[Download] Tải Bài giảng Kế toán máy (Computerizied Accounting): Chương 3 – Lê Ngọc Mỹ Hằng – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Kế toán máy (Computerizied Accounting): Chương 3 – Lê Ngọc Mỹ Hằng

Bài giảng Kế toán máy (Computerizied Accounting): Chương 3 – Lê Ngọc Mỹ Hằng
Nội dung Text: Bài giảng Kế toán máy (Computerizied Accounting): Chương 3 – Lê Ngọc Mỹ Hằng

Download


Chương 3 – Cập nhật các nghiệp vụ phát sinh. Sau khi học xong chương này, người học có thể: Nhận diện rõ sự khác nhau cơ bản khi thực hiện công tác hạch toán trên máy và kế toán thủ công; tăng cường khả năng hiểu biết về chức năng, nhiệm vụ của từng phân hệ kế toán và các thao tác trên các phần mềm kế toán nhằm thực hiện công tác hạch toán tại các doanh nghiệp; giúp sinh viên thực hành thành thạo phần mềm kế toán FAST ACCOUNTING để theo dõi các nghiệp vụ phát sinh tại doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Kế toán máy (Computerizied Accounting): Chương 3 – Lê Ngọc Mỹ Hằng – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Kế toán máy (Computerizied Accounting): Chương 3 – Lê Ngọc Mỹ Hằng File Word, PDF về máy

Bài giảng Kế toán máy (Computerizied Accounting): Chương 3 – Lê Ngọc Mỹ Hằng

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán máy (Computerizied Accounting): Chương 3 – Lê Ngọc Mỹ Hằng

 1. CHƢƠNG III: CẬP NHẬT CÁC NGHIỆP VỤ PHÁT SINH

  om
   MỤC TIÊU

  .c
   Nhận diện rõ sự khác nhau cơ bản khi thực hiện công tác hạch toán

  ng
  trên máy và kế toán thủ công

  co
   Tăng cƣờng khả năng hiểu biết về chức năng, nhiệm vụ của từng
  phân hệ kế toán và các thao tác trên các phần mềm kế toán nhằm

  an
  thực hiện công tác hạch toán tại các doanh nghiệp

  th
  Giúp sinh viên thực hành thành thạo phần mềm kế toán FAST
  ng

  ACCOUNTING để theo dõi các nghiệp vụ phát sinh tại doanh
  o
  du

  nghiệp
  SỐ TIẾT: 15
  u


  cu

  1
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 2. TÀI LIỆU THAM KHẢO

  om
   PGS.TS Nguyễn Văn Công, 2004, Vận dụng chuẩn mực kế toán mới

  .c
  vào các phần hành kế toán doanh nghiệp.
  TS.Trần Thị Song Minh, 2005, Chƣơng III: Phần mềm kế toán FAST

  ng

  ACCOUNTING trong Giáo trình kế toán máy, Trang 85 – 216, NXB

  co
  Lao động-Xã hội

  an
   Công ty tài chính kế toán FAST, 2005, Hƣớng dẫn thực hành phần
  mềm kế toán FAST ACCOUNTING

  th
  Công ty tài chính kế toán FAST, 2005, Số liệu thực hành phần mềm kế
  ng

  toán FAST ACCOUNTING
  o
  du
  u
  cu

  2
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 3. Kế toán mua hàng và công nợ phải trả

  om
   Nhiệm vụ của kế toán mua hàng và công nợ phải trả

  .c
   Theo dõi tổng hợp và chi tiết hàng mua vào theo mặt hàng, nhà

  ng
  cung cấp và hợp đồng.
  Tính thuế GTGT của hàng hoá mua vào.

  co

   Theo dõi các khoản phải trả, tình hình trả tiền và tình trạng phải trả

  an
  cho các nhà cung cấp.

  th
   Cập nhật các phiếu nhập: nội địa, nhập khẩu, chi phí mua hàng,
  ng
  hoá đơn mua dịch vụ.
  o
   Cập nhật các phiếu xuất trả lại nhà cung cấp.
  du

   Cập nhật các chứng từ phải thu khác và chứng từ bù trừ công nợ.
  u

  Theo dõi theo VNĐ và ngoại tệ
  cu

   Liên kết số liệu với phân hệ khác

  3
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 4. Sơ đồ tổ chức của phân hệ
  kế toán mua hàng và công nợ phải trả

  om
  Chøng tõ

  .c
  Ho¸ ®¬n mua hµng
  Px tr¶ l¹i nhµ cung cÊp

  ng
  Chøng tõ ph¶i tr¶ kh¸c
  Bót to¸n bï trõ c«ng nî

  co
  an
  ChuyÓn sè liÖu sang
  Sè liÖu chuyÓn tõ

  th
  c¸c ph©n hÖ kh¸c
  c¸c ph©n hÖ kh¸c Ph©n hÖ kÕ to¸n
  Mua hµng vµ KÕ to¸n hµng tån kho
  TiÒn mÆt, tiÒn göi
  ng
  c«ng nî ph¶i tr¶ KÕ to¸n tæng hîp
  o
  du
  u

