặc điểm: dư nợ cho vay theo biến động, định
  kỳ hạn nợ trong HĐTD không rõ rang vì phụ
  thuộc vào thu nhập của khách hàng

  22

  Thu nợ ngay khi
  1.2.3.Thu nợ và lãi khách hàng có
  cho vay với định nguồn thu nộp
  kỳ không ghi cụ vào ngân hàng
  thể trong HĐTD

  Thu lãi cho vay= Tổng tích số dư nợ cho vay (tháng) x LSCV tháng/30

  11

 12. 17/04/2020

  2. Nguyên
  tắc và BC
  kế toán áp 2.1.Nguyên 2.2.Báo cáo
  dụng trong tắc kế toán kế toán
  nghiệp vụ áp dụng trong nghiệp
  tín dụng trong nghiệp vụ tín dụng.
  vụ tín dụng

  23

  2.1.Nguyên tắc kế toán áp dụng trong
  nghiệp vụ tín dụng

  Một số nội dung chủ yếu của Chuẩn mực kế toán:
   Thu nhập được xác định theo giá trị hợp lý của các khoản
  đã thu hoặc sẽ thu,
   Thu nhập phát sinh từ tiền lãi được ghi nhận khi thỏa mãn
  2 điều kiện:
  + Có khả năng thu đươc lợi ích kinh tế,
  + Thu nhập được xác định tương đối chắc chắn.

  24

  12

 13. 17/04/2020

  2.2. Baó cáo kế toán áp dụng trong
  nghiệp vụ tín dụng
  Trên BCTC khoản
  mục cho vay thể Thuyết minh
  hiện thông qua số BCTC khuyến
  dư tài khoản cho khích trình bày cụ
  vay thể hóa

  BÁO CÁO KẾ TOÁN ÁP DỤNG TRONG NGHIỆP
  VỤ TÍN DỤNG
   Ví dụ 2:

   Các thông tin trên Bảng cân đối kế toán NHTMCP.ABC
  (Đơn vị: triệu đồng)
  Cho vay các TCTD trong nước : 43.638
  – Ngắn hạn : 43.638
  – Trung và dài hạn : 0
  – Góp vốn vào TCTD để cho vay hợp vốn: 0

  13

 14. 17/04/2020

  BÁO CÁO KẾ TOÁN ÁP DỤNG TRONG NGHIỆP
  VỤ TÍN DỤNG
   Ví dụ 3:
   Các thông tin trên Bảng cân đối kế toán NHTMCP.ABC
  và chú thích.
  (Đơn vị: triệu đồng)
  Cho vay khách hàng : 5.330.490
  – Cho vay ngắn hạn : 2.340.605
  – Cho vay trung và dài hạn : 2.627.596
  – Cho vay hợp vốn : 254.980
  – Cho vay từ nguồn tài trợ của CP, các TCQT
  và tổ chức khác : 35.329
  – Các khoản nợ chờ xử lý : 35.329
  – Nợ khoanh : 19.527
  – Dự phòng rủi ro tín dụng : (21.765)

  Phương
  Pháp
  Nghiệp vụ
  Kế toán tín
  dụng

  28

  14

 15. 17/04/2020

  Phương pháp kế toán
  nghiệp vụ tín dụng phụ
  thuộc vào các nguyên
  tắc kế toán, các quy
  chế liên quan đến hoạt
  động tín dụng và tài
  khoản có liên quan.

  29

  3.1. Tài khoản sử dụng
  3.2. Chứng từ sử dụng
  3.3. Phương pháp kế toán
  các nghiệp vụ tín dụng
  30

  15

 16. 17/04/2020

  3.1.Tài khoản sử dụng

  ● Nhóm tài khoản liên quan đến nghiệp vụ tín
  dụng.
  ● Nhóm tài khoản liên quan đến thu lãi cho vay
  ● Nhóm tài khoản liên quan đến rủi ro tín dụng

  31

  3.1.1.Nhóm tài khoản liên quan đến nghiệp vụ tín dụng.

