[Download] Tải Bài giảng Kế toán công ty: Bài 2 – ThS. Nguyễn Minh Phương – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Kế toán công ty: Bài 2 – ThS. Nguyễn Minh Phương

Bài giảng Kế toán công ty: Bài 2 – ThS. Nguyễn Minh Phương
Nội dung Text: Bài giảng Kế toán công ty: Bài 2 – ThS. Nguyễn Minh Phương

Download


Mời các bạn cùng tham khảo “Bài giảng Kế toán công ty – Bài 2: Kế toán thành lập công ty” để nắm chi tiết nội dung kiến thức các quy định pháp lý về thành lập công ty tại Việt Nam; nội dung về kế toán chi phí thành lập công ty; kế toán góp vốn thành lập công ty cổ phần; kế toán góp vốn thành lập công ty hợp danh.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Kế toán công ty: Bài 2 – ThS. Nguyễn Minh Phương – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Kế toán công ty: Bài 2 – ThS. Nguyễn Minh Phương File Word, PDF về máy

Bài giảng Kế toán công ty: Bài 2 – ThS. Nguyễn Minh Phương

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán công ty: Bài 2 – ThS. Nguyễn Minh Phương

 1. KẾ TOÁN CÔNG TY
  Giảng viên: ThS. Nguyễn Minh Phương

  v1.0015107216
  11

 2. BÀI 2
  KẾ TOÁN THÀNH LẬP CÔNG TY

  Giảng viên: ThS. Nguyễn Minh Phương

  v1.0015107216 2

 3. MỤC TIÊU BÀI HỌC

  • Trình bày được các quy định pháp lý về thành lập công
  ty tại Việt Nam.
  • Phân tích được các nội dung về kế toán chi phí thành
  lập công ty.
  • Phân tích được các nội dung về kế toán góp vốn thành
  lập công ty TNHH.
  • Trình bày được kế toán góp vốn thành lập công ty
  cổ phần: Tài khoản sử dụng; các trường hợp phát hành
  cổ phiếu.
  • Trình bày được kế toán góp vốn thành lập công ty hợp
  danh: Quy định, tài khoản sử dụng và cách hạch toán.

  v1.0015107216 3

 4. HƯỚNG DẪN HỌC

  • Đọc tài liệu tham khảo.
  • Thảo luận với giáo viên và các sinh viên khác về
  những vấn đề chưa nắm rõ.
  • Trả lời các câu hỏi ôn tập ở cuối bài.
  • Đọc, tìm hiểu về công ty, các loại công ty, theo
  pháp luật Việt Nam.

  v1.0015107216 4

 5. CÁC KIẾN THỨC CẦN CÓ

  Để học được tốt môn học này, người học phải học
  xong các môn sau:
  • Kế toán tài chính.
  • Nguyên lý kế toán.

  v1.0015107216 5

 6. CẤU TRÚC NỘI DUNG

  2.1 Các quy định kinh tế – pháp lý chung về thành lập công ty

  2.2 Kế toán chi phí thành lập công ty

  2.3 Kế toán góp vốn thành lập công ty TNHH

  2.4 Kế toán góp vốn thành lập công ty cổ phần

  2.5 Kế toán góp vốn thành lập công ty hợp danh

  v1.0015107216 6

 7. 2.1. CÁC QUY ĐỊNH KINH TẾ – PHÁP LÝ CHUNG VỀ THÀNH LẬP CÔNG TY

  2.1.1. Quy định thành 2.1.2. Thủ tục thành lập
  lập công ty doanh nghiệp

  v1.0015107216 7

 8. 2.1.1. QUY TRÌNH THÀNH LẬP CÔNG TY

  Bước 1: Thoả thuận thành lập công ty.

  Bước 2: Điều tra, nghiên cứu thị trường.

  Bước 3: Xây dựng phương án kinh doanh.

  Bước 4: Soạn thảo và thông qua điều lệ
  của công ty.

  Bước 5: Xin giấy phép kinh doanh.

  v1.0015107216 8

 9. 2.1.2. THỦ TỤC THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

  Đơn đăng ký.

  Hồ sơ đăng ký
  Điều lệ công ty.
  kinh doanh

  Danh sách thành viên hoặc
  cổ đông.

  Lưu ý: Đối với doanh nghiệp kinh doanh các ngành nghề đòi hỏi phải có vốn pháp định
  thì phải có thêm xác nhận về vốn của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền theo quy định
  của pháp luật.

  v1.0015107216 9

 10. 2.1.2. THỦ TỤC THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP (tiếp theo)

  • Đơn đăng ký kinh doanh gồm các nội dung sau:
   Tên doanh nghiệp.
   Địa chỉ, trụ sở chính của doanh nghiệp.
   Mục tiêu và ngành nghề kinh doanh.
   Vốn điều lệ.
   Số vốn đăng ký của thành viên công ty TNHH hoặc số cổ phần mà cổ đông sáng
  lập đăng ký mua, loại cổ phần, mệnh giá cổ phần và tổng số cổ phần được
  quyền bán cho từng loại đối với công ty cổ phần.
   Họ tên, chữ ký, địa chỉ thường trú của người đại diện theo pháp luật của công ty.
   Đơn đăng ký kinh doanh phải được lập theo mẫu thống nhất do cơ quan đăng ký
  kinh doanh quy định.

