[Download] Tải Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp – Chương 2: Kế toán tiền và vật tư – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp – Chương 2: Kế toán tiền và vật tư

Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp – Chương 2: Kế toán tiền và vật tư
Nội dung Text: Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp – Chương 2: Kế toán tiền và vật tư

Download


Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp – Chương 2: Kế toán tiền và vật tư trình bày các nội dung chính sau: Kế toán tiền, kế toán tiền mặt, kế toán tiền gửi ngân hàng, kế toán tiền đang chuyển, kế toán vật tư, kế toán nguyên liệu vật liệu, kế toán công cụ dụng cụ, kế toán sản phẩm.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp – Chương 2: Kế toán tiền và vật tư – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp – Chương 2: Kế toán tiền và vật tư File Word, PDF về máy

Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp – Chương 2: Kế toán tiền và vật tư

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp – Chương 2: Kế toán tiền và vật tư

 1. CHƯƠNG 2

  KẾ TOÁN TIỀN VÀ VẬT TƯ

 2. Nội dung
  Kế toán tiền
  – Kế toán tiền mặt
  – Kế toán tiền gửi ngân hàng, kho bạc
  – Kế toán tiền đang chuyển
  Kế toán vật tư
  – Kế toán nguyên liệu, vật liệu
  – Kế toán công cụ dụng cụ
  – Kế toán sản phẩm, hàng hóa

  GV. Đậu Thị Kim Thoa 39 kế toán Hành chính sự nghiệp

 3. 2.1 KẾ TOÁN TIỀN

  Tiền mặt
  tồn quỹ

  – Tiền Việt Nam
  Vốn bằng tiền Tiền gửi kho bạc/ – Ngoại tệ
  của đơn vị HCSN ngân hàng – Vàng, bạc,
  kim khí quý,
  đá quý
  Tiền
  đang chuyển

  GV. Đậu Thị Kim Thoa 40 kế toán Hành chính sự nghiệp

 4. 2.1.1 Kế toán tiền mặt

  Tài khoản sử dụng

  TK 111- Tiền mặt, có 3 TK cấp 2

  TK 1111- Tiền Việt Nam

  TK 1112- Ngoại tệ

  TK 1113- Vàng bạc, kim khí quý, đá quý

  TK 007- Ngoại tệ các loại

  GV. Đậu Thị Kim Thoa 41 kế toán Hành chính sự nghiệp

 5. Sơ đồ hạch toán
  TK 461,462,465,441 TK 111 TK 152,153,155
  Nhận các nguồn kinh phí Chi TM mua VL, CCDC, HH
  hoạt động bằng TM
  TK 661,662,635,631
  TK 112
  Xuất tiền mặt chi cho các hoạt động
  Rút tiền gửi KB/NH
  về nhập quỹ TM TK 331,334,335,332…
  TK 511
  Trả các khoản phải trả bằng TM
  Thu phí, lệ phí và các
  khoản thu khác bằng TM
  TK 112
  TK 531,3331
  Nộp TM vào KB/NH
  Thu tiền bán SP, HH, cung cấp
  dịch vụ bằng TM
  TK 311, 331, 336, 342, 411,521… TK 008
  Nhận Rút
  Các khoản thu khác
  dự toán dự toán
  GV. Đậu Thị Kim Thoa 42 kế toán Hành chính sự nghiệp
 6. 2.1.2 Kế toán tiền gửi ngân hàng, kho bạc

  Hoạt động Kho
  chức năng bạc

  Đơn vị
  HCSN

  Hoạt động Ngân
  SXKD hàng

  GV. Đậu Thị Kim Thoa 43 kế toán Hành chính sự nghiệp

 7. Tài khoản sử dụng

  TK 112- Tiền gửi ngân hàng, kho bạc

  Có 3 TK cấp 2:

  TK 1121- Tiền Việt Nam

  TK 1122- Ngoại tệ

  TK 1123- Vàng bạc, kim khí quý, đá quý

  Phương pháp hạch toán tương tự TK 111- Tiền mặt

  GV. Đậu Thị Kim Thoa 44 kế toán Hành chính sự nghiệp

 8. 2.1.3 Kế toán tiền đang chuyển
  Nguyên tắc hạch toán:
  Chỉ được hạch toán vào TK này khi:
  – Đã làm thủ tục chuyển tiền vào NH/KB nhưng đến cuối kỳ
  chưa nhận được giấy báo Có của NH/KB
  – Đã làm thủ tục chuyển tiền từ TK tại NH/KB để trả cho các
  đối tượng khác nhưng đến cuối kỳ chưa nhận được giấy báo
  Nợ của NH/KB

