[Download] Tải Bài giảng Kế toán ngân hàng (2019) – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Kế toán ngân hàng (2019)

Bài giảng Kế toán ngân hàng (2019)
Nội dung Text: Bài giảng Kế toán ngân hàng (2019)

Download


Bài giảng Kế toán ngân hàng trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan về kế toán ngân hàng, kế toán nghiệp vụ tiền mặt, kế toán nghiệp vụ huy động vốn, kế toán về dịch vụ thanh toán qua ngân hàng, kế toán nghiệp vụ tín, kế toán nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ và thanh toán quốc tế, kế toán kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Kế toán ngân hàng (2019) – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Kế toán ngân hàng (2019) File Word, PDF về máy

Bài giảng Kế toán ngân hàng (2019)

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán ngân hàng (2019)

 1. 06-Jul-19

  MỤC TIÊU MÔN HỌC

  1. Hiểu, giải thích và vận dụng được các nguyên
  KẾ TOÁN NGÂN HÀNG tắc kế toán, chuẩn mực kế toán và quy định chủ
  yếu trong phản ánh chi tiết và tổng hợp các
  nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại NHTM
  2. Hiểu và vận dụng các phương pháp kế toán phản
  ánh hệ thống thông tin về các nghiệp vụ kinh tế
  chủ yếu tại NHTM
  Khoa Kế toán – Kiểm toán 3. Xử lý và kiểm soát trong quá trình phản ánh hệ
  thống thông tin kế toán tại NHTM
  Trường đại học ngân hàng TP.HCM

  NỘI DUNG MÔN HỌC PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ
  Chương 1: Tổng quan về kế toán ngân hàng 5 tiết
  Thành phần Tỷ lệ
  Chương 2: Kế toán nghiệp vụ tiền mặt 5 tiết Phương thức đánh giá
  đánh giá (%)
  Chương 3: Kế toán nghiệp vụ huy động vốn 5 tiết Tham gia phát biểu tại lớp

  Chương 4: Kế toán về dịch vụ thanh toán qua ngân 10 tiết Hoạt động Tham gia bài tập tại lớp 20
  hàng giữa kỳ Tham gia làm việc nhóm

  Chương 5: Kế toán nghiệp vụ tín dụng 10 tiết Kiểm tra viết cá nhân giữa kỳ 20

  Chương 6: Kế toán nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ 5 tiết Kiểm tra cuối
  Thi viết cá nhân 60
  kỳ
  và thanh toán quốc tế
  Chương 7: Kế toán kết quả kinh doanh và phân 5 tiết
  phối lợi nhuận

  1

 2. 06-Jul-19

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  Chương 1
  – Nguyễn Thị Loan & Cộng sự (2017), Kế toán ngân
  hàng (Lý thuyết – Bài tập – Bài giải), Nhà xuất bản Kinh
  Tế Tp. HCM.
  – Luật kế toán (Luật số 88/2015/QH13).
  TỔNG QUAN VỀ

  6
  – Nguyên tắc, Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy
  định liên quan.
  – Hệ thống tài khoản kế toán các TCTD.
  KẾ TOÁN NGÂN HÀNG

  TÀI LIỆU THAM KHẢO NỘI DUNG
  – Chương 1: “Tổng quan về kế toán ngân hàng”
  1 Khái quát về kế toán ngân hàng
  – Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 01 “Chuẩn mực chung”.
  – Luật kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015
  – Nghị định hướng dẫn thi hành Luật kế toán 2 Nguyên tắc và chuẩn mực kế toán
  7

  8
  – Hệ thống tài khoản kế toán ngân hàng ban hành theo Quyết
  định 479/2004/QĐ-NHNN và Thông tư 10/2014/TT-NHNN và Tổ chức kế toán ngân hàng
  3
  các quyết định bổ sung chỉnh sửa.
  – Quyết định số 1789/2005/QĐ-NHNN về Chế độ chứng từ
  KTNH. 4
  – Quyết định số 1913/2005/QĐ-NHNN về Chế độ lưu trữ tài
  liệu kế toán trong ngành ngân hàng.
  5
  – Quyết định 32/2006/QĐ-NHNN về kế toán trên máy tính.

  2

 3. 06-Jul-19

  1. Khái quát về kế toán ngân hàng 1. Khái quát về kế toán ngân hàng

  Khái niệm
  Vai trò
  Kế toán ngân hàng là việc thu thập, xử lý, kiểm
  tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài Cung cấp các số liệu, thông tin kinh tế tài chính

  10
  chính dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian

  9
  phản ánh toàn bộ diễn biến hoạt động kinh tế,
  lao động.
  Bao gồm: đáp ứng yêu cầu cho quá trình ra các quyết định
   Kế toán tài chính ngân hàng kinh tế của các đối tượng có quyền lợi liên quan.
   Kế toán quản trị ngân hàng

  1. Khái quát về kế toán ngân hàng TÀI SẢN

  ĐỐI TƯỢNG Khái niệm

  Tài sản là nguồn lực do ngân hàng kiểm soát và có

  12
  11

  thể thu được lợi ích kinh tế trong tương lai.

