[Download] Tải Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 3 – ThS. Lương Huỳnh Anh Thư – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 3 – ThS. Lương Huỳnh Anh Thư

Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 3 – ThS. Lương Huỳnh Anh Thư
Nội dung Text: Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 3 – ThS. Lương Huỳnh Anh Thư

Download


Mục tiêu của chương 3 Kế toán nghiệp vụ tiền mặt giúp các bạn Hiểu được quy trình nghiệp vụ kế toán chủ yếu liên quan đến thu, chi tiền mặt tại Ngân hàng; Hiểu được quy trình nghiệp vụ xử lý thừa, thiếu tiền mặt tại Ngân hàng; Ứng dụng các phương pháp kế toán liên quan quy trình nghiệp vụ kế toán tiền mặt tại Ngân hàng

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 3 – ThS. Lương Huỳnh Anh Thư – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 3 – ThS. Lương Huỳnh Anh Thư File Word, PDF về máy

Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 3 – ThS. Lương Huỳnh Anh Thư

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 3 – ThS. Lương Huỳnh Anh Thư

 1. 17/04/2020

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐỒNG NAI
  KHOA KẾ TOÁN-TÀI CHÍNH

  KẾ TOÁN
  NGÂN HÀNG
  Giảng viên:
  ThS. Lương Huỳnh Anh Thư

  CHƯƠNG 2: KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ TIỀN MẶT

  1

 2. 17/04/2020

  MỤC TIÊU CHƯƠNG 3
  Hiểu được quy trình
  Hiểu được quy trình nghiệp
  nghiệp vụ kế toán chủ vụ xử lý thừa, thiếu tiền mặt
  yếu liên quan đến thu, tại Ngân hang.
  chi tiền mặt tại Ngân hàng

  Ứng dụng các phương pháp kế toán liên
  quan quy trình nghiệp vụ kế toán tiền mặt
  tại Ngân hàng

  NỘI DUNG

  Khái quát về các nghiệp vụ tiền mặt.

  Nguyên tắc, báo cáo kế toán áp dụng.

  Phương pháp kế toán về nghiệp vụ tiền
  mặt.

  2

 3. 17/04/2020

  KHÁI QUÁT VỀ CÁC NGHIỆP VỤ TIỀN MẶT

  Tiền mặt tại Ngân hàng bao gồm:

  1 Đồng Việt Nam.

  2 Tiền ngoại tệ.

  KHÁI QUÁT VỀ CÁC NGHIỆP VỤ TIỀN MẶT

  Việc quản lý tiền mặt sẽ được phân chia trách nhiệm:
  Theo dõi tình hình thu, chi, tồn quỹ tiền mặt;
  Bảo quản tiền tuyệt đối, đầy đủ và an toàn.

  3

 4. 17/04/2020

  KHÁI QUÁT VỀ CÁC NGHIỆP VỤ TIỀN MẶT

  Để quản lý tiền mặt, kế toán phân chia trách nhiệm:

  Tiền mặt tại đơn Tiền mặt tại đơn
  Tiền đang chuyển
  vị vị báo sổ

  Hàng ngày thủ quỹ phải kiểm kê số tiền mặt tồn quỹ
  thực tế với sổ quỹ tiền mặt và sổ kế toán tiền mặt.
  Nếu có chênh lệch phải xử lý

  NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN VÀ BÁO CÁO ÁP
  DỤNG TRONG NGHIỆP VỤ TIỀN MẶT

  Nguyên tắc kế toán và quy định liên quan

  Báo cáo kế toán áp dụng

  4

 5. 17/04/2020

  NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN VÀ QUY ĐỊNH LIÊN QUAN

  Khoản mục tiền mặt tại ngân hang ghi nhận theo nguyên
  tắc giá gốc.

  Và các qui định chủ yếu sau:
   Ghi nhân tiền mặt và tiền đang chuyển;
   Chứng từ phải hợp lệ theo qui định;
   Tồn quỹ tiền mặt phải khớp đúng;
   Tiền mặt phải ánh đúng tiền Việt Nam và ngoại tệ.

  NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN VÀ QUY ĐỊNH LIÊN QUAN

  Qui định thứ nhất:
  Ngân hàng chỉ phản ánh vào tài khoản tiền mặt số tiền
  mặt bằng đồng Việt Nam, ngoại tệ khi có thực tế thu chi tiền
  mặt.
  Đối với tiền mặt đang vận chuyển thì ghi vào tiền mặt
  đang vận chuyển

  5

 6. 17/04/2020

  NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN VÀ QUY ĐỊNH LIÊN QUAN

  Qui định thứ hai:
  Chứng từ thu, chi tiền mặt phải có đầy đủ chữ ký của người nhận
  và người giao theo qui định về chứng từ kế toán.
  Kế toán phải có trách nhiệm ghi nhận liên tục theo trình tự phát
  sinh các khoản thu, chi tiền mặt, tồn quỹ trên sổ kế toán tiền mặt

  NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN VÀ QUY ĐỊNH LIÊN QUAN

  Qui định thứ 3:

  Hàng ngày, tổng thu tiền mặt, tổng chi tiền mặt, tồn quỹ
  trên sổ quỹ tiền mặt phải bằng tổng số phát sinh bên nợ,
  tổng số phát sinh bên có và dư nợ tài khoản tiền mặt
  trên sổ kế toán chi tiết tiền mặt.
  Tồn quỹ TM trên sổ sách phải bằng thực tế. Nếu có
  chênh lệch phải tìm nguyên nhân và xử lý.

  6

 7. 17/04/2020

  NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN VÀ QUY ĐỊNH LIÊN QUAN

  Qui định thứ tư:
  Phản ánh bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ.
  Đối với ngoại tệ, khi lập báo cáo Ngân hàng quy
  đổi bằng Việt Nam đồng theo tỷ giá do NHNN
  công bố, số chênh lệch hạch toán vào tài khoản
  “Chênh lệch tỷ giá hối đoái”.

  BÁO CÁO KẾ TOÁN ÁP DỤNG

  Khoản mục tiền mặt được trình bày trên Bảng cân
  .

  đối kế toán bằng đồng Việt Nam và được thuyết
  minh trên BCTC chi tiết thành :
   Tiền mặt bằng đồng Việt Nam;
   Tiền mặt ngoại tệ đã qui đổi ra đồng Việt Nam

  7

 8. 17/04/2020

  PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN VỀ NGHIỆP VỤ TIỀN MẶT

  Tài khoản sử dụng

  Phương pháp kế toán nghiệp vụ tiền mặt

  TÀI KHOẢN SỬ DỤNG
  Gồm tài khoản tiền mặt và các tài khoản liên quan đến thừa, thiếu tiền
  mặt.
  3
  1 2 9.Tài khoản tham ô, thiếu
  .
  1.Tài khoản tiền mặt 5.Tài khoản tiền mặt tại máy mất tiền, TS chờ xử lý.
  bằng đồng Việt Nam. ATM. 10. Tài khoản các khoản
  2.Tài khoản tiền mặt Tại 6.Tài khoản tiền mặt đang bồi thường của CBCNV
  Đơn vị. vận chuyển.
  3. Tài khoản tiền mặt tại 11. Tài khoản các khoản
  7. Tài khoản tiền mặt ngoại tệ. chờ thanh toán khác.
  Đơn vị hạch toán báo sổ.
  8.Tài khoản thừa quỹ, tài sản
  4.Tài khoản tiền mặt không đủ 12. Tài khoản thu nhập
  chờ xử lý.
  tiêu chuẩn lưu thông chờ xử lý. khác

  8

 9. 17/04/2020

  TÀI KHOẢNTIỀN MẶT BẰNG ĐỒNG VN

  NỢ TK 101:”Tiền mặt bằng đồng Việt Nam” CÓ

  Số tiền mặt thu vào quỹ
  Số tiền mặt chi từ quỹ
  nghiệp vụ.
  nghiệp vụ

  Dư nợ: Phản ánh số tiền mặt hiện có tại
  quỹ nghiệp vụ của Ngân hàng
  17

  PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN TIỀN MẶT

  Kế toán thu tiền mặt
  Phương
  pháp kế Kế toán chi tiền mặt
  toàn tiền
  mặt Kế toán ghi nhậnxử lý thừa,
  thiếu tiền mặt

  9

 10. 17/04/2020

  PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN THU TIỀN MẶT

  Kế toán thu tiền mặt chủ yếu từ nguồn tiền mặt do
  khách hàng nộp vào tài khoản tiền gửi, trả nợ, trả lãi
  vay ngân hàng, nhận tiền mặt điều chuyển từ Ngân
  hàng khác hoặc từ tiền gửi tại NHNN.

  PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN THU TIỀN MẶT

  Khi khách hàng nộp tiền sau khi thu đủ
  tiền mặt, kế toán ghi:
  Nợ TK thích hợp (tiền mặt tại đơn vị)
  Có TK thích hợp (tiền gửi khách
  hàng)

  10

 11. 17/04/2020

  PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN THU TIỀN MẶT

  Khi khách hàng nộp
  túi niên phong
  Nợ TK tiền mặt (tiền
  niêm phong).
  Có TK các khoản
  chờ thanh toán.
  Kế toán ghi

  PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN THU TIỀN MẶT

  Ngân hàng kiểm đếm, không có chênh lệch:
   Kế toán ghi:
  Nợ TK tiền mặt (Tiền đã kiểm)
  Có TK tiền mặt ( Tiền niêm phong)
   Đồng thời ghi có vào tài khoản của khách hàng:

  Nợ TK các khoản chờ thanh toán khác
  Có TK thích hợp ( Tiền niêm phong)

  Nếu có chênh lệch giữa số tiền niêm phong với số tiền thực tế, NH
  hạch toán hủy bỏ bút toán niêm phong và ghi theo số tiền thực tế.

  11

 12. 17/04/2020

  PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN THU TIỀN MẶT
   Khi khách hàng nhận được tiền mặt điều chuyển từ
  Ngân hàng khác:

  Nợ TK tiền mặt tại đơn vị
  Có TK thích hợp (Chuyển tiền,
  điều chuyển vốn).

  PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN THU TIỀN MẶT
   Khi Ngân hàng nhận được tiền mặt từ tiền gửi tại
  NHNN:

  Nợ TK tiền mặt tại đơn vị
  Có TK thích hợp (Tiền gửi tại NHNN)

  12

 13. 17/04/2020

  PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN CHI TIỀN MẶT

  Kế toán hạch toán tiền mặt chủ yếu để:
  o Chi trả tiền gửi;
  o Tiền lãi cho người gửi tiền;
  o Cho vay khách hàng bằng tiền mặt;
  o Chi trả trong nội bộ;
  o Điều chuyển tiền mặt đến Ngân hàng khác;
  o Nộp tiền mặt vào tiền gửi tại NHNN

  PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN CHI TIỀN MẶT

  Khi khách hàng có nhu cầu lĩnh tiền mặt, ngân hàng sẽ
  kiểm tr chứng từ (Séc kèm theo CMND, giấy lĩnh
  tiền…) số dư tài khoản tiền gửi của khách hàng, nếu đủ
  điều kiện ghi:
  Nợ TK Tiền gửi khách hang
  Có TK thích hợp (Tiền mặt tại đơn vị…)

  13

 14. 17/04/2020

  PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN CHI TIỀN MẶT

  Khi ngân
  hàng cho vay Nợ TK nợ trong hạn
  khách hàng Có TK tiền mặt tại đơn vị
  bằng tiền mặt

  PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN CHI TIỀN MẶT

  Khi ngân
  hàng điều
  Nợ TK thích hợp (TM đang vận chuyển, điều chuyển tiền
  chuyển vốn) mặt đến
  Có TK tiền mặt tại đơn vị Ngân hàng
  khác:

  14

 15. 17/04/2020

  PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN CHI TIỀN MẶT

  Khi tiền mặt đang chuyển
  đến NHNN
  Nợ TK Tiền mặt đang vận chuyển
  Khi Ngân hàng Có TK tiền mặt tại đơn vị
  nộp tiền mặt vào Khi nhận báo có nội dung tiền mặt đã đến
  tiền gửi NHNN
  tại NHNN Nợ TK tiền gửi tại NHNN
  Có TK tiền mặt đang vận chuyển

  PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN CHI TIỀN MẶT
   Khi ngân hàng bổ sung tiền mặt vào máy ATM:

  Nợ TK tiền mặt tại máy ATM
  Có TK tiền mặt tại đơn vị

  15

 16. 17/04/2020

  PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN XỬ LÝ THỪA, THIẾU TIỀN MẶT


  Phương pháp kế toán
  Phương pháp kế toán
  xử lý thiếu tiền mặt
  xử lý thừa tiền mặt

  PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN XỬ LÝ THỪA TIỀN MẶT
  Diagram

  Thừa tiền mặt xảy ra khi số tiền mặt tồn quỹ
  thực tế lớn hơn tồn quỹ ghi trên sổ kế toán
  tiền mặt

  16

 17. 17/04/2020

  PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN XỬ LÝ THỪA TIỀN MẶT

  Khi phát hiện ra thừa tiền mặt, kế toán sẽ lập biên
  bản thừa tiền mặt có chữ ký những người có trách
  nhiệm tham gia đối chiếu (thủ quỹ, kế toán trưởng,
  Giám đốc):
  Nợ TK tiền mặt tại đơn vị Số tiền mặt
  Có TK thừa quỹ, tài sản chờ xử lý thừa

  PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN XỬ LÝ THỪA TIỀN MẶT

  Nếu phát hiện nguyên nhân là do khách hàng nộp thừa
  tiền vào Ngân hàng thì sẽ được trả lại cho khách hàng:
  Nợ TK Thừa quỹ, tài sản chờ xử lý
  Có TK thích hợp ( Tiền mặt, tiền gửi ngân
  hàng)

  17

 18. 17/04/2020

  PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN XỬ LÝ THỪA TIỀN MẶT

  Khi hội đồng Ngân hàng quyết định chuyển khoản
  thừa quỹ vào thu nhập ngân hàng do nguyên nhân
  khách quan, không có khách hang khiếu nại, không
  rõ nguyên nhân…
  Nợ TK thừa quỹ, tài sản chờ xử lý
  Có TK thu nhập khác

  PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN XỬ LÝ THIẾU TIỀN MẶT
  Diagram

  Thiếu tiền mặt xảy ra khi số tiền mặt tồn quỹ
  thực tế nhỏ hơn tồn quỹ ghi trên sổ kế toán
  tiền mặt

  18

 19. 17/04/2020

  PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN XỬ LÝ THIẾU TIỀN MẶT

  Khi phát hiện ra thiếu tiền mặt, kế toán sẽ lập biên
  bản thiếu tiền mặt có chữ ký những người có trách
  nhiệm tham gia đối chiếu (thủ quỹ, kế toán trưởng,
  Giám đốc):
  Nợ TK tham ô, thiếu…………….. Số tiền mặt
  Có TK thừa quỹ, tài sản chờ xử lý thiếu

  PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN XỬ LÝ THIẾU TIỀN MẶT

  Khách hàng nộp tiền mặt do Ngân hàng đã chi
  thừa cho khách hàng, kế toán lập phiếu thu hạch
  toán
  Nợ TK tiền mặt tại đơn vị
  Có TK tham ô, thiếu mất tiền, TS chờ xử lý

  19

 20. 17/04/2020

  PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN XỬ LÝ THIẾU TIỀN MẶT

   Nếu Ngân hàng xử lý nhân viên Ngân hàng phải bồi
  hoàn tiền mặt bị thiếu:

  Nợ TK CB, NV bồi thường vật chất
  Có TK tham ô, thiếu mất tiền…

  PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN XỬ LÝ THIẾU TIỀN MẶT

  Sau đó nhân
  viên Ngân
  hàng nộp tiền Nợ TK thích hợp (TM, …
  mặt để bồi Có TK CB, NV bồi thường vật chất
  hoàn hoặc thu
  từ lương

  20

Download tài liệu Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 3 – ThS. Lương Huỳnh Anh Thư File Word, PDF về máy