[Download] Tải Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp – Chương 1: Một số vấn đề chung về tổ chức công tác kế toán trong đơn vị HCSN – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp – Chương 1: Một số vấn đề chung về tổ chức công tác kế toán trong đơn vị HCSN

Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp – Chương 1: Một số vấn đề chung về tổ chức công tác kế toán trong đơn vị HCSN
Nội dung Text: Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp – Chương 1: Một số vấn đề chung về tổ chức công tác kế toán trong đơn vị HCSN

Download


Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp – Chương 1: Một số vấn đề chung về tổ chức công tác kế toán trong đơn vị HCSN trình bày các nội dung chính sau: Khái quát về đơn vị HCSN, đặc điểm tài chính của đơn vị HCSN, cơ chế quản lý tài chính, tổ chức công tác kế toán.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp – Chương 1: Một số vấn đề chung về tổ chức công tác kế toán trong đơn vị HCSN – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp – Chương 1: Một số vấn đề chung về tổ chức công tác kế toán trong đơn vị HCSN File Word, PDF về máy

Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp – Chương 1: Một số vấn đề chung về tổ chức công tác kế toán trong đơn vị HCSN

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp – Chương 1: Một số vấn đề chung về tổ chức công tác kế toán trong đơn vị HCSN

 1. KẾ TOÁN
  HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP
  GV: Th.s Đậu Thị Kim Thoa
  Email: kimthoa@ueh.edu.vn
 2. PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC
  Phương pháp dạy:
  • Dạy những kiến thức căn bản một cách có hệ thống về
  kế toán HCSN
  • Giải đáp thắc mắc
  • Hướng dẫn giải bài tập
  Yêu cầu đối với sinh viên:
  Trước khi lên lớp:
  • Đọc trước tài liệu
  • Làm bài tập sau mỗi buổi học
  Khi lên lớp:
  • Tập trung nghe giảng
  • Nêu thắc mắc
  • Tham gia thảo luận và sửa bài tập
  GV. Đậu Thị Kim Thoa 2 kế toán Hành chính sự nghiệp
 3. ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC

  Thang điểm 10

  Điểm quá trình: 3

  Điểm kết thúc học phần: 7

  Số lần tham gia thảo luận trên lớp, sửa bài tập được ghi nhận
  cộng vào điểm quá trình.

  GV. Đậu Thị Kim Thoa 3 kế toán Hành chính sự nghiệp

 4. TÀI LIỆU HỌC TẬP
  Tài liệu bắt buộc
  Giáo trình Kế toán hành chính sự nghiệp
  Hệ thống bài tập kế toán và sơ đồ kế toán HCSN
  Slide bài giảng của Giảng viên
  Tài liệu tham khảo
  Hệ thống bài tập và câu hỏi trắc nghiệm
  Chế độ kế toán HCSN ban hành theo QĐ19/2006/QĐ-BTC
  Các văn bản pháp luật liên quan đến tài chính của đơn vị
  HCSN

  GV. Đậu Thị Kim Thoa 4 kế toán Hành chính sự nghiệp

 5. MỤC TIÊU MÔN HỌC

  Nhận biết được các đơn vị HCSN, đặc điểm tài chính và cơ chế
  quản lý tài chính đối với các đơn vị HCSN

  Nắm được các nội dung về tổ chức công tác kế toán tại đơn vị
  HCSN.

  Xử lý được các nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu tại các đơn
  vị HCSN.

  GV. Đậu Thị Kim Thoa 5 kế toán Hành chính sự nghiệp

 6. NỘI DUNG
  Chương 1: Một số vấn đề chung về tổ chức công tác kế toán
  trong đơn vị HCSN
  Chương 2: Kế toán tiền và vật tư
  Chương 3: Kế toán tài sản cố định và xây dựng cơ bản
  Chương 4: Kế toán các khoản đầu tư tài chính
  Chương 5: Kế toán các khoản thanh toán
  Chương 6: Kế toán các hoạt động
  Chương 7: Kế toán các nguồn kinh phí và chi hoạt động khác

  GV. Đậu Thị Kim Thoa 6 kế toán Hành chính sự nghiệp

 7. CHƯƠNG 1

  MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TỔ CHỨC
  CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRONG ĐƠN VỊ HCSN