  Điều kiện ghi nhận
  Sự vận động – Có khả năng chắc chắn thu được lợi ích kinh tế
  Tài sản
  của tài sản và Kết quả HĐKD
  Nguồn vốn trong tương lai
  nguồn vốn
  – Giá trị được xác định một cách chắc chắn

  3

 4. 06-Jul-19

  TÀI SẢN NỢ PHẢI TRẢ
  Khái niệm
   Tiền mặt
  Nợ phải trả là nghĩa vụ hiện tại của NH phát sinh từ
   Tiền gửi tại NHNN và các TCTD khác các sự kiện và giao dịch đã qua mà NH phải thanh

  13

  14
  toán từ các nguồn lực của mình.
   Đầu tư góp vốn
  Điều kiện ghi nhận
   Cho vay
   Chắc chắn NH sẽ dùng một lượng tiền để chi trả cho
   Tài sản cố định nghĩa vụ hiện tại.

   Tài sản có khác  Giá trị khoản nợ phải được xác định một cách đáng
  tin cậy.

  NỢ PHẢI TRẢ VỐN CHỦ SỞ HỮU
  1 chủ sở hữu là giá trị vốn của Ngân hàng
  Vốn
   Tiền gửi của KBNN và các TCTD khác
  không bao gồm Nợ phải trả
   Vay NHNN và các TCTD khác
  15

  16
   Vốn điều lệ
   Tiền gửi của khách hàng 3
   Thặng dư vốn cổ phần
   Phát hành GTCG  Các quỹ của ngân hàng
   Các khoản nợ khác  Nguồn vốn khác

  4

 5. 06-Jul-19

  KẾT QUẢ HĐKD KẾT QUẢ HĐKD
  Khái niệm Khái niệm
  Chi phí là tổng giá trị các khoản làm giảm lợi ích kinh
  Doanh thu là tổng giá trị các lợi ích kinh tế mà NH
  tế trong kỳ kế toán dưới hình thức các khoản tiền chi ra,
  thu được từ hoạt động kinh doanh thông thường và
  các khoản khấu trừ tài sản và các khoản nợ làm giảm

  17

  18
  các hoạt động khác trong kỳ kế toán, góp phần làm
  vốn chủ sở hữu.
  tăng vốn chủ sở hữu.

  Điều kiện ghi nhận doanh thu Điều kiện ghi nhận chi phí

   Thu được lợi ích kinh tế trong tương lai có liên  Giảm lợi ích kinh tế trong tương lai có liên quan đến
  quan đến sự gia tăng TS hoặc làm giảm nợ phải trả việc giảm TS hoặc tăng nợ phải trả

   Khoản thu đó được xác định một cách đáng tin cậy  Khoản giá trị giảm xuống này được xác định một
  cách đáng tin cậy

  1. Khái quát về kế toán ngân hàng 1. Khái quát về kế toán ngân hàng
  Đối tượng
  Đối tượng
  KQKD
  = Thu nhập – Chi phí
  Các hoạt động không liên quan trực tiếp hoặc

  20
  19

  THU NHẬP CHI PHÍ ngay lập tức đến tài sản ngân hàng nhưng có thể

  – Thu từ lãi và tương tự – Chi phí lãi và tương tự
  sẽ mang lại thu nhập hoặc làm gia tăng chi phí cho
  – Thu dịch vụ – Chi dịch vụ ngân hàng.
  – Thu KD ngoại hối – Chi KD ngoại hối
  – Thu góp vốn mua cổ phần – Chi dự phòng
  – Thu nhập khác – Chi phí hoạt động
  – Chi phí khác

  5

 6. 06-Jul-19

  VÍ DỤ VÍ DỤ: BÀI TẬP SỐ 7 – Trang 49
  Ngày 31/12/XX, Tại NHTM A có số liệu tổng hợp như sau: NHTM CP B mới thành lập có vốn ban đầu do cổ đông đóng góp là
  3.000 tỷ đồng, được cơ cấu như sau:
  Khoản mục Tỷ đồng Khoản mục Tỷ đồng
  – Tiền mặt: 1.900 tỷ đồng
  1. Tiền mặt 1.525 8. Tiền gửi tại các TCTD 622 – Tiền gửi tại NHNN: 300 tỷ đồng
  khác – TSCĐ: 800 tỷ đồng
  2. Tiền gửi của khách 17.690 9. Cho vay khách hàng 17.620 Ngày đầu tiên khai trương có các nghiệp vụ phát sinh:

  21

  22
  hàng 1. Nhận tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn bằng tiền mặt: 10 tỷ đồng.
  3. Phát hành giấy tờ 425 10. Các khoản phải trả 978 2. Cho vay ngắn hạn công ty Tấn Lợi bằng chuyển khoản để thanh toán
  có giá khác cho người thụ hưởng C có tiền gửi tại cùng NHTMCP B là 20 tỷ đồng.
  3. Mua thêm một số TSCĐ từ nguồn vốn điều lệ trả từ tài khoản TG tại
  4. Vốn chủ sở hữu 8.200 11.Hao mòn TSCĐ 638
  NHNN, nguyên giá TSCĐ: 15 tỷ đồng
  5. Đầu tư trái phiếu 4.598 12. Tiền gửi của các 685 4. Thu nhập của NH bằng tiền mặt là 2 tỷ đồng, tổng chi phí là 1 tỷ đồng
  kho bạc TCTD khác bằng tiền mặt.
  6. Tiền gửi tại ngân 2.930 13. Các khoản phải thu Yêu cầu:
  hàng nhà nước khác 913 1. Lập bảng cân đối kế toán ban đầu
  2. Cho biết ảnh hưởng của các nghiệp vụ kinh tế đến giá trị của bảng
  7. Tài sản cố định 1.475
  14. Lợi nhuận X cân đối kế toán.
  Lập bảng cân đối kế toán của NHTM A? 3. Lập bảng cân đối kế toán sau khi thực hiện các nghiệp vụ kinh tế.

  2. Nguyên tắc và chuẩn mực kế toán 2. Nguyên tắc và chuẩn mực kế toán
   Môi trường kế toán:

  – Môi trường kế toán Các yếu tố tác động đan xen lẫn nhau ảnh hưởng đến
  hoạt động kế toán. Bao gồm:
  Giới hạn và yêu cầu cơ bản của KTNH
  23

  24

  – Các yếu tố bên ngoài: thương mại, đầu tư, thâm
  – Nguyên tắc kế toán
  nhập,…
  – Chuẩn mực kế toán
  – Các yếu tố bên trong: con người, yếu tố địa lý,…
  – Môi trường, thể chế chính trị, kinh tế; luật pháp;
  thuế; tài chính; nghề kế toán
  – Văn hóa xã hội, văn hóa kế toán
  – Sự phát triển của khoa học kỹ thuật,…

  6

 7. 06-Jul-19

  2. Nguyên tắc và chuẩn mực kế toán 2. Nguyên tắc và chuẩn mực kế toán
   Giới hạn và yêu cầu cơ bản của KTNH
   Giới hạn:
   Giới hạn và yêu cầu cơ bản của KTNH
  – Chủ thể kinh doanh: NH là một chủ thể kinh doanh độc
   Yêu cầu cơ bản:
  – Trung thực
  lập, BCTC chỉ phản ánh tình hình tài chính và kết quả

  25

  26
  – Khách quan
  kinh doanh của chính NH.
  – Đầy đủ
  – Hoạt động liên tục: NH vẫn hoạt động và sẽ tiếp tục
  – Kịp thời
  hoạt động kinh doanh bình thường trong tương lai gần.
  – Dễ hiểu
  – Đơn vị tiền tệ ổn định: thường là đơn vị tiền tệ chính
  – Có thể so sánh được
  thức của quốc gia.
   Các yêu cầu này phải được thực hiện đồng thời
  – Kỳ kế toán: chia thời gian hoạt động thành những kỳ
  bằng nhau để kế toán có thể lập BCTC

  2. Nguyên tắc và chuẩn mực kế toán
   Nguyên tắc kế toán

   Các nguyên tắc kế toán CƠ SỞ DỒN TÍCH
   Nguyên tắc cơ sở dồn tích
  Mọi nghiệp vụ kinh tế, tài chính của NH liên
  27

  28
   Nguyên tắc hoạt động liên tục
  quan đến tài sản, nợ phải trả, nguồn vốn CSH,
   Nguyên tắc giá gốc
  doanh thu, chi phí phải được ghi sổ kế toán vào
   Nguyên tắc phù hợp
  thời điểm phát sinh, không căn cứ vào thời
   Nguyên tắc nhất quán
  điểm thực tế thu hoặc thực tế chi tiền hoặc
   Nguyên tắc thận trọng
  tương đương tiền.
   Nguyên tắc trọng yếu

  7

 8. 06-Jul-19

   Nguyên tắc kế toán  Nguyên tắc kế toán

  HOẠT ĐỘNG LIÊN TỤC GIÁ GỐC

  – Gỉa định NH đang hoạt động liên tục và sẽ tiếp Tài sản phải được ghi nhận theo giá gốc. Giá gốc

  29

  30
  tục hoạt động kinh doanh bình thường trong tương của tài sản được tính theo số tiền hoặc tương
  lai gần, nghĩa là NH không có ý định cũng như đương tiền đã trả, phải trả, hoặc tính theo giá trị
  không buộc phải ngừng hoạt động hoặc phải thu hợp lý của tài sản đó vào thời điểm tài sản được
  hẹp đáng kể qui mô hoạt động của mình. ghi nhận.

