[Download] Tải Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp – Chương 3: Kế toán tài sản cố định và xây dựng cơ bản – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp – Chương 3: Kế toán tài sản cố định và xây dựng cơ bản

Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp – Chương 3: Kế toán tài sản cố định và xây dựng cơ bản
Nội dung Text: Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp – Chương 3: Kế toán tài sản cố định và xây dựng cơ bản

Download


Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp – Chương 3: Kế toán tài sản cố định và xây dựng cơ bản trình bày các nội dung chính sau: Kế toán tài sản cố định, kế toán hao mòn và khấu hao TSCĐ, kế toán sửa chữa TSCĐ, kế toán xây dựng cơ bản.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp – Chương 3: Kế toán tài sản cố định và xây dựng cơ bản – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp – Chương 3: Kế toán tài sản cố định và xây dựng cơ bản File Word, PDF về máy

Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp – Chương 3: Kế toán tài sản cố định và xây dựng cơ bản

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp – Chương 3: Kế toán tài sản cố định và xây dựng cơ bản

 1. CHƯƠNG 3

  KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
  VÀ XÂY DỰNG CƠ BẢN

 2. NỘI DUNG

  Kế toán tài sản cố định
  Kế toán hao mòn và khấu hao TSCĐ
  Kế toán sữa chữa TSCĐ
  Kế toán xây dựng cơ bản

  GV. Đậu Thị Kim Thoa 68 kế toán Hành chính sự nghiệp

 3. 3.1 TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

  Tài sản cố định
  Tài sản cố định hữu hình Tài sản cố định vô hình
  Sử dụng
  – Hoạt động HCSN, chương trình, DA
  – Hoạt động SXKD
  – Hoạt động phúc lợi

  Hình thành
  – Mua sắm
  – Hình thành do đầu tư XDCB
  – Được cấp, được điều chuyển đến
  GV. Đậu Thị Kim Thoa
  – Được biếu tặng,
  69
  tài trợ, viện trợ
  kế toán Hành chính sự nghiệp

 4. Tài sản cố định hữu hình

  Nhà cửa, vật kiến trúc
  Đặc điểm
  Máy móc, thiết bị
  • Có hình thái vật chất
  • Có kết cấu độc lập Phương tiện vận tải, truyền
  • Hoặc nhiều bộ phận dẫn
  riêng lẻ liên kết với Thiết bị, dụng cụ quản lý
  nhau để cùng thực
  Cây lâu năm, súc vật làm việc
  hiện một hay một số
  chức năng nhất định và cho sản phẩm
  Tài sản đặc biệt
  Tài sản cố định khác

  GV. Đậu Thị Kim Thoa 70 kế toán Hành chính sự nghiệp

 5. Tài sản cố định vô hình

  Đặc điểm Quyền sử dụng đất
  • Không có hình thái
  vật chất cụ thể Bằng phát minh sáng chế
  • Phải đầu tư chi phí Bản quyền tác giả, kiểu dáng
  cho việc tạo lập
  công nghiệp, giải pháp hữu ích

  Phần mềm máy vi tính

  GV. Đậu Thị Kim Thoa 71 kế toán Hành chính sự nghiệp

 6. Tiêu chuẩn nhận biết TSCĐ
  TSCĐ sử dụng cho HĐ HCSN: Theo QĐ 32/2008/QĐ-BTC
  TSCĐ Tài sản đặc thù (TSCĐ hữu hình)
  Thời gian sử dụng > 1 năm Tài sản có 5tr < NG < 10tr
  Có nguyên giá từ Thời gian sử dụng trên 1 năm (trừ
  10.000.000đ trở lên nhà cửa, vật kiến trúc)
  Tài sản không thể đánh giá được giá
  trị thực của tài sản, nhưng yêu cầu
  quản lý chặt chẽ về mặt tài sản
  Tài sản có NG > 10tr nhưng dễ hỏng,
  dễ vỡ thì không là TSCĐ, trừ các
  trang thiết bị thí nghiệm, NCKH
  Có thể quy định thêm các tài sản đặc
  thù chưa để tiêu chuẩn quy định là
  GV. Đậu Thị Kim Thoa TSCĐ72 kế toán Hành chính sự nghiệp
 7. Tiêu chuẩn nhận biết TSCĐ

