[Download] Tải Bài giảng Kế toán công ty: Bài 7 – ThS. Nguyễn Minh Phương – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Kế toán công ty: Bài 7 – ThS. Nguyễn Minh Phương

Bài giảng Kế toán công ty: Bài 7 – ThS. Nguyễn Minh Phương
Nội dung Text: Bài giảng Kế toán công ty: Bài 7 – ThS. Nguyễn Minh Phương

Download


“Bài giảng Kế toán công ty – Bài 7: Báo cáo tài chính trong các công ty” liệt kê và trình bày được các loại báo cáo tài chính; hệ thống báo cáo tài chính tổng hợp và hợp nhất; nghiệp vụ phát sinh sau ngày lập báo cáo tài chính và sự thay đổi chính sách kế toán.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Kế toán công ty: Bài 7 – ThS. Nguyễn Minh Phương – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Kế toán công ty: Bài 7 – ThS. Nguyễn Minh Phương File Word, PDF về máy

Bài giảng Kế toán công ty: Bài 7 – ThS. Nguyễn Minh Phương

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán công ty: Bài 7 – ThS. Nguyễn Minh Phương

 1. KẾ TOÁN CÔNG TY
  Giảng viên: ThS. Nguyễn Minh Phương

  11
  v1.0015107216

 2. BÀI 7
  BÁO CÁO TÀI CHÍNH
  TRONG CÁC CÔNG TY

  Giảng viên: ThS. Nguyễn Minh Phương

  v1.0015107216 2

 3. MỤC TIÊU BÀI HỌC

  • Liệt kê và trình bày được các loại báo cáo tài chính.
  • Trình bày được hệ thống báo cáo tài chính tổng
  hợp và hợp nhất.
  • Phân tích được các nghiệp vụ phát sinh sau ngày
  lập báo cáo tài chính và sự thay đổi chính sách
  kế toán.

  v1.0015107216 3

 4. HƯỚNG DẪN HỌC

  • Đọc tài liệu tham khảo.
  • Thảo luận với giáo viên và các sinh viên khác về
  những vấn đề chưa nắm rõ.
  • Trả lời các câu hỏi ôn tập ở cuối bài.
  • Đọc, tìm hiểu về công ty, các loại công ty, theo
  pháp luật Việt Nam.

  v1.0015107216 4

 5. CÁC KIẾN THỨC CẦN CÓ

  Để học được tốt môn học này, người học
  phải học xong các môn sau:
  • Kế toán tài chính;
  • Nguyên lý kế toán.

  v1.0015107216 5

 6. CẤU TRÚC NỘI DUNG

  7.1 Mục đích, yêu cầu của báo cáo tài chính

  7.2 Hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp

  7.3 Hệ thống báo cáo tài chính trong các công ty

  7.4 Hệ thống báo cáo tài chính tổng hợp và hợp nhất

  Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế
  7.5
  toán năm

  7.6 Thay đổi chính sách kế toán, ước tính và sai sót

  6
  v1.0015107216

 7. 7.1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA BÁO CÁO TÀI CHÍNH

  7.1.2. Yêu cầu lập và
  7.1.1. Mục đích của báo
  trình bày của báo cáo
  cáo tài chính
  tài chính

  7.1.3. Những nguyên
  tắc cơ bản lập báo cáo
  tài chính

  v1.0015107216 7

 8. 7.1.1. MỤC ĐÍCH CỦA BÁO CÁO TÀI CHÍNH

  • Mục đích: Cung cấp các thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các
  luồng tiền của một doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu hữu ích cho số đông những
  người sử dụng trong việc đưa ra các quyết định kinh tế.
  • Các thông tin này và thông tin trong bản thuyết minh báo cáo tài chính giúp người sử
  dụng dự đoán được các luồng tiền trong tương lai và đặc biệt là thời điểm và mức
  độ chắc chắn của việc tạo ra các luồng tiền và các khoản tương đương tiền.

  v1.0015107216 8

 9. 7.1.2. YÊU CẦU VÀ TRÌNH BÀY CỦA BÁO CÁO TÀI CHÍNH

  • Báo cáo tài chính phải trình bày một cách trung thực, hợp
  lý tình hình tài chính, tình hình và kết quả kinh doanh và
  các luồng tiền của doanh nghiệp.
  • Để lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực và hợp lý,
  doanh nghiệp phải:
   Lựa chọn và áp dụng các chính sách kế toán phù hợp.
   Trình bày các thông tin, kể cả các chính sách kế toán, nhằm cung cấp thông tin
  phù hợp, đáng tin cậy, so sánh được và dễ hiểu.
   Cung cấp thông tin bổ sung khi quy định trong chuẩn mực kế toán không đủ để
  người sử dụng hiểu.