   Nguyên tắc kế toán  Nguyên tắc kế toán

  PHÙ HỢP
  NHẤT QUÁN
  Việc ghi nhận Doanh thu và Chi phí phải phù hợp
  Các chính sách và phương pháp kế toán NH đã
  31

  32
  với nhau. Khi ghi nhận một khoản DT thì phải
  chọn phải được áp dụng thống nhất ít nhất trong
  ghi nhận một khoản CP tương ứng có liên quan
  một kỳ kế toán năm. Trường hợp có thay đổi thì
  đến việc tạo ra DT đó. Chi phí tương ứng với
  phải giải trình lý do và ảnh hưởng của sự thay đổi
  doanh thu bao gồm chi phí của kỳ tạo ra doanh thu
  đó trong phần thuyết minh BCTC.
  và chi phí của các kỳ trước hoặc chi phí phải trả
  nhưng liên quan đến doanh thu của kỳ đó.

  8

 9. 06-Jul-19

   Nguyên tắc kế toán
   Nguyên tắc kế toán
  THẬN TRỌNG
  TRỌNG YẾU
  Thận trọng là việc xem xét, cân nhắc, phán đoán cần thiết
  để lập các ước tính kế toán trong các điều kiện không
  – Thông tin được coi là trọng yếu trong trường
  chắc chắn. Nguyên tắc thận trọng đòi hỏi:
  hợp nếu thiếu thông tin hoặc thiếu chính xác của
  – Phải lập các khoản dự phòng nhưng không lập quá lớn;

  33

  34
  – Không đánh giá cao hơn giá trị các tài sản và các khoản thông tin có thể làm sai lệch đáng kể BCTC, làm
  thu nhập; ảnh hưởng đến quyết định kinh tế của người sử
  – Không đánh giá thấp hơn giá trị của các khoản nợ phải dụng BCTC.
  trả và chi phí; – Tính trọng yếu phụ thuộc vào độ lớn và tính
  – Doanh thu và thu nhập chỉ được ghi nhận khi có bằng chất của thông tin hoặc các sai sót được đánh giá
  chứng chắc chắn về khả năng thu được lợi ích kinh tế, trong hoàn cảnh cụ thể. Tính trọng yếu của thông
  còn chi phí phải được ghi nhận khi có bằng chứng về khả tin phải được xem xét trên cả phương diện định
  năng phát sinh chi phí. lượng và định tính.
  .

  2. Môi trường và các nguyên tắc kế toán 2. Nguyên tắc và chuẩn mực kế toán
   Chuẩn mực kế toán  Chuẩn mực kế toán
  Chuẩn mực kế toán là những quy ước, nguyên tắc, Hệ thống chuẩn mực kế toán VN do BTC ban hành,
  thủ tục được công nhận như những hướng dẫn cho hiện đã có 26 chuẩn mực được ban hành trong 5 đợt:
  nghề nghiệp kế toán trong việc lựa chọn phương
  35

  36
  – Chuẩn mực số 01: Chuẩn mực chung
  pháp ghi nhận, đánh giá và công bố thông tin trên
  BCTC và là cơ sở để đánh giá chất lượng công tác – Chuẩn mực số 10: Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá
  kế toán – Chuẩn mực số 14: Doanh thu và thu nhập khác

  • Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) – Chuẩn mức số 16: Chi phí đi vay
  • Chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS) – Chuẩn mực số 21: Trình bày báo cáo tài chính
  – Chuẩn mực số 22: Trình bày bổ sung báo cáo tài chính
  của các Ngân hàng và Tổ chức tài chính tương tự,…

  9

 10. 06-Jul-19

  3. Tổ chức kế toán ngân hàng 3. Tổ chức kế toán ngân hàng
  Phân loại:
  Chứng từ kế toán
  + Căn cứ vào trình tự lập chứng từ:
  Khái niệm:
  Là những giấy tờ và vật mang tin phản ánh – Chứng từ gốc: được lập trực tiếp ngay khi nghiệp
  nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh, đã hoàn vụ KT phát sinh hoặc đã hoàn thành. Chứng từ gốc

  37

  38
  thành làm căn cứ ghi sổ kế toán NH. sẽ là căn cứ pháp lý để ghi sổ kế toán nếu chứng từ
  đó đã được chấp hành và thường là CT kết hợp giữa
  Ý nghĩa
  – Là công cụ để tổ chức hạch toán KTNH, đảm CT mệnh lệnh và chứng từ chấp hành.
  bảo thông tin kế toán trung thực, chính xác, phù – Chứng từ ghi sổ: được lập trên cơ sở các chứng từ
  hợp.
  gốc. Chứng từ ghi sổ có giá trị pháp lý để ghi vào sổ
  – Là cơ sở để bảo vệ an toàn tài sản NH.
  – Là tài liệu pháp lý cần thiết phục vụ cho các kế toán khi có chứng từ gốc kèm theo
  cuộc kiểm tra, thanh tra tài chính và kế toán.