  TSCĐ sử dụng cho HĐ SXKD: Theo TT45/2013/TT-BTC
  TSCĐ Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai
  từ việc sử dụng tài sản đó
  Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách
  đáng tin cậy
  Thời gian sử dụng > 1 năm
  Có nguyên giá từ 30.000.000đ trở lên

  GV. Đậu Thị Kim Thoa 73 kế toán Hành chính sự nghiệp

 8. Xác định nguyên giá TSCĐ hữu hình

  Trường hợp Nguyên giá
  Mua sắm NG= giá mua thực tế – các khoản giảm giá, chiết khấu
  mua hàng + Chi phí cần thiết đưa TS vào trạng thái sẵn
  sàng sử dụng + thuế và lệ phí trước bạ
  Đầu tư XDCB Giá thực tế được duyệt y quyết toán + Chi phí liên quan
  Súc vật Toàn bộ chi phí hợp lý, hợp lệ từ lúc hình thành đến khi
  đưa vào sử dụng, khai thác
  Được cấp/điều Giá trị ghi trong “Biên bản bàn giao” + Chi phí liên quan
  chuyển đến
  Viện trợ, tài trợ, Giá thực tế do Hội đồng giao nhận đánh giá + Chi phí
  biếu tặng liên quan

  GV. Đậu Thị Kim Thoa 74 kế toán Hành chính sự nghiệp

 9. Xác định nguyên giá TSCĐ vô hình
  TSCĐVH Nguyên giá
  Quyền sử dụng đất Tiền sử dụng đất phải nộp
  Tiền đã trả khi nhận chuyển nhượng
  Tiền thuê đất đã trả 1 lần cho toàn bộ thời gian thuê
  + Các khoản thuế, phí, lệ phí liên quan
  Bằng phát minh Chi phí trả cho các công trình NC, SX thử được NN
  sáng chế cấp BPMSC
  Chi phí mua lại bản quyền
  Bản quyền tác giả, Tổng tiền chi thù lao cho tác giả
  kiểu dáng CN
  PM máy vi tính Tiền chi trả cho việc thuê lập trình/mua PM

  PM máy vi tính Do cơ quan tài chính tính /hoặc tổ chức có chức năng
  được tặng cho định giá lại và được CQTC cùng cấp thống nhất
  GV. Đậu Thị Kim Thoa 75 kế toán Hành chính sự nghiệp

 10. Tài khoản sử dụng
  TK 211- Tài sản cố định hữu hình
  TK 2111- Nhà cửa, vật kiến trúc
  TK 2112- Máy móc, thiết bị
  TK 2113- Phương tiện vận tải, truyền dẫn
  TK 2114- Thiết bị, dụng cụ quản lý
  TK 2115- Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm
  TK 2118- Tài sản cố định khác
  TK 213- Tài sản cố định vô hình
  TK 214- Hao mòn tài sản cố định
  TK 2141- Hao mòn TSCĐ hữu hình
  TK 2142- Hao mòn TSCĐ vô hình

  GV. Đậu Thị Kim Thoa 76 kế toán Hành chính sự nghiệp

 11. Kế toán tăng tài sản cố định

  Tài sản cố định tăng do
  nguồn ngân sách cấp

  Giao dự toán Cấp kinh phí trực tiếp
  (Rút dự toán ghi Nợ bằng tiền hoặc hiện vật
  008/009)

  Phải thực hiện bút toán chuyển
  nguồn kinh phí đã hình thành TS

  GV. Đậu Thị Kim Thoa 77 kế toán Hành chính sự nghiệp

 12. Sơ đồ hạch toán tăng TSCĐ
  TSCĐ hình thành từ nguồn kinh phí
  TK 111,112, 331 TK 211,213

  Mua TSCĐ đưa vào sử dụng

  TK 2411
  Mua sắm phải qua Hoàn thành
  lắp đặt, chạy thử

  TK 461,462,441

  Rút dự toán mua TSCĐ

  TK 466 TK 661,662 TK 008/009
  Ghi tăng nguồn kinh phí Rút
  hình thành TSCĐ dự toán
  GV. Đậu Thị Kim Thoa 78 kế toán Hành chính sự nghiệp

