[Download] Tải Bài giảng Kế toán máy (Computerizied Accounting): Chương 1 – Lê Ngọc Mỹ Hằng – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Kế toán máy (Computerizied Accounting): Chương 1 – Lê Ngọc Mỹ Hằng

Bài giảng Kế toán máy (Computerizied Accounting): Chương 1 – Lê Ngọc Mỹ Hằng
Nội dung Text: Bài giảng Kế toán máy (Computerizied Accounting): Chương 1 – Lê Ngọc Mỹ Hằng

Download


Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Hệ thống thông tin kế toán dựa trên máy tính, vai trò của phần mềm kế toán trong hệ thống thông tin kế toán, cấu trúc của một chương trình kế toán máy nhằm xác định rõ công việc của kế toán viên khi làm việc với phần mềm kế toán, các nguyên tắc tổ chức thông tin trên máy nhằm tránh sai sót khi tiến hành công tác kế toán máy. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Kế toán máy (Computerizied Accounting): Chương 1 – Lê Ngọc Mỹ Hằng – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Kế toán máy (Computerizied Accounting): Chương 1 – Lê Ngọc Mỹ Hằng File Word, PDF về máy

Bài giảng Kế toán máy (Computerizied Accounting): Chương 1 – Lê Ngọc Mỹ Hằng

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán máy (Computerizied Accounting): Chương 1 – Lê Ngọc Mỹ Hằng

 1. om
  .c
  Bài giảng

  ng
  co
  an
  th
  ng
  Kế toán máy
  o
  du

  (Computerizied Accounting)
  u
  cu

  Biên soạn: Lê Ngọc Mỹ Hằng

  1
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 2. CHƢƠNG I: TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN MÁY

  om
   MỤC TIÊU

  .c
   Cung cấp kiến thức nhằm giúp sinh viên hiểu biết toàn diện về một

  ng
  hệ thống thông tin kế toán dựa trên máy tính
  Nhận diện rõ vai trò của phần mềm kế toán trong hệ thống thông

  co

  tin kế toán

  an
   Bước đầu hiểu được cấu trúc của một chương trình kế toán máy

  th
  nhằm xác định rõ công việc của kế toán viên khi làm việc với phần
  ng
  mềm kế toán
  Nhận diện các dạng file cơ bản trong chương trình kế toán máy
  o

  du

  nhằm phục vụ tốt cho quá trình làm việc (lưu, bảo vệ, hiệu chỉnh
  dữ liệu,)
  u
  cu

   Nắm vững các nguyên tắc tổ chức thông tin trên máy nhằm tránh
  sai sót khi tiến hành công tác kế toán máy
   SỐ TIẾT: 5

  2
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 3. TÀI LIỆU THAM KHẢO

  om
   TS.Trần Thị Song Minh, 2005, Chương I:

  .c
  Hệ thống thông tin kế toán với tổ chức

  ng
  doanh nghiệp, Chương II: Công nghệ thông

  co
  an
  tin với kế toán doanh nghiệp trong Giáo
  th
  trình kế toán máy, Trang 7-13, Trang 58-70,
  ng
  NXB Lao động-Xã hội
  o
  du
  u
  cu

  3
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 4. Kế toán máy

  om
  Kế toán máy là quá trình ứng dụng công

  .c
  nghệ thông tin trong hệ thống thông tin kế

  ng
  toán, nhằm thực hiện công tác hạch toán

  co
  an
  trong doanh nghiệp.
  th
  Thông tin kế toán chính là dữ liệu kế toán
  o ng
  đã gia tăng giá trị bằng các công cụ máy
  du
  u

  tính.
  cu

  4
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 5. Dữ liệu kế toán và thông tin kế toán

  om
  .c
  Khái niệm
  Dữ liệu kế toán Thông tin kế toán

  ng
  Tiêu thức

  co
  an
  Tính chất chưa xử lý đã qua quá trình xử lý

  th
  ng
  Trạng thái cụ thể Trừu tượng
  o
  du
  u

  Tổ chức lưu trữ Sổ nhật ký Sổ cái, các báo cáo kế toán
  cu

  Mức độ quan tâm Tức thời Lâu dài, liên tục

  5
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 6. Hệ thống thông tin kế toán (AIS)

  om
   Hệ thống thông tin kế toán (Accounting

  .c
  Information System):

  ng
  co
   Là tập hợp các nguồn lực (con người, thiết bị

  an
  máy móc)
  th
  Biến đổi dữ liệu tài chính và các dữ liệu khác
  ng

  thành thông tin kế toán
  o
  du

   (Hệ thống thông tin kế toán được đề cập ở đây
  u
  cu

  là HTTTKT dựa trên máy tính – Computer
  based AIS).

