[Download] Tải Bài giảng Kế toán doanh nghiệp thương mại: Bài 5 – ThS. Đoàn Thị Trúc Quỳnh – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Kế toán doanh nghiệp thương mại: Bài 5 – ThS. Đoàn Thị Trúc Quỳnh

Bài giảng Kế toán doanh nghiệp thương mại: Bài 5 – ThS. Đoàn Thị Trúc Quỳnh
Nội dung Text: Bài giảng Kế toán doanh nghiệp thương mại: Bài 5 – ThS. Đoàn Thị Trúc Quỳnh

Download


“Bài giảng Kế toán doanh nghiệp thương mại – Bài 5: Kế toán trong các doanh nghiệp sản xuất nông, lâm nghiệp” trình bày đặc điểm hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp; đặc điểm vận dụng chế độ kế toán trong doanh nghiệp sản xuất nông, lâm nghiệp; kế toán chi phí sản xuất và xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp sản xuất nông, lâm nghiệp.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Kế toán doanh nghiệp thương mại: Bài 5 – ThS. Đoàn Thị Trúc Quỳnh – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Kế toán doanh nghiệp thương mại: Bài 5 – ThS. Đoàn Thị Trúc Quỳnh File Word, PDF về máy

Bài giảng Kế toán doanh nghiệp thương mại: Bài 5 – ThS. Đoàn Thị Trúc Quỳnh

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán doanh nghiệp thương mại: Bài 5 – ThS. Đoàn Thị Trúc Quỳnh

 1. BÀI 5
  KẾ TOÁN TRONG CÁC
  DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT NÔNG,
  LÂM NGHIỆP

  Giảng viên: ThS. Đoàn Thị Trúc Quỳnh

  1
  v1.0014106230

 2. MỤC TIÊU BÀI HỌC

  • Phân tích được đặc thù riêng có trong doanh nghiệp
  kinh doanh sản xuất nông, lâm nghiệp và ảnh hưởng
  đến công tác kế toán như thế nào.
  • Phân loại chính xác các khoản mục chi phí trong doanh
  nghiệp sản xuất nông, lâm nghiệp.
  • Liệt kê được cách xác định giá thành sản phẩm và xác
  định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp sản
  xuất nông, lâm nghiệp.
  • Trình bày được cách hạch toán các nghiệp vụ kế toán cơ bản trong doanh nghiệp
  sản xuất nông, lâm nghiệp.

  2
  v1.0014106230

 3. CÁC KIẾN THỨC CẦN CÓ

  Để hiểu rõ bài này, yêu cầu người học cần có các kiến
  thức cơ bản liên quan đến các môn học sau:
  • Kế toán tài chính 1;
  • Kế toán tài chính 2.

  3
  v1.0014106230

 4. HƯỚNG DẪN HỌC

  • Đọc giáo trình Kế toán tài chính;
  • Đọc Chế độ kế toán, Chuẩn mực kế toán do Bộ Tài
  chính ban hành;
  • Thảo luận với giáo viên và các sinh viên khác về
  những vấn đề chưa nắm rõ;
  • Trả lời các câu hỏi ôn tập ở cuối bài.

  4
  v1.0014106230

 5. CẤU TRÚC NỘI DUNG

  5.1. Đặc điểm hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp

  5.2. Đặc điểm vận dụng chế độ kế toán trong doanh nghiệp
  sản xuất nông, lâm nghiệp

  5.3. Kế toán chi phí sản xuất và xác định kết quả kinh doanh
  trong các doanh nghiệp sản xuất nông, lâm nghiệp

  5
  v1.0014106230

 6. 5.1. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT NÔNG, LÂM NGHIỆP

  a. Khái niệm
  • Nông nghiệp là ngành sản xuất vật chất cơ bản của xã hội, tạo ra các loại lương
  thực, thực phẩm để đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng.
  • Lâm nghiệp là ngành sản xuất vật chất độc lập có chức năng xây dựng rừng, quản lý
  bảo vệ rừng, khai thác chế biến lâm sản và phát huy chức năng phòng hộ của rừng.

  6
  v1.0014106230

 7. 5.1. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT NÔNG, LÂM NGHIỆP (tiếp theo)

  b. Phân loại
  • Theo lĩnh vực:
   Trồng trọt;
   Chăn nuôi;
   Chế biến;
   Các hoạt động khác.
  • Theo quyền sở hữu:
   Tư nhân;
   Tập thể;
   Nhà nước.
  • Theo tính chất
   Nông nghiệp thuần nông;
   Nông nghiệp chuyên sâu.
  • Theo mô hình tổ chức theo các loại hình doanh nghiệp mà Luật Doanh nghiệp đã
  quy định.

