[Download] Tải Bài giảng Kế toán công: Chương 1 – GVC.TS. Nguyễn Thị Phương Dung – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Kế toán công: Chương 1 – GVC.TS. Nguyễn Thị Phương Dung

Bài giảng Kế toán công: Chương 1 – GVC.TS. Nguyễn Thị Phương Dung
Nội dung Text: Bài giảng Kế toán công: Chương 1 – GVC.TS. Nguyễn Thị Phương Dung

Download


Bài giảng Kế toán công: Chương 1 Tổng quan về kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về đơn vị hành chính sự nghiệp; Nhiệm vụ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp; Nội dung công tác kế toán hành chính sự nghiệp; Tổng quan về báo cáo kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo!

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Kế toán công: Chương 1 – GVC.TS. Nguyễn Thị Phương Dung – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Kế toán công: Chương 1 – GVC.TS. Nguyễn Thị Phương Dung File Word, PDF về máy

Bài giảng Kế toán công: Chương 1 – GVC.TS. Nguyễn Thị Phương Dung

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán công: Chương 1 – GVC.TS. Nguyễn Thị Phương Dung

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
  VIỆN KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ

  Chương 1
  Tổng quan về kế toán trong đơn vị HCSN

  GVC.TS. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG

 2. Nội dung

  1.1 • Tổng quan về đơn vị HCSN

  1.2 • Nhiệm vụ kế toán đơn vị HCSN

  1.3 • Nội dung công tác kế toán HCSN

  1.4 • Tổng quan về báo cáo kế toán

  2
  2

 3. Tài liệu chính của môn học
  ● Chế độ Kế toán hành chính sự nghiệp – Ban hành theo TT
  107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ tài chính.
 4. 1.1. Tổng quan đơn vị hành chính sự nghiệp
  ● Đặc điểm, phân loại đơn vị Hành chính sự nghiệp
  1. Cơ quan nhà nước; đơn vị sự nghiệp công lập, trừ các đơn vị sự
  nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư
  được vận dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp, áp dụng chế
  độ kế toán doanh nghiệp khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy
  định hiện hành; tổ chức, đơn vị khác có hoặc không sử dụng
  ngân sách nhà nước (sau đây gọi tắt là đơn vị hành chính, sự
  nghiệp).
  2. Các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và
  chi đầu tư được áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp, nếu thực
  hiện đơn đặt hàng của Nhà nước hoặc có tiếp nhận viện trợ
  không hoàn lại của nước ngoài hoặc có nguồn phí được khấu
  trừ, để lại thì phải lập báo cáo quyết toán quy định tại Phụ lục 04
  của TT 107.
 5. Đặc điểm đơn vị Hành chính sự nghiệp
  ● Các đơn vị hành chính sự nghiệp được Nhà
  nước thành lập nhằm thực hiện một nhiệm
  vụ nhất định hoặc quản lý về một hoạt động
  nào đó.

  ● Đặc trưng cơ bản của đơn vị hành chính sự
  nghiệp là được trang trải kinh phí hoạt động
  và thực hiện nhiệm vụ được giao bằng
  nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước hoặc
  tự cân đối thu – chi.

 6. Đặc điểm đơn vị Hành chính sự nghiệp

  ● Các đơn vị hành chính sự nghiệp phải sử dụng tài
  sản công đúng mục đích đã qui đinh, chấp hành
  các dự toán thu – chi, quản lý nguồn kinh phí
  theo đúng mục đích, đúng dự toán, đúng tiêu
  chuẩn đã qui định.

 7. Phân loại Đơn vị HCSN
  ● Các đơn vị sự nghiệp thuần túy: Là đơn vị sự nghiệp không
  có thu, nguồn kinh phí hoạt động được nhận từ ngân sách
  nhà nước.
 8. Phân loại Đơn vị HCSN
  ● Các đơn vị sự nghiệp có thu: Là các đơn vị tự bảo đảm một
  phần hoặc toàn bộ kinh phí, NSNN không phải cấp kinh
  phí hay chỉ cấp một phần kinh phí hoạt động thường
  xuyên.
 9. Phân cấp quản lý NSNN

  NSNN theo từng ngành

  Đơn vị dự toán cấp I
  Đơn vị dự toán cấp I

  Đơn vị dự toán cấp II Đơn vị dự toán cấp II Đơn vị dự toán cấp II Đơn vị dự toán cấp II

