[Download] Tải Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp – Chương 6: Kế toán các hoạt động – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp – Chương 6: Kế toán các hoạt động

Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp – Chương 6: Kế toán các hoạt động
Nội dung Text: Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp – Chương 6: Kế toán các hoạt động

Download


Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp – Chương 6: Kế toán các hoạt động trình bày các nội dung chính sau: Kế toán nguồn kinh phí, kế toán tình hình tiếp nhận, sử dụng và quyết toán nguồn
kinh phí hoạt động, kế toán tình hình tiếp nhận, sử dụng và quyết toán nguồn kinh phí dự án,…

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp – Chương 6: Kế toán các hoạt động – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp – Chương 6: Kế toán các hoạt động File Word, PDF về máy

Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp – Chương 6: Kế toán các hoạt động

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp – Chương 6: Kế toán các hoạt động

 1. CHƯƠNG 6

  KẾ TOÁN CÁC HOẠT ĐỘNG

 2. NỘI DUNG

  Kế toán nguồn kinh phí
  Kế toán tình hình tiếp nhận, sử dụng và quyết toán nguồn
  kinh phí hoạt động
  Kế toán tình hình tiếp nhận, sử dụng và quyết toán nguồn
  kinh phí dự án
  Kế toán tình hình tiếp nhận, sử dụng và quyết toán nguồn
  kinh phí theo đơn đặt hàng của Nhà nước
  Kế toán hoạt động sản xuất kinh doanh

  GV. Đậu Thị Kim Thoa 138 kế toán Hành chính sự nghiệp

 3. 6.1 KẾ TOÁN NGUỒN KINH PHÍ

  NGUỒN KINH PHÍ

  Phục vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ có tính
  chất HCSN hoặc có tính chất kinh doanh

  – NSNN/ CQQL cấp trên cấp theo dự toán được phê duyệt (NN
  cấp hàng năm)
  – Các khoản thu sự nghiệp được phép sử dụng và bổ sung từ kết
  quả của các hoạt động có thu khác
  – Các khoản thu hội phí và đóng góp từ các hội viên
  – Các khoản tài trợ, viện trợ
  – Vay nợ của CP, các khoản kết dư
  GV. Đậu Thị Kim Thoa 139
  NS năm trước…
  kế toán Hành chính sự nghiệp

 4. 6.2

  TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN, SỬ DỤNG VÀ QUYẾT
  TOÁN NGUỒN KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG

 5. 6.2.1 Kế toán nguồn kinh phí hoạt động
  Nguồn KP hoạt động sử dụng nhằm duy trì và bảo đảm các hoạt
  động theo chức năng của các đơn vị HCSN

  Nguồn KPHĐ được hình thành từ:
  NSNN cấp/ cấp trên cấp (hàng năm)
  Cấp phát bằng dự toán chi hoạt động
  Cấp phát bằng lệnh chi
  Các khoản thu hội phí và đóng góp từ các hội viên
  Bổ sung từ các khoản thu phí, lệ phí, thu sự nghiệp và các khoản
  thu khác
  Thu từ chênh lệch thu> chi (LN sau thuế) của hoạt động SXKD
  Biếu tặng, tài trợ từ các tổ chức, cá nhân
  Viện trợ phi dự án
  GV. Đậu Thị Kim Thoa 141 kế toán Hành chính sự nghiệp

 6. Một số quy định về kế toán nguồn kinh phí hoạt động

  Không được ghi tăng nguồn KPHĐ trong các trường hợp sau:
  Các khoản thu phí, lệ phí đã thu phải nộp NSNN được để
  lại chi nhưng đơn vị chưa có chứng từ ghi thu ghi chi NS
  Các khoản tiền, hàng viện trợ phi dự án đã nhận nhưng
  chưa có chứng từ ghi thu, ghi chi NS

  Chỉ được ghi tăng nguồn KPHĐ khi có chứng từ ghi thu,
  ghi chi NS

  GV. Đậu Thị Kim Thoa 142 kế toán Hành chính sự nghiệp

 7. Một số quy định về kế toán nguồn kinh phí hoạt động

  KPHĐ phải được sử dụng đúng mục đích, đúng tiêu chuẩn, định
  mức của NN và trong phạm vi dự toán đã được duyệt
  KPHĐ phải được theo dõi chi tiết theo:
  Nguồn hình thành
  Mục lục NSNN
  Niên độ kế toán
  Cuối kỳ phải làm thủ tục quyết toán tình hình tiếp nhận, sử dụng
  nguồn KPHĐ với CQCQ, CQTC
  Cuối ngày 31/12 nếu số chi hoạt động bằng nguồn KPHĐ chưa
  được duyệt quyết toán thì thực hiện bút toán chuyển nguồn năm nay
  sang năm trước
  GV. Đậu Thị Kim Thoa 143 kế toán Hành chính sự nghiệp