  GV. Đậu Thị Kim Thoa 45 kế toán Hành chính sự nghiệp

 9. Kết cấu TK 113
  Bên Nợ:
  – Các khoản tiền đã xuất quỹ nộp vào NH/KB hay các khoản thu
  gửi NH/KB nhưng chưa nhận được giấy báo Có của NH/KB
  – Các khoản tiền đã làm thủ tục chuyển trả cho đơn vị, tổ chức
  khác nhưng chưa nhận được giấy báo Nợ của NH/KB
  Bên Có
  – Khi nhận được giấy báo Có/giấy báo Nợ của NH/KB
  Số dư bên Nợ: các khoản tiền còn đang chuyển

  GV. Đậu Thị Kim Thoa 46 kế toán Hành chính sự nghiệp

 10. Ví dụ
  Tại một đơn vị SN có phát sinh các nghiệp vụ liên quan đến hoạt động SN như sau:
  1. Nhận được quyết định của cơ quan chủ quản giao dự toán chi hoạt động là
  50.000.000đ
  2. Rút tiền gửi kho bạc về nhập quỹ tiền mặt 15.000.000đ
  3. Thanh toán tiền điện, nước sử dụng cho hoạt động SN tại đơn vị bằng tiền gửi
  Kho bạc 5.000.000. Thuế GTGT 10%.
  4. Rút dự toán chi hoạt động về nhập quỹ tiền mặt 10.000.000đ
  5. Nhận được ngân sách cấp bằng lệnh chi tiền kiêm giấy báo Có của kho bạc để sử
  dụng cho hoạt động sự nghiệp 20.000.000đ
  6. Tạm ứng cho nhân viên đi công tác 6.000.000đ bằng tiền mặt
  7. Thu phí, lệ phí bằng tiền mặt 30.000.000đ
  Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên
  GV. Đậu Thị Kim Thoa 47 kế toán Hành chính sự nghiệp
 11. 2.1.4 Nguyên tắc hạch toán ngoại tệ

  Phát sinh
  tăng Hoạt động thực hiện chức năng: tỷ giá do Bộ tài
  chính công bố tại thời điểm phát sinh
  Hoạt động SXKD: tỷ giá giao dịch BQLNH/ tỷ
  giá giao dịch thực tế (tỷ giá mua bán thực tế)
  Hoạt động mua bán ngoại tệ trực tiếp: tỷ giá
  giao dịch thực tế

  GV. Đậu Thị Kim Thoa 48 kế toán Hành chính sự nghiệp

 12. Quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ giá
  Phát sinh
  giảm hối đoái đã phản ánh trên sổ kế toán
  (tỷ giá ghi sổ kế toán)

  Giảm tiền mặt hoặc Giảm các khoản nợ phải
  tiền gửi KB/NH bằng ngoại tệ thu, phải trả bằng ngoại tệ

  Nhập trước- xuất trước Thực tế đích danh

  Nhập sau- xuất trước
  Bình quân gia quyền
  Thực tế đích danh
  GV. Đậu Thị Kim Thoa 49 kế toán Hành chính sự nghiệp

 13. Ví dụ
  Số dư đầu kỳ
  TK 1112(Kho bạc): 8.000USD (tỷ giá 21.300VND/USD)
  TK 3311: 4.000 USD (tỷ giá 20.200 VND/USD)
  Phát sinh trong kỳ:
  Nhận được viện trợ của nước ngoài cho hoạt động sự nghiệp 2.000
  USD
  Cung cấp dịch vụ thuộc hoạt động sản xuất kinh doanh thu bằng ngoại
  tệ 5.000 USD
  Trả nợ cho nhà cung cấp 4.000 USD của kỳ trước
  Chi hoạt động HCSN 5.000 USD
  Biết tỷ giá do BTC công bố 21.200 VND/USD
  Tỷ giá ngân hàng tại thời điểm phát sinh 21.500 VND/USD
  Xuất ngoại tệ theo phương pháp LIFO
  Yêu cầu: a. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
  b. Đánh giá chênh lệch tỷ giá cuối kỳ (nếu có) và ghi nhận các bút toán
  cần thiết

  GV. Đậu Thị Kim Thoa 50 kế toán Hành chính sự nghiệp

 14. Kế toán chênh lệch tỷ giá hối đoái

  TK sử dụng: TK 413- Chênh lệch tỷ giá hối đoái
  TK 007- ngoại tệ các loại
  Chỉ được ghi nhận vào TK này trong các trường hợp sau:
  – CLTG phát sinh trong kỳ của hoạt động HCSN, DA
  – CLTG do đánh giá lại số dư ngoại tệ của các khoản mục
  có gốc ngoại tệ cuối năm tài chính của hoạt động SXKD.

