[Download] Tải Bài giảng Kế toán công: Chương 4 – GVC.TS. Nguyễn Thị Phương Dung – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Kế toán công: Chương 4 – GVC.TS. Nguyễn Thị Phương Dung

Bài giảng Kế toán công: Chương 4 – GVC.TS. Nguyễn Thị Phương Dung
Nội dung Text: Bài giảng Kế toán công: Chương 4 – GVC.TS. Nguyễn Thị Phương Dung

Download


Bài giảng Kế toán công: Chương 4 Kế toán nguồn vốn, các khoản thu chi và xác định kết quả cung cấp cho người học những kiến thức như: Kế toán nguồn vốn; Kế toán nguồn vốn kinh doanh; Kế toán các khoản thu và doanh thu; Kế toán doanh thu tài chính;…Mời các bạn cùng tham khảo!

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Kế toán công: Chương 4 – GVC.TS. Nguyễn Thị Phương Dung – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Kế toán công: Chương 4 – GVC.TS. Nguyễn Thị Phương Dung File Word, PDF về máy

Bài giảng Kế toán công: Chương 4 – GVC.TS. Nguyễn Thị Phương Dung

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán công: Chương 4 – GVC.TS. Nguyễn Thị Phương Dung

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
  VIỆN KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ

  Chương 4
  KẾ TOÁN NGUỒN VỐN, CÁC KHOẢN THU CHI VÀ
  XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ

 2. 4.1 KẾ TOÁN NGUỒN VỐN
 3. KẾ TOÁN NGUỒN VỐN KINH DOANH
 4. TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

  TK 411 – NVKD
  Phản ánh tình hình tăng giảm NVKD của
  SDĐK đơn vị.

  SDCK

 5. 411
  111,112,152,153,211,..
  111,112,152,153,211,..

  Trả bằng tiền, 3.Hoàn
  hàng tồn kho trả lại 1.Nhận VGKD do các tổ
  VGKD chức, cá nhân đóng góp để
  SXKD

  214 421

  2.Bsung từ chênh lệch thu,
  Nếu trả bằng chi hoạt động SXKD
  TSCĐ

 6. KẾ TOÁN THẶNG DƯ (THÂM HỤT) LŨY KẾ
 7. TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

  TK 421- Thặng dư (thâm hụt) lũy kế
  Phản ánh tổng số chênh lệch thu, chi
  SDĐK của các hoạt động hay còn gọi là thặng dư
  (thâm hụt) lũy kế của đơn vị tại ngày lập
  BCTC và việc xử lý số thặng dư hoặc thâm
  hụt của hoạt động HCSN; hoạt động
  SXKD, DV; HĐTC và HĐ khác.

  Tài khoản 421 – có 4 tài khoản cấp 2:
  – Tài khoản 4211- Thặng dư (thâm hụt) từ hoạt động HCSN
  SDCK SDCK – Tài khoản 4212- Thặng dư (thâm hụt) từ hoạt động SXKD, DV
  – Tài khoản 4213- Thặng dư (thâm hụt) từ HĐTC
  – – Tài khoản 4218- Thặng dư (thâm hụt) từ HĐ khác:

 8. 468 421 611,612, 911 511,512…
  614…
  4.K/c nguồn cải cách
  tiền lương 1.K/c chi 2.K/c
  phí doanh thu
  111,112 338
  821
  6.Trả tiền 5.Trả lợi nhuận cho các
  cá nhân góp vốn 3.K/c CP thuế
  TNDN
  353,431

  7.Xử lý thặng dư (thâm
  hụt) theo cơ chế
  333
  9.K/c lãi
  8. Nộp NSNN các
  khoản chênh lệch

  10.K/c lỗ
  KẾ TOÁN THẶNG
  DƯ(THÂM HỤT) LŨY KẾ

 9. KẾ TOÁN CÁC QUỸ
 10. TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

  TK 431 – Các quỹ

  SDĐK Phản ánh việc trích lập và sử dụng các
  quỹ của đơn vị sự nghiệp công lập.

  SDCK

 11. TK 431
  111,112,334 611
  4.Sử dụng quỹ theo mục đích 1.Trích quỹ từ nguồn NSNN cấp
  hình thành quỹ

  334
  421
  5.Bổ sung thu nhập cho người
  lao động
  2.Trích quỹ từ thặng dư (thâm
  hụt) lũy kế

  111,112
  137
  6.K/c số đã tạm bổ sung thu 3.Các tổ chức, cá nhân ủng
  nhập cho người lao động trong hộ, lãi tiền gửi đvị công lập
  năm khi trích quỹ BSTN

  KẾ TOÁN CÁC QUỸ

 12. KẾ TOÁN NGUỒN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG
 13. TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

  TK 468 – Nguồn cải cách tiền lương

  SDĐK Phản ánh số hiện có và tình hình biến
  động của nguồn cải cách tiền lương.