 8. Tài khoản sử dụng
  TK 461- Nguồn kinh phí hoạt động
  TK 4611- Năm trước
  • TK 46111- Nguồn kinh phí thường xuyên
  • TK 46112- Nguồn kinh phí không thường xuyên
  TK 4612- Năm nay
  • TK 46121- Nguồn kinh phí thường xuyên
  • TK 46122- Nguồn kinh phí không thường xuyên
  TK 4613- Năm sau
  • TK 46131- Nguồn kinh phí thường xuyên
  • TK 46132- Nguồn kinh phí không thường xuyên
  TK 008- Dự toán chi hoạt động
  0081- Dự toán chi thường xuyên
  Thị0082-
  GV. Đậu Kim ThoaDự toán chi không thường
  144 xuyên kế toán Hành chính sự nghiệp
 9. Sơ đồ hạch toán kế toán
  TK 341 TK 4612 TK 111,112,153,211…
  KP cấp cho cấp dưới
  (1) nhận KPHĐ
  TK 111,112 TK 111,112,152,153,211,331,6612
  Cuối niên độ, KP
  ko sd hết phải nộp lại NS (2b) Rút dự toán chi HĐ
  TK 336
  (3b) Rút dự toán (3a) Tạm ứng
  TK 4611
  Cuối niên độ, các khoản chi hđ thanh toán tạm ứng KP từ KB

  chưa được duyệt quyết toán TK 511,111,112,211…
  (4) Các khoản thu phí, lệ phí, được
  Lưu ý TK 008 viện trợ tài trợ có ct ghi thu, ghi chi
  (2a) được giao (2b) Rút TK 521
  dự toán dự toán Đã có ct Chưa có ct
  TK 466 TK 6612 ghi thu ghi chi ghi thu ghi chi

  Nếu nhận NS bằng TSCĐ/ TK 421
  mua TSCĐ Bổ sung từ chênh lệch
  GV. Đậu Thị Kim Thoa 145
  thu> chi của các hoạt động

 10. Sang năm sau
  • Xử lý nguồn KPHĐ chưa được duyệt quyết toán năm trước
  • Xử lý số KP cấp trước cho năm sau

  TK 6611 TK 4611
  BC quyết toán
  năm trước được duyệt
  TK 4613 TK 4612
  k/c số KP cấp trước cho năm sau Nguồn KP ko sử dụng hết
  sang nguồn KP năm nay được phép sd cho năm nay

  GV. Đậu Thị Kim Thoa 146 kế toán Hành chính sự nghiệp

 11. 6.2.2 Kế toán chi hoạt động
  Chi hoạt động là các khoản chi quan trọng, chủ yếu tại các đơn vị HCSN
  để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.
  Chi hoạt động gồm:
  Chi thường xuyên
  Chi không thường xuyên
  Phải theo dõi chi tiết chi hoạt động theo:
  Nguồn từng nguồn kinh phí
  Theo từng niên độ kế toán
  Theo mục lục NSNN
  Cuối ngày 31/12 nếu quyết toán chưa được duyệt thì thực hiện bút toán
  kết chuyển toàn bộ số chi hoạt động năm nay sang năm trước

  GV. Đậu Thị Kim Thoa 147 kế toán Hành chính sự nghiệp

 12. Một số quy định về kế toán chi hoạt động

  Không được xét duyệt quyết toán NS năm trong các trường hợp
  sau:
  Các khoản chi hoạt động từ các khoản thu phí, lệ phí đã thu
  phải nộp NSNN được để lại chi nhưng đơn vị chưa có chứng
  từ ghi thu ghi chi NS
  Các khoản chi hoạt động từ các khoản tiền, hàng viện trợ phi
  dự án đã nhận nhưng chưa có chứng từ ghi thu, ghi chi NS

  Đơn vị chỉ được xét duyệt quyết toán các khoản chi này khi có đủ
  chứng từ ghi thu- ghi chi ngân sách => phản ánh vào số dư Nợ
  TK 661- chi HĐ (chi tiết chi HĐ chưa có nguồn KP)
  GV. Đậu Thị Kim Thoa 148 kế toán Hành chính sự nghiệp