  Tài khoản cho vay các TCTD khác.
  Tài khoản cho vay các TCKT, cá nhân trong nước.
  Tài khoản chiết khấu thương phiếu và
  GTCG ngắn hạn đối với TCKT, cá nhân
  trong nước.
  Tài khoản cho thuê tài chính
  Tài khoản cho vay các TCKT, cá nhân nước ngoài.
  32

  16

 17. 17/04/2020

  TÀI KHOẢN NỢ TRONG HẠN
  Nội dung ghi nhận các tài khoản “ Nợ trong hạn”
  như sau:

  Số tiền cho vay khách
  hàng -Số tiền thu nợ từ các khách
  Bên hàng.
  Bên -Số tiền cho vay chuyển
  Số tiền cho vay chuyển có
  sang tài khoản thích hợp
  Nợ từ tk thích hợp sang

  Dư nợ:Phản ánh số tiền khách hàng đang nợ trong hạn, được gia hạn,
  được điều chỉnh 33

  TÀI KHOẢN NỢ QUÁ HẠN
  Nội dung ghi nhận các tài khoản “ Nợ quá hạn”
  như sau:

  Bên Nợ: Bên có:
  – Số tiền cho vay đã phát – Số tiền khách hàng đã trả nợ.
  sinh quá hạn. – Số tiền cho vay chuyển sang tài
  khoản khác.

  Dư nợ: Phản ánh số tiền khách hàng vay đã quá hạn.

  17

 18. 17/04/2020

  Các tài khoản khác
  Tài khoản các Tài khoản tiền ký Tài khoản góp vốn
  khoản trả thay. quỹ đồng tài trợ

  Tài khoản ủy thác Tài khoản các Tk Nhận vốn để
  đầu tư cho vay khoản chờ thanh cho vay đồng tài
  toán khác trợ

  Tk cầm cố thế chấp
  của khách hàng
  35

  Nhóm tài khoản liên quan đến thu lãi cho vay

  Vestibulum congue
  Tk lãi phải thu TK lãi cho
  Tk thu nhập từ
  từ hoạt động vay chưa thu hoạt động tín
  tín dụng được dụng

  36

  18

 19. 17/04/2020

  Tài khoản thu từ
  tiền bán nợ, tài Tài khoản
  sản bảo đảm, hoặc dự phòng rủi
  khai thác tài sản ro tín dụng
  bảo TK đã gán

  3.1.3.Nhóm đảm nợ đã
  chuyển
  quyền sỡ
  tài khoản hữu cho NH

  liên quan
  Tài khoản nợ Tk chi phí dự
  đến rủi ro khó đòi đã xử lý phòng nợ phải thu
  khó đòi
  tín dụng 37

  3.2. Chứng từ sử dụng
  • Chứng từ gốc:
  – Đơn xin vay
  – Hợp đồng tín dụng
  – Hợp đồng thế chấp bảo lãnh, cầm cố tài sản
  – Phương án sản xuất kinh doanh.
  – Kế hoạch vay vốn trả nợ.
  – Các báo cáo tài chính của khách hàng đơn vay vốn
  – Các giấy tờ liên quan đến việc vay vốn.
  • Chứng từ ghi sổ:
  – Giấy lĩnh tiền mặt.
  – Các chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt
  – Phiếu chuyển khoản và bảng kê tính lãi hàng tháng.
  38

  19

 20. 17/04/2020

  3.3. Phương pháp kế toán
  các nghiệp vụ tín dụng
  Phương
  pháp kế
  Phương
  Phương pháp kế toán lập
  pháp xử
  toán các nghiệp vụ dự phòng
  lý tài
  và sử
  tín dụng chủ yếu sản nợ
  dụng dự
  đối với khách hàng phòng rủi
  vay có
  vấn đề
  ro tín
  dụng
  39

  Phương pháp kế toán các nghiệp vụ tín dụng chủ yếu đối với khách
  hàn
  1.Phương pháp kế toán 2.Phương pháp kế toán cho 3.Phương pháp chiết khấu
  cho vay từng lần. vay theo hạn mức tín dụng. thương phiếu

  4.Phương pháp kế toán cho 5.Phương pháp kế toán 6.Phương pháp kế toán
  vay các dự án đầu tư trung cho thuê tài chính. nghiệp vụ bảo lãnh tín
  và dài han. dụng.

  40

  20

Download tài liệu Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 4 – ThS. Lương Huỳnh Anh Thư File Word, PDF về máy