[Download] Tải Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 1 – ThS. Lương Huỳnh Anh Thư – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 1 – ThS. Lương Huỳnh Anh Thư

Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 1 – ThS. Lương Huỳnh Anh Thư
Nội dung Text: Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 1 – ThS. Lương Huỳnh Anh Thư

Download


Bài giảng Kế toán ngân hàng – Chương 1 Tổng quan kế toán ngân hàng cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, đối tượng, mục tiêu của Kế toán Ngân hàng; Đặc điểm của Kế toán Ngân hàng. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 1 – ThS. Lương Huỳnh Anh Thư – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 1 – ThS. Lương Huỳnh Anh Thư File Word, PDF về máy

Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 1 – ThS. Lương Huỳnh Anh Thư

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 1 – ThS. Lương Huỳnh Anh Thư

 1. 17/04/2020

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐỒNG NAI
  KHOA KẾ TOÁN- TÀI CHÍNH

  KẾ TOÁN
  NGÂN HÀNG
  Giảng viên:
  ThS. Lương Huỳnh Anh Thư

  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN KẾ TOÁN NGÂN HÀNG

  1

 2. 17/04/2020

  NỘI DUNG

  1 Khái niệm, đối tượng, mục tiêu của Kế toán Ngân hàng

  2 Đặc điểm của Kế toán Ngân hàng

  KHÁI NIỆM, ĐỐI TƯỢNG, MỤC TIÊU CỦA KẾ TOÁN
  NGÂN HÀNG

  Khái niệm của Kế toán Ngân hàng
  Đối tượng kế toán ngân hàng
  Mục tiêu của Kế toán Ngân hàng

  2

 3. 17/04/2020

  KHÁI NIỆM CỦA KẾ TOÁN NGÂN HÀNG

  Kế toán Ngân hàng
  là việc thu thập, xử
  lý, kiểm tra, phân
  tích và cung cấp
  thông tin kinh tế,
  tài chính về tình
  hình hoạt động của
  ngân hàng.

  ĐỐI TƯỢNG KẾ TOÁN NGÂN HÀNG

  12
  THE
  THE UNITED
  FEDERAL RESERVE NOTE

  UNITED STATES
  STATES OF
  OF AMERICA
  THIS NOTE IS LEGAL TENDER

  A
  AMERICA

  FOR ALL DEBTS, PUBLIC AND PRIVATE
  L70744629F

  WASHINGTON, D.C. 12
  Tài sản = Nợ phải trả + Vốn chủ sở hữu
  H 293

  L70744629F
  12 SERIES 12
  1985

  ONE
  ONE DOLLAR
  DOLLAR

  Stock
  Certificate

  3

 4. 17/04/2020

  ĐỐI TƯỢNG KẾ TOÁN NGÂN HÀNG

  TÀI SẢN TIỀN GỬI
  NHNN HOẶC CHO VAY
  TCTD KHÁC
  CK
  TiỀN ĐẦU
  MẶT TƯ

  TÀI GÓP
  TÀI SẢN VỐN
  SẢN
  CỐ ĐỊNH ĐẦU
  KHÁC

  Nguồn lực do NH kiểm soát và có thể thu được lợi ích kinh
  tế trong tương lai

  ĐỐI TƯỢNG KẾ TOÁN NGÂN HÀNG

  NỢ PHẢI TRẢ GIẤY TỜ
  TIỀN GỬI CÓ GIÁ
  TỪ
  KHÁCH HÀNG Nghĩa vụ hiện tại của NH phát
  sinh từ các giao dịch và sự kiện
  đã qua mà NH phải thanh toán từ VAY NHNN
  PHẢI TRẢ nguồn lực của mình TCTD KHÁC
  THUẾ

  PHẢI TRẢ
  KHÁC

  4

 5. 17/04/2020

  ĐỐI TƯỢNG KẾ TOÁN NGÂN HÀNG

  VỐN CHỦ SỞ HỮU

  Giá trị vốn
  của chủ sở hữu
  trên tài sản

  ĐỐI TƯỢNG KẾ TOÁN NGÂN HÀNG

  Thu nhập
  – Chi phí

  Lãi thuần (Lỗ thuần)

