[Download] Tải Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp – Chương 5: Kế toán các khoản thanh toán – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp – Chương 5: Kế toán các khoản thanh toán

Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp – Chương 5: Kế toán các khoản thanh toán
Nội dung Text: Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp – Chương 5: Kế toán các khoản thanh toán

Download


Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp – Chương 5: Kế toán các khoản thanh toán trình bày các nội dung chính sau: Kế toán các khoản phải thu, kế toán các khoản tạm ứng, kế toán các khoản cho vay, kế toán các khoản phải trả, kế toán các khoản phải trả công nhân viên,…

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp – Chương 5: Kế toán các khoản thanh toán – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp – Chương 5: Kế toán các khoản thanh toán File Word, PDF về máy

Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp – Chương 5: Kế toán các khoản thanh toán

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp – Chương 5: Kế toán các khoản thanh toán

 1. CHƯƠNG 5

  KẾ TOÁN
  CÁC KHOẢN THANH TOÁN

 2. NỘI DUNG
  Kế toán các khoản phải thu
  Kế toán các khoản tạm ứng
  Kế toán các khoản cho vay
  Kế toán các khoản phải trả
  Kế toán các khoản phải trả công nhân viên
  Kế toán các khoản phải nộp theo lương
  Kế toán các khoản phải trả đối tượng khác
  Kế toán tạm ứng kinh phí
  Kế toán kinh phí đã quyết toán chuyển năm sau
  Kế toán kinh phí cấp cho cấp dưới
  Kế toán thanh toán nội bộ

  GV. Đậu Thị Kim Thoa 120 kế toán Hành chính sự nghiệp

 3. 5.1. Phân loại các khoản thanh toán

  Khoản phải thu

  Khoản
  thanh toán

  Các khoản thanh Khoản phải trả
  toán khác

  GV. Đậu Thị Kim Thoa 121 kế toán Hành chính sự nghiệp

 4. 5.2. KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI THU

  Phải thu KH Thuế GTGT được
  khấu trừ
  KHOẢN PHẢI THU
  TK
  3111 TK
  3113
  Phải thu khác

  TK
  3118 TK 311
  TK
  31131

  TK
  Thuế GTGT được
  31132 khấu trừ của
  Thuế GTGT được
  khấu trừ của HH, DV
  TSCĐ
  GV. Đậu Thị Kim Thoa 122 kế toán Hành chính sự nghiệp

 5. Nội dung phản ánh

  TK 3111 TK 3113 TK 3118

  Phản ánh khoản Phản ánh Thuế TS thiếu chờ xử
  phải thu KH về GTGT được lý hoặc đã bắt bồi
  bán hàng/ cung khấu trừ đ/v hđ thường nhưng chưa
  cấp dịch vụ/ thanh SXKD thu hồi
  lý TS Các dự án viện Các khoản chi
  trợ không hoàn hoạt động HCSN,
  lại được hoàn DA, ĐĐH không
  thuế GTGT được duyệt phải
  thu hồi
  Các khoản phải
  thu khác

  TK 311 có thể có số dư bên Nợ hoặc bên Có
  GV. Đậu Thị Kim Thoa 123 kế toán Hành chính sự nghiệp

 6. 5.3. KẾ TOÁN CÁC KHOẢN TẠM ỨNG
  Tạm ứng là khoản tạm chi quỹ kinh phí, vốn cho cán bộ, công
  nhân viên để thực hiện các hoạt động HCSN hay SXKD tại
  đơn vị
  Tiền tạm ứng phải sử dụng đúng mục đích, không chuyển
  giao cho người khác
  Tạm ứng lần nào phải thanh toán dứt điểm lần đó mới được
  tạm ứng tiếp. Khoản tạm ứng chi không hết phải thu hồi
  TK sử dụng: TK 312- Tạm ứng. TK này có số dư Nợ