 8. Nội dung
  • Khái quát về đơn vị HCSN
  • Đặc điểm tài chính của đơn vị HCSN
  • Cơ chế quản lý tài chính
  • Tổ chức công tác kế toán

  GV. Đậu Thị Kim Thoa 8 kế toán Hành chính sự nghiệp

 9. 1.1 Khái quát về đơn vị HCSN

  • Hoạt động vì mục tiêu phi lợi nhuận
  Đơn vị HCSN • Sử dụng NSNN để hoạt động (quản lý
  Nhà nước và cung cấp các dịch vụ
  công cho XH)
  Đơn vị Đơn vị
  hành chính Sự nghiệp đơn vị HCSN được gọi là
  đơn vị dự toán hay
  đơn vị thụ hưởng NS

  GV. Đậu Thị Kim Thoa 9 kế toán Hành chính sự nghiệp

 10. Đơn vị hành chính (cơ quan Nhà nước)
  • Là cơ quan công quyền, là một bộ phận của bộ máy Nhà nước
  • Chức năng quản lý Nhà nước
  • Nguồn kinh phí hoạt động chủ yếu do NS cấp
  • Cơ cấu tổ chức:
  – Tổ chức theo chiều dọc từ Trung ương đến địa phương
  – Tổ chức theo chiều ngang theo ngành, lĩnh vực

  GV. Đậu Thị Kim Thoa 10 kế toán Hành chính sự nghiệp

 11. Bộ máy tổ chức của Nhà nước
  QUỐC HỘI Chủ tịch nước

  Tư pháp Lập pháp Hành pháp
  Tòa án ND Viện kiểm sát
  Chính phủ
  tối cao ND tối cao Bộ,
  CQ ngang bộ,
  CQ thuộc CP
  Tòa án ND Viện kiểm sát HĐND UBND
  Cấp tỉnh ND cấp tỉnh cấp tỉnh cấp tỉnh
  Sở, ban,
  ngành
  Tòa án ND Viện kiểm sát HĐND UBND
  Cấp huyện ND cấp huyện cấp huyện cấp huyện
  Phòng, ban,
  ngành
  UBND
  cấp xã

  GV. Đậu Thị Kim Thoa kế toán Hành chính sự nghiệp
  11

 12. Đơn vị sự nghiệp

  • Do CQNN có thẩm quyền thành lập, là đơn vị trực thuộc CQNN
  • Chức năng cung cấp dịch vụ công cho XH
  • Nguồn kinh phí hoạt động: kinh phí NS cấp + thu sự nghiệp
  • Có thể thực hiện một số hoạt động SXKD nhằm mục tiêu lợi
  nhuận.

  GV. Đậu Thị Kim Thoa 12 kế toán Hành chính sự nghiệp

 13. Đặc điểm tài chính của đơn vị HCSN
  • Hoạt động theo dự toán được cấp có thẩm quyền giao và được
  NSNN cấp toàn bộ hoặc một phần dự toán được duyệt.
  • Đơn vị phải lập dự toán thu chi theo quy trình NS theo đúng
  chế độ, tiêu chuẩn và định mức do Nhà nước quy định.
  • Đơn vị HCSN trong cùng một ngành theo 1 hệ thống chiều
  dọc được chia thành 3 cấp:
  – Đơn vị dự toán cấp 1
  – Đơn vị dự toán cấp 2
  – Đơn vị dự toán cấp 3

  GV. Đậu Thị Kim Thoa 13 kế toán Hành chính sự nghiệp

 14. Các cấp dự toán trong quản lý- sử dụng NSNN

  Thủ tướng hoặc chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh,
  thành phố trực thuộc Trung ương

  – Phân bổ dự toán cho cấp 2 hoặc cấp 3
  – Điều hành, kiểm tra kế toán và quyết
  toán hình hình sử dụng kinh phí các
  Đơn vị dự toán cấp 1
  đơn vị dự toán trực thuộc

  – Phân bổ dự toán cho cấp 3 Đơn vị dự toán cấp 2
  – Điều hành, kiểm tra kế toán và quyết
  toán hình hình sử dụng kinh phí các
  đơn vị dự toán trực thuộc

  Quyết toán hình hình sử dụng kinh phí Đơn vị dự toán cấp 3
  với cấp có thẩm quyền
  GV. Đậu Thị Kim Thoa 14 kế toán Hành chính sự nghiệp