  6
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 7. Hệ thống thông tin kế toán (AIS)

  om
   Chức năng

  .c
  Ghi nhận, xử lý, lưu trữ và truyền đạt thông tin

  ng

  co
  kinh tế tài chính trong đơn vị kế toán.

  an
   Nói cách khác, ghi chép, theo dõi mọi biến
  th
  động về tài sản, nguồn vốn và quá trình hoạt
  ng
  động của đơn vị kế toán.
  o
  du
  u
  cu

  7
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 8. MÔ HÌNH HỆ THỐNG
  THÔNG TIN KẾ TOÁN TỰ ĐỘNG HOÁ

  om
  .c
  ng
  Phần Phần

  co
  cứng mềm Thông tin kế
  Dữ liệu
  toán

  an
  kế toán
  (Báo cáo

  th
  (Chứng Con
  người quản trị, báo
  từ, sổ
  ng
  cáo tài
  sách)
  o
  Các chính)
  Cơ sở
  du

  thủ
  dữ liệu
  tục
  u
  cu

  8
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 9. Thành phần

  om
   Phần cứng:

  .c
  ng
   Máy tính

  co
   Các thiết bị ngoại vi

  an
   Các thiết bị mạng phục vụ nhu cầu giao tiếp với
  th
  con người hay với các máy tính khác
  o ng
  Phần mềm:
  du


  u

   Hệ điều hành
  cu

   Phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu
   Phần mềm kế toán
  9
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 10. Thành phần

  om
   Các thủ tục:

  .c
   Tổ chức và quản trị các hoạt động xử lý thông tin (thiết

  ng
  kế và triển khai chương trình, duy trì phần cứng và

  co
  phần mềm, quản lý chức năng các nghiệp vụ.

  an
   Cơ sở dữ liệu kế toán:
  th
   File danh mục tự điển
  ng
   File nghiệp vụ
  o
  du

   Con người:
  u

  Các nhân viên xử lý thông tin
  cu

   Các nhân viên nghiệp vụ
   Các nhà quản trị doanh nghiệp.
  10
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 11. Vai trò của Hệ thống thông tin kế toán

  om
  .c
  Chủ thể quản lý
  + Chủ DN

  ng
  + Hội đồng quản trị
  + Ban giám đốc

  co
  Báo báo quản trị Quyết định quản trị

  an
  Hệ thống thông tin kế toán (phục vụ QL)

  th
  Thông tin vào môi + Thu thập
  ng Thông tin ra môi
  trƣờng + Lưu trữ trƣờng
  + Xử lý
  Chính sách đầu tư,
  o
  + Truyền và nhận thông tin Báo cáo tài
  du

  thuế vụ chính
  Dữ liệu nghiệp vụ kế Quyết định quản trị
  u

  toán triển khai
  cu

  Nguyên vật liệu, dịch Sản phẩm, thành
  vụ vào Đối tƣợng quản lý phẩm, dịch vụ bán ra
  (Phán hệ tác nghiệp)

  11
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 12. Vai trò của AIS

  om
   AIS cung cấp nhiều thông tin đầu vào cho các hệ thống

  .c
  thông tin chuyên chức năng:

  ng
   Báo cáo bán hàng (hệ thống thông tin thị trường)

  co
   Báo cáo vật tư – tồn kho và thông tin về chi phí (hệ thống thông tin
  sản xuất)

  an
   Báo cáo về lương và thuế thu nhập (hệ thống thông tin nhân lực)

  th
   Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và theo dõi công nợ (hệ thống thông tin
  ng
  tài chính)….
  o
  Các thông tin còn lại khác sẽ được thu thập thêm từ môi
  du


  trường bên ngoài của doanh nghiệp
  u
  cu

   AIS cùng với các hệ thống thông tin chuyên chức năng
  khác tạo nên hệ thống thông tin hoàn chỉnh phục vụ quản
  trị doanh nghiệp.

  12
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 13. Các giai đoạn xử lý nghiệp vụ của hệ thống
  thông tin kế toán (AIS)

  om
   Giai đoạn nhập liệu: chuyển dữ liệu trên chứng từ

  .c
  vào máy tính

  ng
   Dùng bàn phím

  co
   Bán thủ công
  Tự động

  an

  th
   Giai đoạn xử lý: ng
   Sử dụng sổ kế toán hệ thống hoá theo thời gian và theo
  o
  đối tượng
  du

   Phần mềm kế toán thể hiện ưu điểm lớn nhất trong xử
  u

  lý dữ liệu:
  cu

  ± Sắp xếp dữ liệu (phục vụ tìm kiếm)
  ± Tính toán
  ± Tổng hợp số liệu theo nhóm

  13
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 14. Các giai đoạn xử lý nghiệp vụ của hệ thống
  thông tin kế toán (AIS)

  om
   Giai đoạn lưu trữ: Tệp dữ liệu là một bộ lưu trữ có

  .c
  tổ chức các dữ liệu

  ng
  Tệp danh mục tự điển

  co

  Tệp giao dịch

  an

  th
   Giai đoạn phân phối và truyền đạt thông tin, AIS
  ng
  có thể cung cấp thông tin bằng nhiều cách:
  o
  du