  7
  v1.0014106230

 8. 5.1. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT NÔNG, LÂM NGHIỆP (tiếp theo)

  c. Đặc điểm chung trong ngành nông, lâm nghiệp
  • Về tài sản cố định: Quyền sử dụng đất, cây trồng lâu năm, gia súc làm việc, gia súc
  nuôi để lấy sản phẩm. Trong đó, ruộng đất là tư liệu sản xuất chủ yếu và đặc biệt
  không thể thay thế được trong sản xuất nông nghiệp.
  • Về nguyên vật liệu: Đối tượng sản xuất là những cơ thể sống, có quy luật sinh
  trưởng và phát triển riêng. Ví dụ: Thóc giống, hạt giống, phân bón, thức ăn
  gia súc ,…
  • Về sản phẩm: Có khả năng tái sản xuất tự nhiên. Một số sản phẩm của kỳ trước lại
  trở thành nguyên vật liệu của kỳ sau. Sản phẩm đa dạng về chủng loại, có sản phẩm
  chính, phụ,..
  • Các chi phí sản xuất phát sinh không đều đặn mà thường tập trung vào một khoảng
  thời gian nhất định, gắn liền với quy luật sinh trưởng và phát triển của các
  cơ thể sống.
  • Điều kiện sản xuất phụ thuộc rất lớn về điều kiện tự nhiên, mang tính thời vụ cao.
  • Lợi nhuận mang lại không cao, không ổn định.

  8
  v1.0014106230

 9. 5.1. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT NÔNG, LÂM NGHIỆP (tiếp theo)

  c. Đặc điểm chung trong ngành nông, lâm nghiệp (tiếp theo)

  • Đặc điểm trong ngành trồng trọt:
   Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: Hạt giống, phân bón,..
   Chi phí nhân công trực tiếp: Tiền lương, các khoản trích theo lương của công
  nhân sản xuất.
   Chi phí sản xuất chung: Tiền lương nhân viên quản lý đội, cán bộ kỹ thuật, khấu
  hao tài sản cố định,..
   Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành: Từng loại cây, từng
  nhóm cây.
   Với cây ngắn ngày: Xác định giá trị sản phẩm phụ sau đó tính tổng giá thành sản
  phẩm chính. Riêng với cây trồng 1 lần thu hoạch nhiều lần thì chi phí gieo trồng
  sẽ được tập hợp và phân bổ đều qua các kỳ.
   Với cây lâu năm: Coi cây lâu năm như tài sản cố định, vì vậy toàn bộ chi phí ban
  đầu từ lúc gieo trồng đến khi có thể thu hoạch được tương ứng với quá trình đầu
  tư xây dựng cơ bản.

  9
  v1.0014106230

 10. 5.1. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT NÔNG, LÂM NGHIỆP (tiếp theo)

  d. Đặc điểm ngành trồng trọt
  • Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: Chi phí mua con giống, thức ăn gia súc,…
  • Chi phí nhân công trực tiếp: Tiền lương, các khoản trích theo lương của công nhân
  sản xuất.
  • Chi phí sản xuất chung: Lương nhân viên kỹ thuật, quản lý đội, khấu hao tài sản
  cố định,..

  10
  v1.0014106230

 11. 5.2. ĐẶC ĐIỂM VẬN DỤNG CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN
  XUẤT NÔNG, LÂM NGHIỆP

  • Hoạt động sản xuất nông nghiệp rất đa dạng nên cần chi tiết hóa theo ngành sản
  xuất, theo từng loại cây trồng hoặc theo từng loại súc vật nuôi để theo dõi nhằm
  tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành chính xác.
  • Hoạt động sản xuất nông nghiệp mang tính thời vụ, phụ thuộc vào quy luật sinh
  trưởng của cơ thể sống nên thời điểm tính giá thành sản phẩm thường theo chu
  kỳ, theo thời vụ hoặc vào cuối năm.
  • Đối với doanh nghiệp vừa sản xuất nông nghiệp vừa tham gia chế biến sẽ tạo ra
  nhiều sản phẩm ở nhiều giai đoạn khác nhau, quá trình luân chuyển nội bộ phức
  tạp nên cần xác định rõ thời điểm, tiêu chuẩn tính giá thành. Đồng thời, cần có
  phương pháp đánh giá và hạch toán sản phẩm tiêu thụ nội bộ thích hợp.
  • Phương pháp tính giá thành:
   Hệ số;
   Tỷ lệ.

  11
  v1.0014106230

 12. GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG KHỞI ĐỘNG BÀI

  • Câu 1: Do đặc tính của cây chè là thu hoạch quanh năm nên thông thường đến cuối
  năm trước khi lên các báo cáo tài chính thì doanh nghiệp tiến hành xác định giá
  thành thực tế của sản phẩm.
  • Câu 2: Do đến cuối năm mới tính giá thành nên với các lần thu hoạch trong năm kế
  toán sẽ ghi theo giá tạm tính hoặc giá kế hoạch.
  • Câu 3: Đây là mô hình doanh nghiệp vừa tham gia hoạt động trồng trọt, vừa tham
  gia hoạt động chế biến nên lá chè vừa là sản phẩm của quá trình trồng trọt sẽ là
  nguyên vật liệu của quá trình chế biến. Đây chính là quá trình tiêu thụ nội bộ.