 13. Tài khoản sử dụng
  TK 661- Chi hoạt động
  TK 6611- Năm trước
  • TK 66111- Chi thường xuyên
  • TK 66112- Chi không thường xuyên
  TK 6612- Năm nay
  • TK 66121- Chi thường xuyên
  • TK 66122- Chi không thường xuyên
  TK 6613- Năm sau
  • TK 66131- Chi thường xuyên
  • TK 66132- Chi không thường xuyên
  => Lưu ý: TK này có thể có số dư bên Nợ- phản ánh các khoản chi
  hoạt động chưa được quyết toán hoặc quyết toán chưa được duyệt
  GV. Đậu Thị Kim Thoa 149 kế toán Hành chính sự nghiệp
 14. Sơ đồ hạch toán kế toán- TK 661
  TK 152,153 TK 6612 TK 413
  Xuất kho VL, CCDC sử dụng

  TK 334,332 K/C lãi CL TGHĐ phát sinh trong kỳ
  Tiền lương và trích các khoản theo lương
  111,112,152
  TK 111,112,331,
  Các khoản thu giảm chi
  312,336,461..
  Phát sinh các khoản chi hoạt động
  3118
  TK 466
  Mua/ nhận KP bằng TSCĐ Các khoản chi phải thu hồi
  K/C tăng nguồn KP hình thành TSCĐ
  TK 643
  Phân bổ CP trả trước TK 6611 TK 4611
  c/kỳ K/C Sang năm, quyết
  TK 337
  chi hoạt động toán được duyệt
  K/C giá trị VL, CCDC, XDCB cuối năm
  TK 413 (QT chưa đc duyệt)

  K/C lỗ CL TGHĐ phát sinh trong kỳ
  GV. Đậu Thị Kim Thoa 150 kế toán Hành chính sự nghiệp

 15. 6.2.3 KẾ TOÁN CÁC KHOẢN THU SỰ NGHIỆP

  TK sử dụng:

  TK 5111- thu phí, lệ phí

  TK 5118- thu khác

  TK này dùng để phản ánh các khoản thu phí, thu sự nghiệp, và các
  khoản thu khác

  TK này có thể có số dư bên Có

  GV. Đậu Thị Kim Thoa 151 kế toán Hành chính sự nghiệp

 16. Sơ đồ hạch toán kế toán- TK 5111
  Thu phí, lệ phí
  TK 342,3332 TK 111,112
  TK 5111
  Số phí, lệ phí đã thu Thu phí, lệ phí
  phải nộp cấp trên/nộp NS
  TK 461

  Số phí, lệ phí thu được, được để lại chi hoạt động
  đã có ct Ghi thu- ghi chi/ chi thu phí

  TK 521
  Sang kỳ sau, có ct Cuối kỳ, số phí, lệ phí

  GT-GC đã thu phải nộp NS
  nhưng chưa có ct GT_GC

  GV. Đậu Thị Kim Thoa 152 kế toán Hành chính sự nghiệp

 17. Sơ đồ hạch toán kế toán- TK 5118
  Thu khác
  TK 111,112
  TK 461,462 TK 5118
  (1b) C/kỳ kế toán, (1a) Thu lãi tiền gửi/cho vay
  K/C khoản lãi của CT, DA thuộc CT,DA viện trợ

  TK 111,112
  (2) Thu sự nghiệp và các khoản thu khác
  Chi trực tiếp cho hoạt động SN/khác

  TK 3118
  TK 461,461,431,4218.. Thu chính thức Tạm thu

  c/kỳ K/C chênh lệch thu> chi

  GV. Đậu Thị Kim Thoa 153 kế toán Hành chính sự nghiệp

 18. 6.3

  TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN, SỬ DỤNG VÀ
  QUYẾT TOÁN NGUỒN KINH PHÍ DỰ ÁN

 19. Kế toán nguồn kinh phí dự án

  Nguồn KP dự án chỉ có tại các đơn vị có thực hiện các chương trình,
  dự án, đề tài được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt

  Nguồn KPDA được hình thành từ:
  NSNN cấp/ cấp trên cấp
  Biếu tặng, tài trợ, viện trợ từ các tổ chức, cá nhân để thực hiện
  dự án
  Các nguồn thu khác được phép bổ sung nguồn KPDA.

  GV. Đậu Thị Kim Thoa 155 kế toán Hành chính sự nghiệp

 20. Một số quy định về kế toán nguồn kinh phí dự án

  Không được ghi tăng nguồn KPDA trong các trường hợp sau:
  Các khoản tiền, hàng viện trợ theo CT, DA đã nhận nhưng
  chưa có chứng từ ghi thu, ghi chi NS

  Chỉ được ghi tăng nguồn KPDA khi có chứng từ ghi thu,
  ghi chi NS

  GV. Đậu Thị Kim Thoa 156 kế toán Hành chính sự nghiệp

Download tài liệu Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp – Chương 6: Kế toán các hoạt động File Word, PDF về máy