  v1.0015107216 10

 11. 2.1.2. THỦ TỤC THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP (tiếp theo)

  • Điều lệ công ty
  Là căn cứ pháp lý để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thành lập và tồn
  tại của công ty. Các vấn đề liên quan đến cơ cấu tổ chức công ty, quyền lợi và nghĩa
  vụ của thành viên công ty hoặc cổ đông, thủ tục và trình tự huy động vốn cổ phần,
  nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ,… Được quy định rõ ràng trong điều lệ
  công ty.
  • Danh sách thành viên hoặc cổ đông sáng lập
   Đối với công ty TNHH gồm:
   Tên, địa chỉ của các thành viên sáng lập;
   Số vốn góp theo cam kết, thời hạn góp vốn của từng thành viên;
   Chữ ký của người đại diện công ty hoặc của tất cả các thành viên của
  công ty.
   Đối với công ty cổ phần gồm:
   Tên, địa chỉ của cổ đông sáng lập, loại cổ phần, loại tài sản, số lượng tài sản,
  giá trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn cổ phần, thời hạn góp vốn cổ phần
  của từng cổ đông.
   Họ tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc của tất cả cổ đông
  sáng lập của công ty cổ phần.

  v1.0015107216 11

 12. 2.1.2. THỦ TỤC THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP (tiếp theo)

  • Doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nếu có đủ các điều
  kiện sau:
   Ngành, nghề kinh doanh không thuộc đối tượng cấm kinh doanh;
   Tên của doanh nghiệp được đặt đúng như quy định;
   Có hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ theo quy định của pháp luật;
   Nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định;
   Doanh nghiệp có quyền hoạt động kinh doanh kể từ ngày được cấp giấy chứng
  nhận đăng ký kinh doanh.
  • Đối với những ngành, nghề kinh doanh có điều kiện được quyền kinh doanh kể từ
  ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh hoặc có đủ
  điều kiện kinh doanh theo quy định.

  v1.0015107216 12

 13. 2.2. KẾ TOÁN CHI PHÍ THÀNH LẬP CÔNG TY

  • Các chi phí phát sinh trong quá trình này thường gồm các chi phí nghiên cứu, thăm
  dò thị trường, lập và thẩm định dự án đầu tư, chi phí hội họp, chi phí về tư vấn pháp
  luật, lệ phí xin giấy phép.
  • Các thành viên góp vốn hoặc các cổ đông sáng lập chỉ góp vốn sau khi công ty đã
  được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
  • Công ty chỉ mở và ghi sổ kế toán khi công ty bắt đầu hoạt động.
  • Các chi phí phát sinh khi thành lập công ty có thể được một hoặc một số thành viên
  sáng lập của công ty ứng trước để thanh toán.
  • Các chứng từ liên quan đến chi phí thành lập công ty được lưu giữ để bàn giao lại
  cho kế toán khi công ty mở sổ bắt đầu thực hiện công tác kế toán.
  • Căn cứ vào chứng từ phát sinh, kế toán tập hợp lập bảng kê xác định chi phí thành
  lập phát sinh và hạch toán trên sổ kế toán.
  • Số tiền ứng trước của các thành viên sáng lập sẽ được trả lại khi công ty hoạt động
  hoặc ghi giảm phần vốn góp theo cam kết của các thành viên này.

  v1.0015107216 13

 14. 2.2. KẾ TOÁN CHI PHÍ THÀNH LẬP CÔNG TY (tiếp theo)

  • Tài khoản sử dụng:
   TK 241 – Xây dựng cơ bản dở dang: Phản ánh các chi phí phát sinh đến quá
  trình thành lập công ty.
   Bên nợ: Chi phí thành lập công ty phát sinh.
   Bên có: Chuyển thành vốn góp cho các thành viên.
   Số dư Nợ: Chi phí thành lập công ty chưa xử lý.
   TK338 – Phải trả khác: Phản ánh tình hình thanh toán cho các thành viên sáng
  lập công ty về chi phí thành lập công ty đã được các thành viên ứng trước.
   Bên Nợ: Thanh toán chi phí thành lập công ty cho thành viên.
   Bên Có: Phải trả thành viên công ty về các chi phí thành lập công ty.

  v1.0015107216 14

 15. 2.2. KẾ TOÁN CHI PHÍ THÀNH LẬP CÔNG TY (tiếp theo)

  • Phương pháp hạch toán:
   Căn cứ và chi phí phát sinh trên bảng kê liên quan đến việc thành lập công ty
  được xác lập thanh toán bằng tiền của họ, kế toán ghi:
   Nợ TK 241 – Chi phí thành lập công ty phát sinh.
   Có TK 338 – Chi tiết cho từng thành viên sáng lập.
   Khi trả lại số tiền ứng trước để làm thủ tục thành lập công ty cho các thành viên
  căn cứ vào phiếu chi tiền và các chứng từ liên quan:
   Nợ TK 338 – Chi tiết cho từng thành viên sáng lập.
   Có TK 111, 112: Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng thanh toán chi phí thành lập
  công ty.
   Nếu chuyển thành phần vốn góp cho các thành viên sáng lập:
   Nợ TK 338 – Chi tiết cho từng thành viên sáng lập.
   Có TK 4111 –giá trị vốn góp được khấu trừ.
   Đối với các hoá đơn, chứng từ chưa được thành lập công ty:
   Nợ TK 241 – Chi phí thành lập công ty.
   Có TK 331 – Các chi phí thành lập công ty phát sinh.

