[Download] Tải Bài giảng Kế toán công: Chương 3 – GVC.TS. Nguyễn Thị Phương Dung – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Kế toán công: Chương 3 – GVC.TS. Nguyễn Thị Phương Dung

Bài giảng Kế toán công: Chương 3 – GVC.TS. Nguyễn Thị Phương Dung
Nội dung Text: Bài giảng Kế toán công: Chương 3 – GVC.TS. Nguyễn Thị Phương Dung

Download


Bài giảng Kế toán công: Chương 3 Kế toán các khoản thanh toán cung cấp cho người học những kiến thức như: Kế toán công nợ phải thu; Kế toán phải thu khách hàng; Kế toán phải thu khác; Kế toán tạm ứng; Kế toán công nợ phải trả;…Mời các bạn cùng tham khảo!

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Kế toán công: Chương 3 – GVC.TS. Nguyễn Thị Phương Dung – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Kế toán công: Chương 3 – GVC.TS. Nguyễn Thị Phương Dung File Word, PDF về máy

Bài giảng Kế toán công: Chương 3 – GVC.TS. Nguyễn Thị Phương Dung

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán công: Chương 3 – GVC.TS. Nguyễn Thị Phương Dung

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
  VIỆN KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ

  Chương 3
  KẾ TOÁN CÁC KHOẢN THANH TOÁN

 2. 3.1 KẾ TOÁN CÔNG NỢ PHẢI THU
 3. 3.1 KẾ TOÁN CÔNG NỢ PHẢI THU

  1. Kế toán phải thu khách hàng
  2. Kế toán thuế GTGT được khấu trừ
  3. Kế toán tạm chi
  4. Kế toán phải thu khác
  5. Kế toán tạm ứng

 4. KẾ TOÁN PHẢI THU KHÁCH HÀNG
 5. TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

  TK 131: Phải thu khách hàng

  Các tài khoản liên quan khác:
  TK 111, 112, 531, 154, 615, 642

 6. TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

  TK 131 – Phải thu khách hàng

  Số tiền phải thu khách – Số tiền đã thu hoặc đã nhận
  hàng về bán SP, cung cấp trước của KH
  DV xác định là bán nhưng – Bù trừ giữa nợ phải thu với
  chưa thu tiền nợ phải trả của cùng đối
  tượng

  TPS TPS
  Các khoản nợ còn phải thu

 7. KẾ TOÁN THUẾ GTGT ĐƯỢC KHẤU TRỪ
 8. TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

  TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ
  Số thuế GTGT đầu vào – Số thuế GTGT đã khấu trừ, đã
  được khấu trừ được hoàn lại
  – Số thuế GTGT của hàng trả lại, TK 1331-
  giảm giá Thuế GTGT
  được khấu trừ
  của HH, DV

  TK 1332-
  TPS TPS Thuế GTGT
  được khấu trừ
  – Số thuế GTGT đầu vào của TSCĐ
  còn được khấu trừ và số
  thuế GTGT được hoàn lại
  nhưng NS chưa hoàn trả.

 9. KẾ TOÁN TẠM CHI
 10. 1- Nguyên tắc kế toán TK 137 12
  1.1- Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản tạm chi bổ sung thu nhập,
  trường hợp đơn vị sự nghiệp không có tồn quỹ bổ sung thu nhập chi từ dự toán
  ứng trước cho năm sau, các khoản tạm chi khác và việc thanh toán các khoản
  tạm chi đó.
  1.2- Chỉ hạch toán vào Tài khoản 137 “Tạm chi” các khoản chi dự toán ứng
  trước, tạm chi bổ sung thu nhập cho người lao động trong đơn vị (nếu cơ chế tài
  chính cho phép) và các khoản tạm chi khác chưa đủ điều kiện chi.
  1.3- Cuối kỳ, khi đơn vị xác định được thặng dư (thâm hụt) của các hoạt động và
  thực hiện trích lập các quỹ theo quy định của quy chế tài chính, đơn vị phải kết
  chuyển số đã tạm chi bổ sung thu nhập cho người lao động trong kỳ sang TK
  4313 “Quỹ bổ sung thu nhập” (đối với đơn vị sự nghiệp) hoặc TK 421 “Thặng
  dư (thâm hụt) lũy kế” (đối với cơ quan hành chính) căn cứ quyết định của Thủ
  trưởng đơn vị theo quy định.
 11. 2- Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 137- Tạm chi
  Bên Nợ: 13
  – Tạm chi bổ sung thu nhập cho các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong
  đơn vị phát sinh trong kỳ và các khoản tạm chi khác;
  – Số tạm chi từ dự toán ứng trước;
  – Các khoản tạm chi khác phát sinh trong kỳ.
  Bên Có:
  – Cuối kỳ, khi xác định được Quỹ bổ sung thu nhập, kết chuyển số đã tạm chi bổ sung thu
  nhập cho các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo quyết định chi Quỹ của
  đơn vị sang Tài khoản 4313 “Quỹ bổ sung thu nhập”;
  – Khi đơn vị được giao dự toán chính thức kết chuyển số đã chi sang các tài khoản chi có
  liên quan;
  – Các khoản tạm chi khác khi đủ điều kiện để kết chuyển sang các TK chi tương ứng.
  Số dư Bên Nợ:
  Số đã tạm chi nhưng chưa được giao dự toán chính thức, chưa đủ điều kiện chuyển sang
  chi chính thức hoặc chưa xác định kết quả hoạt động cuối năm.
 12. TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