  3. Tổ chức kế toán ngân hàng 3. Tổ chức kế toán ngân hàng
  Phân loại:
  Phân loại:
  + Căn cứ vào địa điểm lập chứng từ:
  + Căn cứ vào nội dung NVKT phản ánh trên
  – Chứng từ nội bộ: là chứng từ do ngân hàng lập
  chứng từ:
  39

  40
  để thực hiện các nghiệp vụ kế toán (VD Chứng từ
  – Chứng từ tiền mặt: là các chứng từ phản ánh các
  điều chuyển vốn nội bộ, phiếu xuất VPP)
  nghiệp vụ có liên quan đến tiền mặt.
  – Chứng từ bên ngoài: là chứng từ do khách
  – Chứng từ chuyển khoản: là các chứng từ phản
  hàng lập và nộp vào ngân hàng theo mẫu in sẵn
  ánh các nghiệp vụ thanh toán không dùng tiền mặt.
  hoặc theo mẫu quy định (VD giấy rút tiền, ủy
  – Chứng từ phản ánh nghiệp vụ liên quan đến
  nhiệm chi,…)
  tài sản ngoại bảng

  10

 11. 06-Jul-19

  4. Chứng từ kế toán
  3. Tổ chức kế toán ngân hàng 3. Tổ chức kế toán ngân hàng
  Nguyên tắc lập chứng từ kế toán:
  Phân loại:
  – Ghi rõ ràng, đầy đủ, kịp thời, chính xác theo các nội
  + Căn cứ hình thái vật chất của chứng từ: dung quy định trên mẫu chứng từ.
  – Chứng từ giấy – Không được viết tắt, tẩy xóa, sửa chữa; khi viết phải

  41

  42
  – Chứng từ điện tử: Là chứng từ kế toán mà các dùng bút mực, số và chữ viết phải liên tục không được
  ngắt quãng, chỗ trống phải gạch chéo. Khi viết sai,
  yếu tố của nó được thể hiện dưới dạng dữ liệu chứng từ phải được hủy bỏ theo quy định.
  điện tử đã được mã hóa mà không có sự thay – Phải được lập đủ số liên, đầy đủ chữ ký và con dấu
  đổi trong quá trình truyền qua mạng máy tính theo quy định. Chứng từ điện tử sau khi xử lý phải in
  ra giấy
  hoặc trên vật mang tin như băng từ, đĩa từ, các – Chứng từ tiền mặt: ngày ghi trên chứng từ phải là ngày
  loại thẻ thanh toán. thực tế NH thu hoặc chi tiền mặt.

  3. Tổ chức kế toán ngân hàng 3. Tổ chức kế toán ngân hàng
  Kiểm soát chứng từ: Kiểm soát chứng từ:
  Là kiểm tra lại tính đúng đắn của các yếu tố đã ghi
  Nhân viên
  trên chứng từ nhằm đảm bảo tính hợp lệ, hợp pháp Nội dung kiểm soát
  thực hiện
  43

  44
  của chứng từ và của nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong – Việc lập chứng từ;
  – Tính hợp lệ hợp pháp của các
  suốt quá trình xử lý, giải quyết nghiệp vụ kinh tế. Giao dịch nghiệp vụ kinh tế phản ánh trên
  Kiểm soát trước
  viên chứng từ;
   Kiểm soát trước. – Đối chiếu số tiền trên chứng từ
  với số dư tài khoản.
   Kiểm soát sau.
  – Kiểm soát tính hợp lệ, hợp pháp
  Kiểm soát
  Kiểm soát sau của chứng từ;
  viên
  – Cách xử lý nghiệp vụ của GDV.

  11

 12. 06-Jul-19

  3. Tổ chức kế toán ngân hàng 3. Tổ chức kế toán ngân hàng
   Tài khoản KTNH:
  Luân chuyển chứng từ:
  Nguyên tắc: – Tài khoản kế toán dùng để phân loại và hệ
  – Đảm bảo nguyên tắc ghi chép kế toán NỢ trước CÓ thống hóa các nghiệp vụ kinh tế tài chính theo

  45

  46
  sau nội dung kinh tế
  – Chứng từ kế toán phải được luân chuyển trong nội – Mỗi tài khoản kế toán lưu trữ cho một loại số
  bộ một NH, hoặc nội bộ hệ thống NH, không quay liệu kế toán, phản ánh tình hình tăng giảm và
  lại khách hàng sau khi chứng từ đã được giao dịch hiện có của từng khoản mục thuộc đối tượng kế
  viên tiếp nhận, xử lý, trừ trường hợp đặc biệt toán: tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu, các
  – Đảm bảo chứng từ được kiểm soát chặt chẽ và luân khoản mục của thu nhập, chi phí.
  chuyển nhanh chóng an toàn

