[Download] Tải Bài giảng Kế toán ngân hàng – Chương 2: Kế toán nghiệp vụ về huy động vốn – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Kế toán ngân hàng – Chương 2: Kế toán nghiệp vụ về huy động vốn

Bài giảng Kế toán ngân hàng – Chương 2: Kế toán nghiệp vụ về huy động vốn
Nội dung Text: Bài giảng Kế toán ngân hàng – Chương 2: Kế toán nghiệp vụ về huy động vốn

Download


Bài giảng Kế toán ngân hàng – Chương 2: Kế toán nghiệp vụ HĐV được biên soạn nhằm giúp người học hiểu và vận dụng tốt các nguyên tắc áp dụng để hạch toán nghiệp vụ huy động vốn, biết các phương pháp kế toán nghiệp vụ huy động vốn cơ bản, cách tính trả lãi, xử lý các tình huống nghiệp vụ để làm bài tập và thực hiện tốt nghiệp vụ khi tiếp cận thực tế.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Kế toán ngân hàng – Chương 2: Kế toán nghiệp vụ về huy động vốn – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Kế toán ngân hàng – Chương 2: Kế toán nghiệp vụ về huy động vốn File Word, PDF về máy

Bài giảng Kế toán ngân hàng – Chương 2: Kế toán nghiệp vụ về huy động vốn

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán ngân hàng – Chương 2: Kế toán nghiệp vụ về huy động vốn

 1. Chương 2

  KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ HUY
  ĐỘNG VỐN

 2. Mục tiêu
   Hiểu và vận dụng tốt các nguyên tắc áp dụng để hạch
  toán nghiệp vụ huy động vốn.
   Biết các phương pháp kế toán nghiệp vụ huy động vốn
  cơ bản, cách tính trả lãi
   Xử lý các tình huống nghiệp vụ để làm bài tập và thực
  hiện tốt nghiệp vụ khi tiếp cận thực tế.
 3. Noäi dung

  Khái quát nghiệp vụ huy động vốn NHTM
  Các phương pháp tính lãi huy động vốn tại NHTM
  Các nguyên tắc kế toán
  Phương pháp hạch toán nghiệp vụ huy động vốn

 4. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO

   Quyeát ñònh soá 1284/2002/QÑ-NHNN ngaøy
  21/11/2002 cuûa Thoáng ñoác NHNN veà “Quy cheá
  môû vaø söû duïng taøi khoaûn tieàn göûi taïi NH”

   Quyeát ñònh soá 1160/2004/QÑ-NHNN ngaøy
  13/09/2004 vaø QÑ soá 47/2006/QÑ-NHNN ngaøy
  25/09/2006 cuûa Thoáng ñoác NHNN veà “Quy cheá
  tieàn göûi tieát kieäm”

   Quyeát ñònh soá 07/2008/QÑ-NHNN ngaøy
  24/03/2008 cuûa Thoáng ñoác NHNN veà “Quy cheá

 5. Caùc  hình  thöùc  huy  ñoäng  voán  cuûa 
  NHTM
  NGUOÀN VOÁN

  NÔÏ PHAÛI  VOÁN 
  TRAÛ CSH

  TIEÀN  PH  TIEÀN  NỢ PT VOÁN  LN  TAØI 
  VAØ  CHÖA  SAÛN 
  GÖÛI GTCG VAY KHAÙ CAÙC  PP NÔÏ 
  C QUYÕ KHAÙC

 6. Caùc  hình  thöùc  huy  ñoäng  voán  cuûa 
  NHTM
  HUY ĐỘNG VỐN

  KHÔNG
  THƯỜNG XUYÊN
  THƯỜNG XUYÊN

  PHÁT HÀNH
  TIỀN GỬI
  GIẤY TỜ CÓ GIÁ

  KHÔNG KỲ HẠN KỲ PHIẾU

  CÓ KỲ HẠN CHỨNG CHỈ TG

  TIẾT KIỆM
  TRÁI PHIẾU
  KHÔNG KỲ HẠN

  TIẾT KIỆM
  CÓ KỲ HẠN

 7. Caùc phöông phaùp tính laõi
   Tính laõi khoâng kyø haïn:
  * Coâng thöùc: n
  Tieàn laõi tieàn göûi   =         Di * Nj * Laõi 
  i =1
  suaát   
  Trong ñoù:
  Di: Soá dö thöïc teá thöù i
  Nj: soá ngaøy duy trì Di
  Laõi suaát = laõi suaát bình quaân theo ngaøy.
  Tieàn laõi sau khi tính seõ ñöôïc NH traû vaøo taøi
  khoaûn cho khaùch haøng.
 8. Ví dụ
  Ngày Số dư Số ngày thực tế Tích số
  (1) (2) (3) (=2*3)
  27/7 mang sang 1.280.000 4
  31/07/12    720.000 4
  04/08/12 1.800.000 10
  14/08/12 5.900.000 2
  16/08/12 3.500.000 8
  24/08/12 9.600.000 3
  27/08/12 ­­­ ­­­
  = 31 Tổng tích số

    Tổng tích số * l/s (tháng)
  Lãi tháng  =
  30

 9. Caùc phöông phaùp tính laõi
  Tính  laõi  coù  kyø 
  haïn:
  * Coâng thöùc:
  Tieàn laõi tieàn göûi  = Soá dö * kyø haïn * Laõi 
  suaát   
  Tieàn laõi sau khi tính seõ ñöôïc NH traû cho KH
  vaøo ñaàu kyø, ñònh kyø hoaëc cuoái kyø.
 10. 2.2. Quy trình huy ñoäng voán khoâng kyø haïn