  v1.0015107216 9

 10. 7.1.2. YÊU CẦU VÀ TRÌNH BÀY CỦA BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)

  • Chính sách kế toán
  Nếu chưa có quy định ở chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán hiện hành, doanh
  nghiệp phải căn cứ vào chuẩn mực chung để xây dựng các phương pháp kế toán
  thích hợp nhằm đảo bảo báo cáo tài chính cung cấp được các thông tin đáp ứng các
  yêu cầu:
   Thích hợp với nhu cầu ra quyết định kinh tế của người sử dụng.
   Đáng tin cậy.
  • Những hạn chế đối với việc cung cấp thông tin phù hợp và đáng tin cậy:
   Hạn chế về thời gian;
   Chi phí so với lợi ích;
   Cân đối giữa các đặc điểm định tính.

  v1.0015107216 10

 11. 7.1.3. NHỮNG NGUYÊN TẮC CƠ BẢN LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH

  Trình bày trung thực

  Kinh doanh liên tục

  Nguyên tắc dồn tích

  Nguyên tắc
  Lựa chọn và áp dụng chính sách kế toán

  Tính trọng yếu và sự hợp nhất

  Nguyên tắc bù trừ

  Tính nhất quán

  v1.0015107216 11

 12. 7.2. HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

  7.2.1. Trách nhiệm và thời 7.2.2. Các công việc khi
  hạn lập báo cáo tài chính lập báo cáo tài chính

  v1.0015107216 12

 13. 7.2.1. TRÁCH NHIỆM VÀ THỜI HẠN LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH

  a. Trách nhiệm lập và trình bày báo cáo tài chính
  • Giám đốc (hoặc người đứng đầu) doanh nghiệp chịu
  trách nhiệm về lập và trình bày báo cáo tài chính
   (1) Tất cả các doanh nhiệp thuộc các ngành, các
  thành phần kinh tế đều phải lập và trình bày báo cáo
  tài chính năm.
   (2) Đối với doanh nghiệp nhà nước, các doanh nghiệp niêm yết trên trị trường
  chứng khoán còn phải lập báo cáo tài chính giữa niên độ dạng đầy đủ.
   (3) Công ty mẹ và tập đoàn phải lập báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ và
  báo cáo tài chính hợp nhất vào cuối kỳ kế toán năm theo quy định.
  b. Thời hạn nộp báo cáo tài chính
  • Đối với doanh nghiệp nhà nước:
   Thời hạn nộp báo cáo tài chính quý.
   Thời hạn nộp báo cáo tài chính năm.
  • Đối với các loại hình doanh nghiệp khác.

  v1.0015107216 13

 14. 7.2.1. TRÁCH NHIỆM VÀ THỜI HẠN LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)

  c. Nơi nhận báo cáo tài chính

  Các loại Kỳ lập Nơi nhận báo cáo
  doanh báo
  Cơ quan Cơ Cơ quan Doanh Cơ quan
  nghiệp cáo
  tài chính quan thống kê nghiệp đăng ký
  thuế cấp trên kinh doanh
  1. Doanh Quý, × × × × ×
  nghiệp nhà năm
  nước
  2. Doanh Năm × × × × ×
  nghiệp có
  vốn đầu tư
  nước ngoài
  3. Các loại Năm × × × ×
  doanh
  nghiệp khác

  v1.0015107216 14

 15. 7.2.1. TRÁCH NHIỆM VÀ THỜI HẠN LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)

  c. Nơi nhận báo cáo tài chính

  • Đối với doanh nghiệp nhà nước đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc
  Trung ương.
  • Đối với các loại doanh nghiệp nhà nước như: Ngân hàng thương mại, công ty xổ số
  kiến thiết, tổ chức tín dụng, doanh nghiệp bảo hiểm, công ty kinh doanh
  chứng khoán.
  • Các doanh nghiệp phải gửi báo cáo tài chính cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý thuế
  tại địa phương.
  • Doanh nghiệp nhà nước có đơn vị kế toán cấp trên.
  • Đối với các doanh nghiệp mà pháp luật quy định phải kiểm toán báo cáo tài chính.