  12
  v1.0014106230

 13. 5.3. KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG
  DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT NÔNG, LÂM NGHIỆP

  5.3.1. Tài khoản 5.3.2. Phương pháp
  sử dụng kế toán

  13
  v1.0014106230

 14. 5.3.1. TÀI KHOẢN SỬ DỤNG

  Nhóm các TK tập hợp chi phí: TK 621, 622,
  627, 632, 641, 642,..

  Nhóm các TK tập hợp doanh thu: TK 511,
  515, 512,…
  Tài
  khoản
  sử dụng Nhóm các TK hàng tồn kho: TK 151, 152,
  153, 154, 155,…

  Nhóm các TK thanh toán: TK 131, 331,…

  Nhóm các TK khác: TK 211, 214,..

  14
  v1.0014106230

 15. 5.3.2. PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN

  • NV1: Khi thu mua nguyên vật liệu.

  Nợ TK 151, 152, 621,…: Giá mua + chi Có TK 111, 112, 331,…
  phí thu mua.
  Nợ TK 133

  • NV2: Xuất kho nguyên vật liệu dùng trực tiếp để sản xuất sản phẩm.
  Nợ TK 621 Có TK 152

  • NV3: Tính ra lương phải trả công nhân trực tiếp sản xuất.

  Nợ TK 622 Có TK 334

  • NV4: Tính ra các khoản tiền phụ cấp, ăn ca phải trả công nhân trực tiếp sản xuất

  Nợ TK 622 Có TK 334

  15
  v1.0014106230

 16. 5.3.2. PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN
  • NV5: Trích các khoản lương

  Nợ TK 622: Trích 24% Có TK 338: Trích 34,5%
  Nợ TK 334: Trích 10,5%

  • NV6: Tập hợp chi phí sản xuất chung.

  Nợ TK Có TK 152, 153: Nếu xuất nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ từ kho
  627 Có TK 334, 338: Nếu tính ra lương, các khoản trích theo lương
  Nợ TK Có TK 214: Nếu trích khấu hao tài sản cố định
  133
  Có TK 142, 242: Nếu phân bổ chi phí trả trước
  Có TK 335: Nếu tính ra chi phí phải trả
  Có TK 111, 112, 331: Nếu phát sinh dịch vụ mua ngoài

  • NV7: Kết chuyển chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ.

  Nợ TK 154 Có TK 621, 622, 627

  16
  v1.0014106230

 17. 5.3.2. PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN (tiếp theo)
  • NV8: Phản ánh giá trị sản phẩm phụ (nuôi ong để thụ phấn thì mật ong là sản
  phẩm phụ).

  Nợ TK 111, 112, 152, 621 Có TK 154

  • NV9: Phản ánh giá thành sản phẩm hoàn thành.
  Nợ TK 155, 157, 632 Có TK 154

  • NV10: Tập hợp chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp.

  Nợ TK 641, 642 Có TK 152, 153: Nếu xuất nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ từ kho
  Nợ TK 133 Có TK 334, 338: Nếu tính ra lương, các khoản trích theo lương
  Có TK 214: Nếu trích khấu hao tài sản cố định
  Có TK 142, 242: Nếu phân bổ chi phí trả trước
  Có TK 335: Nếu tính ra chi phí phải trả
  Có TK 111, 112, 331: Nếu phát sinh dịch vụ mua ngoài

  17
  v1.0014106230

 18. 5.3.2. PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN (tiếp theo)

  • NV11: Khi tiêu thụ sản phẩm.
   Phản ánh giá vốn:

  Nợ TK 632 Có TK 154, 155, 157

   Phản ánh doanh thu:

  Nợ TK 111, 112, 131 Có TK 511
  Có TK 3331

  • NV12: Các nghiệp vụ kết chuyển để xác định kết quả kinh doanh: Tương tự như
  doanh nghiệp sản xuất công nghiệp thông thường.

  18
  v1.0014106230

 19. TÓM LƯỢC CUỐI BÀI

  Bài học trên đã đề cập đến các nội dung chính như sau:
  • Đặc điểm riêng có trong hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp;
  • Các khoản mục chi phí trong doanh nghiệp sản xuất nông, lâm
  nghiệp;
  • Cách xác định doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
  trong doanh nghiệp sản xuất nông, lâm nghiệp;
  • Chế độ kế toán để ghi nhận các nghiệp vụ tại doanh nghiệp sản
  xuất nông, lâm nghiệp nghiệp.

  19
  v1.0014106230

Download tài liệu Bài giảng Kế toán doanh nghiệp thương mại: Bài 5 – ThS. Đoàn Thị Trúc Quỳnh File Word, PDF về máy