  P/a các khoản tạm chi bổ sung thu nhập
  TK 137 (ĐV không tồn quỹ bổ sung thu nhập từ dự
  toán ứng trước cho năm sau), các khoản
  SDĐK tạm chi khác và việc thanh toán các
  khoản tạm chi đó

  TK 1371: Tạm chi bổ sung thu nhập
  TK 1374: Tạm chi từ dự toán ứng trước
  SDCK TK 1378: Tạm chi khác

 13. TK 111, 112 TK 334 TK 1371 TK 4313 TK 421

  (3b) Kết
  (2) Chi bổ (1) Tạm chi (3a) Kết chuyển chuyển
  sung thu thu nhập số đã tạm chi thặng dư
  nhập tăng thêm BS thu nhập (thâm hụt)
  sang quỹ bổ
  trong kỳ
  sung thu
  nhập
  (4) Kết chuyển số tạm chi bổ
  sung thu nhập trong kỳ (đối với
  đơn vị không trích lập Quỹ bổ
  sung thu nhập

  KẾ TOÁN TẠM CHI BỔ SUNG THU NHẬP

 14. KẾ TOÁN TẠM CHI TỪ DỰ TOÁN ỨNG TRƯỚC
 15. TK 111,112 TK 1378 TK 421

  (1) Tạm chi từ số kinh phí tiết (2) Kết chuyển số đã tạm chi
  kiệm (Chi khen thưởng, trong năm từ số KP xác định
  phúc lợi) làTKtiết kiệm
  4315

  TK 511 TK 111,112,331,334… (3) Trích lập quỹ dự
  phòng ổn định thu
  (6b) Đồng thời (4) Tạm chi để nhập (trường hợp số
  thực hiện nhiệm tiết kiệm chi chưa sử
  vụ đặt hàng dụng hết) TK 611
  của NN
  TK 008 (6a) Kết chuyển số đã tạm chi
  trong năm vào chi hoạt động
  (5) Khi được
  (6c) Đồng thời
  giao dự toán
  chính thức

  KẾ TOÁN TẠM CHI KHÁC

 16. KẾ TOÁN PHẢI THU KHÁC
 17. TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

  TK 138 P/a các khoản phải thu tiền lãi, cổ tức, lợi
  nhuận, phí, lệ phí, bồi thường vật chất, cho
  SDĐK
  vay mượn tạm thời, tài sản thiếu chưa rõ
  nguyên nhân.

  TK 1381- Phải thu tiền lãi
  TK 1382- Phải thu cổ tức/lợi nhuận
  SDCK TK 1383- Phải thu các khoản phí và lệ phí
  TK 1388- Phải thu khác

 18. TK 515 TK 1381 TK 111, 112

  (1) Phản ánh số lãi từng kỳ phải thu
  về đầu tư tài chính (2) Khi thu được tiền
  (Nhận lãi định kỳ, nhận lãi sau)

  KẾ TOÁN PHẢI THU TIỀN LÃI

Download tài liệu Bài giảng Kế toán công: Chương 3 – GVC.TS. Nguyễn Thị Phương Dung File Word, PDF về máy