  3. Tổ chức kế toán ngân hàng 3. Tổ chức kế toán ngân hàng
   Phân loại tài khoản KTNH:  Phân loại tài khoản KTNH:
  Theo nội dung kinh tế Theo nội dung kinh tế
  Nợ TÀI SẢN Có Nợ NGUỒN VỐN Có Nợ
  Nợ CHI PHÍ Có THU NHẬP Có
  47

  48
  xxx
  xxx

  Tài khoản phản ánh Tài sản – Nguồn vốn Cuối ngày 31/12, số dư các tài khoản này được kết
  – Lúc phản ánh tài sản, lúc phản ánh nguồn vốn chuyển toàn bộ sang tài khoản lợi nhuận năm nay và
  – Khi phản ánh TS: Dư Nợ, khi phản ánh NV: Dư Có không còn số dư

  12

 13. 06-Jul-19

  3. Tổ chức kế toán ngân hàng 3. Tổ chức kế toán ngân hàng
   Phân loại tài khoản KTNH:  Phân loại tài khoản KTNH:
   Theo quan hệ với bảng cân đối kế toán  Theo mức độ tổng hợp và chi tiết:
  + Tài khoản trong bảng cân đối kế toán + TK tổng hợp:
  – Phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan – TK cấp 1 (2 chữ số): xx

  49

  50
  đến tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu – TK cấp 2 (3 chữ số): xxx do Thống đốc
  – Hạch toán kép: NỢ – CÓ NHNN quy định
  – TK cấp 3 (4 chữ số): xxxx
  + Tài khoản ngoài bảng cân đối kế toán
  – Phản ánh các nghiệp vụ không ảnh hưởng trực tiếp
  + TK chi tiết:
  đến tài sản và nguồn vốn của ngân hàng
  XXXX. XX. XXXXX…
  – Hạch toán đơn: Ghi NỢ hoặc Ghi CÓ.
  TK cấp 3 Ký hiệu tiền tệ Số thứ tự tiểu khoản

  3. Tổ chức kế toán ngân hàng 3. Tổ chức kế toán ngân hàng
  Loại Tên tài khoản
   Hệ thống tài khoản KTNH Loại 1 Vốn khả dụng và các khoản đầu tư
  Là danh mục các TK được sử dụng để phản ánh Loại 2 Hoạt động tín dụng
  toàn bộ tài sản, nguồn vốn, sự vận động của chúng
  51

  52
  Loại 3 Tài sản cố định và các tài sản có khác
  trong quá trình hoạt động kinh doanh của NH. Loại 4 Các khoản phải trả
  Bao gồm: Loại 5 Hoạt động thanh toán
  – Các tài khoản trong bảng cân đối kế toán (từ loại Loại 6 Nguồn vốn chủ sở hữu
  1 đến loại 8). Loại 7 Thu nhập

  – Các tài khoản ngoài bảng cân đối kế toán (loại Loại 8 Chi phí
  Loại 9 Các tài khoản ngoại bảng
  9).

  13

 14. 06-Jul-19

  VÍ DỤ 3. Tổ chức kế toán ngân hàng
  Tại Ngân hàng A phát sinh các nghiệp vụ sau:
  Hình thức kế toán:
  1. Cho KH A vay ngắn hạn bằng tiền mặt: 50 triệu
  đồng Tập hợp những phương pháp và kỹ thuật ghi chép
  2. KH B rút tiền mặt từ tài khoản tiền gửi: 10 triệu các NVKT phát sinh, phản ánh sự biến động của
  đồng tài sản và nguồn vốn theo một trình tự nhất định và

  53

  54
  3. KH C nộp tiền mặt trả nợ vay ngắn hạn ngân có hệ thống, dựa trên cơ sở các chứng từ và sổ sách
  hàng: 5 triệu đồng kế toán trong mối quan hệ giữa các sổ sách kế toán
  4. Công ty D đề nghị trích tài khoản tiền gửi để với nhau.
  thanh toán bằng chuyển khoản cho công ty E là
  Hình thức kế toán:
  30 triệu đồng (công ty E có tài khoản tại NH A)
  Yêu cầu: – Nhật ký sổ cái
  1. Định khoản – Nhật ký chứng từ
  2. Ảnh hưởng của nghiệp vụ đến giá trị bảng CĐKT – Chứng từ ghi sổ

  3. Tổ chức kế toán ngân hàng 3. Tổ chức kế toán ngân hàng
  Tổ chức công việc KTNH:
  Tổ chức bộ máy kế toán:
  Kế toán giao dịch Kế toán tổng hợp  Trong toàn hệ thống ngân hàng
  – Tiếp xúc khách hàng; – Kiểm soát, đối chiếu, – Bộ máy kế toán tập trung
  55

  56
  – Lập chứng từ, thực hiện tổng hợp số liệu giao
  – Bộ máy kế toán vừa phân tán vừa tập trung
  Công việc hạch toán; dịch;
  – Quản lý sổ kế toán chi – Quản lý sổ kế toán tổng  Trong một ngân hàng
  tiết,… hợp,…
  – Giao dịch nhiều cửa
  Bảng liệt kê chứng từ, sổ kế Các báo cáo kế toán tài
  toán chi tiết, các báo cáo sao chính, báo cáo kế toán – Giao dịch một cửa
  Kết quả kê (tình hình hoạt động) quản trị theo yêu cầu.