 15. Quy trình ngân sách

  Lập dự toán Chấp hành dự toán Quyết toán
  01/01/N 31/12/N

  Duyệt dự toán
  Thu chi theo dự toán được giao
  Bắt đầu
  Chỉnh lý và
  lập
  dự toán Lập BC quyết toán

  GV. Đậu Thị Kim Thoa 15 kế toán Hành chính sự nghiệp

 16. Cơ chế quản lý tài chính đối với các đơn vị HCSN
  • Phương pháp thu đủ, chi đủ: các khoản thu
  Nguồn kinh phí nộp hết vào NS, Nhà nước sẽ cấp lại để sử
  dụng.
  • NSNN cấp
  • Phương pháp thu, chi chênh lệch: các
  • Các loại phí, lệ
  khoản thu được để lại sử dụng, nếu thiếu
  phí thu được
  Nhà nước sẽ cấp thêm
  • Viện trợ, tài trợ
  • Phương pháp quản lý theo định mức: đơn
  • …. vị phải lập dự toán chi và chi theo đúng dự
  toán
  • Phương pháp khoán trọn gói: Nhà nước
  thực hiện cơ chế khoán biên chế (đơn vị
  Quản lý tài chính
  HC), thực hiện cơ chế tự chủ tài chính
  16
  (đơn vị SN)
  GV. Đậu Thị Kim Thoa kế toán Hành chính sự nghiệp
 17. Cơ chế khoán biên chế (khoán chi hành chính)

  o Thực hiện cải cách thủ tục
  • NĐ 130/2005/NĐ-CP ban
  hành chính-> nâng cao chất
  hành ngày 17/10/2005: quy
  lượng phục vụ hành chính
  định chế độ tự chủ, tự chịu
  trách nhiệm về việc sử o Tinh giản bộ máy biên chế
  dụng biên chế và kinh phí cồng kềnh, trùng lắp về quyền
  Mục
  quản lý hành chính đối hạn và trách nhiệm-> Tiết
  với các CQNN kiệm chi hành chính
  đích
  • TT liên tịch o Đẩy mạnh ứng dụng tin học
  03/2006/TTLT-BTC-BNV trong dịch vụ hành chính
  ban hành ngày 17/01/2006 o Nâng cao trình độ chuyên môn
  của CBCC

  GV. Đậu Thị Kim Thoa 17 kế toán Hành chính sự nghiệp

 18. Đối tượng áp dụng

  Các CQNN có tài khoản và con dấu riêng:
  Văn phòng Quốc hội, văn phòng Chủ tịch nước
  Tòa án ND các cấp, viện KSNN các cấp
  Văn phòng HĐNN, văn phòng UBNN
  Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
  Cơ quan chuyên môn thuộc UBNN cấp tỉnh, huyện

  GV. Đậu Thị Kim Thoa 18 kế toán Hành chính sự nghiệp

 19. Nội dung cơ chế khoán chi hành chính

  Nguồn kinh phí hoạt động

  Nguồn kinh phí tự chủ Nguồn kinh phí không tự chủ

  GV. Đậu Thị Kim Thoa 19 kế toán Hành chính sự nghiệp

 20. Nguồn kinh phí tự chủ tài chính
  NKP tự chủ = KP NS cấp+ phí, lệ phí được để lại+ Các khoản thu hợp pháp khác

  Sử dụng kinh phí tự chủ:
  Các CQNN được chủ động:
  Nội dung chi của kinh phí giao
  o Bố trí kinh phí theo nội
  dung, yêu cầu công việc Các khoản chi thanh toán cho
  cá nhân
  o QĐ mức chi thông qua việc
  xây dựng quy chế chi tiêu Các khoản chi nghiệp vụ
  nội bộ nhưng không vượt chuyên môn
  quá chế độ, tiêu chuẩn, định Các khoản chi có tính chất
  mức chi do NN quy định thường xuyên
  o Quyết định sử dụng đối với
  toàn bộ đơn vị

  GV. Đậu Thị Kim Thoa 20 kế toán Hành chính sự nghiệp

Download tài liệu Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp – Chương 1: Một số vấn đề chung về tổ chức công tác kế toán trong đơn vị HCSN File Word, PDF về máy