 13. Sơ đồ hạch toán tăng TSCĐ
  Tiếp nhận KPHĐ bằng TSCĐ do cấp trên cấp
  TK 461 TK 211,213

  Được cấp TSCĐ mới hoàn toàn

  TK 461
  Được cấp TSCĐ đã qua sử dụng

  TK 214

  TK 466 TK 661,662
  Ghi tăng nguồn kinh phí
  hình thành TSCĐ

  Lưu ý: Đơn vị cấp dưới nhận TSCĐ
  GV. Đậu Thị Kim Thoa 79
  phải thực hiện quyết toán
  kế toán Hành chính sự nghiệp

 14. Sơ đồ hạch toán tăng TSCĐ

  Tiếp nhận TSCĐ do đơn vị khác điều chuyển đến

  Bên điều chuyển Bên tiếp nhận
  TK 211,213 TK 466 TK 211,213
  TK 466
  GTCL GTCL

  TK 214
  TK 214 Giá trị hao món
  Giá trị hao mòn

  Lưu ý: Đơn vị nhận TSCĐ không
  GV. Đậu Thị Kim Thoa 80
  phải thực hiện quyết toán
  kế toán Hành chính sự nghiệp

 15. Sơ đồ hạch toán tăng TSCĐ
  Nhận tài trợ, biếu tặng bằng TSCĐ
  TK 461,462 TK 211,213

  Nhận tài trợ, biếu tặng

  TK 521
  Đã nhận được Chưa có chứng từ
  Chứng từ ghi thu- ghi chi Ghi thu – ghi chi

  TK 466 TK 661,662
  Ghi tăng nguồn kinh phí
  hình thành TSCĐ

  GV. Đậu Thị Kim Thoa 81 kế toán Hành chính sự nghiệp

 16. Sơ đồ hạch toán tăng TSCĐ

  Mua sắm bằng nguồn thu sự nghiệp được phép sử dụng/ nguồn thu
  từ thanh lý, nhượng bán TS bổ sung nguồn KPHĐ
  TK 5111 TK 1111,112,331 TK 211,213

  Thu sự nghiệp Mua TSCĐ
  TK 5118
  Thu từ thanh lý/
  Nhượng bán

  TK 466 TK 661
  Ghi tăng nguồn kinh phí
  hình thành TSCĐ

  GV. Đậu Thị Kim Thoa 82 kế toán Hành chính sự nghiệp

 17. Sơ đồ hạch toán tăng TSCĐ

  Mua sắm bằng các quỹ dùng cho hoạt động HCSN
  TK 1111,112, 331 TK 211, 213

  TK 466 TK 4312, 4314
  Ghi tăng nguồn kinh phí
  hình thành TSCĐ

  GV. Đậu Thị Kim Thoa 83 kế toán Hành chính sự nghiệp

 18. Sơ đồ hạch toán tăng TSCĐ dùng cho HĐSXKD
  Mua trong nước Mua nước ngoài
  TK 1111,112,331 TK 211,213 TK 1111,112,331 TK 211,213
  Mua TSCĐ Mua TSCĐ

  TK 3113 TK 3337
  VAT (khấu trừ) Thuế NK
  TK 33312 TK 3113
  VAT (khấu trừ)

  Lưu ý
  TK 1111,112,331 TK 211,213
  Mua TSCĐ
  TK 411 TK 431 TK 3337
  Thuế NK
  Ghi tăng nguồn vốn kinh
  nếu mua bằng các quỹ TK 33312
  VAT (pp trực tiếp)

  GV. Đậu Thị Kim Thoa 84 kế toán Hành chính sự nghiệp

 19. Sơ đồ hạch toán tăng TSCĐ dùng cho HĐSXKD

  Nhận góp vốn liên doanh, liên kết bằng TSCĐ

  TK 411 TK 211,213
  Nhận TSCĐ do góp vốn
  liên doanh, liên kết

  GV. Đậu Thị Kim Thoa 85 kế toán Hành chính sự nghiệp

 20. 3.2 Kế toán hao mòn và khấu hao TSCĐ

  Tài sản cố định

  Tính hao mòn Trích khấu hao

  TSCĐ sử dụng vào TSCĐ sử dụng vào hoạt
  hoạt động HCSN, động SXKD, góp vốn liên
  DA, ĐĐH, phúc lợi doanh, liên kết, cho thuê

  GV. Đậu Thị Kim Thoa 86 kế toán Hành chính sự nghiệp

Download tài liệu Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp – Chương 3: Kế toán tài sản cố định và xây dựng cơ bản File Word, PDF về máy