  B¸o c¸o
  cu

  B¸o c¸o vÒ hµng nhËp mua
  Sæ chi tiÕt c«ng nî
  B¶ng tæng hîp c«ng nî
  B.kª ho¸ ®¬n theo h¹n thanh to¸n

  4
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 5. Trình tự cập nhật nghiệp vụ
  mua hàng và công nợ phải trả

  om
   Cập nhật chứng từ đầu vào

  .c
   Phiếu nhập mua hàng

  ng
  Phiếu nhập khẩu

  co

  Phiếu nhập chi phí mua hàng

  an

  th
   Phiếu xuất trả lại nhà cung cấp
  ng
   Phiếu nhập xuất thẳng
  o
  du

   Hóa đơn mua hàng (dịch vụ)
  u

   Phiếu thanh toán tạm ứng
  cu

   Phiếu ghi nợ, ghi có tài khoản công nợ
   Chứng từ bù trừ công nợ
  5
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 6. Trình tự cập nhật nghiệp vụ
  mua hàng và công nợ phải trả

  om
   Cập nhật phiếu nhập mua hàng và phiếu nhập

  .c
  khẩu

  ng
  Liên quan đến hạch toán tài khoản nợ (tài khoản vật tƣ)

  co

  Thuế GTGT đƣợc khấu trừ

  an

  th
   Cách thức cập nhật chi phí mua hàng
  ng
   Đƣợc tính riêng và cộng vào giá vốn
  o
  du

   Tổng chi phí mua hàng đƣợc nhập cùng với phiếu nhập
  u

  mua
  cu

   Chi phí mua hàng đƣợc nhập riêng nhƣ một chứng từ
  nhập mua

  6
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 7. Kế toán TSCĐ

  om
   Nhiệm vụ của kế toán TSCĐ

  .c
   Ghi chép, tổng hơp chính xác, kịp thời số lƣợng, giá trị

  ng
  TSCĐ hiện có, tình hình tăng giảm và hiện trạng TSCĐ

  co
  trong phạm vi toàn đơn vị

  an
  th
  o ng
  du
  u
  cu

  7
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 8. Hạch toán các nghiệp vụ tăng, giảm TSCĐ

  om
   Hạch toán tăng TSCĐ

  .c
   Chứng từ, thủ tục hạch toán tăng TSCĐ

  ng
  Biên bản giao nhận TSCĐ” (Mẫu 01-TSCĐ)

  co
  ±

  Hợp đồng, hoá đơn mua TSCĐ và các chứng từ khác liên quan

  an
  ±

  Phần hành kế toán TSCĐ trên máy
  th

  Theo dõi biến động cả về mặt số lƣợng và giá trị TSCĐ
  ng
  ±

  Các loại chứng từ dùng hạch toán TSCĐ tƣơng tự nhƣ kế toán
  o
  ±
  du

  thủ công
  u

  ± Quá trình ghi chép xử lý đƣợc thực hiện một cách tự động trên
  cu

  máy với nguyên tắc lƣu trữ một lần.

  8
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 9. Hạch toán các nghiệp vụ tăng, giảm TSCĐ

  om
   Hạch toán giảm TSCĐ

  .c
   Chứng từ, thủ tục và hạch toán chi tiết giảm TSCĐ

  ng
  Biên bản thanh lý TSCĐ (mẫu 03-TSCĐ),

  co
  ±

  Quyết định và biên bản giao nhận TSCĐ, hợp đồng mua bán

  an
  ±

  TSCĐ…

  th
  Hạch toán tổng hợp giảm TSCĐ hữu hình
  ng
  Trƣờng hợp TSCĐ dùng cho sản xuất kinh doanh
  o
  ±
  du

