[Download] Tải Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp – Chương 7: Kế toán nguồn kinh phí khác và chi khác – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp – Chương 7: Kế toán nguồn kinh phí khác và chi khác

Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp – Chương 7: Kế toán nguồn kinh phí khác và chi khác
Nội dung Text: Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp – Chương 7: Kế toán nguồn kinh phí khác và chi khác

Download


Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp – Chương 7: Kế toán nguồn kinh phí khác và chi khác trình bày các nội dung chính sau: Nguồn kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản, chi phí quản lý chung, chi phí trả trước.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp – Chương 7: Kế toán nguồn kinh phí khác và chi khác – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp – Chương 7: Kế toán nguồn kinh phí khác và chi khác File Word, PDF về máy

Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp – Chương 7: Kế toán nguồn kinh phí khác và chi khác

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp – Chương 7: Kế toán nguồn kinh phí khác và chi khác

 1. CHƯƠNG 7

  KẾ TOÁN NGUỒN KINH PHÍ KHÁC
  VÀ CHI KHÁC

 2. NỘI DUNG

  Các quỹ

  Nguồn kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản

  Chi phí quản lý chung

  Chi phí trả trước

  GV. Đậu Thị Kim Thoa 184 kế toán Hành chính sự nghiệp

 3. 7.2 Kế toán trích lập và sử dụng các quỹ

  Các quỹ được hình thành từ chênh lệch thu > chi của hoạt
  động SXKD, hoạt động theo ĐĐH của NN và từ các khoản
  khác theo quy định
  Các quỹ của đơn vị HCSN bao gồm:
  – Quỹ khen thưởng
  – Quỹ phúc lợi
  – Quỹ ổn định thu nhập
  – Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp

  GV. Đậu Thị Kim Thoa 185 kế toán Hành chính sự nghiệp

 4. Tài khoản sử dụng

  TK 431- Các quỹ
  – TK 4311- Quỹ khen thưởng
  – TK 4312- Quỹ phúc lợi
  – TK 4313- Quỹ ổn định thu nhập
  – TK 4314- Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp

  GV. Đậu Thị Kim Thoa 186 kế toán Hành chính sự nghiệp

 5. Sơ đồ hạch toán kế toán- TK 431
  TK 661,421,342,5118
  TK 334, 111,112,312,331 TK 431
  Trích lập các quỹ
  Chi tiêu các quỹ

  TK 441 TK 111,112
  Bổ sung nguồn KPXDCB Quỹ KT,PL do bên ngoài tài trợ
  Từ quỹ PTHĐSN
  TK 411,466
  TK 631
  K/C nguồn khi mua TSCĐ sử dụng Trích KH TSCĐ thuộc
  cho các hoạt động bằng các quỹ nguồn NSNN dùng cho SXKD
  TK 2413 Nếu được bổ sung quỹ PTHĐSN
  SCL TSCĐ hoàn thành
  bằng quỹ PL dùng cho hđ PL
  TK342,111,112
  Phải nộp/nộp ngay
  cho cấp trên/cấp dưới

  GV. Đậu Thị Kim Thoa 187 kế toán Hành chính sự nghiệp

 6. 7.3 Kế toán nguồn kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản

  Nguồn kinh phí đầu tư XDCB dùng để mua sắm TSCĐ, xây dựng
  các công trình
  Nguồn hình thành:
  – NSNN cấp/ cấp trên cấp
  – Bổ sung từ các khoản thu của đơn vị
  – Được viện trợ, tài trợ, biếu tặng
  Các khoản viện trợ không hoàn lại chưa có chứng từ ghi thu, ghi chi
  NS thì không được ghi tăng nguồn kinh phí. Đồng thời không được
  duyệt quyết toán NS các khoản chi
  Khi XD hoàn thành phải bàn giao TS đưa vào sử dụng và quyết
  toán kinh phí ĐTXDCB
  GV. Đậu Thị Kim Thoa 188 kế toán Hành chính sự nghiệp