  SDCK

 14. PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN NGUỒN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG

  1- Khi phát sinh các khoản chi từ nguồn cải cách tiền lương

  Nợ các TK 334, 241,611
  Có TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc.

  2- Cuối năm, kết chuyển nguồn cải cách tiền lương đã tính trong
  năm trước khi phân phối thặng dư (thâm hụt) theo quy định của
  quy chế tài chính

  Nợ TK 421- Thặng dư (thâm hụt) lũy kế
  Có TK 468- Nguồn cải cách tiền lương..

  (3) Cuối năm, đơn vị phải kết chuyển phần đã chi từ nguồn cải
  cách tiền lương trong năm

  Nợ TK 468- Nguồn cải cách tiền lương
  Có TK 421 – Thặng dư (thâm hụt) lũy kế.

 15. 4.2 KẾ TOÁN CÁC KHOẢN
  THU VÀ DOANH THU
 16. KẾ TOÁN THU HOẠT ĐỘNG DO NSNN CẤP
 17. TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

  TK 511- Thu hoạt động do NSNNcấp
  – Số thu hoạt động khi bị cơ – Số thu hoạt động do Ngân sách
  quan có thẩm quyền xuất toán Nhà nước cấp đơn vị đã sử dụng
  phải nộp lại NSNN; trong năm.
  – Kết chuyển thu hoạt động do
  NSNN cấp sang TK 911 “Xác
  định kết quả”.

  5111- Thường xuyên

  TK 511 5112- Không thường xuyên

  5118- Thu hoạt động khác

 18. 4.3.6.3
  PPPHƯƠNG PHÁP
  KẾ TOÁN KẾ TOÁN
  THU HOẠTMỘT SỐ NGHIỆP
  ĐỘNG VỤ CHỦ
  DO NSNN YẾU
  CẤP
  (1) Khi được giao dự toán chi hoạt động, ghi:
  Nợ TK 008- Dự toán chi hoạt động (00821, 00822).
  (2) Rút tạm ứng DTvề quỹ TM để chi tiêu hoặc được NSNN
  cấp bằng LCT về TKTG DT:
  a) Khi rút tạm ứng dự toán về quỹ tiền mặt, ghi:
  Nợ TK 111-Tiền mặt
  Có TK 337- Tạm thu (3371).
  Đồng thời, ghi:
  Có TK 008- Dự toán chi hoạt động (008211, 008221).
  b) Ngân sách cấp bằng LCT về TKTG dự toán của đơn vị, ghi:
  Nợ TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc
  Có TK 337- Tạm thu (3371).
  Đồng thời, ghi:
  Nợ TK 012- Nếu được cấp bằng Lệnh chi tiền thực chi
  Nợ TK 013- Nếu được cấp bằng Lệnh chi tiền tạm ứng
  18
 19. PP4.3.6.3 PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ CHỦ YẾU
  KẾ TOÁN THU HOẠT ĐỘNG DO NSNN CẤP

  c) Các khoản chi từ quỹ TM hoặc TK tiền gửi của NS mà trước
  đó đơn vị đã tạm ứng, ghi:
  Nợ các TK 141, 331,332,611…
  Có các TK 111, 112.
  Đồng thời, ghi:
  Có TK 012- Nếu chi từ nguồn NSNN cấp bằng LCT thực chi).
  d) Khi đủ điều kiện thanh toán, kết chuyển từ TK tạm thu sang
  TK thu hoạt động do NSNN cấp tương ứng với số đã thanh
  toán, ghi:
  Nợ TK 337- Tạm thu (3371)
  Có TK 511- Thu hoạt động do NSNN cấp.
  Đối với các khoản chi từ nguồn NSNN cấp bằng LCT
  tạm ứng, khi làm thủ tục thanh toán tạm ứng, ghi:
  Có TK 013- LCT tạm ứng (chi tiết TK tương ứng).
  19

 20. PP4.3.6.3 PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ CHỦ YẾU
  KẾ TOÁN THU HOẠT ĐỘNG DO NSNN CẤP

  (3) Phản ánh các khoản phải trả, ghi:
  Nợ TK 611- Chi phí hoạt động
  Có các TK 331, 332, 334…
  Rút dự toán thanh toán các khoản phải trả, ghi:
  Nợ các TK 331,332,334…
  Có TK 511- Thu hoạt động do NSNN cấp.
  Đồng thời, ghi:
  Có TK 008- chi tiết TK tương ứng.
  (4) Rút dự toán chuyển vào tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng để
  trả lương cho người lao động trong đơn vị, ghi:
  Nợ TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc
  Có TK 511- Thu hoạt động do NSNN cấp.
  Đồng thời, ghi:
  Có TK 008- chi tiết TK tương ứng.
  20

Download tài liệu Bài giảng Kế toán công: Chương 4 – GVC.TS. Nguyễn Thị Phương Dung File Word, PDF về máy