  GV. Đậu Thị Kim Thoa 124 kế toán Hành chính sự nghiệp

 7. 5.3. KẾ TOÁN CÁC KHOẢN CHO VAY
  Hoạt động cho vay chỉ có tại các đơn vị HCSN được Nhà
  nước giao nhiệm vụ thực hiện các dự án tín dụng quay vòng
  Nguồn hình thành:
  Từ viện trợ không hoàn lại
  Bổ sung từ NSNN
  Việc cho vay, thu hồi nợ vay, lãi suất cho vay… phải tuân thủ
  theo đúng văn kiện thực hiện dự án
  Định kỳ phải theo dõi các khoản cho vay đến hạn, xác định nợ
  trong hạn, quá hạn để khoanh nợ hoặc làm thủ tục xóa nợ để
  đảm bảo nguồn vốn tín dụng được quy vòng

  GV. Đậu Thị Kim Thoa 125 kế toán Hành chính sự nghiệp

 8. Tài khoản sử dụng

  TK 313- Cho vay
  TK 3131- Cho vay trong hạn
  TK 3132- Cho vay quá hạn
  TK 3133- Khoanh nợ cho vay

  GV. Đậu Thị Kim Thoa 126 kế toán Hành chính sự nghiệp

 9. Sơ đồ hạch toán kế toán- 313

  TK462 TK 111,112 TK 3131 TK 111,112
  (1) Nhận được tiền để (3) Chi tiền (5) Thu nợ đúng hạn
  thực hiện dự án cho vay cho vay

  (7) Thu nợ
  TK 521
  quá hạn
  Có ct (2) Chưa có ct GT-GC
  TK 3132
  GT-GC (nhận viện trợ)
  (6) Nợ đến hạn nhưng
  TK 5118 chưa thanh toán
  (4) Thu được tiền lãi TK 3133

  (8) Đối tượng cho vay
  Mất khả năng thanh toán
  (9) Xóa nợ

  GV. Đậu Thị Kim Thoa 127 Kế toán Hành chính sự nghiệp

 10. 5.4. KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ
  TK 331- Các khoản phải trả.
  TK này có thể có số dư bên Nợ hoặc bên Có

  TK TK TK
  3311 3312 3318

  Phải trả người Phải trả
  Phải trả khác
  cung cấp nợ vay

  GV. Đậu Thị Kim Thoa 128 kế toán Hành chính sự nghiệp

 11. Sơ đồ hạch toán kế toán- 3312

  TK 111,112 TK 3312 TK 111,112
  (2a) Khi trả tiền (1) Khi vay tiền

  Khi thanh toán nợ vay (nếu vay để mua TSCĐ)
  đồng thời thực hiện bút toán

  TK 466 TK 441,431
  (2b) Nếu TSCĐ sử dụng cho HCSN
  Trả nợ bằng quỹ/ KPĐTXDCB

  TK 411
  (2b) Nếu TSCĐ sd cho SXKD
  Trả nợ bằng quỹ/ KPĐTXDCB

  GV. Đậu Thị Kim Thoa 129 kế toán Hành chính sự nghiệp

 12. 5.5. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

  Tiền lương là khoản phải thanh toán cho CNVC và người lao
  động có hợp đồng dài hạn, thường xuyên tại đơn vị HCSN
  Các khoản trích theo lương bao gồm:

  % trích Đơn vị Người
  lao động
  BHXH 24% 17% 7%
  BHYT 4,5% 3% 1,5%
  KPCĐ 2% 2% –
  BHTN 2% 1% 1%
  Tổng 32,5% 23% 9.5%
  GV. Đậu Thị Kim Thoa 130 kế toán Hành chính sự nghiệp

 13. Tài khoản sử dụng
  TK 334- Phải trả công chức, viên chức
  TK 3341- Phải trả công chức, viên chức
  TK 3348- Phải trả người lao động khác
  TK 332- Các khoản phải nộp theo lương
  TK 3321- BHXH
  TK 3322- BHYT
  TK 3323- KPCĐ
  TK 3324- BHTN
  TK 3335- Thuế thu nhập cá nhân