 7. Tài khoản sử dụng

  TK 441- Nguồn kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản
  – TK 4411- Nguồn kinh phí do NS cấp
  – TK 4412- Nguồn kinh phí viện trợ
  – TK 4418- Nguồn khác
  TK 0092- Dự toán chi đầu tư xây dựng cơ bản

  GV. Đậu Thị Kim Thoa 189 kế toán Hành chính sự nghiệp

 8. Sơ đồ hạch toán kế toán- TK 441
  TK 241 TK 441 TK 111,112,152…
  Các khoản chi phí ĐTXDCB Nhận kinh phí NSNN cấp bằng tiền,
  được duyệt bỏ hiện vật/ viện trợ đã có ct ghi thu- ghi chi
  TK 466
  K/C tăng nguồn hình thành TSCĐ TK 521
  Có ct ghi thu Nhận viện trợ
  TK 111,112 ghi chi nhưng chưa có
  ct ghi thu-ghi chi
  Trả lại NSNN/nộp cấp trên
  Rút dự toán chi đầu tư XDCB

  TK 336
  Nhận KPĐTXDCB trả tạm ứng KB
  Lưu ý TK 0092
  được giao Rút TK 341
  dự toán dự toán Cấp KPĐTXDCB cho cấp dưới

  GV. Đậu Thị Kim Thoa 190 kế toán Hành chính sự nghiệp

 9. 7.4 Kế toán chi phí trả trước
  CP trả trước là khoản chi phí thực tế đã phát sinh nhưng không thể tính
  hết vào chi hoạt động, CP SXKD, chi theo ĐĐH của Nhà nước mà phải
  tính vào hai hay nhiều kỳ kế toán.
  Trường hợp phát sinh:
  Xuất CCDC sử dụng với khối lượng nhiều, giá trị lớn và sử dụng cho
  nhiều năm
  CP sửa chữa lớn TSCĐ
  Trả trước tiền thuê TSCĐ cho nhiều năm
  CP mua bảo hiểm…
  TK sử dụng: TK 643- Chi phí trả trước
  => Lưu ý: TK này có thể có số dư bên Nợ- phản ánh chi phí trả trước
  chưa phân bổ
  GV. Đậu Thị Kim Thoa 191 kế toán Hành chính sự nghiệp
 10. Sơ đồ hạch toán kế toán- TK 643

  TK 111,112,331,2413.. TK 643
  Phát sinh chi phí trả trước TK 661,631,635

  Phân bổ CP trả trước
  TK 152,153
  Nếu VAT
  khấu trừ

  TK 152,153 TK 005
  XK VL, CCDC sử dụng
  CCDC
  xuất sử dụng

  GV. Đậu Thị Kim Thoa 192 kế toán Hành chính sự nghiệp

 11. 7.5 Kế toán chi phí quản lý chung

  Chi phí quản lý chung bao gồm các chi phí quản lý liên quan đồng
  thời đến các hoạt động HCSN, SXKD, và các hoạt động khác. Khi
  phát sinh không thể xác định rõ, cụ thể cho từng hoạt động

  Cuối kỳ kế toán, kết chuyển và phân bổ vào các TK tập hợp chi
  phí có liên quan theo tiêu thức phù hợp

  TK sử dụng: TK 642- Chi phí quản lý chung

  => Lưu ý: TK 642 không có số dư cuối kỳ

  GV. Đậu Thị Kim Thoa 193 kế toán Hành chính sự nghiệp

 12. Sơ đồ hạch toán kế toán- TK 642

  TK 642 TK 631,661,
  TK có liên quan 662,635,241

  Phát sinh chi phí QLC Phân bổ CP QLC

  GV. Đậu Thị Kim Thoa 194 kế toán Hành chính sự nghiệp

Download tài liệu Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp – Chương 7: Kế toán nguồn kinh phí khác và chi khác File Word, PDF về máy