  14

 15. 06-Jul-19

  3. Tổ chức kế toán ngân hàng 3. Tổ chức kế toán ngân hàng
  Kế toán chi tiết và kế toán tổng hợp Báo cáo tài chính
  • Kế toán tổng hợp: Thu thập, xử lý, ghi chép và
  cung cấp thông tin tổng quát về hoạt động kinh • Bảng cân đối kế toán
  tế, tài chính của đơn vị bằng đơn vị tiền tệ. • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
  • Kế toán chi tiết: Phải thu thập, xử lý, ghi chép • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
  và cung cấp thông tin chi tiết bằng đơn vị tiền tệ,
  • Thuyết minh báo cáo tài chính
  đơn vị hiện vật và đơn vị thời gian lao động theo
  từng đối tượng kế toán cụ thể trong đơn vị kế
  toán. Kế toán chi tiết minh họa cho kế toán tổng
  hợp.
  57 58

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  – Chương 2: “Kế toán nghiệp vụ tiền mặt”
  CHƯƠNG 2 – Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 01 “Chuẩn mực chung”.
  – Luật kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015
  – Nghị định hướng dẫn thi hành Luật kế toán

  60
  – Hệ thống tài khoản kế toán ngân hàng ban hành theo Quyết
  định 479/2004/QĐ-NHNN và Thông tư 10/2014/TT-NHNN và
  KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ TIỀN các quyết định bổ sung chỉnh sửa.
  – Quyết định số 1789/2005/QĐ-NHNN về Chế độ chứng từ
  MẶT KTNH.
  – Quyết định số 1913/2005/QĐ-NHNN về Chế độ lưu trữ tài
  liệu kế toán trong ngành ngân hàng.
  – Quyết định 32/2006/QĐ-NHNN về kế toán trên máy tính.

  15

 16. 06-Jul-19

  NỘI DUNG 1. KHÁI QUÁT VỀ NGHIỆP VỤ TIỀN MẶT

  1 Khái quát về nghiệp vụ tiền mặt
  • Tiền mặt thuộc nghiệp vụ ngân quỹ của NHTM, để
  đáp ứng yêu cầu chi trả tiền mặt của ngân hàng.
  2 Phương pháp kế toán về nghiệp vụ tiền mặt

  61
  • Tiền mặt bao gồm: VND và ngoại tệ
  3

  4

  1. KHÁI QUÁT VỀ NGHIỆP VỤ TIỀN MẶT 2. PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN NGHIỆP
  VỤ TIỀN MẶT
  NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN
   Tài khoản sử dụng
  – Tiền mặt được ghi nhận theo nguyên tắc giá gốc.
   Kế toán thu tiền mặt
  – Đảm bảo đầy đủ chứng từ khi thu chi tiền mặt
   Kế toán chi tiền mặt
  (Giấy nộp tiền, giấy lĩnh tiền, bản kê nạp tiền)
   Kế toán thừa, thiếu quỹ
  – Cuối ngày kiểm quỹ, tồn quỹ tiền mặt trên sổ sách
  phải bằng tồn quỹ tiền mặt trên thực tế.

  16

 17. 06-Jul-19

  TÀI KHOẢN SỬ DỤNG TÀI KHOẢN SỬ DỤNG

  • TK 1011 – Tiền mặt tại đơn vị
  Nợ TK 1011 – “Tiền mặt tại đơn vị” Có
  • TK 1019 – Tiền mặt đang vận chuyển
  Số tiền mặt thu vào Số tiền mặt chi ra
  • TK 461 – Thừa quỹ, tài sản thừa chờ xử lý
  • TK 3614 – Tham ô, thiếu mất tiền, tài sản chờ xử lý
  • TK 3615 – Các khoản phải bồi thường của nhân viên,
  Số tiền mặt hiện có tại quỹ
  cán bộ của TCTD của TCTD.

  TÀI KHOẢN SỬ DỤNG TÀI KHOẢN SỬ DỤNG

  Nợ TK 461 – “Thừa quỹ, tài sản thừa chờ xử lý ” Có
  Nợ TK 1019 – “Tiền mặt đang vận chuyển ” Có
  Số tiền thừa quỹ ngân hàng đã Số tiền thừa quỹ ngân hàng phải
  Số tiền xuất quỹ đến đơn vị Số tiền mặt đã vận chuyển đến giải quyết. trả (chưa giải quyết)
  nhận tiền. (Đơn vị nhận chưa đơn vị nhận tiền.
  nhận).