  Các đối tượng ngoại bảng: Bảo lãnh; lãi chưa thu
  được; nợ bị tổn thất; giấy tờ có giá

  5

 6. 17/04/2020

  MỤC TIÊU CỦA KẾ TOÁN NGÂN HÀNG

  Phản ánh các nghiệp vụ kịp thời, chính xác, trung thực
  Phân tích và cung cấp thông tin cho quản lý
  Giám sát mọi mặt nghiệp vụ của ngân hàng

  ĐẶC ĐIỂM CỦA KẾ TOÁN NGÂN HÀNG

  • Môi trường kế toán

  • Giới hạn và phạm vi phản ánh của KTNH

  • Luật, Chuẩn mực áp dụng

  6

 7. 17/04/2020

  ĐẶC ĐIỂM CỦA KẾ TOÁN NGÂN HÀNG

  Tính thống nhất (xã hội) cao

  Xử lý nghiệp vụ theo quy trình công nghệ nghiêm
  ngặt, chặt chẽ Môi
  Tính kịp thời và chính xác cao độ trường
  kế toán
  Khối lượng chứng từ lớn và phức tạp

  Tập trung và thống nhất cao độ

  ĐẶC ĐIỂM CỦA KẾ TOÁN NGÂN HÀNG

  Hội sở
  Giới hạn Tập hợp thông tin từ các chi nhánh để
  và phạm lập các BCTC của NH với tư cách là
  một chủ thể kinh doanh độc lập
  vi phản
  ánh của
  Chi nhánh
  KTNH
  Chi nhánh ghi chép và phản ánh hoạt
  động kinh doanh trong phạm vi được
  ủy quyền

  7

 8. 17/04/2020

  ĐẶC ĐIỂM CỦA KẾ TOÁN NGÂN HÀNG

  Luật kế toán (Luật số 88/2015/QH13)
  Luật, Chuẩn
  mực áp dụng

  Các chuẩn mực kế toán Việt nam

  NỘI DUNG

  3 Tổ chức Kế toán Ngân hàng

  Hệ thống tài khoản, Bảng cân đối tài
  4
  khoản và Bảng cân đối kế toán

  8

 9. 17/04/2020

  TỔ CHỨC KẾ TOÁN NGÂN HÀNG

  Tài khoản kế toán ngân Hàng
  Chứng từ kế toán ngân hàng
  Tổ chức hồ sơ – sổ sách kế toán ngân hàng

  TÀI KHOẢN KẾ TOÁN NGÂN HÀNG

  Khái niệm:
  Là phương tiện để lưu trữ cho mỗi loại số
  liệu kế toán phản ánh tình hình tăng giảm
  và hiện có của từng khoản mục thuộc đối
  tượng kế toán: tài sản, nợ phải trả, vốn chủ
  sở hữu và các khoản mục của thu nhập, chi
  phí, ngoại bảng.

  9

 10. 17/04/2020

  Phân loại Tài khoản kế toán ngân hàng

  Phân loại tài khoản theo nội dung kinh tế.
  Phân loại tài khoản theo quan hệ với báo cáo tài
  chính (tính chất hạch toán).
  Phân loại tài khoản theo mức độ tổng hợp hay
  chi tiết

  PHÂN LOẠI TÀI KHOẢN THEO NỘI DUNG KINH TẾ

  Các tài khoản có nội dung kinh tế gần
  giống nhau sẽ được sắp xếp vào một loại

  Ví dụ: loại 1 trong hệ thống tài khoản kế toán ngân hàng
  phản ảnh : tiền mặt, tiền gửi Ngân Hàng Nhà Nước

  10

 11. 17/04/2020

  PHÂN LOẠI TÀI KHOẢN KẾ TOÁN NGÂN HÀNG

  NỢ PHẢI TRẢ NGOẠI
  TÀI SẢN BẢNG

  Phân loại tài khoản theo quan hệ
  với báo cáo tài chính
  (tính chất hạch toán)