  v1.0015107216 15

 16. 2.2. KẾ TOÁN CHI PHÍ THÀNH LẬP CÔNG TY (tiếp theo)

   Kết thúc quá trình thành lập công ty:
   Khi kết thúc quá trình thành lập doanh nghiệp, kế toán kết chuyển chi phí thành
  lập doanh nghiệp phát sinh vào TK 242 – Chi phí trả trước dài hạn bằng bút toán.
   Nợ TK 242 – Chi phí trả trước dài hạn.
   Có TK 241 – Chi phí thành lập công ty.
   Hàng tháng, kế toán tính và phân bổ chi phí thành lập công ty vào chi phí quản lý
  doanh nghiệp trong kỳ.
   Nợ TK 642 – Chi phí thành lập công ty phân bổ trong kỳ.
   Có TK 242 – Chi phí trả trước dài hạn.
   Nếu chi phí thành lập doanh nghiệp phát sinh nhỏ, kế toán kết chuyển toàn bộ
  vào chi phí sản xuất kinh doanh trong năm mà không cần phải phân bổ dần trong
  thời hạn tối đa 3 năm.
   Nợ TK 642 –Tổng chi phí thành lập công ty phát sinh .
   Có TK 241.

  v1.0015107216 16

 17. 2.3. KẾ TOÁN GÓP VỐN THÀNH LẬP CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN (TNHH)

  2.3.1. Trình tự góp vốn 2.3.2. Tài khoản sử dụng

  2.3.3. Phương pháp
  hạch toán

  v1.0015107216 17

 18. 2.3.1. TRÌNH TỰ GÓP VỐN

  Các thành viên đăng ký góp vốn căn cứ vào số vốn
  công ty cần huy động hoặc vốn đăng ký.

  Trình tự góp Căn cứ vào số vốn góp theo đăng ký các thành viên
  vốn vào công thực hiện việc góp vốn bằng tiền hoặc tài sản vào
  ty TNHH công ty.

  Kế toán có nhiệm vụ theo dõi kịp thời và đầy đủ các
  nghiệp vụ đăng ký góp và thực hiện góp vốn trong
  quá trình thành lập công ty.

  v1.0015107216 18

 19. 2.3.2. TÀI KHOẢN SỬ DỤNG

  • TK 4111 – Vốn chủ sở hữu
   Bên Nợ: Phản ánh các nghiệp vụ làm giảm vốn góp theo cam kết.
   Bên Có:
   Phản ánh số vốn các thành viên đã góp theo cam kết.
   Bổ sung vốn góp của thành viên.
   Số dư Có: Số vốn góp hiện có của các thành viên .
  • TK 4118 – Vốn khác: Phản ánh số vốn cam kết góp của các thành viên, tình hình
  góp vốn của các thành viên:
   Bên Nợ: Kết chuyển số vốn các thành viên đã góp theo cam kết.
   Bên Có: Số vốn các thành viên cam kết góp vào công ty.
   Số dư Có: Số vốn các thành viên đã cam kết góp chung nhưng chưa thực
  hiện góp.
  • TK 138 – Phải thu khác: Phản ánh số vốn góp phải thu của các thành viên góp vốn
  và tình hình góp vốn của các thành viên.

  v1.0015107216 19

 20. 2.3.2. TÀI KHOẢN SỬ DỤNG (tiếp theo)

  • (1) Khi các thành viên đăng ký góp vốn, kế toán căn cứ vào số vốn góp theo cam kết
  của từng thành viên, kế toán mở sổ theo dõi chi tiết cho từng thành viên và ghi:
   Nợ TK 138 – Chi tiết thành viên.
   Có TK 4118 – Chi tiết thành viên : Giá trị vốn góp cam kết của từng thành viên.
  • (2a) Khi các thành viên thực hiện góp vốn theo cam kết bằng tiền, căn cứ vào phiếu
  thu hoặc giấy báo Có của ngân hàng kế toán ghi:
   Nợ TK 111, 112: Số tiền thành viên đã góp bằng tiền mặt, tiền gửi ngân hàng.
   Có TK 138 – Chi tiết từng thành viên.
  • (2c) Khi các thành viên thực hiện góp vốn theo cam kết bằng tài sản cố định, căn cứ
  vào giá trị do hội đồng đánh giá, kế toán ghi:
   Nợ TK 211, 213.
   Có TK 138 – Chi tiết từng thành viên.

  v1.0015107216 20

Download tài liệu Bài giảng Kế toán công ty: Bài 2 – ThS. Nguyễn Minh Phương File Word, PDF về máy