  GV. Đậu Thị Kim Thoa 51 kế toán Hành chính sự nghiệp

 15. Ghi nhận chênh lệch tỷ giá

  Hoạt động HCSN,DA, ĐĐH SXKD
  Chênh lệch phát sinh Lãi TG: Có TK 413 Lãi TG: Có TK 531
  trong kỳ Lỗ TG: Nợ TK 413 Lỗ TG: Nợ TK 631
  Chênh lệch tỷ giá do Không thực hiện Lãi TG: Có TK 413
  đánh giá lại các TK có đánh giá lại Lỗ TG: Nợ TK 413
  gốc ngoại tệ cuối kỳ
  Xử lý số dư trên Kết chuyển vào bên Lãi: kết chuyển vào
  TK 413 (cuối kỳ) Nợ/Có TK 661, 662 bên Có TK 531
  Lỗ: kết chuyển vào
  bên Nợ TK 631

  GV. Đậu Thị Kim Thoa 52 kế toán Hành chính sự nghiệp

 16. Sơ đồ hạch toán kế toán- TK 413
  Hoạt động HCSN, DA
  TK 461,462 TK 111,112 TK 413 TK 152,153..
  CL lỗ (TGGSTGBTCCB)
  Tiếp nhận KP từ
  NS bằng ngoại tệ
  TK111,112
  TK 152,153…
  Mua bằng ngoại tệ Mua bằng ngoại tệ
  từ KPHĐ, KPDA từ KPHĐ, KPDA

  CL lỗ (TGGS331> TGGS111,112)

  TK 331
  Trả nợ
  Xử lý cuối kỳ
  TK 661,662 TK 661,662
  K/C lãi TG K/C lỗ TG

  GV. Đậu Thị Kim Thoa 53 kế toán Hành chính sự nghiệp

 17. Sơ đồ hạch toán kế toán- TK 413

  Hoạt động SXKD-
  Phát sinh nếu lãi ghi Có TK 531, nếu lỗ ghi Nợ TK 631

  Cuối năm đánh giá lại
  TK 111,112,311 TK 413
  TK 111,112,311
  CL lỗ (TGGS < TGBQLNH) CL lãi (TGGS > TGBQLNH)

  TK 331… TK 331…
  CL lỗ (TGGS > TGBQLNH) CL lãi (TGGS < TGBQLNH)

  TK 531 TK 631
  K/C lãi TG K/C lỗ TG

  GV. Đậu Thị Kim Thoa 54 kế toán Hành chính sự nghiệp

 18. 2.1.5 Vàng bạc, kim khí quý, đá quý

  Phát sinh tăng nhập quỹ, tiền gửi NH, Kho bạc
  theo tỷ giá thực tế phát sinh

  Chênh lệch giữa giá trị xuất với giá trị thực tế
  tại thời điểm phát sinh

  Hoạt động chức năng Hoạt động SXKD
  Ghi nhận vào Nợ/ Có Thu nhập Ghi nhận vào Chi/Thu HĐ SXKD
  khác (Nợ/ Có TK 5118) (Nợ 631/ Có TK 531)

  GV. Đậu Thị Kim Thoa 55 kế toán Hành chính sự nghiệp

 19. 2.2 KẾ TOÁN VẬT TƯ

  Nguyên liệu,
  vật liệu

  Công cụ,
  Vật tư dụng cụ

  Sản phẩm,
  Hàng hóa

  GV. Đậu Thị Kim Thoa 56 kế toán Hành chính sự nghiệp

 20. 2.2.1 Kế toán nguyên liệu, vật liệu, công cụ dụng cụ

  Trường hợp Giá thực tế

  Mua ngoài nhập kho dùng cho Giá mua + thuế GTGT
  hoạt động HCSN, DA, ĐĐH
  Mua ngoài nhập kho dùng cho Giá mua + thuế GTGT (Thuế GTGT
  hoạt động SXKD theo pp trực tiếp)
  Giá mua (Thuế GTGT theo pp gián tiếp)
  Chi phí liên quan đến mua Ghi nhận trực tiếp vào chi phí sử
  NLVL, CCDC dụng có liên quan (loại 661,662, 635,
  631, 241)
  Tự sản xuất nhập kho Toàn bộ chi phí sản xuất
  Thu hồi Do Hội đồng định giá tài sản của đơn vị
  xác định
  Xuất kho 4 pp (LIFO, FIFO, BQGQ, thực tế ĐD
  GV. Đậu Thị Kim Thoa 57 kế toán Hành chính sự nghiệp

Download tài liệu Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp – Chương 2: Kế toán tiền và vật tư File Word, PDF về máy