  NGUỒN
  VỐN

  PHÂN LOẠI TÀI KHOẢN KẾ TOÁN NGÂN HÀNG

  Phân loại tài khoản
  theo mức độ tổng hợp
  hay chi tiết
  PHẢN ÁNH
  CỤ THỂ,
  CHI TIẾT SỐ LIỆU

  11

 12. 17/04/2020

  CHỨNG TỪ NGÂN HÀNG

  Ủy nhiệm chi
  Hóa đơn

  Thư TD – L/C
  Séc
  Phiếu CK, Lệnh
  TT,
  Giấy nộp tiền, Bảng kê
  giấy rút tiền.
  Phiếu thu, HĐTD Nhờ thu – UNT
  phiếu chi
  Là loại giấy tờ hoặc vật mang tin chứng minh nghiệp vụ KT phát
  sinh, đã hoàn thành và được sử dụng để ghi sổ kế toán.

  CHỨNG TỪ KẾ TOÁN NGÂN HÀNG

  Phân loại chứng từ căn cứ vào nội dung nghiệp vụ kinh tế
  1 3
  2 Các chứng từ phản
  .
  ánh nghiệp vụ liên
  Chứng từ tiền mặt Chứng từ chuyển khoản quan đến tài sản
  phản ánh các các chứng từ phản ảnh ngoại bảng:
  nghiệp vụ có liên các nghiệp vụ thanh toán
  phiếu nhập, xuất tài
  quan đến tiền mặt không dùng tiền mặt
  khoản ngoại bảng.

  12

 13. 17/04/2020

  LẬP CHỨNG TỪ KẾ TOÁN NGÂN HÀNG

  Dùng chứng từ in sẵn theo mẫu thống
  nhất do NHNN ban hành hay của NHTM.
  Ghi đầy đủ các yếu tố có trên chứng từ
  bằng mực không phai màu (Trừ mực đỏ)
  một cách rõ ràng, trung thực và đủ số liên
  cần thiết.

  LẬP CHỨNG TỪ KẾ TOÁN NGÂN HÀNG

  Không sửa chữa, tẩy xóa trên chứng từ dưới
  mọi hình thức. Các chứng từ đặc biệt có in sẵn
  sêri và số thứ tự nếu viết sai cần gạch bỏ và
  không xé rời khỏi cuống.
  Các chứng từ cần có đầy đủ chữ ký và dấu
  (nếu có) theo quy định. Các chữ ký phải được
  ký trực tiếp trên từng liên chứng từ .

  13

 14. 17/04/2020

  KIỂM SOÁT CHỨNG TỪ KẾ TOÁN NGÂN HÀNG

  Kiểm soát trước Kiểm soát chứng từ kế toán
  Ngân Hàng : Là việc kiểm
  tra lại tính chất đúng đắn
  của các yếu tố đã ghi trên
  chứng từ nhằm đảm bảo tính
  hợp lệ, hợp pháp của chứng
  từ và của nghiệp vụ kinh tế
  Kiểm soát sau phát sinh

  TỔ CHỨC LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ KẾ TOÁN
  NGÂN HÀNG
  Đảm bảo nguyên tắc ghi chép kế toán
  TỔ CHỨC Nợ trước, Có sau
  LUÂN
  CHUYỂN Chứng từ kế toán phải được luân chuyển
  CHỨNG TỪ KẾ trong nội bộ một NH hoặc nội bộ hệ thống
  TOÁN NGÂN NH, không quay lại NH sau khi CT đã
  HÀNG được giao dịch viên tiếp nhận, xử lý trừ
  trường hợp đặc biệt

  Đảm bảo chứng từ được kiểm soát chặt chẽ
  và luân chuyển nhanh chóng, an toàn

  14

 15. 17/04/2020

  TỔ Tổ
  1.3 CHỨC HỒ
  chức KếSƠ, SỔ Ngân
  toán SÁCHhàng
  KẾ TOÁN NGÂN HÀNG

  Tiền gửi
  Ngân quỹ Tiền Vay

  Sổ cái
  Tài trợ
  Kinh doanh thương mại
  ngoại hối
  Thanh toán

  HOÀ SÔ KHAÙCH HAØNG

  15

Download tài liệu Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 1 – ThS. Lương Huỳnh Anh Thư File Word, PDF về máy