[Download] Tải Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp – Chương 4: Các khoản đầu tư tài chính – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp – Chương 4: Các khoản đầu tư tài chính

Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp – Chương 4: Các khoản đầu tư tài chính
Nội dung Text: Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp – Chương 4: Các khoản đầu tư tài chính

Download


Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp – Chương 4: Các khoản đầu tư tài chính trình bày các nội dung chính sau: Những vấn đề chung về đầu tư tài chính, kế toán đầu tư tài chính, đầu tư tài chính ngắn hạn, đầu tư tài chính dài hạn.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp – Chương 4: Các khoản đầu tư tài chính – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp – Chương 4: Các khoản đầu tư tài chính File Word, PDF về máy

Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp – Chương 4: Các khoản đầu tư tài chính

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp – Chương 4: Các khoản đầu tư tài chính

 1. CHƯƠNG 4

  KẾ TOÁN
  CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

 2. NỘI DUNG

  Những vấn đề chung về đầu tư tài chính
  Kế toán đầu tư tài chính
  Đầu tư tài chính ngắn hạn
  Đầu tư tài chính dài hạn

  GV. Đậu Thị Kim Thoa 109 kế toán Hành chính sự nghiệp

 3. 4.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

  Đầu tư tài chính

  Sử dụng nguồn lực Nguồn lực tài chính ngoài NS
  tài chính tự chủ Không có nguồn gốc NS

  – Các đơn vị SN tự đảm bảo
  toàn bộ chi phí hoạt động
  – Các đơn vị SN tự đảm bảo
  một phần chi phí hoạt động

  GV. Đậu Thị Kim Thoa 110 kế toán Hành chính sự nghiệp

 4. Phân loại đầu tư tài chính

  Đầu tư tài chính

  ĐTTC ngắn hạn ĐTTC dài hạn

  Các loại đầu tư có thời hạn Các loại đầu tư có thời hạn
  thu hồi dưới 1 năm thu hồi trên 1 năm
  Mua chứng khoán với mục
  đích bán ra khi có lời

  GV. Đậu Thị Kim Thoa 111 kế toán Hành chính sự nghiệp

 5. 4.2 KẾ TOÁN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN

  Tài khoản sử dụng
  TK 121- Đầu tư tài chính ngắn hạn
  TK 1211- Đầu tư chứng khoán ngắn hạn
  TK 1218- Đầu tư tài chính ngắn hạn khác
  TK 221- Đầu tư tài chính dài hạn
  TK 2211- Đầu tư chứng khoán dài hạn
  TK 2212- Góp vốn
  TK 2218- Đầu tư tài chính ngắn hạn khác

  GV. Đậu Thị Kim Thoa 112 kế toán Hành chính sự nghiệp

 6. 4.3 KẾ TOÁN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN

  Trường hợp Giá gốc

  Đầu tư Giá gốc = giá mua thực tế + Chi phí mua có liên quan
  chứng khoán

  Đầu tư góp vốn Giá được các bên tham gia liên doanh, liên kết thống
  nhất đánh giá và được chấp nhận trong “biên bản góp
  vốn”

  GV. Đậu Thị Kim Thoa 113 kế toán Hành chính sự nghiệp

 7. 4.4 Sơ đồ hạch toán kế toán
  Mua bán chứng khoán hưởng chênh lệch giá

  TK 121,221 TK 111,112,3111
  TK 111,112,3311
  Mua CK (1) Bán CK
  (Giá mua +CP liên quan)

  TK 531 TK 631
  (1a) Bán CK lãi (1a) Bán CK lỗ

  GV. Đậu Thị Kim Thoa 114 kế toán Hành chính sự nghiệp

 8. Mua trái phiếu / tiền gửi có kỳ hạn để nhận lãi

  TH 1: Nhận lãi định kỳ
  TK 121,221 TK 111,112,3118
  TK 111,112
  (1) Mua CK (3) Đáo hạn
  (Giá mua +CP liên quan)

  TK 531
  (2) Định kỳ thu tiền lãi

  (3) Thu tiền lãi kỳ đáo hạn

  GV. Đậu Thị Kim Thoa 115 kế toán Hành chính sự nghiệp

 9. TH 2: Nhận lãi trước

  TK 111,112 TK 121,221 TK 111,112,3118

  (1) Mua CK (3) Đáo hạn
  (Số tiền thực chi)
  TK 531 TK 3318
  Số tiền
  (2) Định kỳ nhận lãi trước
  phân bổ tiền lãi

  GV. Đậu Thị Kim Thoa 116 kế toán Hành chính sự nghiệp

 10. TH 3: Nhận lãi vào ngày đáo hạn

  TK 111,112 TK 121,221 TK 111,112,3118
  (1) Mua CK (3) Đáo hạn
  (Giá mua+ CP mua)

  TK 531 TK 3118
  Số tiền lãi phải thu
  (2) Định kỳ
  Ghi nhận tiền lãi phải thu

  Số lãi kỳ đáo hạn

  GV. Đậu Thị Kim Thoa 117 kế toán Hành chính sự nghiệp

 11. Góp vốn liên doanh, liên kết
  TK 111,112 TK 121,221 TK 111,112,3118
  (1) Góp vốn bằng tiền
  (3) Nhận lại vốn góp
  TK 211,152,153,155
  (2) Góp vốn bằng hiện vật TK 531
  Lãi (3a)
  TK 214
  GTHM
  (góp bằng TSCĐ)
  TK 631
  TK 531 Lỗ (3b)
  (2a) Lãi do giá góp vốn > giá gốc
  (2b) Lỗ
  do giá đánh giá góp vốn < giá gốc

  GV. Đậu Thị Kim Thoa 118 kế toán Hành chính sự nghiệp

Download tài liệu Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp – Chương 4: Các khoản đầu tư tài chính File Word, PDF về máy