  ± Trƣờng hơp TSCĐ dùng cho nhu cầu văn hoá, phúc lợi
  u
  cu

  9
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 10. Kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm

  om
   Các trƣờng hợp tính giá thành

  .c
   Giá thành công trình xây lắp

  ng
   Giá thành sản phẩm sản xuất liên tục

  co
   Giá thành sản phẩm sản xuất theo đơn đặt hàng

  an
  Kế toán chi phí & tính giá thành sản phẩm sản
  th

  xuất liên tục
  ng
  Nhiệm vụ
  o

  du

  ± Căn cứ đặc điểm tính chất quy trình công nghệ, tổ chức sản
  u

  xuất, đặc điểm sản phẩm và đơn vị tính giá thành sản phẩm
  cu

  trong doanh nghiệp để xác định đối tƣợng và phƣơng pháp tính
  giá thành thích hợp.
  ± Ghi chép, phản ánh đầy đủ, kịp thời mọi chi phí thực tế phát
  sinh trong qúa trình sản xuất sản phẩm
  10
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 11. Khai báo thông tin để tính giá thành sản phẩm

  om
  1.A. DANH MỤC TỪ ĐIỂN BỘ PHẬN HẠCH Chọn “Hệ thống Danh mục từ điển và

  .c
  TOÁN (dây chuyền, bộ phận sản xuất) tham số tuỳ chọn Danh mục bộ
  phận hạch toán”

  ng
  Mã BPHT Tên BPHT

  co
  PXA Phân xƣởng A

  an
  PXB Phân xƣởng B

  th
  ng
  2.A. DANH MỤC PHÂN NHÓM YẾU TỐ CHI Chọn “Chi phí và tính giá thành Khai
  PHÍ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM báo sản phẩm và dở dang đầu kỳ
  o
  sản phẩm sản xuất liên tục Danh
  du

  Mã nhóm YTCP Tên nhóm YTCP mục phân nhóm yếu tố chi phí tính
  giá thành sản phẩm”
  u
  cu

  01 Chi phí NVL

  02 Chi phí nhân công

  03 Chi phí sản xuất chung

  11
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 12. Khai báo thông tin để tính giá thành sản phẩm

  om
  3.A. DANH MỤC YẾU TỐ CHI PHÍ TÍNH GIÁ Chọn “Chi phí và tính giá thành Khai báo sản

  .c
  THÀNH SẢN PHẨM phẩm và dở dang đầu kỳ sản phẩm sản xuất
  liên tục Danh mục yếu tố chi phí tính giá thành
  Mã YTCP Tên M ã nhóm TK Nợ

  ng
  sản phẩm”
  YTCP YTCP

  co
  ANVL CP NVL 01 621 PXA

  an
  PXA

  th
  ANCONG CP NC 02 622 PXA
  PXA
  ng
  ACPC1 CP NV 03 627 PXA
  o
  PXA
  du

  4.A. NHẬP ĐỊNH MỨC NVL (Chi tiết cho từng PX, Chọn “Chi phí và tính giá thành Khai báo sản
  chi tiết đến từng sản phẩm) PXA- SPA phẩm và dở dang đầu kỳ sản phẩm sản xuất
  u
  cu

  liên tục Nhập định mức NVL”
  Mã NVL Định mức kế hoạch
  VLC1 10
  VLC2 10
  VLP1 10
  CLP2 10 12
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 13. Khai báo thông tin để tính giá thành sản phẩm

  om
  5.A. KHAI BÁO TK PHÂN BỔ THEO HỆ Chọn “Chi phí và tính giá thành Khai

  .c
  THỐNG báo sản phẩm và dở dang đầu kỳ sản
  Mục đích: Nhập hệ số dùng để phân bổ CP nhân phẩm sản xuất liên tục Khai báo TK

  ng
  công 622PXA hay chi phí chung phân bổ theo hệ số”
  627xPXA cho các sản phẩm SPA và SPB trong

  co
  PXA từ bàn phím

  an
  Mã BPHT: PXA
  TK có: 622 PXA (CPNC trực tiếp PXA)

  th
  (Tƣơng tự: 6271PXA, 6272PXA,6273 PXA, ng
  6274PXA, 6277PXA, 6278PXA)
  o
  TK Nợ Mã SP Hệ Số
  du