   Đưa ra màn hình
  u

  In các báo cáo
  cu

   Gởi các tệp qua mạng

  14
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 15. So sánh kế toán thủ công với kế toán máy

  om
  Hình thức xử lý Kế toán thủ công Kế toán máy

  .c
  Các giai đoạn
  xử lý nghiệp vụ

  ng
  Nhập dữ liệu đầu vào Ghi chép thủ công Nhập từ bàn phím, máy

  co
  – Tài liệu gốc (hoá đơn bán hàng, quét, tự động hoá
  phiếu thu, chi)

  an
  th
  Xử lý dữ liệu Thủ công Tự động theo chương
  – Biến đổi dữ liệu trên các sổ nhật ký trình
  ng
  thành thông tin trên các sổ cái
  o
  du

  Lưu trữ Thủ công trên các sổ: Tự động ở dạng các tệp:
  – Dữ liệu – Sổ nhật ký – Tệp nhật ký
  u

  – Thông tin – Sổ cái – Tệp sổ cái
  cu

  – Tệp tra cứu

  Kết xuất thông tin Thủ công Tự động theo chương
  – Báo cáo tài chính trình
  – Báo cáo quản trị
  15
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 16. MÔ HÌNH CHU TRÌNH NGHIỆP VỤ

  om
  CAÏC SÆÛ KIÃÛN KINH TÃÚ

  .c
  ng
  co
  an
  Chu trçnh Chu trçnh Chu trçnh Chu trçnh

  th
  tiãu thuû ocung cáúp
  ng saín xuáút taìi chênh
  du
  u

  Chu trçnh baïo
  cu

  caïo taìi chênh

  Baïo caïo taìi chênh
  16
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 17. Chu trình tiêu thụ

  om
   Chức năng: Chu trình tiêu thụ ghi chép những sự kiện

  .c
  phát sinh liên quan đến việc tạo doanh thu.
  Các sự kiện kinh tế

  ng

  Nhận đơn đặt hàng của khách hàng

  co

   Giao hàng hoá và dịch vụ cho khách hàng

  an
   Yêu cầu khách hàng thanh toán tiền hàng

  th
   Nhận tiền thanh toán ng
   Các phân hệ nghiệp vụ
  o
   Hệ thống ghi nhận đơn đặt hàng
  du

   Hệ thống giao hàng hoá và dịch vụ
  u

   Hệ thống lập hoá đơn bán hàng
  cu

   Hệ thống thu quỹ

  17
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 18. Chu trình cung cấp

  om
   Chức năng: Chu trình cung cấp ghi chép những nghiệp vụ

  .c
  phát sinh liên quan đến mua hàng, dịch vụ.

  ng
   Các sự kiện kinh tế

  co
   Yêu cầu đặt hàng hay dịch vụ cần thiết

  an
   Nhận hàng hoá, dịch vụ

  th
   Xác định nghĩa vụ thanh toán với nhà cung cấp
  Tiến hành thanh toán theo hoá đơn
  ng

  Các phân hệ nghiệp vụ
  o

  du

   Hệ thống mua hàng
  u

   Hệ thống nhận hàng
  cu

   Hệ thống thanh toán theo hoá đơn
   Hệ thống chi tiền

  18
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 19. Chu trình sản xuất

  om
   Chức năng

  .c
   Chu trình sản xuất ghi chép và xử lý các nghiệp vụ kế toán liên quan đến
  một sự kiện kinh tế – sự tiêu thụ lao động, vật liệu và chi phí sản xuất

  ng
  chung để tạo ra thành phẩm hoặc dịch vụ.
  Các sự kiện kinh tế

  co

   Mua hàng

  an
   Bán hàng

  th
   Chuyển đổi nguyên vật liệu, lao động và chi phí sản xuất khác trong quá
  trình sản xuất
  ng
   Chuyển đổi chi phí tạo thành phẩm
  o
  Thanh toán lương
  du

   Các phân hệ nghiệp vụ
  u

   Hệ thống tiền lương
  cu

   Hệ thống hàng tồn kho
   Hệ thống chi phí
   Hệ thống tài sản cố định

  19
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 20. Chu trình tài chính

  om
   Chức năng

  .c
   Chu trình tài chính ghi chép kế toán các sự kiện liên quan đến việc

  ng
  huy động và quản lý các nguồn vốn quỹ.

  co
   Các sự kiện kinh tế

  an
   Hoạt động tăng vốn từ chủ doanh nghiệp đầu tư và từ đi vay.

  th
   Sử dụng vốn để hình thành các tài sản
  ng
   Các phân hệ nghiệp vụ
  o
  du

   Hệ thống thu quỹ
  Hệ thống chi quỹ
  u


  cu

  20
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

Download tài liệu Bài giảng Kế toán máy (Computerizied Accounting): Chương 1 – Lê Ngọc Mỹ Hằng File Word, PDF về máy