  Số tiền mặt đang vận chuyển Số tiền thừa quỹ ngân hàng còn
  trên đường. phải trả.

  17

 18. 06-Jul-19

  TÀI KHOẢN SỬ DỤNG KẾ TOÁN THU TIỀN MẶT

  Nợ TK 3614, TK 3615 Có TK 5191 TK 1011
  Số tiền thiếu quỹ ngân hàng Số tiền ngân hàng thu được hoặc
  phải thu được giải quyết chuyển vào tài
  khoản thích hợp.

  Số tiền thiếu quỹ ngân hàng còn
  phải thu. TK 421, 423…

  KẾ TOÁN CHI TIỀN MẶT KẾ TOÁN THỪA, THIẾU QUỸ

  TK 1011 TK 1019
  TK 1011 TK 3614 TK 1011,3615

  Số tiền mặt thiếu Số tiền mặt thiếu đã xử lý

  TK 421, 423…

  18

 19. 06-Jul-19

  VÍ DỤ: BÀI TẬP SỐ 5 – Trang 65

  KẾ TOÁN THỪA, THIẾU QUỸ Tại NHTM A trong ngày 15/2/Y phát sinh một số nghiệp vụ như sau:
  1. Công ty B nộp giấy nộp tiền kèm số tiền mặt là 300 triệu đồng để nộp

  TK 79,1011,4211… TK 461 TK 1011 vào tài khoản tiền gửi không kỳ hạn.
  2. Khách hàng C nộp sổ tiết kiệm kèm CMND đề nghị lãnh tiền mặt là 10

  74
  triệu đồng từ tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn.
  Số tiền mặt thừa quỹ đã xử lý Số tiền mặt thừa quỹ
  3. Ngân hàng giải ngân bằng tiền mặt đối với khách hàng D là 75 triệu
  đồng, thời hạn 6 tháng, lãi suất cho vay 1%/ tháng.
  4. Ngân hàng nộp tiền mặt vào tiền gửi tại ngân hàng nhà nước số tiền là
  500 triệu đồng. Ngân hàng đang chuyển tiền mặt đến ngân hàng nhà nước.
  Yêu cầu: Hãy xử lý và định khoản các nghiệp vụ trên?
  Biết rằng: Các tài khoản có liên quan có đủ khả năng thanh toán.

  – Chương 7 “Kế toán nghiệp vụ huy động vốn”
  – Hệ thống tài khoản kế toán các TCTD (theo Quyết
  định 479/2004/QĐ-NHNN và Thông tư

  76
  75

  10/2014/TT-NHNN)
  – Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 1: “Chuẩn mực
  chung”
  – Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 16: “Chi phí đi
  vay”
  – Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 22: “Trình bày bổ
  sung BCTC của các NH và TCTD tương tự”

  19

 20. 06-Jul-19

  NỘI DUNG
  – Thông tư 23/2014/TT-NHNN và TT SĐBS 32/2016/TT-
  NHNN: Hướng dẫn việc mở và sử dụng TK thanh toán tại
  tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán
  1 Khái quát về nghiệp vụ huy động vốn
  – Quyết định số 652/2001/QĐ-NHNN: Quy định phương
  pháp tính và hạch toán thu, trả lãi của NHNN và các TCTD

  77

  78
  – Quyết định số 1160/2004/QĐ-NHNN và các QĐ SĐBS số 2 Kế toán huy động vốn bằng tiền gửi
  47/2006/QĐ-NHNN: Quy chế về tiền gửi tiết kiệm
  – Thông tư số 48/2018/TT-NHNN qui định về tiền gửi tiết
  kiệm và thông tư số 49/2018/TT-NHNN qui định về tiền 3 Kế toán phát hành GTCG
  gửi có kỳ hạn hiệu lực từ 05/07/2019.
  – Thông tư 34/2013/TT-NHNN và TT SĐBS 16/2016/TT-
  NHNN: quy định về phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng
  chỉ tiền gửi, trái phiếu trong nước

  1. KHÁI QUÁT VỀ NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐN
  1. KHÁI QUÁT VỀ NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐN
  Các hình thức huy động vốn

  HUY ĐỘNG VỐN
  Khái niệm
  Nghiệp vụ huy động vốn thực chất là hoạt động thu hút

  80
  79

  nguồn vốn nhàn rỗi của cá nhân, tổ chức kinh tế xã hội HĐV thường xuyên HĐV không thường xuyên
  tạo nên 1 nguồn lực tài chính được ngân hàng sử dụng
  để kinh doanh sinh lời và trả lại 1 phần lợi nhuận cho
  Tiền gửi của khách hàng Phát hành GTCG
  người gửi thông qua công cụ lãi suất.
  Vay NHNN và
  TCTD

  20

Download tài liệu Bài giảng Kế toán ngân hàng (2019) File Word, PDF về máy