  154PXA SPA 1200
  u
  cu

  154PXB SPB 1300
  6.A. KHAI BÁO TK PHÂN BỔ THEO NVL Chọn “Chi phí và tính giá thành Khai
  báo sản phẩm và dở dang đầu kỳ sản
  phẩm sản xuất liên tục Khai báo TK
  phân bổ theo NVL”
  13
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 14. Cập nhật thông tin đầu
  (số lượng sản phẩm dở dang đầu kỳ)

  om
  Thông tin cần cập nhật Cách thực hiện

  .c
  1.B. SỐ LƢỢNG SẢN PHẨM DỞ DANG ĐẦU KỲ Chọn “KT Chi phí và tính giá thành Khai
  Khai báo năm:2005 báo sản phẩm và dở dang đầu kỳ sản phẩm

  ng
  Yêu cầu: Chi tiết đến từng BPHT, chi tiết đến từng SP sản xuất liên tục Cập nhật số lƣợng sản
  Tiền dd phẩm dở dang đầu kỳ”

  co
  BPHT Mã SP SL dd
  Chú ý: Vẫn phải cập nhật số dƣ đầu kỳ của
  PXA SPA 500 22500000
  các TK 154PXA và 154PXB theo danh

  an
  PXB SPB 200 15000000 mụcTK

  th
  2.B. CẬP NHẬT NVL DỞ DANG ĐẦU KỲ Chọn: KT Chi phí và tính giá thànhKhai
  Khai báo năm:2005 báo sản phẩm và dở dang đầu kỳ sản phảm
  ng
  Yêu cầu: Chi tiết đến từng BPHT, chi tiết đến từng SP, Chi tiết sãnuất liên tục Cập nhật NVL dở dang đầu
  đến từng loại NVL
  o
  kỳ”
  du

  BPHT Mã SP Mã NVL Tiền dở dang Chú ý: Vẫn phải cập nhật số dư đầu kỳ của
  các TK 152x theo danh mục TK
  PXA SPA VLC1 5000000
  u
  cu

  PXA SPA VLC2 10000000
  PXA SPA VLP1 2500000
  PXA SPA VLP2 5000000

  14
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 15. Cập nhật thông tin đầu
  (số lượng sản phẩm dở dang đầu kỳ)

  om
  3.B. SẢN PHẨM DỞ DANG ĐẦU Chọn “Chi phí và tính giá thành

  .c
  KỲ THEO YẾU TỐ CHI PHÍ Khai báo sản phẩm và dở dang đầu
  Khai báo năm: 2005 kỳ sản phẩm sản xuất liên tục Cập

  ng
  Yêu cầu: Chi tiết đến từng BPHT, chi nhật sản phẩm dở dang đầu kỳ theo

  co
  tiết đến từng SP, chi tiết đến từng yếu tố chi phí”

  an
  yếu tố chi phí

  th
  o ng
  du

  BPHT Mã SP Mã yếu tố CP Tiền
  u
  cu

  PXA SPA ANVL 22500000

  PXB SPB ANVL 15000000

  15
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 16. Quy trình tính giá thành sản phẩm sản xuất liên tục

  om
  Công việc cần thực hiện Cách thực hiện

  .c
  ng
  1.C. CẬP NHẬT SỐ LƢỢNG SẢN PHẨM DỞ Chọn “Chi phí và tính giá
  DANG CUỐI KỲ thành Tính giá thành sản

  co
  Khai báo tháng: 1; Năm:2005 phẩm sản xuất liên tục

  an
  Yêu cầu: Chi tiết đến từng BPHT, chi tiết đến Cập nhật số lƣợng sản

  th
  từng SP phẩm dở dang cuối kỳ”
  Chú ý: SL SP dở dang cuối kỳ
  ng
  đƣợc đánh giá theo tỷ lệ
  o
  hoàn thành là 100%
  du

  BPHT MA SP SLDD Tiền DD
  u
  cu

  PXA SPA 250 11250000

  PXA SPB 180 13500000

  16
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 17. Quy trình tính giá thành sản phẩm sản xuất liên tục

  om
  2.C. CẬP NHẬT NVL DỞ DANG CUỐI KỲ Chọn “Chi phí và tính giá thành

  .c
  Khai báo năm: 2005 Khai báo sản phẩm và dở
  Yêu cầu: Chi tiết đến từng BPHT, chi tiết đến từng SP, dangdaauf kỳ sảnphẩm sản

  ng
  chi tiết đến từng loại NVL xuất liên tục Cập nhật NVL
  dở dang cuối kỳ”

  co
  BPHT Mã SP Mã NVL Tiền dở dang

  an
  PXA SPA VLC1 xxxxxxx

  th
  PXA SPA VLC2 ng xxxxxxx
  PXA SPA VLP1 xxxxxxx
  o
  du

  PXA SPA VLP2 xxxxxxx
  3.C. TÍNH VÀ ÁP GIÁ XUÁT KHO NVL, CC DC Chọn “Kế toán hàng tồn kho cập
  u
  cu