  Các đơn vị dự toán cấp III

  Các đơn vị dự toán cấp dưới của cấp III

 10. Phân cấp quản lý NSNN
  ● Đơn vị dự toán cấp I: Trực tiếp nhận dự toán ngân sách do
  các cấp chính quyền giao, phân bổ dự toán cho các cấp
  dưới.
  ● Đơn vị dự toán cấp II: Nhận dự toán ngân sách của đơn vị
  dự toán cấp I và phân bổ dự toán ngân sách cho đơn vị dự
  toán cấp III.
  ● Đơn vị dự toán cấp III: Trực tiếp sử dụng vốn ngân sách.
 11. Phân cấp quản lý NSNN
  ● Việc xác định cấp của đơn vị dự toán mang tính chất tương
  đối.
  ● Đơn vị dự toán cấp I, II gọi là đơn vị dự toán cấp trên.
  ● Đơn vị dự toán cấp II, III gọi là đơn vị dự toán cấp cấp
  dưới.
  ● Đơn vị dự toán cấp dưới của cấp III (nếu có) gọi là đơn vị
  kế toán trực thuộc.
 12. CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CHUNG VỀ ĐƠN VỊ HÀNH
  CHÍNH SỰ NGHIỆP

  1.3

  1.2
  Nội dung tổ chức
  Nhiệm vụ kế toán công tác kế toán
  tại đơn vị HCSN

 13. 1.2 NHIỆM VỤ KẾ TOÁN

  – Do NN thành lập và quản lý
  nhằm thực hiện những nhiệm
  vụ mà Đảng và NN giao cho.

  Đơn vị HCSN
  – Các khoản chi có thể được trang
  trải hoàn toàn hoặc một phần bằng
  kinh phí do NSNN cấp theo nguyên
  tắc không bồi hoàn trực tiếp

 14. 1.1.1 Khái niệm

  Kế toán công trong đơn vị HCSN là một bộ phận cấu thành hệ
  thống kế toán Nhà nước, có chức năng tổ chức hệ thống thông tin (đã
  kiểm tra) về tình hình tiếp nhận và sử dụng, quyết toán kinh phí, tình
  hình chấp hành các dự toán thu – chi và thực hiện các tiêu chuẩn, định
  mức của Nhà nước ở các đơn vị sự nghiệp.

 15. 1.2 Nhiệm vụ của kế toán trong đơn vị HCSN

  -Thu thập, phản ánh, xử lý thông tin, số liệu kế toán
  theo đối tượng và nội dung
  -Thực hiện kiểm tra giám sát các khoản thu, chi
  -Phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm phát
  luật về tài chính, kế toán
  -Phân tích thông tin, số liệu kế toán
  -Cung cấp thông tin cần thiết cho quản lý
  -Lập, nộp các báo cáo tài chính cho các cơ quan
  quản lý

 16. Nhiệm vụ kế toán HCSN
  ● Thu nhận phản ánh về các nguồn kinh phí được cấp , được
  tài trợ và tình hình sử dụng các nguồn kinh phí, và các
  khoản thu khác tại đơn vị.
  ● Kiểm soát tình hình phân phối kinh phí cho các đơn vị cấp
  dưới, tình hình chấp hành các dự toán thu, chi và quyết
  toán kinh phí của cấp dưới.
 17. Nhiệm vụ kế toán HCSN
  ● Kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính; tình hình
  quản lý và sử dụng tài sản công; tình hình chấp hành kỷ
  luật thu nộp ngân sách, kỷ luật thanh toán,…

  ● Tổng hợp số liệu, lập và nộp các Báo cáo tài chính cho các
  cơ quan quản lý và cơ quan tài chính đúng hạn.

 18. 1.3 Nội dung tổ chức công tác kế toán trong đơn vị HCSN

  1.3.1 Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán

  1.3.2 Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán

  1.3.3 Tổ chức vận dụng hệ thống sổ kế toán

  1.3.4 Tổ chức vận dụng hệ thống báo cáo kế toán

  1.3.5 Tổ chức công tác kế toán

 19. Nguyên tắc tổ chức

  ● Nguyên tắc phù hợp

  ● Nguyên tắc tiết kiệm và hiệu quả

  ● Nguyên tắc bất kiêm nhiệm

 20. 1.3.1 Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán

  Chứng từ

  Chứng Chứng từ
  từ bắt được tự
  buộc thiết kế

  HĐ bán hàng, séc…Chứng từ được tự thiết kế:
  Phiếu thu, phiếu chi, Giấy đề Ngoài 4 loại chứng từ kế toán bắt buộc kể trên. Và
  nghị thanh toán tạm ứng, Biên chứng từ bắt buộc quy định tại các văn bản khác đơn
  lai thu tiền. vị được tự thiết kế mẫu chứng từ. Để phản ánh các
  nghiệp vụ kinh tế phát sinh đáp ứng tối thiểu 7 nội
  dung quy định tại Điều 16 Luật Kế toán.

Download tài liệu Bài giảng Kế toán công: Chương 1 – GVC.TS. Nguyễn Thị Phương Dung File Word, PDF về máy