  GV. Đậu Thị Kim Thoa 131 kế toán Hành chính sự nghiệp

 14. Sơ đồ hạch toán kế toán
  TK 111,112 TK 332 TK 334 TK 661,662,
  ,461,462 Các khoản trích theo 635,631,2412
  Nộp BHXH, KPCĐ, Lương phải trả
  lương trừ vào lương
  BHTN, mua BHYT TK 661,662, cho người lao động
  TK 4311,4313
  631,635,241
  Các khoản trích theo Dùng các quỹ trả
  lương tính vào CP cho người lao động
  TK 661
  TK 111,112 thu nhập tăng thêm
  Nhận tiền CQ BHXH
  phải trả cho người lao động
  cấp để trả NLĐ TK 332
  KPCĐ cấp bù (vượt chi) BHXH, BHYT
  TK 3335
  Thuế TNCN trừ vào lương (NLĐ TX) phải trả cho người lao động
  TK 661,662..
  Thuế TNCN NLĐ ko TX
  TK 312,3118
  Các khoản thu trừ vào lương
  TK 111,112
  Chi tiền tạm ứng tiền lương/trả 132
  GV. Đậu Thị Kim Thoa
  lương kế toán Hành chính sự nghiệp
 15. 5.6. Kế toán các khoản phải trả đối tượng khác
  Đối tượng khác: tiền học bổng trả cho sinh viên, các đối
  tượng chính sách, trợ cấp cho người có công…
  TK sử dụng: TK 335- Phải trả đối tượng khác

  TK 111,112 TK 335 TK 661
  (2)chi tiền trả (1) Phải trả

  GV. Đậu Thị Kim Thoa 133 kế toán Hành chính sự nghiệp

 16. 5.7. Kế toán kinh phí cấp cho cấp dưới
  Kinh phí cấp cho cấp dưới chỉ xuất hiện tại các đơn vị cấp 1
  và cấp 2
  Kinh phí cấp cho cấp dưới phải quyết toán mỗi năm
  TK sử dụng: TK 341- Kinh phí cấp cho cấp dưới
  Tài khoản này không có số dư cuối kỳ

  TK 111,112,152,211.. TK 341 TK 461,462..
  Cấp kinh phí Cuối năm, K/C KP
  đã cấp cho cấp dưới

  Thu hồi
  kinh phí còn thừa

  GV. Đậu Thị Kim Thoa 134 kế toán Hành chính sự nghiệp

 17. 5.8. Kế toán thanh toán nội bộ
  Thanh toán nội bộ là các khoản thanh toán giữa các đơn vị
  HCSN với nhau (thu hộ, chi hộ) không thuộc quan hệ cấp kinh
  phí
  TK sử dụng: TK 342- Thanh toán nội bộ
  TK này sử dụng cho cả đơn vị cấp trên và cấp dưới
  TK này có thể có số dư bên Nợ hoặc bên Có

  GV. Đậu Thị Kim Thoa 135 kế toán Hành chính sự nghiệp

 18. Sơ đồ hạch toán

  TK 111,112,152,153 TK 342 TK 111,112,152,153

  Chi hộ/ chuyển trả thu hộ/ các đơn vị khác
  số thu hộ cho đơn vị khác chuyển trả đã thu hộ
  TK 431
  TK 431
  Phải thu của Phải phân phối/nộp quỹ
  đơn vị khác về các quỹ cho đơn vị khác

  TK 661,662,635,631
  TK 511
  Các khoản phí, lệ phí Phải trả cho đơn vị khác
  cấp trên phải thu của cấp dưới khi nhờ chi hộ/trả hộ

  TK 511
  Các khoản phí,lệ phí
  cấp dưới phải nộp cho cấp trên

  GV. Đậu Thị Kim Thoa 136 kế toán Hành chính sự nghiệp

Download tài liệu Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp – Chương 5: Kế toán các khoản thanh toán File Word, PDF về máy