  Mục đích: Tập hợp CP NVL, CP sản xuất chung nhật số liệu Tính giá trung
  bình”
  Chú ý: Để lên bảng giá trung bình
  của 1 tháng chọn “Kế toán
  hàng tồn kho Báo cáo hàng
  tồn kho Bảng giá TB tháng”
  17
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 18. Quy trình tính giá thành sản phẩm sản xuất liên tục

  om
  4.C. KẾT CHUYỂN CHI PHÍ NVL TRỰC TIẾP (621- Dùng bút toán KC tự động trong

  .c
  >154) phân hệ KT tổng hợp.

  ng
  5.C. TÍNH SỐ LƢỢNG SẢN PHẨM SẢN XUẤT Chọn “Chi phí và tính giá thành

  co
  TRONG KỲ Tính giá thành sản phẩm sản xuất
  Mục đích: Làm cơ sở tính số lƣợng sản phẩm sản xuất liên tục Tính số lƣợng sản phẩm

  an
  trong kỳ (dùng làm hệ số phân bổ CPNVL cho các sản nhập kho trong kỳ” (Tổng hợp từ

  th
  phẩm bên cạnh định mức NVL dành cho mỗi sản phẩm các phiếu nhập kho TP)
  đó) (SL-sx=SL-ck+SL-nk-SL-dk)
  ng
  Khai báo tháng, năm và BPHT cho các sản phẩm cần tính
  o
  SLSP nhập kho
  du

  Ma – SL-dk SL-sx SL-ck SL-nk
  SP
  u
  cu

  SPA 500 1250 250 1500
  (1.b) (1.c) (Phiếu nhập kho TP)

  18
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 19. Quy trình tính giá thành sản phẩm sản xuất liên tục

  om
  6.C. TẬP HỢP VÀ PHÂN BỔ CHI PHÍ NVL Chọn “Chi phí và tính giá thành

  .c
  Khai báo tháng, năm, và BPHT cho các sản phẩm cần Tính giá thành sản phảm sản
  phân bổ CP NVL xuất liên tục Tổng hợp và

  ng
  Mục đích: Phân bổ CP NVL (chi tiết đến từng loại phân bổ chi phí NVL”
  NVL) cho các sản phẩm trong PXA làm cơ sở tính

  co
  tổng CP NVL cho từng loại sản phẩm. Ví dụ chi

  an
  phí VLC2 cho 2 sản phẩm SPA và SPB của PXA là
  48600000 sau khi phân bổ SPA: 25000000;

  th
  SPB:23600000 ng
  o
  du

  7.C. PHÂN BỔ CHI PHÍ NHÂN CÔNG VÀ CHI Chọn “Chi phí và tính giá thành
  Tính giá thành sản phẩm sản
  u

  PHÍ CHUNG
  cu

  Mục đích: Phân bổ CP nhân công (622PXA) và CP xuất liên tục Phân bổ chi phí
  chung (627xPXA) cho các sản phẩm trong PXA theo hệ số NVL”
  theo hệ số phân bổ CP nhân công CP chung đƣợc
  khai báo trƣớc đo (5.a)

  19
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 20. Quy trình tính giá thành sản phẩm sản xuất liên tục

  om
  8.C. TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Chọn “KT Chi phí và tính giá

  .c
  Khai báo tháng, năm và BPHT cho các sản phẩm cần thành Tính giá thành sản
  tính giá thành phẩm sản xuất liên tục tính

  ng
  Mục đích: Tính giá thành đơn vị sản phẩm sau khi xác giá thành sản phẩm”
  định tổng giá thành SP hoàn thành trong kỳ và số

  co
  lƣợng sản phẩm nhập kho trong kỳ.

  an
  th
  9.C. CẬP NHẬT PHIẾU CHO CÁC PHIẾU NHẬP Chọn “KT Chi phí và tính giá
  ng
  KHO THÀNH PHẨM thành Tính giá thành sản
  Mục đích: Áp giá thành phẩm tính đƣợc ở 8.C vào đơn phẩm sản xuất liên tục Cập
  o
  du

  giá nhập thành phẩm trong các phiếu nhập kho nhật giá cho các phiếu nhập
  thành phẩm đã cập nhật trƣớc đó mà mục đơn giá kho thành phẩm”
  u

  nhập kho còn tạm để trống.
  cu

  10.C. CẬP NHẬT GIÁ CHO CÁC PHIẾU XUẤT Chọn “Hàng tồn kho Cập nhật số
  KHO THÀNH PHẨM (GIÁ TRUNG BÌNH TB) liệu Tính giá trung bình”

  20
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

Download tài liệu Bài giảng Kế toán máy (Computerizied Accounting): Chương 3 – Lê Ngọc Mỹ Hằng File Word, PDF về máy