  KH GD laàn ñaàu Giao dòch Taát toaùn

  ÑK HSKH KH göûi /
  NH tính laõi cho
  ruùt tieàn
  ÑK TK / STK KH
  NH tính –
  HT nhaän traû laõi KH ruùt tieàn
  TG cho KH
  Taát toaùn TK /
  STK

 11. Quy trình huy ñoäng voán coù kyø haïn

  KH Göûi
  Ñònh kyø Ñeán haïn
  tieàn
  ÑK HSKH (TK) KH nhaän KH ruùt tieàn
  laõi Taát toaùn TK /
  ÑK TK / STK STK
  NH tính laõi Xöû lyù
  HT nhaän TG phaûi traû chuyeån kyø
  HT laõi (neáu (neáu coù) haïn
  Taát môùi
  toaùn
  coù) vaøo(STK).
  TK phaûi
  Phaân boå
  traû (GTCG).
  CK, PT
  (GTCG)

 12. Nguyeân taéc keá toaùn:

  Ñaûm baûo tính caân ñoái treân TKTG giöõa ps Nôï vaø ps Co.ù
  Phaân chia traùch nhieäm: Môû TK vaø quaûn lyù TK.
  Chi phí traû laõi tieàn göûi:
  oÑöôïc chi traû theo thöïc teá phaùt sinh.
  oHaïch toaùn tuaân thuû nguyeân taéc cô sôû doàn tích, phuø hôïp.
  oÑaûm baûo tính theo thôøi haïn göûi thöïc teá cuûa KH vaø LS
  ñaõ thoûa thuaän.
  VAS 16 “Chi phí ñi vay”:
  oTheo doõi phaùt haønh chieát khaáu vaø phuï troäi.
  oPhaân boå caùc khoaûn chieát khaáu vaø phuï troäi vaøo chi phí
  kinh doanh hoaëc voán hoùa theo töøng kyø.

 13. Phöông phaùp keá toaùn- TG – TGTK khoâng kyø haïn :

  * Taøi khoaûn söû duïng:

  Tieàn göûi, TGTK KKH – 4211/4231

  – KH göûi
  KH ruùt
  – NH traû laõi nhaäp voán

  TG cuoái kyø

 14. Phöông phaùp keá toaùn- TG – TGTK khoâng kyø haïn :

  Taøi khoaûn söû duïng:

  Tài khoản 801

  Chi phí trả lãi phát  Chi phí trả lãi được 
  sinh trong kỳ thoái chi trong kỳ

  Dư Nợ: CP trả lãi 
  trong kỳ

 15. Phöông phaùp keá toaùn- TG – TGTK khoâng kyø haïn :

  * Chöùng töø söû duïng:

  Chứng từ gốc Chứng từ ghi sổ

   Giấy gửi tiền
  ‾ Phiếu thu
   Giấy lĩnh tiền
  ‾ Phiếu chi
   Sổ tiết kiệm
   Séc, UNC, UNT…. ‾ Phiếu chuyển khoản
   Bảng kê tính lãi ‾ Lệnh thanh toán

 16. Phöông phaùp keá toaùn- TG – TGTK khoâng kyø haïn :

  Tiề n gửi/KH TK thích hợp

  GNT, ctừ t.to

  Chi phí  tra la
  ̉ ̃i
  Bang kê ti
  ̉ ́ nh 

  lã i hà ng thá ng

  Séc lĩ nh TM, ctừ t.to

 17. Kế toán Tiền gửi tiết kiệm KKH

   Tương tự Kế toán tiền gửi KKH, không được hưởng
  dịch vụ thanh toán, chỉ nộp và rút tiền mặt.
   Tính lãi: theo phương pháp tích số
   Thời điểm tính lãi:
   Tính lãi tròn tháng
   Tính lãi vào ngày gần cuối tháng cho tất cả các KH
   Hạch toán:
   Nếu khách hàng đến lĩnh lãi vào ngày tính lãi thì trả lãi
  cho khách hàng bằng tiền mặt
   Nếu KH không đến lĩnh lãi thì lãi lại được nhập gốc

 18. Phöông phaùp keá toaùn- Tieàn göûi – Tieát kieäm coù kyø
  haïn
   Nguyên tắc:
   Khi gửi có kỳ hạn khách hàng có được rút tiền trước hạn
  hay không?
   Một khách hàng gửi nhiều sổ tính lãi như thế nào?
   Khi đáo hạn khách hàng không đến rút ngân hàng xử lý thế
  nào?
   Trong trường hợp lãi trả trước, lãi trả sau thì về mặt kế toán
  xử lý như thế nào?
 19. Phöông phaùp keá toaùn- Tieàn göûi – Tieát kieäm coù kyø
  haïn
  TG, TGTK CKH VND – 4212/4232 Laõi phaûi traû TG coù KH – 491

  – KH nhaän laõi Laõi phaûi traû
  KH ruùt KH göûi
  – Thoaùi chi cho KH

  TG chöa Laõi chöa
  ñeán haïn TT ñeán haïn TT

 20. Phöông phaùp keá toaùn- Tieàn göûi – Tieá
  kieäm coù kyø haïn
  Laõi traû tröôùc –
  3880
  Laõi traû – Phaân boå vaøo
  chi phí laõi
  ñaàu kyø
  – Hoaøn laïi

  Laõi traû
  tröôùc
  chöa PB
  heát

Download tài liệu Bài giảng Kế toán ngân hàng – Chương 2: Kế toán nghiệp vụ về huy động vốn File Word, PDF về máy