  v1.0015107216 15

 16. 7.2.2. CÁC CÔNG VIỆC KHI LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH

  • Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các sổ kế toán có liên quan, kiểm tra đối chiếu số liệu
  giữa các số liệu kế toán doanh nghiệp với các đơn vị có quan hệ kinh tế.
  • Kiểm kê tài sản trong trường hợp cần thiết và kiểm tra đối chiếu số liệu giữa biên
  bản kiểm kê với thẻ tài sản, sổ kho, sổ kế toán,…nếu có chênh lệch phải điều chỉnh
  kịp thời, đúng với kết quả kiểm kê trước khi lập báo cáo.
  • Khóa sổ kế toán tại thời điểm lập báo cáo.
  • Chuẩn bị mẫu biểu theo quy định và ghi trước các chỉ tiêu.

  v1.0015107216 16

 17. 7.3. HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRONG CÁC CÔNG TY

  • Hệ thống báo cáo tài chính gồm báo cáo tài chính năm và báo cáo tài chính giữa
  niên độ.
  • Báo cáo tài chính gồm:
   Bảng cân đối kế toán (Mẫu số B 01 – DN);
   Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Mẫu số B 02 – DN);
   Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Mẫu số B 03 – DN);
   Bản thuyết minh báo cáo tài chính (Mẫu số B 09 – DN).
  • Báo cáo tài chính giữa niên độ gồm:
  • Báo cái tài chính giữa niên độ dạng đầy đủ;
  • Báo cáo tài chính giữa niên độ dạng tóm lược.

  v1.0015107216 17

 18. 7.4. HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP VÀ HỢP NHẤT

  7.4.1. Báo cáo tài chính 7.4.2. Báo cáo tài chính
  hợp nhất tổng hợp

  7.4.3. Nguyên tắc lập và
  7.4.4. Trình tự và
  trình bày báo cáo tài chính
  phương pháp hợp nhất
  hợp nhất

  7.4.5. Xác định quyền kiểm
  soát, tỷ lệ lợi ích của công
  7.4.6. Lập và trình bày báo
  ty mẹ đối với công ty con và
  cáo tài chính hợp nhất
  tỷ lệ lợi ích của các cổ đông
  thiểu số

  v1.0015107216 18

 19. 7.4.1. BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

  • Công ty mẹ và tập đoàn là đơn vị có trách nhiệm
  lập Báo cáo tài chính hợp nhất để tồng hợp và
  trình bày một cách tổng quát, toàn diện tình hình
  tài sản, nợ phải trả, nguồn vốn chủ sở hữu ở thời
  điểm lập Báo cáo tài chính, tình hình và kết quả
  hoạt động kinh doanh trong kỳ báo cáo của đơn vị.
  • Hệ thống báo cáo tài chính hợp nhất gồm 4 biểu
  mẫu báo cáo.
  • Nội dung, phương pháp tính toán, hình thức trình
  bày, thời hạn lập, nộp và công khai Báo cáo tài
  chính hợp nhất thực hiện theo quy định tại Thông
  tư Hướng dẫn chuẩn mực kế toán số 21, Chuẩn
  mực kế toán số 25 và Thông tư Hướng dẫn chuẩn
  mực kế toán số 11.

  v1.0015107216 19

 20. 7.4.2. BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

  • Các đơn vị kế toán cấp trên có các đơn vị kế toán trực thuộc hoặc Tổng công ty nhà
  nước thành lập và hoạt động theo mô hình không có công ty con phải lập Báo cáo
  tài chính tổng hợp.
  • Hệ thống báo cáo tài chính tổng hợp gồm 4 biểu mẫu báo cáo.
  • Nội dung, hình thức trình bày, thời hạn lập, nộp và công khai Báo cáo tài chính hợp
  nhất thực hiện theo quy định tại Thông tư hướng dẫn Chuẩn mực kế toán số 21 và
  Chuẩn mực kế toán số 25.
  • Đối với công ty mẹ và tập đoàn phải lập báo cáo tài chính tổng hợp và báo cáo tài
  chính hợp nhất.

  v1.0015107216 20

Download tài liệu Bài giảng Kế toán công ty: Bài 7 – ThS. Nguyễn Minh Phương File Word, PDF về máy